Zostava vysokonapäťových elektród v elektrickom odlučovači

Číslo patentu: U 2457

Dátum: 16.05.2000

Autori: Štverák Petr, Szingert Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ZOSTAVA VYSOKONAPÄŤOVYCH ELEKTRÓD V ELEKTRICKOM ODLUCOVAČITechnické riešenie sa týka zostavy vysokonapäťových elek~ tród v elektrickom odlućovači s príslušnými oklepávacími mies tami.Vnútorné uloženia horizontálnych odlućovaćov sa skladajú z usadzovacích a vysokonapäťových aktívnych časti. Hlavným dielom vysokonapäťových časti sú vysokonapäťové elektródy. Vysokonapäťové elektródy sú tvorené drôtmi alebo páskami rôzneho prierezu buď samostatne zavesené, alebo napnuté V rámoch, ale~ bo môžu byť róbustné samonosné konštrukcie s výstupkami alebo hrotmi umožňujúcimi pri privedení vysokého napätia vznik koronového výboja. Časť odlúćeného prachu sa usadzuje na vysokonapäťových elektródach a odstraňuje sa oklepávanim pomocou kladiv alebo vibrátorov. Pri oklepávaní vysokonapäťových elektród napnutých v rámovej konštrukcii je potrebné dosiahnuť dostatočné zrýchlenie na odstránenie odlúćeneho prachu. Pritom nie je možné zvyšovať intenzitu úderu nad určitú mieru, pretože inak sú časti rámu a aj samotnej vysokonapäťovej elektródynadmerne namáhané, čo nakoniec vedie k jej poškodeniu.optimálnu funkciu zaisťuje zostava vysokonapäťových elektród v elektrickom odlučovaći, pozostávajúca z oklepávacieho zariadenia a rámov vysokonapäťových elektród, pričom ich podstata spočiva v tom, že rám vysokonapäťových elektród je do výšky 12,5 m tvorený jedným rámom. Pri výške 12,5 m až 15 m je rám tvorený horným rámom a spodným rámom. K rámu, k hornému rámu, k spodému rámu je umiestnené najmenej jedno oklepávaciezariadenie. K rámu vysokonapäťových elektród s výškou do 8 mje umiestnené jedno oklepávacie zariadenie z každej strany rámu a pri šírke rámu do 4 m je oklepávácie zariadenie len z jednej strany rámu. K rámom vysokonapäťových elektród s výškou 8 m až 12,5 m sú umiestnené nad sebou dve oklepávacie zariadenia z každej strany a pri šírke rámu do 4 m sú oklepávacie zariadenia len z jednej strany rámu. K rámom vysokonapäťových elektród s výškou 12,5 m až 15 m je k hornému rámu a k spodnému rámu umiestnené jedno oklepávacie zariadenie z každej strany horného rámu a spodného rámu, pričom pri šírke rámu do 4 m je oklepávacie zariadenie len z jednej strany hor ného rámu a dolného rámu.Touto zostávou vysokonapáťových elektród v elektrickom odlućovači je zaistené dostatočné zrýchlenie aj pri použití rozmerných rámov vysokonápäťových elektród a to tak, že rámy sú oklepávané na viacerých miestach a vysoké rámy je možné deliť na niekoľko samostatne zavesených a oklepávaných častí umiestnených nad sebou. Pritom rámy ani vysokonapäťové elektródynie sú nadmerne namáhané a nedochádza k ich porušeniu.Technické riešenie je podrobnejšie objasnené pomocou výk~ resov, kde na obr.1 je znázornené vyhotovenie rámu vysokonapäťových elektród 5 jedným oklepávacim zariadením z každej stra~ ny, na obr.2 je znázornené vyhotovenie úzkeho rámu vysokonapäťových elektród s dvoma oklepávacimi zariadeniami z jednej strany umiestnenými nad sebou a na obr.3 je uvedené vyhotovenie dvoch rámov vysokonapäťových elektród umiestnených nad sebou s jedným oklepávacím zariadením z každej strany každéhoZostava vysokonapäťových elektródýv elektrickom odlućova či je tvorená oklepávacím zariadením 2 a rámamy L vysokonapä ťových elektród. Rám L vysokonapäťovej elektródy do výšky 12,5 m je tvorený jedným rámom L a pri výške 12,5 m až 15 m je rám L tvorený horným rámom Q a spodným rámom Q, pričom k rámu L, k hornému rámu 3, k spodnému rámu 3 je umiestnené najmenej jedno oklepávacie zariadenie L. K rámom L. vysokonapäťových elektród s výškou do 8 m je umiestnené jedno oklepávacie zariadenie z z každej strany rámu L a pri šírke tohto rámu L do 4 m je oklepávacie zariadenie g z každej strany rámu L. K rá mom L vysokonapäťových elektród s výškou 8 m až 12,5 m sú u miestnené nad sebou dve oklepávacie zariadenia 2 z každejstrany rámov L a pri šírke rámu L do 4 m je oklepávacie zariadenie g z jednej strany rámu L. A V neposlednom prípade k rámom L vysokonapäťových elektród s výškou 12,5 m až 15 m je k hornému rámu L a spodnému rámu A umiestnené jedno oklepávacie zariadenie 2 z každej strany horného rámu L a spodného rámu 3, pričom pri šírke rámu L do 4 m je oklepávacie zariadenieg len z jednej strany horného rámu L a spodného rámu 3.sústava vysokonapäťových elektród V elektrickom odlučovači nachádza uplatnenie v elektrických odlučovačoch na čistenie vzduchu pri výrobe stavebných hmôt, v hutníctve, v zlieváren~rám vysokonapäťovych elektród oklepávacie zariadenie horný rám vysokonapäťových elektróddolný rám vysokonapäťových elektród

MPK / Značky

MPK: B03C 7/02, B03C 7/00

Značky: elektrickom, elektrod, zostava, vysokonapäťových, odlučovací

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u2457-zostava-vysokonapatovych-elektrod-v-elektrickom-odlucovaci.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zostava vysokonapäťových elektród v elektrickom odlučovači</a>

Podobne patenty