Poistný prostriedok na zabránenie neoprávnenej manipulácii s obsahom tlakových nádob vybavených guľôčkovým ventilom

Číslo patentu: U 3221

Dátum: 04.06.2002

Autor: Kašpárek Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Poistný prostriedok na zabránenie neoprávnenej manipulácii 5 obsahom tlakových nádobvybavených gu ľôčvkovým venti lomTechnické riešenie sa týka usporiadania a poistného prostriedku na zabránenie neoprávnenej manipulácie s obsahom tlakových nádob, najmä tlakových nádob na skvapalnené vykurovacie plyny pri ich distribúcii z plniame ku spotrebiteľovi, pričom jeho neporušenosť na zátke tlakovej nádoby zaručuje spotrebiteľovi deklarovanú kvalitu a množstvo naplnenéhoTlakové nádoby na plyny sú distribuované zplniarní sventilmi opatrenými zátkami. Tieto zátky sú na výstupnom ventile tlakovej nádoby naskrutkované a dotiahnuté. Používajú sa dva typy zátok, kovové na guľôčkový ventil tlakovej nádoby s náplňou s hmotnosťou 2 kg a umelohmotné pre ventily s ružicou tlakových nádob s náplňou s hmotnosťou 10 až 33 kg.V súlade s bezpečnostnými predpismi je zátka na ventile vyžadovaná aj pri preprave už vyprázdnených tlakových nádob od spotrebiteľa späť do plniarne, teda nie je možné použiť systém zaslepenia ventilu zátkou s jednorázovým použitím.Tlakové nádoby na plyny sú okrem systému jednorázových zátok zaisťované proti neoprávnenej manipulácii použitím zmršťovacej fólie, ktorou je prekryté. zátka aj s ventilom. Toto technické riešenie je však výrobne a prevádzkovo nákladné.Dokument CZ 10981 Ul predkladá technické riešenie, ktore sa týka zariadenia proti neoprávnenej manipulácii s obsahom tlakových nádob. Nevýhodou tohoto zariadenia pre tlakové nádoby opatrené guľôčkovým ventilom snáplňou s hmotnosťou 2 kg je, že pokiaľ bolo odstránené nosné oko ztela kovovej zátky, bolo možné zátku ventilu vytočit bez deštrukcie poistného prostriedku. Ďalej sa v praxi toto zaradenie neosvedčilo pri transporte nádob, lebo uložením nádob na seba dochádzalo k porušeniu poistného prostriedku.Zaistenie zátok alebo ventilov tlakových nádob na plyny má chránit distributérov tlakových nádob a spotrebiteľov pred neoprávnenou manipuláciou s obsahom tlakových nádob,najmä aby časť náplne nebola pred predajom spotrebovaná alebo aby tlaková nádoba nebola naplnená v inej plniami alebo iným plynom, ako je deklarovane na označení tlakovej nádoby. Pridoterajšom spôsobe distribúcie tlakových nádob nemôže ani plniareň pri riešení reklamáciespotrebiteľa na množstvo alebo kvalitu plynu overiť, či reklamovaná tlaková nádoba bola u nejUvedené technické riešenie odstraňuje poistný prostriedok na zabránenie neoprávnenej manipulácie s obsahom tlakových nádob, najmä tlakových nádob na skvapalnené vykurovacie plyny opatrených guľôčkovým ventílom.Predmet predloženého technického riešenia je poistný prostriedok, ktorý zabraňuje neoprávnenej manipulácii s obsahom tlakových nádob, najmä tlakových nádob na skvapalnené vykurovacie plyny opatrených guľôčkovým ventilom, pozostávajúci zo zátky s nosným okom a poistného prostriedku. Poistný prostriedok je tvorený ohýbateľným páskovitým telesom, ktoré pozostáva z výstupku, z preťahovacieho dielu a deštrukčného dielu, pričom výstupok je opatrený výrezom na nasadenie na guľôčkový ventil a naskrutkovanie zátky s nosným okom,opatrenej otvorom. Preťahovací diel je aspoň v časti svojej dĺžky opatrený spriahacím ozubením a aspoň v časti svojej dĺžky opatrený obojstranným vrúbkovaním. Deštrukčný diel je opatrený otvorom s britom na zasunutie preťahovacieho dielu po jeho pretiahnutí otvorom zátky a následné ukotvenie spriahacieho ozubenia v tomto otvore.Tvar výstupku, aby spĺňal funkciu predloženého technického riešenia, musí pre nasadenie na guľôčkový ventil zodpovedať svojim tvarom tvaru guľôčkového ventilu tlakovej nádoby.Pre ľahšiu manipuláciu pri nasadení a prevlečení otvorom zátky a otvorom s britom, je poistný prostriedok podľa predloženého technického riešenia na preťahovacom dieli opatrený ihlanovitým zakončením, pričom medzi spriahacím ozubením a ihlanovitým zakončením je na ploche preťahovacieho dielu vytvorené Obojstranné vrúbkovanie na lepšie uchopenie poistného prostriedku. Deštrukčný diel je opatrený krúžkom.Výhoda poistného prostriedku podľa predloženého technického riešenia je vjeho jednorázovom použití, spočívajúcom vtom, že poistný prostriedok je potrebne pred pripojením tlakovej nádoby na spotrebič odtrhnúť a tým ho znehodnotiť. Až potom môže byt zátka tlakovejnádoby odskrutkovaná a na tlakovú nádobu napojený