Suchá zmes na výrobu suspenzií pre špeciálne zakladanie stavieb a jej použitie

Číslo patentu: U 346

Dátum: 02.02.1994

Autori: Chovan Peter, Niepelová Daniela

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Suchá zmes na výrobu suspenzii pre špeciálne zakladanieTechnické riešenie sa týka suchých zmesi použiteľných v stavebníctve pre účely špeciálneho zakladania staviebV zložitých geologických podmienkach sa používajú technológie Špeciálneho zakladania, pre ktoré je potrebné vyrábať suspenzie spĺňajúce určité požadované kvalitatívne a kvantitatívne parametre. Jedná sa najmä o technológie podzemných stien tesniacich - monolitických, prefabrikovaných, injektáž súdržných a nesúdržných hornín. Na realizáciu uvedených technológii je potrebné vyrobiť suspenzie, ktoré spĺňajú podmienky technického riešenia stavby. Doteraz používaný spôsob výroby suspenzii je priamo na stavbe, kde sa musi zriadiť výrobňa na miešanie suspenzii pozostávajúca z miešačov a zásobnikov sypkých hmôt pre jednotlivé komponenty. Do určeného množstva vody sa do miešača pridá stanovené množstvo ilu alebo bentonitu a po zamiešani V čase závislom na ich kvalite, približne 10 minút sa suspenzia prečerpá do zásobnikov, kde naďalej cirkuluje - dozrieva 2 dôvodu nadobudnutia požadovaných vlastnosti na ďalšie spracovanie Takto pripravená suspenzia sa prečerpá opätovne do miešača,kde sa pridá určené množstvo cementu a pripadne dalšie komponenty. Čas miešania je asi 5 až 10 minút. Po zmiešani všetkých komponentov je suspenzia pripravená na stavebné použitie. Celý výrobný cyklus trvá 20 až 30 minút. Suspenzia vyrobená podľa opisaného postupu spĺňa požadované parametre. Má vyhovujúcu čerpateľnost, objemovú stálosť - tuhé častice v suspenzii nesedimentujú, sú homogénne previazané s molekulamivody. Prítomnosť ilu alebo bentonitu v suspenzii vytváravnútorné štruktúrne väzby a tak v dôsledku tixotrópie zostávajú zrná cementu vo vznose, čo má rozhodujúci vplyv na stabilitu suspenzie, avšak jeho množstvo negatívne ovplyvňuje výsledné pevnosti. Nevýhodou takto pripravenej suspenzie je skutočnosť, že jej kvalita je závislá na na kvalite použitého ílu alebo bentonitu a čas prípravy je pomerne dlhý. Ďalšou nevýhodou je, že na stavbe je nutné zriadiť výrobňu pozostávajúcu z niekoľkých zásobníkov pre jednotlivé komponenty a niekoľkých miešačov. Uvedené nedostatky sčasti odstraňuje samotvrdnúca silikátová suspenzia podľa CS patentu č.263579 na báze silikátových úletov a cementu, ktorá sa pripravuje v jednom výrobnom cykle, avšak na jej pripravu je potrebné dávkovat dve zložky, čo tiež priamo na stavbe spôsobuje isté ťažkosti. Ďalšie samotvrdnúce suspenzie sú známe napriklad zo zverejnených CS prihlášok vynálezov PV 125-89. 1697-90 a 5197-88. Všetky však majú tú nevýhodu, že na stavbe je potrebné miešať a dávkovať niekoľko komponentov, čo dalej znamená, že je potrebné zabezpečovať dovoz surovín od rôznych výrobcov.Novo zakladané skládky odpadov musia byť od okolia odizolované umelo vybudovanou bariérou, ktorá musi podľa platných predpisov pozostávat z plastovej fólie a minerálneho tesnenia, pričom minerálne tesnenie musi spĺňať požiadavku,že súčiniteľ filtrácie musí byt menši ako 1.107 m.s 1 a mocnost tesnenia má byt minimálne 600 mm. Doteraz sa ako minerálne tesnenie používa špeciálne upravovaná vrstva ílu válcovaním a udusávaním až do splnenia požadovaných parametrov. Teraz sa zistilo, že ako náhradu minerálneho tesnenia je možné použiť suchú zmes podľa podľa technickéhoUvedené nedostatky rieši suchá zmes podľa technického riešenia určená na výrobu suspenzii pre špeciálne zakladanieminimálne 60 hmot. amorfnćho oxidu kremičitého. Jedným z výhodných riešení