Zariadenie na zvýšenie adhéznych schopností vozidiel na zimnú údržbu komunikácií

Číslo patentu: U 2508

Dátum: 12.06.2000

Autori: Chochula Dušan, Macho Ľubomír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PR m, Zariadenie na zvýšenie adhéznych schopnosti vozidiel na zimnú údržbďkdrñüľíllgąàgiłlíTechnické riešenie sa týka zariadenia na zvýšenie adhéznych schopnosti vozidiel na zimnú údržbu, ktoré sa uvádza do činnosti pri nedostatočných adhéznych vlastnostiach komunikácii, dopravou posypového materiálu - obvykle inertného - pod kolesá hnacejnápravy alebo náprav vozidla.U vozidiel na zimnú údržbu komunikácií súčasnej konštrukcie je problém aktuálneho zvýšenia adhézie riešený tak, že posypový materiál, nachádzajúci sa vzásobniku vozidla, je obráteným chodom hlavného závitovkového dopravníka - uloženého pozdĺžne vzásobniku - dopravovaný kprednému medzinápravovému rozmetadlu,ktoré je umiestnené pred zadnou hnacou nápravou, pričom vtomto pripade zadné rozmetadlo - ktoré ináč obsahuje posypom celú šírku vozovky - nie je v činnosti.Činnost medzinápravového rozmetadla - z hladiska prísunu posypového materiálu knemu - je podmienená činnosťou hlavného závitovkového dopravníka, čo je nevýhodné z hľadiska energetického i-z hladiska hospodárneho využívania posypového materiálu. Nevýhodou súčasného riešenia je aj poškodzovanie podvozku vozidla rozmetávaným posypovým materiálom, ako aj nerovnomerné pokrytie komunikácieposypovým materiálom, ktorý pri rozmetávani naráža na prekážky, ako hnacie kolesá, alebo teleso nápravy.Uvedený problém aktuálneho zvýšenia adhézie vozidla rieši zariadenie, umožňujúce dopravu posypového materiálu zo zásobníku vozidla priamo pod kolesá hnacej nápravy. Zariadenie je tvorené násypnou skriňou, snímateľne pripevnenou - kolmo na pozdĺžnu os vozidla - konzolami k rámu vozidlového zásobníka posypového materiálu,ďalej dopravnou závitovkou, uloženou v Iožiskách telesa skrine zariadenia.Závitovka má na jednom konci ľavý závit, na druhom konci pravý závit, čo zaisťuje dopravu posypového materiálu súčasne k ľavým aj pravým hnacim kolesám nápravy.Závitovka je poháñaná motorom, výhodne hydrostatickým, v núdzovom prípade aj ručne. Posypový materiál gravitačným účinkom prepadáva z vozidlového zásobníka do násypnej skrine zariadenia, odtiaľ je závitovkou dopravovaný k dvom otvorom v telese zariadenia, ktoré sa nachádzajú nad usmerňovacími kapotážami. Tymito otvormi prepadáva do usmerňovacich kapotáží a pod hnacie kolesá nápravy.Nakoľko množstvo materiálu, dopravované uvedeným zariadením, je značne väčšie ako množstvo predpísané pre bežný posyp celej šírky komunikácie, výrazne sa tým zlepšujú adhézne vlastnosti vozovky, čo umožňuje vozidlu prekonávať stúpanie i klesanie komunikácie. Vpripade, že sa adhézne vlastnosti komunikácie zlepšia, je možné zariadenie vypnúť a ponechať v činnosti len zadné rozmetadlo pre celú šírku komunikácie.Vzhľadom k tomu, že zariadenie pracuje so stálymi otáčkami, je aj dodávané množstvo posypového materiálu za časovú jednotku stále. Docltádza tak k priaznivému efektu, že pri pomalej jazde vozidla, ktorá je dôsledkom nízkych adhéznych vlastností komunikácie, dostáva sa pod hnacie kolesá väčšiemnožstvo posypového materiálu, čo je výhodné. Naopak, pri vyšších adhéznych vlastnostiach, kedy vozidlo dosahuje vyššej rýchlosti (nedochádza k preklzu kolies), sa pod hnacie kolesá dostáva menšie množstvoposypového materiálu, ktoré stači pre zaistenie adhéznej rovnováhy medzi vozidlom aZariadenie je znázornené na obrázkoch 1 a 2, kde na obr, 1 je jeho dispozičnéumiestnenie na vozidle, obrázok 2 znázorňuje príklad technického riešenia zariadenia.Zariadenie podľa obrázkov 1 a 2 pozostáva z násypnej skrine Q, pripevnej konzolami Q k rámu zásobníka g, závitovky Z uloženej na ložiskách v telese zariadenia g a poháňanej hydrostatickým motorom E, v núdzovom prípade ručne 13. Na obidvoch koncoch telesa g sú vytvorené otvory g, ktorými posypový materiál gravitačne podá do usmerňovacích kapotáží § a odtiafpod hnacie kolesá.Závitovka Z má na jednej polovici ľavý závit 11, na druhej polovici pravý závit QZariadenie na zvýšenie adhéznych schopností vozidiel na zimnú údržbu komunikácií, p ozost á vaj ú c e znásypnej skrine posypového materiálu s upevňovacími konzolami, závitovky s pohonným motorom a usmerňovacej kapotáže,vy zn a č uj ú c e sa tým, že je snímateľne upevnené pod korbou zásobníka posypového materiálu, uložené priečne k pozdĺžnej osi vozidla, pričom závitovka (7) má motorový pohon (10) aj ručný pohon (13). na jednej polovici má pravý závit (12), nadruhej polovici ľavý závit (11).

MPK / Značky

MPK: E01H 10/00

Značky: zvýšenie, vozidiel, zariadenie, schopnosti, komunikácií, adhéznych, zimnú, údržbu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u2508-zariadenie-na-zvysenie-adheznych-schopnosti-vozidiel-na-zimnu-udrzbu-komunikacii.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na zvýšenie adhéznych schopností vozidiel na zimnú údržbu komunikácií</a>

Podobne patenty