Stropná konštrukcia

Číslo patentu: U 3047

Dátum: 06.11.2001

Autor: Scherfel Walter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Oblasť techniky Technické riešenie sa týka stropnej konštrukcie sendvičového typu, pozostávajúcej aspoňNa stropnú konštrukciu tvorenú trapězovým plechom alebo drevenou nosnou konštrukciou sa zvyčajne používa vystužovacia membrána z ťažkého, (obvykle B 20) betónu,ako vrstva na vyplnenie vĺn plechu a podklad pod nášľapnú vrstvu.Nevýhodu tohto riešeniaje hlavne jeho veľká vlastná hmotnosť, ktorá zbytočne zaťažuje nosný systém stavby.Cieľom technického riešenia je vytvorenie stropu s minimalizáciou hrúbky pri zachovaníjeho únosnosti, tepelno a zvukovo izolačných vlastností pri nižších investičných nákladoch aTento cieľ sa dosiahne stropnou konštrukciou sendvičového typu, pozostávajúcou z nosnej platne tvorenej trapézovým plechom alebo drevenou konštrukciou a aspoň z vyrovnávacej a roznášacej vrstvy, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstatou je, že na nosnej platni, pevne ukotvenej do ostenia je umiestnená vyrovnávacia vrstva z ľahkého betónu,ktorá je celoplošne opatrená roznášacou vrstvou.Výhodné je to, keď vyrovnávacia vrstva z ľahkého betónu má špecifickú hmotnosť od 150 do 1900 kg.m 3, s pennanentne konštantným pomerom jeho zložiek v tekutej zmesi.Výhodou je tiež to, že roznášacia vrstva má minimálnu hrúbku 10 mm.Výhody tohto technického riešenia, vzhľadom na minimálnu špecifickú hmotnosť ľahkého betónu a permanentne konštantný pomer jeho zložiek vtekutej zmesi, spočívajú predovšetkým v stálosti kvality vyrovnávacej vrstvy, čo sa evidentne prejaví v minimalizácii jej hrúbky a tým aj hrúbky roznášacej vrstvy. Z hľadiska fyzikálnych vlastností sa tým dosiahne zníženie priťaženia nosného systému stavby, pri zachovaní príp. zvýšení zvukotesníacich vlastností stropnej konštrukcie a zhľadiska ekonomického zníženie nadobúdacích nákladov. Vzhľadom na dostatočnú pevnosť ľahkého betónu skonštantným pomerom jeho zložiek v tehutej zmesi je možné minimalizovať aj hrúbku roznášacej vrstvy u stávajúcichviacvrstvových stropných konštrukcií, kde je roznášacia vrstva, ktorá vlastne môže tvoriť základpodlažia, spracovávaným cementovým poterom, samonivelačným cementovým poterom, anhydritovým poterom, prípadne inými potermi na báze cementu alebo iných pojív.Vzhľadom na konzistenciu ľahkého betónu ako tekutej zmesi s konštantným pomerom jej zložiek a tým možnosti jeho čerpateľnosti je možné ľahko dosiahnut akékoľvek miesto na stavbe bez nutnosti používania žeriavu alebo stavebného výťahu. Tekutosť zmesi umožňuje monolitné vyplnenie akéhokoľvek objemu a nevznikujú tým v súvrství žiadne vzduchové štrbiny, ktoré sú vdoterajších riešeniach príčinami porúch stropných konštrukcií. Nízka špecifická hmotnosť ľahkého betónu s konštantným pomerom jeho zložiek v tekutej zmesi a z jeho pevnosti vychádzajúca minimálna hrúbka roznášacej vrstvy, umožňuje minimalizáciu celého stropného súvrstvia a tým aj zníženie statického zaťaženia nosného systému celej stavby ako aj jej základov. Čerpanim zmesi a jej kontinuálnym nanášaním sa dosiahne aj zvýšenie produktivitypráce pri znížení nadobúdacích nákladov v porovnaní s doteraz používanými postupmi.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, kde na obr. 1 je vreze znázomená stropná konštrukcia sendvičového typu, pri ktorej je nosná platňa tvorená trapézovým plechom a na obr. 2 je v reze znázomená stropná konštrukcia sendvičového typu, priktorej je nosná platňa tvorená drevenou konštrukciou.Nosná platňa l, tvorená trapézovým plechom (obr. 1) sa ukotvi do ostenia štandardným spôsobom, závislým na použitom systéme na murovanie nosného muriva. Na nosnú platňu l sa naleje vyrovnávacia vrstva z z ľahkého betónu so špecifickou hmotnosťou 350 až 1600 kg.m 3 a s hrúbkou 15 cm, s permanentne konštantným pomerom jeho zložiek v tekutej zmesi. Na túto vrstvu sa nanesíe roznášacia vrstva 3 V požadovanej hrúbke, napr. 10 mm s pevnosťou predpísanou statickým výpočtom pre konkrétnu stavbu. Vyrovnávacia vrstva g slúži