Zariadenie proti krádeži motorových vozidiel

Číslo patentu: U 218

Dátum: 09.09.1993

Autor: Boruch Miloslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

, , . . , . lo- -~. .S zarizeni proti krádezi motorovych vozide« m JPředložené technické řešení se týká zařízení proti krádeži motorových vozidel vybavených ruční brzdovou pákou a před ní uspořádanou ruční řadící pákou, která V alespoň jedné své polo ze stojí v jedné rovině s brzdovou pákou.Nejčastějším případem, jak zabránit krádeži motorovéhovozidla, je znemožnit jeho normální ovládání. Za tím účelembývají například osobní automobily vybavovány různými elektronickými systémy, které dovolují nastartování a popřípadě pohyb automobilu za pomoci motoru jen tehdy, když se vloží určitý, obvykle kódovaný pokyn. Tyto systémy jsou však drahé a často je nelze ani za vyšší cenu dodatečně instalovat. Proto vedle nich existují rúzná za řízení konstruovaná výhradně na mechanickém principu. Napříkladje známo zařízení sestávající z uzamykatelné rozpěrné tyče, která je opatřena vidlicovitými nebo hákovitými úchyty, po jed nom na každém konci, a pevnou příčnou tyčí. Tato rozpěrná tyč se potom pomocí úchytů upevní zevnitř na obruč volantu a nako~ nec uzamkne tak, že příčná tyč zasahuje pod přístrojovou desku automobilu a tak brání otáčení volantem. Další známé mechanické zařízení je určeno pro nasazení naZde jsou použitý dva protisměrné zakládací klíny spojené pomocípodložky, na kterou se dá najetkolem, přičemž podložka a zaklá kolo automobilu, např. hnací, aby mu bránilo v otáčení.dací klíny jsou potom pomocí uzamykatelného ústrojí pevně spojeny s kolem.Tato známá mechanická zařízení, použitelná u volantu nebokola, jsou však značně nepohodlná pro manipulaci a vyžadují mnoho prostoru uvnitř vozidla, když mají být převážena. Výhodnější se proto jeví jiná známá zařízení na mechanickém principu,která slouží k blokování řadící páky při zařazeném rychlostnímstupni. Jejich konstrukce obvykle zahrnuje třmen nebo páku, které blokují pohyb řadící páky v uzamknutém spojení s některoupevnou částí vozidla. Toto blokování řadicí páky však nebrá ní krádeži vozidla, když je jinak možné vozidlo nastartovatÚkolem předloženého technického řešení je vytvořit takové zařízení protikrádeži motorových vozidel vybavených jak zmíněno úvodem, které využívá blokování řadící páky při zařazeném rychlostním stupni, avšak nedovoluje pohyb vozidla ani při nastartování.Tento úkol je podle tohoto technického řešení splněn tím,že sestává z trubkovitého krycího členu pro rukojeř brzdové páky, který je opatřen zámkovým mechanismem pro zajištění na rukojetí brzdové páky ve spojení s řadící pákou.Při takovém uspořádání se zabrzdí vozidlo a zařadí rychlostní stupeň, při kterém řadící páka stojí v jedné rovině s brzdovou pákou. Na to se na rukojeř brzdové páky nasadí krycí člen, který znemožňuje přístup k odjišřovacímu tlačítku brzdového mechanismu vyčnívajícímu z rukojetí, a tento krycí člen se potom zajistí spojením s řadící pákou pomocí zámkového mechanismu, který se potom uzamkne.Výhoda je V tom, že i kdyby bylo vozidlo nastartováno,nemůže se rozjet. Přitom je-li zařazen vyšší rychlostní stupeň,na který se vozidlo jinak dá jen ztěží rozjet, ihned zase zhasne.Výše uvedený zámkový mechanismus může být přitom konkrétně proveden tak, že sestává z třídílné teleskopické tyče, jejíž první díl je kloubově spojen s krycím členen, zatím co druhý díl má rozvidlený konec a třetí díl hákový konec, který při zatažené poloze tvoří