Multifunkčný stôl

Číslo patentu: U 3266

Dátum: 02.07.2002

Autor: Balaš Radek

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technicke riešenie sa týká multifunkčného stola a rieši využitie priestoru, ktorý sanachádza bezprostredne pod krycou doskou a tým i využitia celého stola pre rôzne účely. Doterajší stav technikySú známe stoly, kde priestor nachádzajúci sa bezprostredne pod krycou doskou jecelkom alebo číastečne využitý ako priestor pre dočasné alebo trvalé uloženie predmetov.Nevýhodou týchto stolov je, že vpripadoch, ked krycia doska stola značne presahujepodstavu, sú priestory pod ňou obtiažne dosiałmutelné.Ďalej sú známe hracie stoly, u ktorých sa jednotlivé časti buď presúvajú, preklápajú alebo náročne demontujú. Nevýhodou týchto stolov je, že ich ñmkcia pre hry je dominantná a ich umiestnenie vpriestore určenom na stolovanie alebo na posedenie, napr. vobývacejUvedené nevýhody rieši multiñmkčný stôl podľa tohoto technického riešenia,pozostávajúci z podstavy a z krycej dosky, ktorého podstatou je, že v homej častí podstavy je vytvorený priestor pre umiestnenie hry, nad ktorým sa nachádza krycia doska, ktorá jeodnimatelná a je opatrená najmenej jedným prostriedkom pre fixácłíu polohy. Altematívne jev priestore pre umiestnenie hry umiestnený gulečník, pool, stolný ñrtbal alebo ruské kuželky.Podľa ďalšej altematívy je krycou doskou hracia doska pre stolný tenis. Prostriedok pre fixáciu polohy je alternatívne opatrený najmenej jednou v podstate vertikálnou plochou, ktoráje umiestnená protiľahlo voči ploche nachádzajúcej sa na podstave.Výhodou multifunkčného stola podľa technického riešena je, že hra zabudovaná do .homej časti podstavy nemší hlavnú funkciu stola, pričom priestor pod krycou doskou je u konštrukcií, kde krycia doska značne presahuje podstavu využitý. Zmena funkcie stola je časovo nenáročná a nevyžaduje si existenciu zložitých presuvných mechanizmov. Výhodourovnako je, že ako krycia doska môže byt striedavo používaná doska na rôzne účely.- V pripade kombinácie využitia pre dve rôzne hry alebo pre dva rôzne športy sa ušetria nielennadobúdacie náklady, ale tiež priestor pre prevádzkovanie týchto hier alebo športov.Prehľad obrázkov na głkresochNa obrázku 1 je znázomený bočný pohľad s čiastočným rezom vedeným v blízkosti rohu priestoru pre umiestnenie hry, podľa prvého príkladu. Na obrázku 2 je pohľad na kryciu dosku zo spodnej strany pre príklady l až 5. Na obrázku 3 je pôdorysný pohľad na stôl po odstránení krycej dosky u stola podľa príkladu 1, na obrázku 4 je to isté pre príklad 2 a na obrázku 5 to isté pre príklad 4.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPodľa prvého príkladu má multifunkční stôl podobu jedálenského stola, ktorý pozostává z krycej dosky l a z podstavy g. V homej časti podstavy g, bezprostredne pod krycou doskou 1 sa nachádza priestor 1 pre umiestnenie hry, v tomto pripade gulečníka Z. Krycia doska lje na svojej spodnej strane opatrená štyrmi prostriedkami i pre ñxáciu polohy, ktoré sú opatene v podstate vertikálnymi plochami §. Vzostavenom stave sú v podstate vertikálne plochy á umiestnené protiľahlo voči plochám Q, ktoré sa nachádzajú na podstave 2 v blízkosti rohov priestoru 3 pre umiestnenie hry.Pri požiadavke využiť multifunkčný stôl pre gulečník, je potrebné kryciu dosku 1 nadvihnúť a odstrániť. Tým je multifunkčný stôl pripravený pre hru.Druhý priklad sa od prvého prípadu líši tým, že vpríestore i pre umiestnenie hry jeTretí príklad sa od prvého prípadu líši tým, že ako krycia doska l je použitá dvojica vzájomne kovovými čaprni spojených dosiek určených pre stolný tenis.Podľa štvrtého pnkladu má multifunkčný stôl podobu konferenčného stolíka, ktorý pozostáva z krycej dosky l a z podstavy g. V homej časti podstavy g, bezprostredne pod krycou doskou 1 sa nachádza priestor 1 pre umiestnenie hry, vtomto prípade ruských kuželiek 2 obsahujúcich ako otvory g tak kuželky 1 Q. Krycia doska l je na svojej spodnej strane opatrení štyrmi prostriedkami 1 pre ñxáciu polohy, ktoré sú opatrené v zostavenom stave v podstate vertikálnymi plochami j, urniestnenými protiľahzlo voči plochám nachádzajúcim sa na vnútomých stenách podstavy g.Piaty priklad sa od štvrtého líši tým , že v priestore 3 pre umiestnenie hry je upravený stolný futbal.Pri požadavke na zmenu ñmkcie multiñmkčného stola je potrebné kryciu dosku l nadvihnúť a odstrániť. Tým je stôl pripravený na iné využitie.Technické riešenie je možné využiť navytvorenie akejkoľvek kombinácie krycej dosky a stolnej hry upravenej v priestore bezprostredne pod ňou.1. Multiñmkčný stôl pozostávajúci z podstavy a z krycej dosky, vyznačujúci sa tým ,že vhomej časti podstavy (2) je vytvorený priestor (3) pre umiestnenie hry, nad ktorým sa nachádza krycia doska (1), ktorá je odnímatelná a je opatrená najmenej jedným prostriedkom (4) pre ñxáciu polohy.2. Multiñmkčný stôl podľa nároku l, vyznačujúci sa tým , že vpriestore (3) pre umiestnenie hry je upravený gulečník (7).3. Multifunkčný stôl podľa nároku l, vyznačujúci sa tým , že vpriestore (3) preumiestnenie hry je upravený pool (8).4. Multifunkčný stôl podľa nároku l, vyznačujúci sa tým , že vpriestore (3) pre umiestnenie hryje upravený stolný futbal.5. Multifunkčný stôl podľa nároku l, vyznačujúci sa tým , že vpriestore (3) pre umiestnenie hry sú upravené ruské kuželky (9).6. Multifunkčný stôl podľa nároku l, vyznačujúci sa tým , že krycou doskou (l) je hrania doska pre stolný tenis.7. Multifunkčný stôl podľa nároku l, vyznačujúci sa tým , že prostriedok (4) pre ñxácíu polohy je opatrený nejmenej jednou v podstate vertikálnou plochou (5 ), ktorá je umiestnená protiľahlo voči ploche (6 ), nachádzajúcej sa na podstave (2).

MPK / Značky

MPK: A47B 13/00, A63D 15/00, A47B 25/00

Značky: multifunkčný, stôl

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u3266-multifunkcny-stol.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Multifunkčný stôl</a>

Podobne patenty