Pomocný priemyselný prostriedok na čistenie valcových nanášačiek lepidla

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Pomocný priemyselný prostriedok na čistenie valcových nana Šačiek 1 EPid 1 aTechnické riešenie sa týka pomocného priemyselnéhoteriálov. V súčasnosti sa pri výrobe veľkoplošných lepenýchvýrobkov používajú reaktívne vodouriediteľné lepidlá tak, že sa na lepené plochy dreva, drevene dýhy, latovkové stredy alebo latovky, lamináty, papier, textil alebo ine veľkoplošné materiály nanášajú lepidlá na valcových nanašačkách. V súčasnosti sa ako lepidla používajú močovinoformřldehydove, me 1 amínformaldehydové,fenolformaldehydové,močovino-fenol-formaldehydové a iné polykondenzáty. Lepidla sa v prie mysle používajú ako vodné roztoky s koncentráciou 35 Z hmot. až 70 Z hmot. s prídavkom alebo bez prídavku kata 1 y zátora vytvrdzovania, plnidiel a nadstavovadiel. Nevyhnutnou súčasťou technologií výroby lepených veľkoplošných materialov je pravidelné Čistenie zariadení na naná šanie lepidla. Ddstránenie zvyškov lepidla v prevadzke samusí vykonavat v takých časových intervaloch, aby nedošlo k vytvrdnutiu lepidiel na nanášacich zariadeniach a ich poš kodeniu. Na zabezpečenie bežných nánosov lepidla v množstváchv množstvách 120-180 g/mP-nanášaneho materiálu sa kontinuá 1 ~ne dávkuje, v závislosti na konštrukcií nanášačiek a rozme rov valcov, lepidlo na nanašačku v množstve 500 - 1500 g lepidla. Účinnosť očistenia valcov len stečením lepidla samosu pádom po otvorení nanášačky bez použitia oplachovej vody je,v důsledku vysokých vislozit lepidiel a lepidlových zmesi veľmi nízka a pohybuje sa v rozsahu 40-50 Z pôvodnej dávky lepidla. Zvýšenie účinnosti sa V súčasnosti dosahuje oplachovanim veľkým nadbytkom vody.Nevýhodou súčasného stavu vo výrobe veľkoplošných lepe~ ných výrobkov je vznik množstva oplachových vůd, kvapalného a tuheho odpadu. Tento vzniká v důsledku obmedzenej život~ nosti lepidiel, obmedzenej riediteľnosti lepidiel vodou,vzájomným mieäaním odpadov z různych lepidiel v zberných odpadných nádržiach a prilikvidáci 1 odpadných vôd zrážanim anorganickými soľami. Tuhý alebo vyzražaný a sedimentovaný odpad sa likviduje spaľovaním alebo sa ukladá na skládkach nebezpečných odpadov. Uddelena kvapalná fáza odpadov sa pred vypúšťaním do kanalizácie upravuje v čistiarňach odpadových vůd. Nevýhodou súčasného stavu sú značné investičné náklady na spaľovacie zariadenia alebo na Špecialne úpravy spaľovam cích zariadeni pre spaľovanie nebezpečných odpadov. V prípadoch, že sa lepidlo v oplachových vodách zráža pomocou anor~ ganických soli, nevýhodou sú tiež značnéinvestične náklady na zariadenia pre-zrážanie, náklady na zražadlá a na mecha» nickú manipuláciu so zrazeninou lepidiel a na ich dopravu.Doteraz sa pri výrobe veľkoplošných lepených výrobkov nepoužívali žiadne pomocné priemyselne prostriedky, ktoré byumožňovali efektívne čistenie nanášacich valcov.