Zariadenie na zabezpečenie mechanizmu zámky dverí

Číslo patentu: U 4389

Dátum: 02.02.2006

Autori: Hořák Lubomír, Vojtek Pavel

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka zariadení s prídavnou zámkou na zabe ečenie mechanizmu zámk dverí nákladného priestoru automobilu, najmä dverí úžitkových automobilov.Dvere nákladného priestoru, najmä úžitkových automobilov sú zamykané zámkou originálneho vybavenia od výrobcu. Takéto zaistenie je značne nedostatočne proti vniknutiu do nákladného priestoru automobilu. Je tiež známy CZ úžitkový vzor č. 15425, kde zaistenie nákladného priestoru úžitkových automobilov je riešené prídavnou zámkou, ktorá je ovládaná blokovacím prvkom. Nevýhodou tohto riešenia je, že zámka a blokovací prvok sú uložené na osi.Uvedené nevýhody existujúcich zariadení odstraňuje zariadenie s prídavnou zámkou na zabezpečenie mechanizmu zámky dverí, obsahujúcou servomotorom ovládanú prídavnú zámku uchytenú ku karosérii dveri automobilu. Prídavná zámka je zakončená posuvným blokovacím prvkom, ktorý je v uzamknutom stave zasunutý do priestoru mechanizmu ovládacích tiahel otvárania a zamykania dveri na blokovanie aspoň jedného ovládacieho tiahla mechanizmu otvárania a zamykania dverí a/alebo ovládacie kľučky dverí automobilu. Podstata technického riešenia spočíva v tom, že spojenie medzi servomotorom ovládanou prídavnou zámkou a posuvným blokovacím prvkom je uskutočnene ohybným hriadeľom uloženým v pevnom alebo ohybnom vedení.Výhodou technického riešenia je možnost umiestniť servomotorom ovládanú prídavnú zámku mimo os blokovacieho prvku a voliť tak polohu blokovacieho prvku alebo prídavnej zámky podľa miesta priestoru zabezpečovaného vozidla.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. l je znázomený vnútomý pohľad na dvere s mechanizmom zámky dverí s prídavnou zámkou v neuzamknutej polohe, na obr, 2 je znázomený mechanizmus dverí podľa obr. l, keď prídavná zámka blokuje ovládacie tiahlo mechanizmu dverí, na obr. 3, 4 a 4.1 sú znázomené odomknuté polohy na obr. 3.1 a 4.2 sú znázomené uzamknuté polohy blokovania ovládajúceho tiahla mechanizmu zámky dverí, na obr. 5 je znázomený mechanizmus odomknutého stavu blokáde kľučky dverí automobilu a na obr. 6 je znázomený mechanizmus podľa obr. 5 V uzamknutej polohe.Príklady uskutočnenia technického riešeniaS odkazom na obrázky l až 2 zabezpečovacie zariadenie pozostáva z prídavnej zámky 1, ktorá je s neznázomeným servomotorom uložená v kryte 2.2 pripevnencj o držiak 2. Držiak 2 je napr. skrutkami 2.1, pripevnený ku karosérii dveri 3 automobilu. Servomotor je ovládaný impulzom, s využitím kábelizácie 4 vyvedenej na palubnú doskuautomobilu, pričom ovládací impulz je aplikovaný napr. pomocou Dallas chipu a pod. Prídavná zámka 1 je spojená s ohybným hriadeľom 20, ktorý je zakončený blokovacím prvkom 5. Blokovaci prvok 5 je v uzamknutej polohe zasunutý za ovládacím tiahlom 6 mechanizmu 7 otvárania a zamykania dveri 3 automobilu. Ohybný hriadeľ 20 je uložený v rúrkovom vedení 21 vytvorenom z materiálu odolného proti mechanickému poškodeniu.Keď blokovací prvok 5 neblokuje ovládacie tiahlo 6 mechanizmu 7 otvárania a zamykanía dverí automobilu(obr. 3 a 4), blokovací prvok 5 je zasunutý alebo čiastočne vyčnieva z rúrkového vedenia 21. Hned ako je požadované zaistiť dvere 3 automobilu, vodič jednak môže uzamknút originál zámky dverí 3 a tieto dvere 3 môže ďalej zaistiť prídavnou zámkou l. Ovládacím impulzom z Dallas chipu je prostredníctvom kábelizácie 4 aktivovaný Servomotor prídavnej zámky l, ktorá vysunie blokovací prvok 5 do priestoru mechanizmu 7 otvárania a zamykanie dveri a tento blokovací prvok 5 je zasunutý za ovládacie tiahlo 6(obr. 4.2), alebo blokovací prvok 5 blokuje pomocný prvok 9 upevnený na ovládacom tiahle 6 a tým blokuje pohyb ovládacieho tiahla 6 (obr. 3.1)Na obr. 5 je znázomená poloha pred blokovanim kľučky 8 dverí automobilu, v ktorej blokovací prvok 5 ovládaný prídavnou zámkou l prostredníctvom ohybného hriadeľa 20 vedeného v ohnutom rúrkovom vedení Z je smerovaný do neznázomeného otvoru vytvoreného v kľuke 8 dverí 3. Na obr. 6 je znázomene zablokovanie kľuky 8 blokovacím prvkom 5, čim je blokovaný otočný pohyb kľuky 8.l. Zariadenie na zabezpečenie mechanizmu zámky dverí obsahujúce servomotorom ovládanú prídavnú zámku pripevnenú o karosériu dverí automobilu a zakončenú posuvným blokovacím prvkom (5), ktorý je v uzamknutom stave zasunutý do priestoru mechanizmu ovládacích tiahel otvárania a zamykania dverí na blokovanie aspoň jedného ovládacieho tiahla mechanizmu a/alebo ovládacej kľuky dverí automobílu,vyznačujúce sa tým,žespojenie medzi serveromotorom ovládanou prídavnou zámkou(l) a posuvným blokovacím prvkom (5) je uskutočnené ohybným hriadeľom (20) uloženým v pevnom alebo ohybnom vedení (21).

MPK / Značky

MPK: E05B 65/00, E05B 65/12

Značky: zariadenie, mechanizmu, dveří, zabezpečenie, zámky

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u4389-zariadenie-na-zabezpecenie-mechanizmu-zamky-dveri.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na zabezpečenie mechanizmu zámky dverí</a>

Podobne patenty