Tepelnoizolačný box

Číslo patentu: U 1779

Dátum: 04.03.1998

Autori: Bobik Mikuláš, Grňo Ladislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka tepelnoizolačného boxu na udržiavanie teploty uložených predmetov v stanovených hraniciach.Zariadenia na udržiavanie teploty uložených predmetov v stanovených hraniciach je možné konštrukčne rozdeliť na aktívne a pasívne. Aktívne zariadenia obsahujú riadený,alebo neriaclený agregát na generovanie alebo absorbciu tepelnej energie. Pasívne zariadenia využívajú pasívnu tepelnú izoláciu na Lidržanie tepelnej energie akumulovanej v samotný/ch chránených predmetoch resp. V pomocných materiáloch. Na maximalizácitr akumulovanej tepelnej energie V pasívnych zariadeniach sa najviac využíva dodávaníe a ocloberanieskupenského tepla pri zmene skupenstva pomocnélro materiálu.Nevýhoda aktívnych zariadení je vtom, že vyžadujú zdroj energie na pohon agregátu a v relativne vysokých realizačných a prevádzkových nákladoch.Nevýhoda pasívnych zariadení je v tom, že tunožňtrjú eliminovať len dynamické,relativne krátkodobé zmeny externej teploty. V dlhodobom priemere teplota vo vnútornom chránenom priestore kopíruje externú teplotu. .Tepelnoizolačný box podľa technického riešenia je tvorený dutým telesom z tepelnoizolačného materiálu s dutinou a priebežným otvorom na vytvorenie tepelného mosta medzi dutýnr telesom a konštrukčnou časťou budovy. Týmto spôsobomje teplota v dutine telesa ovplyvňovaná teplotným stavom budovy. Pokrytím plášťa budovy tepelnoizolačnou stenou dutého telesa sa na tomto plášti vytvorí tangenciálny gradient teploty a umiestnením otvoru v centrálnej časti steny t.j. v mieste s maximálnym teplotným rozdielom dochádza prúdením vzduchu cez tento otvor k výmene tepelnej energie medzi budovou a dutinou telesa.Výhodné je usporiadanie, pri ktorom je tepelný most tvorený kolektorom zberajúcim teplo z budovy, spojeným tepelne vodivou spojkou prechádzajúcou stenou dutého telesa s radiátoronr Ltmiestneným v dutine telesa. Kolektor, spojka a radiátor sú vyhotovené z materiálu s vyššou tepelnou vodivosťou ako tepelná vodivosť materiálu steny dutého telesa.Z hľadiska minimalizácie teplotných gradientov v dutine telesa pri teplote okolia nižšej ako je teplota v dutine a z hľadiska mechanického spevnenia dna dutiny je výhodné, ak radiátor tvorí a alebo spevňuje dno dutiny dutého telesa.Definovaný prenos tepelnej energie do dutiny výhodne umožňuje kolektor tvorenýdoskou z tepelne vodivého materiálu upravenou na tepelne vodivé spojenie s povrchom budovy.Zvýšenie množstva vzájomne vymieňanej tepelnej energie medzi dutinou a budovou umožňuje kolektor tvorený vnútornou konštrukčnotr časťou budovy, akou je napr. kovová armatúra v stene budovy, alebo kolektor tvorený konštrukčným prvkom umiestneným vovnútornom priestore budovy, výhodne v mieste s konštrukčne zvýšenou teplotou ako napr. v blízkosti vykurovacieho telesa.Z hľadiska dostatočnej mechanickej stability celej konštrukcie tepelnoizolačného boxu pri minimálnych nežiadúcich tepelných tokoch je výhodné, ak tepelný most je súčasne využitý aj ako konštrukčný prvok mechanicky uchytávajúci tepelnoizolačný box k budove.Tepelnoizolačný box je výhodne opatrený kondenzátorom vodných pár vyhotovenýrn z materiálu s tepelnou vodivosťou vyššou akoje tepelná vodivost materiálu telesa umiestnenýwn v dutine telesa najvýhodnejšie v mieste s konštrukčne minimálnou teplotou.Účinnosť kondenzátora vodných pár umiestneného v dutine telesa je možné zvýšiťtrmiestnením kondenzátora vodných pár na sternr dutiny v mieste s lokálne zmenšenou hrúbkou steny.Účinnosť kondenzátora vodných pár umožňuje zvýšiť aj tepelná spojka spojená s kondenzátorom vodných pár, zasahujúca do okolia dutého telesa. Tepelná vodivosť materiálu tepelnej spojky musí byt vyššia ako je tepelná vodivosť materiálu dutého telesa. Tepelnú spojku môže výhodne tvorit rúrka konštrukčne trpravená na odvod kondenzátu.Jednou z moclifrkácií tepelnoizolačného boxu podľa technického riešenia je, že je tvorený dutým telesom 1 s dutinou i a priebežný/m otvorom 5 L ktorým sa vytvára teplený most medzi dutýin telesom l akonštrukčnou časťou budovy Z pričom zadná stena dutého telesa l s dutinorr à pokrýva obvodový plášť budovy 2 a priebežný otvor A tvorí tepelný most spájaj úci dutinu 1 telesa s povrchom budovy 2.