na vyrovnanie nerovnosti podkladu ako je napr. šíkmá rovina nosnej dosky, výškové rozdiely dvoch susediacich rovín nosnej dosky, preliačená doska v ohraničenej ploche, prípadne iné nerovnosti. Jej funkcia spočíva V podstate vo vyrovnávaní podkladu do rovinnosti minímalizujúcej spotrebu materiálu potrebného na zhotovenie roznášacej vrstvy g, ktorá sa dosahuje sarnonivelačnouschopnosťou ľahkého betónu. Po nadobudnutí dostatočnej (pochôdznej) pevnosti tuhnúcejvyrovnávacej vrstvy 2 ľahkého betónu s konštantným pomerom zložiek v tekutej zmesí, ktorá vpodstate tvorí základ podlahy ďalšieho podlažia, sa na takto pripravenú plochu nanesie roznášacia vrstva g, sparametrami predpísanými statickým výpočtom. Na túto vrstvu sa po vytvrdnutí môže po vytvrdnutí môže naniesť akákoľvek nášlapná vrstva í. F unkciou roznášacej vrstvy g je roznášaníe zaťaženia, ktorému je stropné súvrstvie vystavené pri užívaní vo funkcii podlahy ďalšieho podlažia a prenášať ho do podložia. Nášlapnú vrstvu g môžu tvoriť rôznemateriály v závislosti od účelu použitia podlahy, napr. parkety, PVC krytina, koberce, dlažby.Nosná platňa l, tvorená drevenou konštrukciou (obr. 2) sa ukotví do ostenia štandardným spôsobom, závislým na použitom systéme na murovanie nosného muriva. Na nosnú platňu l sa rozprestrie pružná podložka 5, na ktorú sa naleje vyrovnávacia vrstva g z ľahkého betónu so špecifickou hmotnosťou 350 až 1600 kg.m 3 a s hrúbkou 12 cm, s permanentne konštantným pomerom jeho zložiek v tekutej zmesi. Na túto vrstvu sa celoplošne nanesie roznášacia vrstva g v požadovanej hrúbke, napr. 12 mm s pevnosťou predpísanou statickým výpočtom pre konkrétnu stavbu. Vyrovnávacia vrstva g slúži na vyrovnanie nerovnosti podkladu ako je napr. šikmá rovina nosnej platne l, výškové rozdiely dvoch susediacich rovín nosnej dosky, preliačená doska v ohraničenej ploche, priestor medzi teplovodnými rozvodmi alebo rozvodmi vody a elektriny,uloženými na nosnej latni l, prípadne iné nerovnosti. Jej funkcia spočíva v podstate vo vyrovnávaní podkladu do rovinnosti minimalizujúcej spotrebu materiálu potrebného na zhotovenie roznášacej vrstvy g podlahy, ktorá sa dosahuje samonivelačnou schopnosťou ľahkého betónu. Po nadobudnutí dostatočnej (pochôdznej) pevnosti tuhnúcej vyrovnávacej vrstvy g ľahkého betónu skonštantným pomerom zložiek vtekutej zmesi spravidla po viac ako 24 hodinách sa na takto pripravenú plochu uloží separačná vrstva Q, na ktorú sa potom nanesie roznášacia vrstva g. Na roznášaciu vrstvu g sa po vytvrdnutí môže naniesť akákoľvek nášlapná vrstva i. Funkciou roznášacej vrstvy g je roznášaníe zaťaženia, ktorému je stropné súvrstvie vystavené z homej strany, kde slúži ako podlaha ďalšieho podlažia a prenášať ho do podložia,cez ktoré sa zaťaženie pôvodne pôsobiace napr. ako sústredené napr. od nôh nábytku prenesie ako relatívne plošné na pružnú podložku 5 s nízkou nosnosťou a následne do nosnej platne l. Nášlapnú vrstvu g môžu tvoriť rôzne materiály v závislostí od účelu použitia podlahy, napr. parkety, PVC krytina, koberce, dlažby.Pružná podložka g môže byť, ak je to účelné, umiestnená aj medzi vyrovnávacou vrstvoug a roznášacou vrstvou g, kedy tvon zároveň aj separačnú vrstvu Q.Technické riešenie nie je obmedzené len na vyššie uvedené a na priložených výkresoch znázomené príklady vyhotovenia, ktoré sú len ilustratívne a nevyčerpávajú všetky variantystropnej konštrukcie podľa tohto technického riešenia.Stropná konštrukcia podľa technického riešenia má neobmedzené použitie a pre svoje vlastnosti, najmä zníženú hmotnost stropu až o 50 , ľahko dosiahnuteľnú rovinnost CI 2 mm/2 m, bezproblémovú výškovú dostupnosť a monolitné vyrovnanie nerovnosti podkladu jevhodná tak pre stavby bytové, stavby polyfukčné alebo stavby občianskej vybavenosti ako aj pre ostatné druhy stavieb.

MPK / Značky

MPK: E04B 5/36, E04B 5/38, E04B 9/00

Značky: konštrukcia, stropná

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u3047-stropna-konstrukcia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stropná konštrukcia</a>

Podobne patenty