je, že suchá zmes podľa technického riešenia postáva z 30 až 50 hmot. cementu a 50 až 70hmot. zeolitu s obsahom aspoň 60 hmot. amorfného oxidu kremičitého. Ďalším výhodným riešením je, že suchá zmes na výrobu suspenzií pre špeciálne zakladanie stavieb je tvorená homogénnou zmesou 40 až 85 hmot. cementu a 15 až 60 hmot. mikrosiliciového úletu alebo popolčeka s obsahom aspoň 90 hmot. amorfného oxidu kremičitého. Suchá zmes sa pripravuje homogénnym zmiešaním oboch komponentov v suchom stave v centrálnej výrobní a suspenzia sa pripravuje jednoduchým zamiešanim suchej zmesi podľa technického riešenia s potrebným množstvom vody priamo na stavbe. Výhodou je, že nie je potrebné viac zásobnikov na jednotlivé komponenty ale priamo z komerčne vyrobeného materiálu dodaného na stavbu sa vyrob suspenzia požadovaných parametrov. Výrobňa suspenzie na stavbe pozostáva z jedného zásobníka sypkých hmôt a jedného miešača. Výroba suspenzie je veľmi jednoduchá. Do určeného množstva vody v miešači sa pridá stanovené množstvo suchej zmesi a zamieša sa. Doba zámesu vzhľadom k tomu, že v suchej zmesi je zaručená homogenita materiálu, ale najmä,že nie je potrebný čas na vyzretie alebo rozmiešanie jedného z komponentov aby suspenzia mala tixotrópne vlastnosti sa skráti na 5 minút. Suspenzia takto vyrobená je ihneď vhodná na stavebné použitie a má adekvátne a v niektorých prípadoch aj lepšie vlastnosti ako suspenzia vyrábaná doterajším spôsobom. Techníckým riešením je nový výrobok suchá zmes, ktorou sa zjednoduší výroba suspenzii pre špeciálne zakladanie stavieb.Suchá zmes podľa technického riešenia sa vyrába tak, že sapriemyselným spôsobom do homogénneho stavu premiešajú uvedenéPre výrobu suchých zmesí je možné použiť V zásade všetkyAko druhú zložku suchej zmesi možno použit zeolity prírodné ako aj umelo vyrobené, musia však spĺňať podmienku, že obsahujú aspoň 60 hmot. amorfného oxidu kremičitého. Po chemickej stránke je výhodné chemické zloženie zeolitu následovné SiO 2 - 60,7 až 71,9 hmot.Mikrosiliciové úlety a popolčeky musia spĺňať požiadavku obsahu amorfného oxidu kremičitého - 90 hmot. Výhodné zloženie úletu je min. 90 Si 02, max. 2 Al 2 O 3 a max. 5Suché zmesi podľa technického riešenia vyrábané priemyselným spôsobom zmiešanim dvoch komponentov po zamiešaní s vodou vykazujú ľahkú spracovateľnost, vysokú stabilitu, dobrú čerpateľnost, vysoké pevnosti a nízky koeficient priepustnosti. Majú vysoký vodný súčiniteľ vzhľadom k ich retardačným schopnostiam. Uvedené vlastnosti výslednej suspenzie zaručuje chemické zloženie suchej zmesi obsahujúcej prírodné alebo priemyselne získané hydraulíty,ktoré spôsobujú, že po pridaní vody k suchej zmesi je voda udržiavaná v povlaku V dôsledku čoho sa vytvára tixotrópna schopnost suspenzie. Komponenty pridávanć k cementu so svojim vysokým stupňom jemnosti zväčšujú plochu pevných častíc a tým zaručujú zvýšenú výslednú pevnosť a znížený koeficient priepustnosti. Znížená priepustnost výslednej zmesi zvyšuje odpor voči napádaniu molekulami vody a agresivnym chemikáliám čo má za následok zároveň zlepšenie mrazuvzdornosti a odolnosti voči danému prostrediu.Ďalšou podstatou technického riešenia je nové použitie suchej zmesi a to ako tesniacej vrstvy pod fólie na skládky

MPK / Značky

MPK: E04F 15/18, E04B 1/62, C04B 18/06, C04B 14/04, C04B 28/18

Značky: výrobu, suspenzií, sucha, stavieb, zakladanie, špeciálne, použitie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u346-sucha-zmes-na-vyrobu-suspenzii-pre-specialne-zakladanie-stavieb-a-jej-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Suchá zmes na výrobu suspenzií pre špeciálne zakladanie stavieb a jej použitie</a>

Podobne patenty