Základový prvok z vystuženého betónu

Číslo patentu: U 2982

Dátum: 08.10.2001

Autori: Puzder Peter, Pipa Ladislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka základověho pn-ku zvystuženého betónu s výhodou prefabrikox-aiiej pilótý, ktorý sa vháñzt do základovej jiödy a umožňuje priam e spojenie základu so stavebnou konštrukciou.Doterajší stav tech nikvPri doterąjšom zakladaní stavieb / napr. priemyselnýłch,poľnohospodárskych, občianskych, dopravných stavieb a konštrukcií stožiarového typu apod. / sa používajú monolitickě plošné zákl-ady alebo hĺbkové základy ukončené vúrovui terénu mouolitickými základovými pätkami. V doterajšej výrobnej praxi sa stavebné konštrukcie. na monolitickýmh plošných základoch kotvia pomocou vopred vytvorených kalichov, do ktorých sa stĺpy stavebný-ch konštrukcií upevňujú obetonowranim, pričom sa do monolitických základov nad pilótami kotviapomocou zabetónovaných kotvových skrutiek. Nevýhodou doterajšíchtechnických riešení je nepriaznivé ovplyvňovanie otvorených rýkopov monolitických základov dažďom, snehom a mrazom, väčšie náklady pri betónovaní pri teplotách pod bodom mrazu, značná kubatúra betón ov, ako ai zemnýrch prác, spojená s transportovaním betónu, zem in a skladovaním zentín, pričom využívanie monolitických základov je znožtté až po technologickej prestavbe.lvedené nedostatky do značnej ntierý odstraňuje základový prvok zvystuženěho betónu, ktorý sa vháňa do základovej pôdy a umožňuje priame spojenie základu so stavebnou konštrukciou podľa tohoto technického riešenia, ktoreho podstata spočíva v tom, že sa skladá ztela základového prvku ajeho h tax-ry. Pritom telo základověho prvku môže mať tvar kolmo zrezartéłio ihlanu alebo tvar hranolu spojeného skolmo zrezaným ihlanom. Ďalej telo základového prvku má najmenej jednu dutinu, s výhodou xlalcovú, do ktorej sa vkladá kotviaci element na spojen ie základového prvku so stavebnou konštrukciou. Dutina základového prvku môže mať najmenej jednu prepážku, ktorej funkciou je fixovať kotvíaci element.Využívanie základových prvkov podľa tohoto technického riešenia. prináša. nasledujúce výhody umožňuje priam e spojenie základoxzého prvkua stavebnej .konštrukcie bc-.z medzičlánkir, monoliticzkej pätky, odstraňuje or-plyvýňovar-rnie základovýeh prác nepriaznivými klimatickgĺrnri podmienkami, čím vylučuje dodatočné náklady betónovania vzime,umožňuje zakladať v zamrznutých základových pôdach. uľahčuje zakladanie v Jodmienkach zysokej úrovne rodzernných vôd, uľahčuje ochranu základov v agresivnych hydrogeologických Jodmienlcach,upevňovaním základovej pôdy znižuje deformácie základov pri zvislých a voclorovných zafaženiach, najmä vnepriaznivých geologických podmienkach, potlstatne znižuje kubatúry výkopov, betónu, presunov a skladovanie, rýznamne skracuje dobu výroby základov, po ukončení pilotážnych prác irmožňirje okamžitú montáž stavebných konštrukcií, ich zaťažovr-anie, vprípade porúch, resp. deformácii stavebných konštrukcii umožňuje ich demontáž a pohotovú výmenu náhradnynri stavebnými konštrukciami.Prehľad obrazov na výkresochTechnické riešenie sa. bližšie vysvetľuje pomocou výkresov, na ktorých obr. l znázorňuje základový prvok zvystuženeho betónu, ktorý má tvar kolmo zrezanćho ihlanu, pričom teplo základovćho prvku má štyri dutiny. Na obr. 2 je znázornený ten istý zákládový prvok ako na. obr. 1, pričom jeho telo má jednu dutinu sjednou prepážkou. Na obr. 3 je znázornený základový prvok, ktorého telo má tvar hranola spojeného s kolmo zrezaným ihlanonr vjeden celok, ničom toto telo má štyri dutiny sjednou prepážkou v každej z nich.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZákladový prvok s vystuženého betónu podľa obr. 1 pozostáva ztela 1 zákládox-ého prvku rtvare kolmo zrezaneho ihlanu a zhlavy g základorvélro prvlttr. Vtele L základového prvku sú štyri dutiny 3,s výhodou vąilcové, bez prepážok K 1.základového prvku v tvare kolmo zrezaného ihlanir a zhlavy zzákladověho prvku. itelsr l. záklaclověho pľVlCL je jedna dutina 3 s irýhodou vr-Jcová. ajednou proguážlzoi al. Príklad 3Základox-ý Jrvol s vystuženěho betónu podľa obr. 3 pozostáva z tela l základového HVl-(ll v tvare hranolu spojeného skolmo zrezaným ihlanou v jeden celok a s hlavy g základox-eĺho prvku. V tele 1 záklaclového prvkusú štyri dutiny j, s výhodou valcové, s jednou prepážkou Q v každej z nich.Technické riešenie umožňuje zakladanie prútovjich stavebných konštrukcii, pri ktorých je potrebné zabezpečovať prenášanie značných zvislých, vodorow-ných a extrémnych momentoch silových účinkov do základovej pôdy pri m in imálnjŕch deform áciách.základov arvok s VVSÍUŽBIIČhO lvetónu, ktor sa rháňa do základovc . . u I I , J J podj a uu 1 oznuje pnanre spojenie zakladu so stavebnou koustrukcrou,- značďúci sa tvm že sa skladá z tela /l/základovélro Jrvku,l 1 lav./2/ základového prvku a z najmenej jednej dutmy 13 Základová-ho prvku, s výhodou valcovej.Základový prvok podľa nároku l, yznačujúci sú tým, že telo /l/ základového prvku mátvar kolmo zrczaxrélro ihlauu .Základový prvok podľa nároku l, vyzuačujílci sa tým, že telo fl základového prvku má tvar hranolu spojeného s kolmo zrezaným ihlauoru vjsden celok.Základový prvok podľanároku 1 až 3, vyznačujúci sa tým žcje najm en Gj jedna dutina. 131 m á najm cncjjcdnu propážku 14/.

MPK / Značky

MPK: E02D 5/30

Značky: betonů, vystuženého, prvok, základový

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u2982-zakladovy-prvok-z-vystuzeneho-betonu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Základový prvok z vystuženého betónu</a>

Podobne patenty