spotrebič.Prehľad obrázkov na výkresoch Technické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, na ktorých obr. l znázorňuje poistný prostriedok pre tlakové nádoby opatrené guľôčkovým ventilom, ktorých výstup jeopatrený zátkou snosným okom, obr. 2 rez rovinou A-A zobr. l a obr. 3 znázorňujeusporiadanie zátky s nosným okom a poistným prostriedkom pre tlakové nádoby s guľôčkovýmPredmetom predloženého technického riešenia je poistný prostriedok, ktorý zabraňuje neoprávnenej manipulácii s obsahom tlakových nádob, najmä tlakových nádob na skvapalnené vykurovacie plyny, opatrených guľôčkovým ventilom 12, pozostávajúci zo zátky snosným okom 11 a poistného prostriedku. Poistný prostriedok je vytvorený ohýbateľným pásikovitým telesom, ktoré pozostáva zvýstupku g, zpreťahovacieho dielu l a zdeštrukčného dielu ą,pričom výstupok g je opatrený výrezom Q na nasadenie na guľôčkový ventil 12 a naskrutkovanie zátky Q s nosným okom l 7 opatrenej otvorom l§. Preťahovaci diel l je aspoň v časti svojej dĺžky opatrený spriahacím ozubením i a aspoň včasti svojej dĺžky opatrený obojstranným vrúbkovaním E. Deštrukčný diel 3 je opatrený otvorom Q s britom na zasunutie preťahovacieho dielu l po jeho pretiahnutí otvorom l 8 zátky a následné ukotvenie spriahacieho ozubenía i v tomto otvore á.Tvar výstupku g, aby spĺňal funkciu predloženého technického riešenia, musí pre nasadenie na guľôčkový ventil Q zodpovedať svojim tvarom tvaru guľôčkového ventilu lg tlakovej nádoby.Kvôli ľahšej manipulácii pri nasadení a prevlečení otvorom 18 zátky a otvorom § s britom, je poistný prostriedok predloženého technického riešenia na preťahovacom dieli 1 opatrený ihlanovitým zakončením g, pričom medzi spriahacím ozubením i a ihlanovitým zakončením § je na ploche preťahovacieho dielu l vytvorené obojstranne vrúbkovanie l 1 na ľahšie uchopenie poistného prostriedku. Deštrukčný diel g je opatrený krúžkom 2.Poistný prostriedok podľa obr. l, 2 a 3 pre tlakové nádoby s guľôčkovým ventilom, sa pri manipulácii najskôr nasadí výstupkom g na ventil lg, pričom tvar výstupku g zodpovedá tvaru ventilu lg. Zátka 12 snosným okom 11 sa nasadí na výstupok g poistného prostriedku. Preťahovaci diel 1 poistného prostriedku opatrený spriahacím ozubením vi, obojastrarmým vrúbkovaním 14 a ihlanovitým zakončením § sa pretíahne otvorom l 8 v zátke l 3 a potom sa pretiahne otvorom á s britom vdeštrukčnom dieli ą a pevne sa utiahne tak, aby sa zátka 3Priemyselná vxgžiteľnosť Poistný prostriedok podľa predloženého technického riešenia je možné využiť všade tam,kde sa plnia tlakové nádoby, najmä na skvapalnené vykurovacie plyny.. Poistný prostriedok na zabránenie neoprávnenej manipulácie s obsahom tlakových nádob, najmä tlakových nádob na skvapalnené vykurovacie plyny opatrené guľôčkovým ventilom(12), ktorého výstup je opatrený zátkou (13) s nosným okom (17), v y z n a č u j ú c is a t ý m , že je tvorený ohýbateľným páskovitým telesom, ktoré pozostáva z výstupku(2), z preťahovacieho dielu (l) a z deštrukčného dielu (3), pričom výstupok (2) je opatrený výrezom (6) na nasadenie na guľôčkový ventil (12) a naskrutkovanie zátky (13) a nosným okom (17), opatrenej otvorom (18), preťahovací diel (1) je aspoň včasti svojej dĺžky opatrený spriahacím ozubením, (4) a aspoň včasti svojej dĺžky opatrený obojstrarmým vrúbkovaním (14) a deštrukčný diel (3) je opatrený otvorom (5) sbritom na zasunutie preťahovacieho dielu (1) po jeho pretiahnutí otvorom (18) zátky a následne ukotvenie. Poistný prostriedok podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že koniecpreťahovacieho dielu (l) je opatrený ihlanovitým zakončením (8).. Poistný prostriedok podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že výstupok (2)zodpovedá svojim tvarom tvaru guľôčkového ventilu (12).. Poistný prostriedok podľa nároku 1, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že medzi. Poistný prostriedok podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že deštrukčnýdiel (3) je opatrený krúžkom (9).

MPK / Značky

MPK: F17C 13/00

Značky: vybavených, zabránenie, neoprávnenej, prostriedok, obsahom, manipulácii, nádob, ventilom, poistný, tlakových, guľôčkovým

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u3221-poistny-prostriedok-na-zabranenie-neopravnenej-manipulacii-s-obsahom-tlakovych-nadob-vybavenych-gulockovym-ventilom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Poistný prostriedok na zabránenie neoprávnenej manipulácii s obsahom tlakových nádob vybavených guľôčkovým ventilom</a>

Podobne patenty