Žiarorúrkový kotol s vratným plameňom

Číslo patentu: U 1769

Dátum: 04.03.1998

Autori: Hruška Miroslav, Andrejčák Imrich, Nestor Štefan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Žiarorúrkový kotol s vratným plameňom Oblasť technikyTechnické riešenia sa týka žiarorúrkovéno kotla s vratným plaaeňom a s tlakovou časťou pre vgnrievacie médium vo forme dutín) aj na odnímateľnom uzávere.ráme riešenia kotlov ktoré majú Nrednú časť chladeI u k grič-m tvoria navzájom jeden celok. Dvere ýamenco, 0 la podľa DIS 3214638 sú opatrené ůutinou, ktoré výprevádzxe uvedeného riešenia kotlov- jtujú ťažkostí spojené napríklad pri.čistení a odstranovaní nšnosov na výhrevnýcn plochách, čo znižuje ich využitie len na kotly vykurované plynom.Uvedené nedostatky odstraňuje žiaruvzćorný kotol s vratným plameňom, pozostáva zo zéklaćného telesa a uzáveru s horákom, pričom oproti horáku je plamencové komora. Základné teleso má voöorovnú žiarovú komora vjusťujúcu do komína a tlakovú časť so vstupom a výstupom. řcdstatu riešenia tvorí skutočnosť, že uzáver je opatrený dutinou prepojenou s tlakovou časťou, pričom dutina má priechodzí otvor výhodne vytvorený prstencom, do ktorého zasahuje upínacia časť horáka a je rozoberateľne upevnené s prstencom. Priechodzí otvor v dutine je centrický alebo excentrický, podľa umiestnenia plamencovej komory. Prepojenie dutiny v uzávere s tlakovou časťou kotla je prostredníctvom spojovacieho modulu alebo ohybných hadic. Jedno konkrétne uskutočnenie ćutiny pozostávaz dvoch čiel, či už vo forme medziružie alebo kotlovýoh dien,ktoré sú po obvode V petričnej vzdialenosti vodotesne spojené, je opatrená vstupom e výstupom.Vyhodou tohoto konštrukčnéno technického riešenie je skutočnosť, že uzáver má chlediecu stenu, e preto nie je potreb t) ro.použiť výmurovku, ktoré má obmedzenú životnosť. Dvere sú ľahšie e majú menšie tepelné straty. äiešenie zvyšuje účinnosť kotle e znižuje náročnosť.Prehľad obrázkov na výkresedutinou na uzávere, tozostávejúcou z kotlových ćien, je znozornený v zvislom reze ne obr. 1. Obr. E je pohľad zo strenj uzáveru na žiarorúrkový kotol s napojením dutiny s tlakovou časťou prostredníctvom spojovacieho nodulu. Obr. 3 znázorňuje žiarorúrxovýu kotol s vratným plemečom a s dutinou v uzávere, tozostávejúcou z medzikružia v zvislom reze s jej napojením ne tlakovú časť prostrednictvom onjbný h hedíc. Obr. 4 znázorňuje pohľad 2 boku na riešenie znázornená na obr. 3. Obr. 5 znázorňuje detail A z obr. 2, čo je napojenie dutiny v uzávere s tlakovou časťou prostredníctvom spojovacieho modulu, ktorý je znázornený V reze.Žiarorúrkový kotol s vratným plameňow pozostáva zo zá Pladnéno telesa l, na ktoré je rozoberateľne ugevnený uzáver-om, do ktorej zasahuje žiarová komora 4 tvorená žia navzájom prepojené. Žiarovtvom spojovacieho modulu a/alebo v alternatívnom uskutoč není ohybrřmi hadicami lg. Spojovací LOČU 1 lg pozostáva z telesa lg, do ktoreho vodotesne vyusťuje vstup alebo výstup tlakovej časti 3. Do spojovacieho modulu lg prostredníctvom dutého čapu ll vodotesne vyúsťuje vstup alebo výstup Gutiny Ž. Ľutý čap ll je po obvode opatrený tesneníu lg, na ktoré dosadá prítlačná prievlačná skrutka lg upevnené závitovým spojom rozoberateľne v telese lg spojovacieho modulu lg.Ľutina Ž je spojená prostrednictvom svojho vstupu 5.1 s vý stupom 3.1 tlakovej časti 3 a svojim výstupom 5.2 je sçojenáso vstupom 3.2 tlakovej časti 3. V jednom konkrétnom uskutoč není dutina Ž je tvorená dvoma medzikrušiami /obr. 3/, ktoré sú v patričnej vzdialenosti od seba voiotesne spojené po obvode, pričom dutina Ž má po obvode vstup Žàl a výstup § 43. Ľutina Ž má centrický alebo excentrický priechodzi otvor Q výhodne tvorený prstencom § vodotesne napojený na prvéa druhé čelo g dutiny Ž. Do priebežného otvoru ŽQ zasahuje upinacie časť horéka 1 a je v priebežnom otvore 29 rozoberateľne upevnená. V čalšom konkrétnom uskutočnení prvé a druhé čelo g dutiny Ž je tvorené kotlovými dnami /obr. 1/, ktorésú podobne v patričnej vzdialenosti od seba po obvode vodo~ tesne spojené, a má vstup 5.1 a výstup 5.2.zo základného telesa a uzáveru s horákom, pričom oprotihoráku je plamencová komora, základné teleso má vodorovnú žiarovú komoru vyúsťujúcu do komíne s tlakovú časť so vstu Iuzáver /2/ je opetrený dutinou /5/ prepojenou s tlakovou časťou /3/, pričom dutina /5/ je otatrená priechcdzím otvorom /SO/ tvoreným prstencom /8/, do ktorého zasahuje upínacie časť horáke /7/ a s ňou je rozoberateľne spojená.ierorúrkový kotol s vratným plameňom podľa nároku 1,5z n a č u j ú c i s s že dutina /5/ pozos v t ý m ,távs 2 dvoch čiel /9/ vzájomne od seba vzdielených, ktorésú po obvode vodotesne uzatvorené, pričom do dutiny /5/ zasahuje vstup /5.l/ a výstup /5.2/.Žiurorúrkový kotol s vratným plemeñom podľa nároku 1 a 2, v 3 2 n a č u j u s a t ý m , že priechodzí otvor s/5/ a je oproti plamencovej komorgŽiarorúrkový kotol s vretným plameňom podľa nároku 1 a 2, v y z n a č u j ú c i že príechodzí otvor/50/ zasahuje excentricky do dutiny /5/.sa tým, Žierorúrkový kotol s vratným plameňom podľa nárokov 1 až 4, tým. kovej časti /3/ s dutinou /4/ je prostredníctvom ohybných hedíc /lo/ a/alebo spojovacieho modulu /12/.

MPK / Značky

MPK: F22B 9/10, F22B 11/04, F22B 7/00

Značky: žiarorúrkový, vratným, kotol, plameňom

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u1769-ziarorurkovy-kotol-s-vratnym-plamenom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Žiarorúrkový kotol s vratným plameňom</a>

Podobne patenty