Poistný prostriedok na zabránenie neoprávnenej manipulácii s obsahom tlakových nádob vybavených ventilom s ružicou

Číslo patentu: U 3220

Dátum: 04.06.2002

Autor: Kašpárek Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Poístný prostriedok na zabránenie neoprávnenej manipulácii s obsahom tlakových nádobTechnické riešenie sa týka usporiadania a poistného prostriedku na zabránenie neoprávnenej manipulácie s obsahom tlakových nádob, najmä tlakových nádob na skvapalnené vykurovacie plyny pri ich distribúcii z plniarne ku spotrebiteľovi, pričom jeho neporušenost na zátke tlakovej nádoby zaručuje spotrebiteľovi deklarovanú kvalitu a množstvo naplnenéhoV súlade sbezpečnostnými predpismi sa zátka na ventile vyžaduje aj pri preprave už vyprázdnených tlakových nádob od spotrebiteľa späť do plníame, teda nie je možné použit systém zaslepenia ventilu zátkou s jednorázovým použitím.Tlakové nádoby na plyny sa okrem systému jednorázových zátok zaisťujú proti neoprávnenej manipulácii použitím zmršťovacej fólie, ktorou je prekrytá zátka s ventilom, Toto technické riešenie je však výrobne a prevádzkovo nákladné.Dokument CZ 10981 Ul predkladá technické riešenie, ktore sa týka zariadenia proti neoprávnenej manipulácii s obsahom tlakových nádob. Nevýhodou tohto zariadenia pre tlakové nádoby opatrené ventilom s ružicou s obsahom s hmotnosťou 10 a 33 kg je, že pri montáži zariadenia na ventil dochádzalo k prasknutiu deštrukčnej časti prostriedku. Ďalšou nevýhodou je,že odňatie a opätovné nasadenie poistného prostriedku bez viditeľného poškodenia je možne uskutočniť tepelným pôsobením na poistný prostriedok.Zabezpečenie zátok alebo ventilov tlakových nádob na plyny má chrániť distributérov tlakových nádob a spotrebiteľov pred neoprávnenou manipuláciou s obsahom tlakových nádob,najmä aby časť náplne nebola pred predajom spotrebovaná, alebo aby tlaková nádoba nebola naplnená v inej plníami alebo iným plynom, ako je deklarované na označení tlakovej nádoby. Pri doterajšom spôsobe distribúcie tlakových nádob nemôže ani plniareň pri riešení reklamáciespotrebiteľa na množstvo alebo kvalitu plynu overiť, či reklamovaná tlak.ová nádoba bola u nejUvedené nedostatky odstraňuje usporiadanie a poistný prostriedok na zabránenie neoprávnenej manipulácie s obsahom tlakových nádob, najmä tlakových nádob na skvapalnené vykurovacie plyny.Predmetom predloženého technického riešenia je poistný prostriedok na zabránenie neoprávnenej manipulácie s obsahom tlakových nádob, najmä tlakových nádob na skvapalnené vykurovacie plyny opatrených ventilom s ružicou, ktorého výstup je opatrený zátkou, pričom prostriedok je tvorený ohýbateľným páskovitým telesom, ktoré je na jednom konci opatrené krúžkom, na ktorý nadväzuje deštrukčný diel prostriedku, vktorej je otvor sbritom a cez výstupok prechádza do preťahovacieho dielu. Výstupokje z každej strany ohraničený U vrubom a preťahovaci diel je aspoň v časti svojej dĺžky opatrený spriahacim ozubenim a ďalej aspoň v časti svojej dĺžky opatrený obojstranným vrúbkovaním, pričom preťahovaci diel je na vonkajšej strane opatrený aspoň jedným reliéfom na indikáciu pokusu o neoprávnenú manipuláciu. Reliéf je vytvorený v tvare poštovej obálky.Výstupok je zkaždej strany ohraničený U vrubom, ktorý zaisťuje lepšiu montáž poistného prostriedku na tlakové nádoby opatrené ventilom s ružicou a lepšie opásanie prostriedku okolo ventilu. Medzi U vrubom a deštrukčným dielom je usporiadané kónické zúženie.Tvar výstupku, aby spĺňal funkciu predloženého technického riešenia, musi pre nasadenie na zátku ventilu zodpovedať svojim tvarom tvaru zátky.Koniec preťahovacieho dielu je opatrený ihlanovitým zakončenim na ľahšie prevlečenie preťahovacieho dielu otvorom s britom. Na ľahšie uchopenie poistného prostriedku je na plochepreťahovacieho dielu vytvorené Obojstranné vrúbkovanie medzi spriahacim ozubenim y a ihlanovitým zakončenim.Výhoda poistného prostriedku podľa predloženého technického riešenia je v jeho jednorázovom použití, spočivajúca vtom, že poistný prostriedok je nutne pred pripojením tlakovej nádoby na spotrebič odtrhnút a tým ho znehodnotitĺ Až potom môže byť zátka tlakovejnádoby odskrutkovaná a na tlakovú nádobu napojený spotrebič.