Lisovacie oko, najmä na koľajnicové elektrovodivé prepojenia

Číslo patentu: U 3370

Dátum: 06.11.2002

Autor: Gonda František

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

-1 Lisovacie oko, najmä na koľajnicové elektrovodivé prepojeniaTechnické riešenie sa týka konštrukcie lisovacieho oka, najmä na elektrovodivéDoteraz známa konštrukcia, zabezpečujúca elektrovodivé pripojenie koľajnice kelektrickým obvodovým systémom koľajovej prevádzky, pozostáva zkovového prvku - kolika kužeľovitého tvaru, ktorý je na jednej strane vybavený závitom pre skrutkové uchytenie ku koľajnici a na druhej strane je v ňom vytvorená päťka, do ktorej sa zasunie koniec medeného alebo oceľového elektovodivého lana a spojenie sa vykoná zvarením napr. mosadznou elektródou. Spoj sa povrchovo upraví pocínovaným.Nevýhodou tejto konštrukcie je najmä kriticky zvarový spoj, ktorý i napriek povrchovej úprave vykazuje značný stupeň náchylnosti na pohlcovanie vlhkosti anáslednej korózie, ktorá spôsobuje skracovanie životnosti spojov a ich častú potrebuUvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje lisovacie oko, najmä nakoľajnicové elektrovodivé prepojenia, podľa tohoto technického riešenia, ktorého podstata spočíva vtom, že lisovacie oko pozostáva z lisovacieho kovového nátrubku,ku ktorému je privarené upevňovacie ramienko na elektrovodivé spojenie s koľajnicou. Upevňovacia plocha ramienka je rovnobežná sosou nátrubku a budsymetricky alebo nesymetricky umiestnená voči tejto osi.-2 Lisovacie oká možno zvýhodou použiť vpárovom vyhotovení tak, že upevňovacie ramienka páru lisovacích ok sú zhotovené ako zrkadlový obraz vo vzťahu kosi ležiacej v rovine upevňovacej plochy ramienka a rovnobežnej s osou nátrubku. Na ramienku lisovacieho oka je vytvorený minimálne jeden upevňovací otvor na spojenie s koľajnicou. Lisovacie oko je z výhodou zhotovené zo zliatiny hliníka. Výhodou takejto konštrukcie lisovacích ok je najmä hermetické uzavretie spoja,zabraňujúce korózii, čím sa zabezpečuje stálosť elektrických parametrov a predĺženie životnosti spoja. Konštrukcia tiež umožňuje jednoduchú a rýchlu montáž lanovýchprepojení pri opravách a údržbe koľajového zvršku.Prehľad obrázkov na ýkresochTechnické riešenie je bližšie ozrejmené na priložených obrázkov, zktorých znázorňuje obr.1 - bočný pohľad na zostavu lisovacieho oka a zakončenie lana obr.2 - pohľad na lisovacie oko so symetricky umiestnenou upevňovacou plochouobr.3 - pohľady na lisovacie oko s nesymetrický umiestnenou upevňovacou plochouobr.4 - pohľad na jeden pár lisovacích ok so zrkadlovo umiestnenými nesymetrickýmiLisovacie oko g na koľajnicové elektrovodivé prepojenie, .znázomené na obr. 1 jezhotovené z dvoch častí, vyrobených z hliníkovej zliatiny. Jednu čast tvorí nátrubok-3 22, na ktorého jednej strane je privarenć upevňovacie ramienko Ä zL-profilu, do ktorého sú vyvŕtane dva upevňovacie otvory QA.Upevňovacia plocha 212 (viď obr. 2) ramienka g je vedená rovnobežne sosou nátrubku z a symetricky umiestnená voči tejto osi.Odblanený koniec prepojovacíeho elektrovodivého lana l , vedúceho od stykového transformátora (na obr. nenaznačené), vybaveného na povrchu PVC izoláciou Q sa nasunie do otvorenej časti nátrubku Q i z časťou úseku lana l s prekrytou izoláciou 1. Pomocou lísovacíeho náradia sa vykoná zalisovanie lana l , čím sa vytvorí zalisovaný elektrovodivý spoj, pričom sa tento hermeticky uzavrie nalisovaním nátrubku 22 až na izoláciu lana l . Spoj sa na povrchu prelepí izolačnou páskou ( na obr. nenaznačené). Lisovacie oko z sa potom trubkovým spojom, prcchádzajúcimupevňovacími otvormi 2 L ramienka 2 l upevní ktelesu koľajnice (na obr.Pre upevnenie zdvojených lanových prepojení na koľajnice sa zhotovia lisovacie oka z obdobne ako je popísané vpríklade l, s tým rozdielom, že ich upevňovacíaplocha i (viď obr.3) je nesymetricky umiestnená voči osi nátrubku 22.Za účelom dobrej manipulácie pri upevňovani je vzdialenosť A medzi upevňovacouplochou 2 l 2 a vonkajším otvorom nátrubku 22 vyhotovená v minimálnej vzdialenosti 10 mm. Tiež vzdialenosť B medzi osou, k nátrubku 22 bližšíeho upevňovacieho otvoru211, a samotnou osou nátrubku z je vyhotovená tak, aby bola vo vzdialenosti rovnejminimálne jednej polovici priemeru vonkajšieho obvodu Q nátrubku 22. Pár lisovacích ok g je zhotovený tak, aby obidve upevňovacie ramienka 2 l boli voči osi ležiacej vrovine upevňovacej plochy gg a rovnobežnej sosou nátrubku 22, zrkadlovýmSamotné upevnenie zdvojených lanových prepojení pomocou lisovacích ok sa vykonápostupne spôsobom, ktorý je opísaný v príklade 1.l. Lisovacie oko, najmä na koľajnicové elektrovodivé prepojenia, V y z n a č uj ú c e s a t ý m, že pozostáva z lisovacieho kovového nátrubku (22), na ktorý je privarené upevňovacie ramienko (21) na elektrovodivé spojenie s koľajnicou, výhodnezhotovené zo zliatiny hliníka.2. Lisovacie oko podľa nároku l, vy zn a č uj ú c e s a t ý m, že upevňovacia plocha (212) ramienka (21) je rovnobežná sosou nátrubku (22) a symetrickyumiestnená voči tejto osi nátrubku (22).3. Lisovacie oko podľa nároku l, vy z n a č uj ú c e s a t ý m, že upevňovacia plocha(2 l 2) ramienka (21) je rovnobežná s osou nátrubku (22) a je nesymetrickyumiestnená voči tejto osí nátrubku (22).4. Lisovacie oko podľa nárokov 1 a 3, v y z n a č uj ú c e s a tý m, že upev-ňovacie ramienka (21) jedného páru lisovacích ok sú zhotovené ako zrkadlový obraz vzťahujúci sa k osi ležiacej vrovine upevňovacej plochy (212) ramienka (21) a5. Lisovacie oko podľa hociktorého z nárokov l až 4, V y z n a č uj ú C e s a tý m, že na ramienku (21) je vytvorený minimálne jeden upevňovací otvor (21 l).

MPK / Značky

MPK: B60M 5/00, H01R 4/64

Značky: elektrovodivé, koľajnicové, lisovacie, prepojenia, najmä

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u3370-lisovacie-oko-najma-na-kolajnicove-elektrovodive-prepojenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Lisovacie oko, najmä na koľajnicové elektrovodivé prepojenia</a>

Podobne patenty