Kontaktná dutinka s lamelou

Číslo patentu: U 4461

Dátum: 04.05.2006

Autori: Krajger Frantisek, Wystron Alexander

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka kontaktných dutiniek umiestnených v zásuvkách a zástrčkách, vhodne vybavených kolíčkami, slúžiacich na zabezpečenie prechodu elektrického prúdu. Patrí do oblasti vybavenia automobilov ako ťažných zariadení pre prívesy resp. návesy, elektrickýmí spojovacími dielcami.Doteraz známe kontaktné dutinky boli vyrábané ako jednoduchý sústružený díelec, vyrobený z tyčového materiálu kruhového prierezu, alebo tvámený z plechu za vzniku dlhej dutinky s 2 rezanými drážkami, ñxovanej v časti prerušenia z vonkajšej strany prstencom. Stlačením sa zmenšuje prierez a dochádza ku kontaktu s kolíčkom zástrčky, ale oválny tvar do ktorého prechádza pôvodne kruhový prierez, nezabezpečuje tento kontakt dokonalým spôsobom. Druhou nevýhodou je väčšia dĺžka dutinky, čím sa spotrebováva viac materiálu.Podstatou tohto riešenia je kontaktná dutinka s lamelou,pozostávajúca z dutinky valcovitého tvaru, ktorej vonkajší povrch má konštantný alebo rôzny priemer, vnútri vybavenej lamelou, pozostávajúcou z pružných platničiek ukotvených v obrube. Dutinka valcovitého tvaru s konštantným alebo rôznym priemerom vonkajšieho povrchu, má z jednej strany dutú dlhú časť členitú s 3 rôznymi postupne sa zmenšujúcimi priemermi dutiny, pričom vstupná dutina s najširším priemerom prechádza do stredovej dutiny kónicky sa zužujúc pod uhlom 60 ° a tretia najužšia dutina je kónicky ukončená, a z opačnej strany má dutú krátku časť,začínajúcu nasústruženým vstupom pod uhlom 45 ° a končiacu kónickým uzáverom, ktorý je V jednej osi s kónickým uzáverom dutej dlhej časti, pričom medzi hrotmi kónických uzáverov je rôzna vzdialenosť. Lamela je uložená v stredovej dutine.Kontaktná dutinka s lamelou s konštantným priemerom vonkajšieho povrchu dutinky valcovítého tvaru je vybavená 2 otvormi, a to odvzdušňovacím otvorom umiestneným nad základňou kónického zúženia a fixačným otvorom umiestneným v dutej krátkej časti.Podstatou tohto technického riešenia je tiež kontaktná dutinka s lamelou, pozostávajúca z dutinky valcovitého tvaru s rôznym priemerom vonkajšieho povrchu, pričom časť s nižším priemerom je kontaktovacia, a časť s väčším priemerom je spojovacia. Spojovacia časť je vybavená vybratím, ktoré je kryte zaisťovacím perom so zaisťovacími lamelami, rovnomeme rozloženými po obvode. Spojovacou aj kontaktovacou časťou prechádzajú odvzdušňovacie otvory, pričom odvzdušňovací otvor spojovacej časti je umiestnený vo vybratí.F ixovanie vodiča, ktorý sa vkladá do krátkej dutej časti je možné dvomi spôsobmi, a to bud pomocou skrutky, ktorá prechádza ñxačným otvorom, alebo krimpovaním.Lamela zabezpečuje lepšie vodivé spojenie s kolíčkom a výhodou oproti stávajúcemu riešeniu je aj úspora materiálu.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. 