Zdroj látkovej vlny

Číslo patentu: U 375

Dátum: 06.04.1994

Autor: Rolak Štefan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie vytvárajúce rovinnú látkovú vlnu spadá do oblasti fyziky a elektrotechniky.Myšlienka Louisa de Broglie o vlnových vlastnostiach častíc bola potvrdená a súčasné poznanie fyzikálnych zákonitostí umožňuje každému telesu v makrofyzike priradiť vlnovú dĺžku,pričom doteraz nebol vymyslený experiment, kde by sa tak krátke vlny mohli prejaviť.Uvedené nedostatky odstraňuje technické riešenie, ktoré spočíva vo vytvorení zariadenia, ktore je zdrojom látkovej vl ny. tnených na kotúčovom nosiči, Pozostáva z dvoch samostatných oscilačných obvodov umiesktorý rotuje okolo vlastnej osi v magnetickom poli. Na kotúči sú v rovnakej vzdialenosti od stredu umiestnené indukčné cievky s rovnakou indukčnosťou a kondenzátor, pričom sú navzájom posunutá o uhol rovnajúci sa vzťahu 27 n, kde n je celkový počet indukčných cievok, ktorý 56 a 78.sadacu LlAxC. Sériovo zapojené indukčne cievky s rovnakou in je daný pomermi 34, Pre oscilačne obvody platí zádukčnosťou a kondenzátorom vytvárajú dve nezávislé vlny s blízkymi kruhovými frekvenciami, ktoré sa skladajú do výslednej harmonickej vlny s periodicky modulovanou amplitúdou. Jej rýchlosť šírenia je určenágrupovou rýchlosťou. Zariadenie vytvára výslednú vlnu zo súboru rozvinutých vln so spojito sa meniacou vlnovou dĺžkou v určitom intervale. Vytvorením monochromatickej vlny vo vymedzenom priestore vzniká vlnový signál znázorňovaný spektrálnou funkciou ako vlnový balík, ktoreho rýchlosť šírenia je určená grupovou rýchlosťou, pričom ich fázová rýchlosť jevždy väčšia ako je rýchlosť šírenia svetla.Príklad uskutočnenia technického riešeniaZariadenie, ktoré je zdrojom látkovej vlny, pozostáva 2 dvoch samostatných oscílačných obvodov 2 a ll umiestnených na kruhovom nosiči l§rotujúcom okolo vlastnej osi v magnetickom poli, Na kruhovom nosiči li je v rovnakej vzdialenosti od stredu umiestnených napriklad sedem indukčných cievok s rovnakou indukčnosťou tak, že sú navzájom posunuté 0 uhol 2 /7. Uscilačný obvod 2 je vytvorený sériovým zapojením troch indukčných cievok l, 1 a 4 a kondenzátorom 2.Oscilačný obvod ll je vytvorený sériovým zapojením štyroch indukčných cievok 6, 8, 2 a lga kondenzátorom 7.Takto vytvorené zariadenie umiestnené v magnetickom poli dosahuje dve rovnovážne polohy. Prvá je dosiahnutá vtedy, ak je zariadenie voči vonkajšiemu magnetickému poľu v pokoji, druhá vtedy, ak frekvencia otáčajúceho sa zariadenia sa rovná polovici súčtu kruhových frekvencií prúdových oscilácií jednotlivých oscilačných obvodov 5 a ll. Ak je rovnováha porušená, potom energia nahro madená v oscilačných obvodoch 5all pôsobí tak, aby sa zariadenie dostalo do najbližšej rovnovážnej polohy. Ak zariadenie umiestnene v magnetickom poli dosiahne počet otáčok rovnajúci sa polovici súčtu kruhových frekvencií prúdových oscilácii obidvoch oscilačných obvodov 2 a ll, dosiahne vtedy stav, ked vychýlenie otáčok na jednu alebo druhú stranu má za následok skutočnosť, že medzi oscilačnými obvodmi á a ll dochádza k výmene energie.V zariadeni pôsobia tri rôzne vlny. Jedna v oscilačnom obvode 2 s frekvenciou fl,kvenciou fz a vzájomnou interferenciou vytvárajú výslednú har druhá v oscilačnom obvode ll s fre monickú vlnu 5 periodicky modulovanou amplitúdou, v dôsledku čoho sa zariadenie otáča frekvenciou výslednej harmonickej vlny.Vzhľadom na skutočnosť, že frekvencie prúdových oscilácií oscilačných obvodov 2 a ll sú si veľmi blízke, zariadenie budemať najvyššiu účinnosť pri pomere indukćných cievok bližiacomsa k nule v oscilačných obvodoch zariadenia, čím dôjde k vyu žitiu vynúteného kmitania systému vyvolaného pôsobením periodickej sily, ktorej kmitočet sa rovná vlastnému kmitočtu sys tému.Na obr. l je znázornené zariadenie, ktoré je zdrojom látkovej vlny, kde pomer indukčných cievok v dvoch oscilačných obvodoch je 3 4.Zdroj látkovej vlny je možné využiť ako zdroj ekologicky nezávadnej energie najmä v strojárenskom a elektrotechnickom priemysle a na získanie a prenos informácií šíriacicn sa väč šou rýchlosťou ako je šírenie elektromagnetických vĺn.indukčná Cievka indukčná Cievkaindukčná Cievka indukčná Cievka indukčná Cievkauhol vzájomného pol magnetu kruhový nosičvytvorený tromi indukčnými Cievkamivytvorený štyrmi indukčnými Cievkamiposunutia indukčných cievok 2 /n

MPK / Značky

MPK: H03B 21/00

Značky: zdroj, látkovej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u375-zdroj-latkovej-vlny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zdroj látkovej vlny</a>

Podobne patenty