Otočný záves, najmä navijaka hydrantu

Číslo patentu: U 1985

Dátum: 07.10.1998

Autor: Kryl Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technicke riesenie sa týka konštrukcie otoćneho zavesu,najmä navijaka hydrantu s dodávkou vody stredom. inštalovateľneho do skrine, na steny alebo na zabudovanie do muriva budov, pripadne do technologických stavieb.Známe sú viacere konstrukcie skriňových hydrantov s dodávkou vody stredom, ktore su vybavene otocnými navijakmi upevnenými naotoćných závesoch umoznujucich vyklopenie navijaka zo skrine vhorizontálnom smere. závesy su vyhotovene vo forme horizontálne otočneho ramena alebo držiaka, vyrobeného buď z rurkovej konštrukcie a alebo z pásoviny, ktorý je na konci vybavenýotocným čapom alebo práchytkou umozňujúcou natáčanie navijaka v horizontálnom smere do smeru odvljania hadice. Nevýhodou týchto známych vyhotovení je, Ze stredove upevnenie navijaka pomocou ćapov alebo prlchytkami neumožňuje horizontálne otáčanie navijaka o 3600. pričom jeho výkyv je limitovaný konstrukciou a osadenimčapu alebo upevnenim na ramene.Uvedené nevýhody do značnej miery odstraňuje otočný záves,najmä navijaka hydrantu s dodávkou vody stredom, ktoreho podstata je v tom, že je vybavený aspon jedným horizontálne otočným výklopným ramenom, na voľnom konci ktoreho je vertikálne otočne osadený vidlicový strmeň. medzi vidlicami ktoreho je horizontálneVo výhodnom uskutočnení je výklopná rameno pripevnená na vertikálny nosnik. ktorý je horizontálne otočne upevnený vPrehľad obrázkov na pripojených gýkresochKonkretne príklady uskutočnenia technického riesenia sú schematicky znázornene na pripojených výkresoch, kde obr. 1 je nárýsný pohľad na zakladne vyhotovenie skriñoveho hýdrantu s obojstranne upevneným strmenom otoćnáho závesu, obr. 2 pôdorýsný pohľad na hýdrant z obr. 1 s naznaćeným vyklopením navijaka. obr. 3 alternatívne vyhotovenie skriňoveho hydrantu so strmenom upevneným zhora a obr. 4 alternatívne vyhotovenie so strmeňomHydrant je tvorený hýdrantovou skriňou L výbavenou dverami ll a uzáverom lg, pričom do vnutorneho priestoru skrine l je zavedený hlavný prívod 2 hasiacej látky, napríklad vody. vybavený hlavným uzáverom gl. Na strane závesu Lg dverí L je vo vnutornom priestore skrine l umiestnený otočný záves 3, ktorý je tvorený vertikálným nosníkom ąl, otoöne osadeným v objímkach 3 advoma výklopnými ramenami 33. ktorých voľne konce sú výbaveneprotiľahlými vertikálnými závesnými otvormi 33. V závesných otvoroch 3 je pomocou Capov Q vertikálne otocne osadený vidlicový strmeň Q, v stredovej časti ktoreho je horizontálneotoćne osadený navijak Z s navinutou tlakovou poziarnou hadicou g ukoncenou prudnicou gl s polohovateľným prúdnicovým uzáverom gg. Požiarna hadica Q je pomocou tlakovej hadicovej spojky 2. Vybavenej na jednom konci stredovou prípojkou 3 na pripojenie na vnútorný system navijaka Z a na druhom konci hrdlovou spojkou gg, pripojená na prívod 3 hasiacej látky.U alternatívnych uskutočnení podľa obr. 3 a obr. 4 je vertikálny nosník ąl otočneho závesu 3 vybavený len horným alebo spodným výklopným ramenom 33 pre jednostranné osadenieV prípade požiaru sa otvorí hydrantova skriňa L a otvorenímhlavného uzáveru Q sa voda privedie do požiarnej hadice Q a to iv pripade, že tato nie je rozvinuta. Následne sa navijak Zrozvijania požiarnej hadice §, ktorá sa odvija otacanim navijaka 1 vo vidlicovom strmeni Q . Po otvorení prüdnicoveho uzaveru gg je striekaný prúd vody na hasene miesto. Po ukonceni striekania sa opaćným postupom výpusti z poziarnej hadice Q a tato sa navinie na navijak Z, ktorý sa uzatvori do vnutorneho priestoruOpisane uskutočnenia nie sú jedinými možnými rieseniami podľa technického riešenia, lebo vlastný otočný záves 3 nemusi byť umiestnený v hydrantovej skrini L, ale može byť upevnený v držiakoch upevnených na múroch, stľpoch alebo iných vhodných miestach. Taktiež vertikalnv nosnik 3 otoćneho závesu 3 môže byť upevnený a len výklopne ramena 3 môžu byť na tomto nosniku 3 osadene otocne. Otočne osadenie vidlicoveho strmena § nemusi byť vyhotovene pomocou Capov §, ale napriklad klznými ložiskami aleboOtočný záves podľa technického riesenia môže byť využitý nielen pri konštrukcii požiarnych hydrantov, ale i u ďalších výrobkov a zariadeni, kde je Potrebné zabezpečiť pri konštrukciiprvkov ich otáčanie s dvoma stupňami voľnosti.Otočný záves. najmä navijaka hydrantu s dodávkou vody stredom, v y z n a č u j ú c i s a t ý m, ze je vybavený asponjedným horizontálne otočným výklopným ramenom (32), na voľnom(6), ktoreho je osadený vidlicový strmeñmedzi vidlicami ktoreho je horizontálne otočne osadenýOtočný zaves podľa nároku 1, v y z n a č u j ú C i s a t ý m, že Výklopné rameno (32) je pripevnene na vertikálny nosník (31), ktorý je horizontálne otoćne opevnený V

MPK / Značky

MPK: A62C 31/28, A62C 35/20, A62C 33/04

Značky: otočný, hydrantu, závěs, navijáka, najmä

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u1985-otocny-zaves-najma-navijaka-hydrantu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Otočný záves, najmä navijaka hydrantu</a>

Podobne patenty