1 je znázomená kontaktná dutinka dlhá s lamelou pre kolíček s priemerom 6,4 mm, na obr. 2, je znázornená kontaktná dutinka krátka s lamelou pre kolíček s priemerom 4,8 mm , na obr. 3 , je znázornená kontaktná dutinka dlhá s lamelou pre kolíček s priemerom 4,8 mm obr. 4 je znázomená dutinka s lamelou pre kolíček s priemerom 4,0 mm, určená pre vodič s prierezom od 1,0 do 1,5Príklady uskutočnenia technického riešeniaJe to príklad sústruženej kontaktnej dutinky dlhej s lamelou (obr. l). Kontaktná dutinka dlhá má vonkajší priemer 6,8 mm dĺžku 40 mm. Pozostáva z dutinky 1 valcovitého tvaru, vybavenej 2 otvormi, a to odvzdušňovacím otvorom 1.1 a ñxačným otvorom 1.2, ktorej dutá dlhšia časť je členitá s 3 rôznymi postupne sa zmenšujúcimí priemermi dutiny, pričom vstupná krátka dutina s najširším priemerom prechádza do druhej dutiny kónicky sa zužujúc pod uhlom 60 ° a tretia najužšia dutina je kónicky ukončená, pričom nad základňou kóníckého zúženía vyúsťuje odvzdušňovací otvor 1.1 a z opačnej strany kontaktnej dutinky umiestnená dutá kratšia časť začína nasústruženým vstupom pod uhlom 45 ° a končí kónickým uzáverom, ktorý je v jednej osi s kónickým uzáverom dutej dlhšej časti. Medzi hrotmi kónických uzáverov je vzdialenosť cca 10 mm.Odvzdušñovací otvor 1.1 slúži na únik vzduchu pri vkladaní kolíčka a ñxačný otvor 1.2 na fixáciu polohy vodiča v kratšej časti kontaktnej dutinky pomocou skrutky 1.2.1. Lamela 2 pozostáva z pružných platničiek 2.1, ukotvených v prstencovej obrube 2.2. Lamela 2 sa vkladá do dlhej časti kontaktnej dutinky a to do stredovej dutinky až po časť s najužšim priemerom, pričom sa najširšia časť zahne stlačením, čim sa zabezpečí lamela 2 proti vytiahnutiu. Do takto vybavenej kontaktnej dutinky sa V konečnom použití vkladá kolíček až po jej kóníckú časť.Tento typ kontaktnej dutinky je určený pre kolíček s priemerom 4,8 mm.Kontaktná dutinka dlhá je vyrobená z mosadze. Určená je pre prepojenie svetelného okruhu medzi autom a prívesom aje vhodná do zástrčiek 7 pol, 24 V.Kontaktná dutinka s lamelou zabezpečuje lepšie vodivé spojenie zásluhou lamely. Na jej výrobu sa spotrebuje menej materiálu pri porovnaní s kontaktnou dutinkou s 2 rezanými drážkami.Je to príklad sústruženej kontaktnej dutinky hrubej. Kontaktná dutinka hrubá je obdobná kontaktnej dutínke z príkladu 1, ale pri rovnakej dlžke 40 mm má vonkajší priemer 8 mm. Medzi hrotmi kónických uzáverov musi zostať minimálny neprevŕtaný priestor. Do dlhšej časti kontaktnej dutinky sa vkladá vnútomá lamela 2, obdobná ako v príklade l. Tento typ kontaktnej dutinky je určený pre kolíček s priemerom 6,4 mm. Vhodná je do zástrčiek 7 pol, 24 V.Je to príklad sústruženej kontaktnej dutinky krátkej. Kontaktná dutinka krátka je obdobná ako kontaktná dutinka v príklade 1 a jej celková dĺžka je 32,5 mm pri vonkajšom priemere 6,8 mm. Medzi hrotmi kónických uzáverov musí zostať minimálny neprevŕtaný priestor. Do dlhšej častikontaktnej dutinky sa vkladá vnútorná lamela 2, obdobná ako v príklade l. Tento typ kontaktnej dutinky je určený pre kolíček s priemerom 6,4 mm. Kontaktná dutinka krátka je osadená po obvode kontaktnej vložky. Vhodná je do zástrčiek 7 pol, 24 V..le to príklad sústruženej kontaktnej dutinky s rôznym vonkajším priemerom pre kolíček 4 mm ( obr. 4), ktorý pozostáva z časti s nižším priemerom - kontaktovacej časti, opatrenej odvzdušňovacím otvorom 1.1, do ktorej sa vkladá vodič a časti s väčším priemerom - spojovacej časti, vybavenej