Zariadenie na zaistenie dverí

Číslo patentu: U 347

Dátum: 02.02.1994

Autor: Šolc Štefan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ZARIADENIE NA ZAISTENIE DVERÍ QBLASŤ TECHNIKY RlEŠEMLATechnicke riešenie sa týka zariadenia na zaistenie dverí proti ich násilnému otvoreniu. Zámok je vybavený vložkou s mag netickou časťou a ovláda 5 závor.Vsúčasnosti sa pre zaistenie dverí Proti násilnému otvoreniu využíva veľké množstvo rôznych bezpečnostných zariadení od jednoduchých poistiek typu rôznych retiazok. cez bezpečnostné vložky zamkov a zabezpečovacie závory až po zložité elektronícké systémy zaisťujúce celé objekty.V oblasti zaisťovania samotných vstupných dverísú najviac známe bezpečnostné vložky, ktoré sa montujú do zámkov, poprípade ako prídavné zámky. Ďalej sa na dvere z vnútornej strany pripojujú rôzne závory. ktoré sú ovládané samostatnými zámkami.Tieto riešenia majú aj nevýhody. Prídavné zámky sú viditeľné zvonkajšej strany dverí a preto sú pre vlamača dostupné. V pane lových domoch dochádza k naruseniu rámu dverí, prípadne k rozbitiu dverí. V prípade, že prídavné zámky sú prepojené bezpečnostnými závorami, dá sa ľahko určiť odkiaľ sú tieto závory vedené. 2 ďaľších nevýhod takýchto úprav je aj sústavné hľadanie správnych kľúčov, zdĺhavé odomykanie. Nezanedbateľný je aj ne estetický vzhľad dverí.Uvedené nedostatky sú do značnej miery odstrániteľné zarjaden 1 m na zaistenie dverí so zámkom. ktorého podstata spočíva v tom, že Jeho vložka má na jednom konci magnetickú časť a na svojom druhom konci nemagnetickú časť s ozubeným kolesom na vonkajšej strane. Medzi magnetickou a nemagnetickou časťou obsahuje vložka teleso - otočné rameno - pevne spojené s magnetickou časťou vložky. Magnetická. i nemagneticka časť vložky sozubeným kolesom a otočné rameno majú otvor rovnakého tvaru predlhý krúć 5 maqnetickými vlozkami. Dlhý kľúč je určený pre ovládanie maqnetickej i nemagnetjckej častí vložky s ozubeným kolesom, ako aj otočneho ramena spoločne z vonkajšej. alebo vnútornej strany dverí. Nemagneticka časť je svojim ozubeným kolesom V zábere e ozubenými hrebeňmi, ktoré sú pomocou pákového prevodu prepojené so štyrmi závorami na vnútornej stranedveri. ktoré sú spevnené po celej ploche pozinkovaným plechom,.na ktorom je celý zaisťovaci systém upevnený. zaisťovacie ojím ky pre závory sú na vnútornej stene objektu vedľa rámu dverí. Bezpečnostná vložka spolu so avorami podľa navrhovaného technického riešenia umožňuje dokonalejšie zabezpečenie dveri a k uzamknutiu celeho systemu stači iba jeden dlhý kľúč. V pripade krátkodobej neprltomnosti stači zamknúť iba zavoru vlastného zámku a pri dlhodobeišej neprítomnosti je možne uzamknúť celý systém iba jedným dlhým kľúčom. 2 vonkajšej strany nie je vidieť žiadne pridavné zámky, čo zlepäujei vzhľad dveri, ale hlavne bez akejkoľvek pozornosti. V pripade pokusu takto zaistené dvere otvoriť násilim je prekvapenie prekážkou pravdepo dobne príkazom k üstupu.EBĽHLAD OBRÁZKOV NA VÝKŘESOCHNové technicke riesenie je objasnene na výkresoch, kde na obr. l je znázornená schematicky v bokoryse - v čiastočnom leze - navrhované zariadenie na zaistenie dveri a na obr. 2 je znazornene schematicky toto zariadenie v naryse.Prikladné prevedenie zariadenia na zaistenie dveri so zámkom podľa navrhovaneho riesenia je nasledujúce. Vložka zámku má v telese l z jedneho konca magnetickú časť g a z druhého konca nemagnetickú časť 3 s ozubeným kolesom na vonkajšej strane. Medzi magnetickou časťou g a nemagnetickou časťou 3 vložky obsahuje teleso l otočne rameno 5 pevne spojené s jeho magnetíckou časťou g. Magnetická časť 2 i nemagneticka časť 3 s ozubeným kolesom a otočné rameno 3 majú otvor rovnakého tvaru prepre ovládanie maqnetickej casti Q, nemagnetickej časti 3 s ozubeným kolesom, ako aj otoñného ramena 3 spoločne z vonkajšej,alebo vnútornej strany dveri 1. Nemagnetická časť Q je svojím ozubeným kolesom v zábere s ozubenými hrebeñmi §, 2, ktoré sú pomocou pákového prevodu Lg spojené so štyrmi závorami lg na vnútornej strane dveri Z. kde je celý zaisťovaci sytém upevne ný. zaisťovacie objimky gg pre závory lg sú na vnútornej stene.objektu vedľa rámu dveri Z. K uzamknutiu celého systému stačijeden dlhý kľúč Q, Q. V pripade krátkodobej neprítomnosti stači zamknúť iba magnetickú časť g spojenú s otočným ramenom 3, ktore funkčne zapojí iba závoru vlastného zámku. Pri dolhodobejšej neprítomnosti je možné uzamknúť celý systém iba jedným dlhým kľúčom §. Q. v tomto pripade sa posunú í ozubená hrebene g, 2 a cez pákový erevod lg sa závory lg zasunü do zaisťovacích objímok gg pripemñených k vnútornej stene objektu vedľa rámu dveriZariadenie na zaistenie dverí podľa navrhovaného technického riešenia uplatní sa v zaisťovani bytov a špeciálne v bytoch blokovej výstavby, ako aj v zaisťovani kancelárskych aZariadenie na zaistenie dverí so zámkom, vyznačujúce sa tým,že teleso /1/ vložky zámku pozostáva z magnetickej časti /2/ a nemagnetickej častí /3/ s ozubeným kolesom, medzi časťami/2/ a /3/ vlořky jn umiestnené oLcäné rameno /4/. ktoré je pevne spojené s magnetickou časťou /2/, pričom časti /2,3/ vložky a otočné rameno /4/ majú otvor rovnakého tvaru preZariadenie podľa bodu 1 v y z n a č u j e s a t ý m , že nemagnetická-časť vložky je so svojim ozubeným kolesom V zábere s ozubenými hrebeňmi /8,9/, za účelom posunu prostrednictvom prevodu /10/ štyroch závor /19/ na vnútornej strane dveri /7/ do zaisťovacích otvorov /20/ umiestnených na vnútornej stene bytu, vedľa rámu dveri /7/.

MPK / Značky

MPK: E05B 47/00, E05C 9/12, E05B 9/10, E05B 27/04, E05C 9/00, E05B 63/14

Značky: dveří, zariadenie, zaistenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u347-zariadenie-na-zaistenie-dveri.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na zaistenie dverí</a>

Podobne patenty