Zariadenie na ochranu vodomeru pred vyradením z činnosti pomocou cudzieho magnetického poľa

Číslo patentu: U 2582

Dátum: 11.07.2000

Autor: Petruš Otokar

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie na ochranu vodomeru pred vyradenim z činnosti pomocou cudziehoTechnické riešenie sa týka prídavného zariadenia k vodomerom.Vodomery používané v domácnostiach a v priemysle nepoužívajú žiadnu ochranu pred účinkami cudzieho magnetického poľa. Z tohto dôvodu ich je možné jednoduchým spôsobom vyradit z činnosti na potrebnú dobu. Spôsob vyradenia z činnosti spočíva v priložení magnetu (ov) k vodomeru. Potom nastáva nekontrolovatelný odber vody. Odstránenie tohto nežiadúceho javu je možné vykonat výmenou už namontovaných vodomerov za Vodomery, ktoré uvedenú ochranu proti cudziemu magnetickému polu majú zabudovanú, alebo použit vodomery, ktoré nepoužívajú vo svojej konštrukcii magnetickú Spojku. Takéto riešenia sú finančne nákladné, nakolko by sa jednalo ovýmenu už namontovaných lacných vodomerov.Uvedené nedostatky odstráni prídavné zariadenie k vodomerom podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v umiestnení mechanickej zábrany okolo vodomeru, ktorá znemožní priblíženie magnetu na vzdialenosť z ktorej je možné vodomer ovplyvniť, alebo v umiestnení magnetického tienenia okolo vodomeru, ktorézabráni prieniku magnetických siloćiar k vodomeru.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov na ktorých znázorňuje obr.1 pohľad na vodomer 1 používaný bežne v domácnostiach a v priemysle na meranie spotreby teplej a studenej vody, obr,2 znázorňuje vodomer 1, ktorý je ovplyvnený cudzím magnetickým polom magnetov 2, ktoré zapríćinia zlyhanie merania,na obr.3 je zariadenie pozostávajúce z horného krytu g a dolného krytu g, ktoré zabráni približeniu magnetov ga naviac umožní prekrytie prevlečných matíc 7 dutinami g,výstupky 6 na obr.3 zlepšia stabilitu zariadenia na vodomere, horný kryt g a dolný kryt g je vybavený otvormi na upevnenie plombovacieho príslušenstva Q, zostavené a zaplombované zariadenie pozostávajúce z horného krytu g a dolného krytuig navodomere lje na obr.4.Zariadenie podľa obr.3 pozostáva z horného krytu g a dolného krytu g , tvoriaceho duté teleso prevažne guIovitého tvaru. Horný kryt g a dolný kryt g je vyrobený lisovaním, alebo odlievaním do formy. Materiál na výrobu tohto zariadenia je tvrdý,priehladný PVC. Ďalej je možné zariadenie vyrobit z magnetický mäkkej ocele odlievaním, lisovaním alebo sústružením. Je zrejmé, že tento materiál je nepriehľadný a preto je potrebné vo vrchnej časti horného krytu g vyrobit otvor, cez ktorý je možné sledovat stav počítadla. Vo vrchnej časti horného krytu g na obr.3 sú vytvorené výstupky g trojuholníkového tvaru, ktoré zlepšujú stabilitu zariadenia tým, že sa po montáži na vodomer 1 opierajú o jeho hornú časť. Zariadenie je tvarované tak, aby po montáži dutiny g zakrývali prevlečné matice Z prívodného a výstupného potrubia na vodomere 1, ďalej je zariadenie vybavený otvormi na upevnenie plombovacieho príslušenstva g . Celá montáž zariadenia pozostávajúca z horného krytu g, dolnéhoZariadenie podľa technického riešenia je možné použit hromadne v domácnostiach vybavených vodomermi na teplú a studenú vodu, v priemysle, pri ochrane ďalších meracích prístrojov, ktoré je možné ovplyvniť magnetickým poľom za účelom zneužitia,využitie zariadenia pri samotnej výrobe vodomerov a ostatných meracích prístrojov atým zabrániť ich následnému zneužitiu, či vyradeniu z činnosti.. Zariadenie na ochranu vodomeru pred vyradením z činnosti pomocou cudziehomagnetického poľayyznačujúce sa tým, že pozostáva z horného krytu (3) a doiného krytu (9).. Zariadenie podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že materiál horného krytu (3) a. Zariadenie podľa nároku 1 a 2, vyznačujúce sa tým, že horný kryt (3) má výstupky. Zariadenie podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že materiál horného krytu (3) adoiného krytu (9) je magnetický mäkká oceľ.. Zariadenie podľa nároku 1 a 4, vyznačujúce sa tým, že horný kryt (3) má otvor nad. Zariadenie podľa nároku 1 až 5, vyznačujúce sa tým, že horný kryt (3) a dolný kryt. Zariadenie podľa nároku 1 až 6, vyznačujúce sa tým, že horný kryt (3) a dolný kryt(9) má otvory na upevnenie plombovacieho príslušenstva (4).

MPK / Značky

MPK: G01F 15/00

Značky: poľa, vyradením, cudzieho, ochranu, vodoměrů, magnetického, zariadenie, pomocou, činnosti

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u2582-zariadenie-na-ochranu-vodomeru-pred-vyradenim-z-cinnosti-pomocou-cudzieho-magnetickeho-pola.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na ochranu vodomeru pred vyradením z činnosti pomocou cudzieho magnetického poľa</a>

Podobne patenty