spolu s rozvidleným koncem druhého díluxmawkné oko pro dřík řadící páky, přičemž druhý díl obklopuje oba zbývající díly a vykazuje náboj pro uzamykací vložku.Přehled obrázků na výkresePředložené technické řešení je znázorněno na připojenémvýkrese, kde značí obr. 1 nárysný pohled na zařízení v řezuNa obr. 1 jsou čerchovanými čarami naznačeny rukojet lg brzdové páky l s vyčnívajícím odjištovacím tlačítkem lg a řadící páka l, přesněji její dřík lg,jinak neznázorněného motorové ho vozidla, např. osobního automobilu.Zařízení proti krádeži motorového vozidla sestává z krycíhočlenu 3 pro rukojeř lg brzdové páky l, který je opatřen zámko vým mechanismem g pro zajištění krycího členu 3 na rukojetí laKrycí člen 3 má tvar trubky. Jeho jeden konec 5 je otevřen, aby mohl být krycí člen 3 nasazen na rukojeř lg, avšak druhýkonec 6 uzavřen dnem 7. Na vnitřní straně dna 7 je provedenslepý otvor g, do kterého se při nasazení krycího členu 3 na ru kojet la schová odjištovací tlačítko lg, zatím co zbývajícívnitřní plocha 9 dna 7 spočívá na rukojetí lg. Na vnější stranědna 1 jsou pak upravené dva výstupky lg, ll tvořící spojovací třmen ll.lg. Její první díl lg je svým jedním koncem 15 vložen do spojo vacího třmenu ll a V něm otočně uložen pomocí dvou kolíků lg, ll(obr. 2). Každý z těchto kolíků lg, ll prostupuje jeden výstupek lg, ll a končí v odpovídajícím slepém otvoru lg, lg v prvním dílu lg, aby nemohl být snadno vyražen. Druhý díl lg teleskopické tyče lg vykazuje rozvidlený konec ll a třetí díl ll hákovitý konec ll, který při zatažené poloze tvoří spolu s rozvidleným koncem ll druhého dílu lg uzavřené oko lg pro dřík lg řadící páky l. Přitom druhý díl lg obklopuje oba zbývající díly ll, l a vykazuje náboj lg pro uzamykací vložku lg. Uzamykací vložka lg se vkládá do náboje lg při zatažené poloze všech tří dílů lg, lg,ll teleskopické tyče lg. Při této zatažené poloze jsou také ve vzájemné protilehlé poloze příslušné zámkové otvory ll, lg, lg provedené V jednotlivých dílech lg, lg, ll teleskopické tyče lg. Na výkrese je znázorněno provedení pro jednu vzdálenostřadicí páky l od brzdové páky l, přesněji od její rukojetí lg. Zařízení však může být Vytvořeno jako univerzální pro více takových vzdáleností, jinými slovy pro více typů motorových vozidel.Stačí totiž, aby v rámci jeho dimenzování byl v prvním dílu llteleskopické tyče 33 proveden odpovídající počet podle potřeby rozestoupených zámkových otvorů 33.Jak se popsané zařízení proti krádeži motorových vozidel používá, bylo již popisováno v části objasñující jeho podstatu. Zde je třeba jen dodat, že ke spojení krycího členu 3 s řadící pákou 3 se po vyjmutí uzamykací vložky 3 § z náboje 3 § vysune tředí díl 33 teleskopické tyče 33 z druhého dílu 33, čímž se obnaží jeho hákovitý konec 33. Tento hákovitý konec 33 se potom zahákne za dřík 33 řadící páky 3, nacházející se v poloze se zařazeným rychlostním stupněm, načež se druhý díl 3 Q přesune k dříku 33 řadící páky 3 a tím uzavře oko 35. Zároveň s tím se vyrovnají zámkové otvory 31, 33, 33, takže se do nich může vložit, skrze náboj 32, uzamykací vložka 3 § a tak celý mechanismus 5 uzamknout. Postup při odemykání a uvolñování řadící páky 2

MPK / Značky

MPK: B60R 25/06, B60R 25/08

Značky: krádeži, zariadenie, proti, motorových, vozidiel

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u218-zariadenie-proti-kradezi-motorovych-vozidiel.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie proti krádeži motorových vozidiel</a>

Podobne patenty