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje pomocný priemyselný prostriedok pre výrobu lepených výrobkov zveľkoplošných materialov, ktorého podstata spočíva v tom, že sa skladá z 0,1 až 45 Z hmot. zložky tvorenej 2 R 1-CD-R 2, kde R 1, R 3 je -NHg, - NHCH, NHCHEDH - N(CH 2 DH)g a/alebo z močovinoformaldehydového polyméru s priemernou čiselnou molekulovou hmotnosťou 95 až 230 a s parametrom polydisperzity Mw/Mn menším ako 1,3 a/alebo z fenolformaldehýdovej živice,0,1 až 2 Z hmot. aniónaktívneho alebo neiúnogenného emulgatora, z 0,1 až 5 Z hmot. uhličitanu sodného, NAUH, KDH a/alebo primárneho, sekundarneho alebo terciárneho aminu alebo ich zmesi a 2 rozpúšťadla s parametrami rozpustnosti v rozsahu 8-13 Ccal/cm 3 J 1/2 a vody, upravujúcich rozpustnosť polyméru.Pomocný priemyselný prostriedok ďalej obsahuje D,l až 20 Z hmot.plniv,-nadstavovadiel a živic v pevnej fáze, D,l až 2,5 Z hmot. katalýzatorov na vytvrdzovanie lepidiel a 0,01 až D,ü 3 Z hmot. indikátorov a/alebo D,5 Z hmot.monow sulfofarbiv, rozpustných vo vode.Pomocný priemyselný prostriedok sa používa pri výrobe lepených veľkoplošných materialov na oplachovanie valcových nanášačiek 1 ePid 1 a Po oplachu sa môže použiť do lepidlovej zmesi na lepenie veľkoplošných materialov.Výhody použitia prostriedku spočíva V tom, že umožňuje opätovne využiť odpady z lepidiel, ako prisadu do lepidlových zmesi a výlúčiť alebo významne znižit objem oplachovej vody a pevných odpadov pri Cisteni zvyškov 1 epi~ diel a lepiacich zmesi riediteľných vodou. Objem oplachových vôd je 10-160 krat nižší V porovnani so súčasným stavom.Takto sa môže odpad, ktorý vzniká oplachom nanašacich valcov uplatniť v lepidlových zmesiach na lepenie veľkoploš~ ných lepených materialov, čim sa umožní úplné spracovaniea ekologických parametrov lepených výrobkocv. Výsledkom jezníženie tvorby kvapalných a pevných odpadov vo výrobe E ll l l I F . Príklad 1Pomocný priemyselný prostriedok sa pripravil 2 37 Z hmot. močovinoformaldehydového lepidla (v prepočítaní na sušinu), 1 Z hmot. neiónového tenzidu, 1 Z hmot. dimetylformamidu, 9 Z hmot. technickej múky, 0,9 Z hmot. chloridu amon~ neho, D,1 Z hmot. vodorozpustneho monosulfofarbiva a 50 Z hmot. vody.Pomocný priemyselný prostriedok uvedeného zloženia sa v množstve 1500 9 dokonale premiešal na štvorválcovej nanašačke lepidla a po otvorení nanášatky sa vypustil do priprau venej zbernej nádoby. Stečením z valcov bez prídavku oplachovej vody sa dosiahla S 5 Z účinnosť očistenia valcov. Následným meraním sa zitila jeho dynamická viskoeita 120 mPas, pH 11 a životnosť viac ako 48 hodin. Pomocný priemyselný prostriedok sa dal použiť pre výrobu lepidlovej zmesi pre výrobu preglejok v množstve 20 Z hmot. na hmotnosť lepidlovej zmesi. Pevnosť lepeneho spoja v šmyku pripravených preglejok podľa EN 314 bola f 1,54 MPa.Pomocný priemyselnýł prostriedok sa pripravil 2 10 Z hmbt. fenolformaldehydovej živice (v~prepočtaní na sušinu),0,5 Z hmot.neionoveho tenzidu, 0,5 Z hmot. trietanolamínu,1 Z hmot. propylalkoholu a 88 Z hmot. vody.Pomocný priemyselný prostriedok uvedeného zloženia v množstve 500 9 sa dokonale premiesal na štvorvalcovej na~ nášačke lepidla a po otvorení nanášačky sa vypustil do pripravenej zbernej nádoby. Stečenim z valcov bez prídavku opmlachovej vody sa dosiahla 95,8 Z-ná účinnosť očistenia val

MPK / Značky

MPK: B08B 3/02

Značky: prostriedok, nanášačiek, válcových, pomocný, čistenie, priemyselný, lepidla

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u2154-pomocny-priemyselny-prostriedok-na-cistenie-valcovych-nanasaciek-lepidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pomocný priemyselný prostriedok na čistenie valcových nanášačiek lepidla</a>

Podobne patenty