Kamenivo do konštrukcie koľajového lôžka železničných tratí a staníc

Číslo patentu: U 1785

Dátum: 04.03.1998

Autori: Mach Marián, Kačica Emil, Hundáková Adriana, Mikšík Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Kamenivo do konštrukcie koľajového lôžka železničných tratíTechnické riešenie sa týka zrnitostného zloženia kameniva do konštrukcie koľajového lôžka železničných tratíV súčasnosti su často materiály produkované stavebnou činnosťou zaradené realizátorom stavby k odpadom preto, že ich realizátor stavby sám nevyužije. Tieto materiály sa potom väčšinou vyvážajú na skládky odpadu alebo zostávajú na mieste svojho vzniku. alebo pri ňom ako divoké skládky. Nevýhody. ktoré vyplývajú z toho, že väčšina materiálov produkovaných stavebnou činnosťou sa zaraďuje k odpadom. sú zrejmé. Je to najmä narastanie. objemu skládok. zvyšovanie nákladov na odvoz a uskladnenie materiálov. ktoré sa zaraďujú k odpadom. zatažovanie životného prostrediaMateriály, produkované stavebnou činnosťou. sú take materiály vznikajúce na stavbe. ktoré sú súčasťou samotnej stavby alebo jej okolia dovtedy. kým sú na tejto stavbe realizované stavebné práce- Samotná stavebná činnosť je teda realizovaná v objekte stavby alebo v jeho okolí. stavebnou činnosťou sú aj práce spojené s údržbou. opravou. obnovouMateriál vyťažený-z koľajového lôžka železničných tratíobnove alebo rekonštrukcii železničných tratí a staníc.Z dôvodu nevyhovujúceho zrnitostného zloženia sa tento výzisk bez úpravy nemôže použit do koľajového lôžka železničnej tľat-e- Výzisk sa preto často odváža na skládky odpadu alebo je uložený na svahy železničného telesa. kdeVýzisk, vznikajúci pri údržbe. oprave. obnove alebo rekonštrukcii železničných tratí a staníc. ktorý sa určitými svojimi vlastnosťami stáva nepoužiteľný na zabudovanie do koľajového lôžka. z ktorého bol vyťažený. sa teda stáva odpadom. Dôvodom je hlavne nezáujem realizátora stavby využiť výzisk na stavbe na ktorej tento výzisk vznikol aleboZrnitostné zloženie doteraz používaného kameniva do konštrukcie koľajoveho lôžka železničných tratí a staníc má nerovnomerné zastúpenie jednotlivých frakcii, čo spôsobuje nepravidelné kontaktné namáhanie jednotlivých zŕn pri zaťažení ako aj nerovnomerné pružné deformácie konštrukcie koľajového lôžka 5 postupným výskytom trvalých deformácií. dôsledkom čoho je narúšaná geometrické poloha koľaje aleboUvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje navrhované technické riešenie. kamenivo do konštrukcie koľajového lôžka železničných tratí a staníc podľa úžitkového vzoru. ktorého podstata spočíva v tom. žekamenivo do konštrukcie koľajového lôžka železničných trati a staníc obsahuje 95 až 100 2 hmotnosti frakcie veľkosti zŕn 8 mm až 45 mm. zároveň obsah frakcie veľkosti zŕn 16 mm až 45 mm je 85 až 100 Z hmotnosti. zároveň Obsah frakcie veľkosti zŕn 32 mm až 45 mm je 0 Z až 10 Z hmotnosti. Pritom musí byť splnená podmienka. že žiadne zo zŕn nie je väččieVlastnosti kameniva do konštrukcie koľajového lôžka železničných tratí a staníc umožňujú jeho použitie do koľaje kategórie 1. až 9. rádu ako aj do súvisiacich výhybiek, ale iba výhybiek na oceľových podvaloch ako ai do všetkých koľaii ako aj výhybiek vlečiek.Použitie kameniva do konštrukcie koľajoveho lôžkaželezničných tratí a staníc podľa navrhovaného technickéhoriešenia má hlavne tieto výhody rovnomernejšie rozloženie zaťaženia v konštrukcii koľajového lôžka. priaznivé zhutnenie kameniva do konštrukcie koľajového lôžka železničných tratí a staníc. ako aj zvýšenie pružnýchúčinkov kameniva a tým vznik prevažne pružných deformácii konštrukcie koľajového lôžka. dôsledkom čoho je vyššiakvalita geometrickej polohy koľaje alebo výhybiek. §§hL§g obrázkov na vkresochTechnické riešenie je bližšie objasnene na výkrese kde obr.1 znázorňuje hraničné krivky zrnitosti, ktoré vymedzujú oblast zrnitosti kameniva do konštrukcie koľajového lôžka železničných trati a staníc. Ak leží krivka zrnitosti kameniva do konštrukcie koľajového lôžka železničných trati a staníc v oblasti ohraničenej hraničnými krivkamí zrnitosti. zrnitostné zloženie kameniva do konštrukciekoľajového lôžka železničných tratí a staníc je vyhovujúce.Príklad uskutočnenia uvedený nižšie popisuje zrnítostné zloženie kameniva do koľajového lôžka železničných trati a staníc. ktoré je použiteľné do koľaiového lôžka rôznych kategórií koľají a výhybiek železničných tratí a staníc. ale iba výhybiek na oceľových podvaloch ako aj do všetkých koľají ako aj výhyhiek vlečiek. Toto kamenivo do koľajovéhülôžka železničných tratí a staníc sa s výhodou VYFOĎŤ4 regeneráciou výzisku vznikajúceho pri údržbe. oprave. obnovealebo rekonštrukcii železničných tratí a staníc.Kamenivo do konštrukcie koľajoveho lôžka železničných tratí a staníc má zrnitostné zloženie definované takto prepad zŕn sitom 45 mm je 100 hmotnosti. prepad zŕn sitom 32 mm je 90 Z až 100 2 hmotnosti, prepad zŕn sitom 16 mm je O 2 až 15 z hmotnosti a prepad zŕn sitom 8 mm je 0 ažkoľajového lôžka železničných tratí a staníc podľaúžitkového vzoru možno využiť všade tam. kde sa robí údržba.oprava. obnova. rekonštrukcia alebo nová výstavba železničných tratí a staníc. Kamenivo do konštrukcie koľajového lôžka železničných tratí a staníc podľa navrhovaného technického riešenia sa s výhodou vyrobí regeneráciou výzisku. ktorý vzniká pri údržbe. oprave.obnove alebo rekonštrukcii železničných tratí a staníc.Kamenivo do konštrukcie koľajového lôžka železničných tratí a staníc sa môže využiť do koľaje kategórie 1. až 9. rádu ako aj do súvisiacich výhybiek. ale iba výhybiek na oceľových podvaloch ako aj do všetkých koľaií ako aj

MPK / Značky

MPK: E01B 1/00

Značky: železničných, stanic, koľajového, konštrukcie, tratí, lôžka, kamenivo

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u1785-kamenivo-do-konstrukcie-kolajoveho-lozka-zeleznicnych-trati-a-stanic.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kamenivo do konštrukcie koľajového lôžka železničných tratí a staníc</a>

Podobne patenty