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlene pomocou výkresov, na ktorých obr. l znázorňuje poistný prostriedok pre tlakové nádoby opatrené ventilom s ružicou, ktorého výstup je opatrenýzátkou, obr. 2 rez rovinou A-A z obr. l a obr. 3 umiestnenia poistného prostriedku na zátkePríklady uskutočnenia Predmetom predloženého technického riešenia je poistný prostriedok na zabránenieneoprávnenej manipulácie s obsahom tlakových nádob, najmä tlakových nádob na skvapalnené vykurovacie plyny opatrených ventilom Q s ružicou, ktorých výstup je opatrený zátkou ll,pričom prostriedok je tvorený ohýbateľným páskovitým telesom, ktoré je na jednom konci opatrené krúžkom 2, na ktorý nadväzuje deštrukčný diel ą prostriedku, v ktorom je otvor j s britom, a cez výstupok 2 prechádza do preťahovacieho dielu l. Výstupok g je z každej strany ohraničený U vrubom 1, 15 a preťahovací diel l je aspoň včasti svojej dĺžky opatrený spriahacírn ozubením i a ďalej aspoň v časti svojej dĺžky opatrený obojstranným vrubkovaním g, pričom preťahovací diel 1 je na vonkajšej strane opatrený aspoň jedným reliéfom 16 na identifikáciu pokusu 0 neoprávnenú manipuláciu. Reliéf lg je vytvorený v tvare poštovej obálky.Výstupok g je z každej strany ohraničenýlU vrubom 7, Q, ktorý zaisťuje lepšiu montáž poistného prostriedku na tlakové nádoby opatrené ventilom m sružicou a lepšie opásanie prostriedku okolo ventilu. Medi U vrubom Z a deštrukčným dielom ě je usporiadané kónické zuženie.Tvar výstupku g, aby spĺňa ñmkciu predloženého technického riešenia, musí prenasadenie na zátku ventilu m zodpovedať svojim tvarom tvaru zátky 11.Koniec preťahovacieho dielu l je opatrený ihlanovitým zakončením g na ľahšie prevlečenie preťahovacieho dielu l otvorom § s britom. Na ľahšie uchopenie poistného prostriedku je na ploche preťahovacieho dielu l vytvorené Obojstranné vrúbkovanie li medzi spriahacím ozubením 4 a ihlanovitým zakončením g.Poistný prostriedok podľa obr. l, 2 a 3 pre tlakové nádoby opatrené ventilom 19 s ružicou sa najskôr nasadí na zátku ll ventilu l 0 cez výstupok z. Preťahovací diel 1 so spriahacím ozubením i sa obtočí okolo ventilu 10 a pretiahne sa otvorom 5 s britom v deštrukčnom diele Z apevne sa utiahne tak, aby poistný prostriedok nebolo možne sňať zo zátky 11 ináč ako uchopením krúžku 2 a potiahnutím zaň spôsobiť deštrukciu poistného prostriedku v mieste, kde je opatrený U vrubom Z. Ihlanovité zakončenie prostriedku § a Obojstranné vrúbkovanie L 4 umiestnené medzi spríahacím ozubením g 4 a ihlanovitým zakončením § umožňuje ľahkú manipuláciu pri uťahovaní poistného prostriedku. iPriem selná ite nosť Poistný prostriedok podľa predloženého technického riešenia je možné využiť všade tam, kde sa plnia tlakové nádoby, najmä na skvapalnené vykurovacie plyny.. Poistný prostriedok na zabránenie neoprávnenej manipulácie s obsahom tlakových nádob, opatrených ventilom s ružicou, najmä tlakových nádob na skvapalnené vykurovacie plyny,ktorého výstup je opatrený zátkou (11), pričom prostriedok je tvorený ohýbateľným páskovitým telesom, ktoré je na jednom konci opatrené krúžkom (9), na ktorý nadväzuje deštrukčný diel (3) prostriedku, v ktorom je otvor (5) s britom, a cez výstupok (2) prechádza do preťahovacieho dielu (l), v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že výstupok (2) je z každej strany ohraničený U vrubom (7, 15) a preťahovací diel (l) je aspoň v časti svojej dĺžky opatrený spriahacím ozubením (4) a ďalej aspoň včasti svojej dĺžky opatrený oboj stranným vrúbkovaním (14), pričom preťahovací diel (l) je na vonkajšej strane opatrenýaspoň jedným relićfom (16) na identifikáciu pokusu o neoprávnenú manipuláciu.. Poistný prostriedok podľanároku Lvyznačujúci sa tým,že koniecpreťahovacieho dielu (l) je opatrený ihlanovitým zakončením (8).. Poistný prostriedok podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že výstupok (2)je z každej strany ohraničený U vrubom (7, 15), kde medzi U vrubom (7) a deštrukčným dielom (3) je usporiadané kónické zúženie.. Poistný prostriedok podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že výstupok (2)zodpovedá svojim tvarom tvaru zátky (1 l) ventilu (10).. Poistný prostriedok podľa nároku 1, v y z n a č u j ú ci s a t ý m , že medzispriahacím ozubením (4) a ihlanovitým zakončením (8) je vytvorené obojstrarmé vrúbkovanie (14).. Poistný prostriedok podľa nároku 1,v y z n a č u j ú ci s a t ý m , žereliéf(16)je

MPK / Značky

MPK: F17C 13/00

Značky: prostriedok, poistný, zabránenie, vybavených, ružicou, neoprávnenej, manipulácii, obsahom, tlakových, nádob, ventilom

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u3220-poistny-prostriedok-na-zabranenie-neopravnenej-manipulacii-s-obsahom-tlakovych-nadob-vybavenych-ventilom-s-ruzicou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Poistný prostriedok na zabránenie neoprávnenej manipulácii s obsahom tlakových nádob vybavených ventilom s ružicou</a>

Podobne patenty