vybratím 1.3 s odvzdušňovacím otvorom 1.1, do ktorej sa vkladá protikolík a vzniká elektrické spojenie. Na vybratie sa nasúva zaisťovacie pero 3, ktoré V telese zaisťuje prostrednictvom zaisťovacích lamiel 3.1 kontaktnú dutinku. Na spojovacej časti sa vyznačujú prúžkarni prierezy vodičov. Prúžky majú len označovaciu funkciu. Spojovacia časť bez prúžku je určená pre vodič s prierezom od 1,0 do 1,5 mmz, l prúžok označuje vodič s prierezom 2,5 mmz, 2 prúžky vodič s prierezom 4 mmz a 3 prúžky vodič s prierezom 6 mmz. Fixácia vodiča vnútri kontaktovacej časti sa zabezpečuje krimpovaním.Tento typ kontaktnej dutinky je určený pre kolíček s priemerom 6,4 mm. Vhodná je do zástrčiek 5 pol ABS, 24 V, 7 pol EBS 24 V, 13 pol a 15 pol, 24 V pre svetelné systémy.Kontaktná dutinka s lamelou sa používa pri 24 V do zástrčiek 15 pol, 13 po na osvetlenie prívesov, 5 pol pre brzdy ABS resp. EBS a 7 pol len pre svetelný okruh.l. Kontaktná dutinka s lamelou, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že pozostáva z dutinky (l) valcovitého tvaru,ktorej vonkajší povrch má konštantný alebo rôzny priemer,vo vnútri vybavenej lamelou (2), pozostávajúcou z pružných platničiek (2.1) ukotvených v obrube (2.2).2. Kontaktná dutinka s lamelou podľa nároku 1, v y z n a č u j 1 i c a s a tý m ,že dutinka (l) valcovitého tvaru s konštantným alebo rôznym priemerom vonkajšieho povrchu, má z jednej strany dutú dlhú část členitú s 3 rôznymi postupne sa zmenšujúeimi priemerrni dutiny, pričom vstupná dutina s najširším priemerom prechádza do stredovej dutiny kónicky sa zužujúc pod uhlom 60 ° a tretia najužšia dutina je kónicky ukončená a z opačnej strany má dutú krátku časť, začínajúcu nasústruženým vstupom pod uhlom 45 ° a končiacu kónickým uzáverom, ktorý je V jednej osi s kónickým uzáverom dutej dlhej časti, pričom medzi hrotmi kónických uzáverov je rôzna vzdialenosť.3. Kontaktná dutinka s lamelou podľa nárokov l a 2,vyznačuj úca sa tým,želame 1 a(2)jeuložená v stredovej dutíne.4. Kontaktná dutinka s lamelou podľa nárokov 1 až 3 ,vyzn ač ujúca sa tým,žekontaktnádutinkas konštantným priemerom vonkajšieho povrchu je vybavená 2 otvormi, a to odvzdušňovacím otvorom (1.1) umiestneným nad základňou kónického zúženia a fixačným otvorom5. Kontaktná dutinka s lamelou podľa nárokov 1 až 3,vyznačujúca sa tým,žepozostávazdutinky ( 1) valcovitého tvaru s rôznym priemerom vonkajšiehopovrchu, pričom časť s nižším priemerom je kontaktovacia,a časť s väčším priemerom je spojovacia.6. Kontaktná dutinka s lamelou podľa nároku 5, v y značujúca sa tým,že spojovaciačasťjevybavená vybratím (1.3), ktoré je kryté zaisťovacím perom(3) so zaisťovacími lamelami (3.1), ktoré sú rovnomerne rozložené po obvode.7. Kontaktná dutinka s lamelou podľa nárokov 5 a 6,vyznačujúca sa tým, že spojovacou aj kontaktnou časťou prechádzajú odvzdušňovacie otvory(1.1), pričom odvzdušňovací otvor (1.1) spojovacej časti je umiestnený vo vybratí (1.3).

MPK / Značky

MPK: H01R 13/10

Značky: kontaktná, dutinka, lamelou

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u4461-kontaktna-dutinka-s-lamelou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kontaktná dutinka s lamelou</a>

Podobne patenty