Prístroj na výdaj mincí

Číslo patentu: U 1781

Dátum: 04.03.1998

Autor: Buzin Shmuel

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRÍSTROJ NA VÝDAJ MlNCĺ Oblast technikvTechnické riešenie sa týka zariadenia, založenom na mechanickom princípe, ktoré slúži na výdaj kovových mincí určitej nominálnej hodnoty, pre použitie na miestach s priamou realizáciouV súčasnosti z použitia alebo popisu sú známe rôzne pristroje, zariadenia, schránky alebo automaty ktoré, bud výlučne alebo ako parciálna súčasť ďalších technických predmetov, slúžia na výdaj peňažných prostriedkov. Sú založené na rozdielnych funkčných príncípoch a sodlišným stupňom technickej náročnosti, diferencované od čisto s mechanickými prvkami, až po kombináciu automatov svyužitím elektronických zariadení a výpočtovej techniky so špecifickým software. Podkladom pre realizáciu uvedeného technického riešenia bola. požiadavka racionálnejšej a jednoduchšej činnosti pri zhotovení samotného prístroja a hlavne pre manipuláciu s nim po praktickejVylepšenie s cieľom redukcie nedostatkov resp. nevýhod stávajúcich zariadeni a prístrojov používaných V tejto oblasti, primerane zabezpečuje prístroj za účelom výdaja kovových mincí podľa nasledujúceho. Funkčnost samotného prístroja, pre kontaktné používanie pri manipulácii s finančnými.prostriedkami vo forme kovových minci rôznej nominálnej hodnoty, je založená na mechanickom princípe. Podstatou prístroja pre výdaj mincí ľubovoľnej nominálnej hodnoty je tá skutočnosť, že samotný výdaj mincí, ktoré sL 1 uložené vzásobníku, sa uskutočňuje pomocou pohyblivého tlačidla, ktoréje v súčinnosti s pohyblivým podávacím mechanizmom tohto prístroja. Po zatlačení uvedeného tlačidla, vdôsledku prenosu tlakovej sily prostredníctvom tiahla, sa následne v dolnej časti prístroja vysunie vysúvateľná zásuvka suloženou mincou, ktorá pred samotným výdajom do nej prepadáva zo zásobníka vlastnou váhou. Minca následne po vysunutí uvedenej zásuvky z nej vypadáva a po uvoľnení tlačidla v dôsledku pružnosti tiahla sa vysúvateľná zásuvkaposúva späť do základnej polohy pod zásobník mincí.Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie je bližšie vysvetlené pomocou Výkresov. Na obr. l je znázornený čelný pohľad na prístroj, obr. 2 zobrazuje bočný pohľad. Obr. 3 a obr. 4 potom dopĺňajú popisovanétechnické zariadenie na výdaj mincí z dolného a zadného pohľadu.Konkrétne zariadenie, prístroj na Výdaj mincí, sa skladá zo zásobníka mincí l kruhového priemeru, ktorýje V priamej závislosti od samotného priemeru kovových mincí s primeranou rezervou na plynulý posun mincí. Zásobník je účelné vyhotoviť s otvormi z Vjeho plášti, V usporiadaní nad sebou prípadne V inej kombinácii, z dôvodu optickej kontroly aktuálneho stavu zásoby mincí. Odstupy medzi otvormi môžu byt vyhotovené cielene, mapujúc úmernost finančného objemu prítomných finančných prostriedkov vzávislosti od ich kvantifikácia, prípadne s doplnením informácie formou označenie na pláští zásobníka.Zásobník je V hornej a obdobne dolnej časti ukončený plošnými základňami 3 a 51 tak, že nie sú prekryté konce zásobníka a tvoria spolu jeden konštrukčný celok. Otvor zásobníka V hornej časti slúži najeho doplnenie mincami aje ukončený krytom á, ktorý zabraňuje možnému vypadnutiu mincí pri odklone prístroja zo základnej polohy. V dolnej častí, obdobne ako vhornej, je kryt Q proti vypadnutitr mincí, ktorý má z čelnej strany kruhový výrez Z. Veľkost a tvar kruhového výrezu Z sú tlskutočnené tak, že V základnej polohe sa čiastočne prekrýva s otvorom vysúvateľnej zásuvky 3, čo umožňuje kontrolu prítomnosti mince V nej, a pri úplnom vysunutí tejto zásuvky sa celkom prekrýva s otvorom V nej.Medzi základňou g a dolným krytom Q je umiestnená Vysúvateľná zásuvka g. V nej je otvor identický veľkosťou s priemerom zásobníka minci l. V základnej polohe sa tieto otvory navzájom prekrývajú, čím je umožnené prepadávanie mincí priamo zo zásobníka do Vysúvateľnej zásuvky §. Dolný kryt §je prichytený o základňu g pomocou bočných pozdlžnych hrán 2, ktoré súčasne tvoria koľaje pre zaistenie horizontálneho pohybu posúvateľnej zásuvky g.Vedľa bokov zásobníka 1 sú vedené tvarované Výkyvné ramená Q, ktoré sú V prednej časti spojene s tlačidlom m a V zadnej časti V dvoch miestach navzájom priečne ñxované rozoberateľnými spojmi, poistkami Q a Q. Uchytenie výkyvných ramien so základňou A je vykonané pomocouHorná základňa äje v zadnej časti dvojnásobne ohnutá smerom k zásobníku mincí j, pričom V mieste nižšieho ohybu má otvor l 5, cez ktorý prechádza pružné tiahlo Q. Tiahlo je upevnené na ploche zahnutej základne g zvnútornej strany a opiera sa tiež zvnútorríej strany o priečny spoj poistky Q bočných výkyvných ramien u. Koniec tiahla Qje V dolnej časti ñxovaný cez otvor u vo výstupku L 8, ktorým je V zadnej prístroja ttkončená Vysúvateľná zásuvka 8.Konečné vydávanie mincí je zabezpečené uvedenou Vysúvateľnou zástrvkou §. Jej pohyb dovydávacej polohy sa vykonáva V dôsledku tlaku na tlačidlo lg, situované V prednej časti prístroja.Tlakom na tlačidlo w sa plynulo vysúva plošná vysúvateľná zásuvka § s mincou. Po jej ťrplnonr Iysunutí vypadáva minca. Návratom do základnej polohy následne prepadáva zo zásobníka l ďalšiaminca do Vysúvateľnej zásuvky 8.Prístroj na Výdaj kovových mincí je možne všeobecne využít vo všetkých oblastiach kde dochádza k obehu finančných prostriedkov, s výhodou miest s vyšším podielom drobných mincí, ako predajne, stánky kiosky, Vdopravných prostriedkoch a podobne. Jeho Výhodou je, že mince sa nevyhľadávajíí pracne V rôznych krabiciach a zberných schránkach, Výdaj nie je fyzicky náročný, je níožné vykonať výber pohodlne tiež jednou rukou, Vyznačuje sa ľahkou a rýchlou obsluhou pri zníženej prácnosti.Prístroj je nenáročný na montáž, Vyznačuje sa jednoduchosťotí konštrukcie, je ľahko rozoberateľný, srozmerom zásobníka podľa konkrétneho typu mince. Vpraxi je možné použít prístroj osobitne, alebo výhodne spojením dvoch a.Viac jeho prevedení ako jeden celok pre Výdaj rôznych druhov mincí. Môže byt vybavený ďalšími zdokonaleniami a prídavnými zariadeniami obvyklými pre prístroje resp. zariadenia určenými pre manipuláciu smincami. Prístroj môže byt doplnený akýmkoľvek pomôckami pre upevnenie na stojanoch alebo iných predmetov, pre pevné alebo mobilné použitie. Prístroj a jeho súčasti môžu byt zhotovené zo Všetkých materiálov, ktoreznesú ríamálíanie a majú potrebnú pevnost prípadne pružnosť.. Prístroj na výdaj mincí rôznej itominálnej hodnoty vy z n a č uj ú c i s a t ý m, že pozostáva zpevnej časti tvorenej zásobníkom (l) ukončenom základňami (3), 4) skrytmi (5, 6) a zpohyblivej časti s vysťivateľnou zásuvkon (8) ovládanej tiahlom (16), ktoré je pomocou. Prístroj podľa nároku 1 v y zn a č uj ú c i s a tým, že medzi základňou (4) a krytom (6)jeLimiestitená v síivateľná zásuvka 8 s otvorom rekr aúcim sa s otvorom v zásobníku l . Y P YV. Prístroj podľa nároku 2 v y z n a č uj ú c i s a t ý m, že kryt (6) je pripevnený o základňu (4)pomocou hrán (9) súčasne zabezpečujúcich a usmerňttjúcich pohyb vysúvateľnej zásuvky (8).. Prístroj podľa nároku 3 v y z n a č uj ú c i s a t ý m, že Výkyvné ramená (11) situované po stranách zásobníka (1) sú v prednej časti spojené s tlačidlom (10) a V zadnej časti spojené poistkou. Prístroj podľa nároku 1 v y zn a č uj ú c i s a tý m, že tiahlo (16) vedené v zadnej časti prístroja je uchytené najednom konci o hornú základňu (3), opiera sa o poistku (12) zo strany zásobníka(l), a na druhom konci je ñxované o výstupok (18) vysúvateľnej zásuvky (8).. Prístroj podľa nárokov 1 až 5 v y z n a č uj ú c i s a tým, že zásobník (1) má medzi základňami(3 a 4) otvory (2) pre kontrolu stavLI množstva mincí.

MPK / Značky

MPK: G07D 1/08

Značky: mincí, výdaj, prístroj

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u1781-pristroj-na-vydaj-minci.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prístroj na výdaj mincí</a>

Podobne patenty