Ďalším trskutočnenírn tepelnoizolačného boxu podľa technického riešenia je, žev dutine g je umiestnený radiátor Z, ktorý je spojkou 6 vodivo spojený s kolektororn Q,pričom kolektor á, spojka Q a radiátor Z sú z materiálu s tepelnou vodivosťou vyššou ako je tepelná vodivosť steny dutého telesa l a sú vzájomne tepelne vodivo spojené pričom radiátor tvorí alebo spevňuje dno dutiny g telesa l.Jedným z ďalších uskutočnení tepelnoizolačného boxu podľa technického riešeniaje, že dute teleso j je upravené na mechanické spojenie s budovou 2 a dutina ě je opatrená kondenzátorom g vodných pár vyhótoveným zmateriálu s tepelnou vodivostou vyššou ako je tepelná vodivosť ntateriálu dutého telesa l umiestnenýrn na stene dutého telesa l v mieste s lokálne znrenšenotr hrúbkou steny. .Pri jednou z uskutočnení je kondenzátor § vodných pár opatrený tepelnou spojkou 2 s okolím telesa l pričom tepelná vodivosť materiálu tepelnej spojky 2 je vyššiaako je tepelná vodivosť materiálu dutého telesa a tepelnú spojku 9 tvorí rúrka trpravená na odvod kondenzátu.Kolektor j je pri jednej z variánt tvorený vnútornou konštrukčnou časťou budovy gpoprípade je tvorený konštrukčným prvkom umiestneným vo vnútomom priestore budovy 2.Prehľad obrázkov na výkrese Na obr.l až 4 sú principiálne znázornená niektore modifikácie tepelnoizolačného boxu.Na obr. l je tepelnoizolačný box tvorený dutým telesom l. Zadná stena dutého telesa l s dutinou i pokrýva obvodový plášť budovy a periebežný otvor g tcvorí tepelný most spájajúci dutinu 3 telesa l s povrchom budovyNa obr. 2 je časť obvodového plášťa budovy zje pokrytá zadnou stenou dutého telesa l . Tepelný most tepelne spájajúcí dutinu g telesa l s budovou Z je tvorený radíátorom Z , spojkott Q a kolektorom § ktoré sú navzájom tepelne vodivo spojené. Radiátor Z tvorí súčasne spevnené dno dutiny telesa l.Na obr. 3 je tepelnoizolačný box, u ktorého tepelný mostje tvorený radiátorom z, Spojkou Q a kolektorom á . Kolektor i je tvoreným vnútornou konštrukčnotl časťou budovy 2.Na obr. 4 je principálne znázornený tepelnoizolačný box, ktorý je opatrený kondenzátoroin vodných pár § . Kondenzátor je v mieste s lokálne zmenšenou hrúbkou steny boxu a je opátrený tepelnou spojkou 2 v tváre rúrky konštrukčne ttpravenott na odvod kondenzátu z dutiny telesá.Pricmvselná využitcľnost Tepelnoizolačný box podľa technického riešenia je možne využít ako ekonomickynenáročné zariadenie pre ochranu predmetov v okolí vykurovaných budov pred extrémnymi teplotnými zmenami vonkajšej teploty.l. ľepelnoizolačný box vyznačujúci sa tým, žeje tvorený dutým telesom (l) s dutinou (3) a priebežným otvorom (4) na vytvorenie tepelného mosta medzi dutým telesom (l) a konštrukčnotr časťou budovy, 2. ľepelnoizolačný box podľa nároku l vyznačujúci sa tým, že v dutine (3) je untiestnený radiátor (7), ktorý je spojkou (6) vodivo spojený s kolektorom (S), pričom kolektor (5),spojka (6) a radiátor (7) sú z materiálu s tepelnou vodivosťou vyššou ako je tepelná vodivosť materiálu steny dutćho telesa (l) a sú vzájomne tepelne vodivo spojené.3. Tepelnoizolačný box podľa nárokov l až 2 vyznačujúci sa tým, že radiátor (7) tvorí a/ alebo spevňuje dno dutiny (3) telesa (l).4. ľepelnoizolačný box podľa nárokov 1 až 3 vyznačujúci sa tým, že kolektor (5) tvori aspoň jedna doska tlpravertá na tepelne vodivé spojenie s povrchom budovy.5. ľepelnoizolačtrý box podľa irárokov 1 až 4 vyznačujúeí sa tým, že kolektor (5) je tvorený vnútornou konštrukčnou časťou budovy.6. iTepelnoizolačrtý box podľa nárokov l až 5 vyznačujúci sa tým, že kolektor (5) je tvorený konštrukčným prvkom Lnniestnertým vo vníitornom priestore budovy.- 7. Tepelnoizolačný box podľa nárokov l až 6 vyznąčtljíici sa tým, že duté teleso (l)jettpravené na mechanické spojenie s budovou.8. Tepelnoizolačný box podľa nárokov l až 7 vyznačujúci sa tým, že dutina (3) je opatrená kondenzátorom (8) vodných pár vyhotovenýnr z materiálu s tepelnou vodivos ľou vyššou ako je tepelná vodivosť materiálu dutého telesa (l), Lrmiestrteným na stene dutého telesa (l).9. Tepelnoizolačný box podľa nárokov l až 8 vyznačujúci sa tým, že kondenzátor Iodnýclt pár je tlmiestnený na stene dutěho telesa (l), v mieste s lokálne zmenšenou hrúbkou steny.lO. Tepelnoizolačtlý box podľa nárokov l až 9 wznačujúci sa tým, že kondenzátor vodných pár je opatrený tepelnou spojkou (9) s okolím telesa pričom tepelná vodivosť nrateriáltt tepelnej spojky (9)je vyššia ako tepelná vodivosť materiálu dutého telesa (l).l l/ Tepelnoizolačný box podľa nároku laž ll vyznačujúci sa tým, že tepelná spojka (9)je tvorená rúrkou na odvod kondenzátu.

MPK / Značky

MPK: F25D 17/04

Značky: tepelnoizolačný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u1779-tepelnoizolacny-box.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tepelnoizolačný box</a>

Podobne patenty