Vylamovací stavebný dielec

Číslo patentu: U 1738

Dátum: 04.02.1998

Autor: Rýznar Karol

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Oblasť techniky Technické riešenie sa týka vylamovacieho stavebného dielcaV železobetónových konštrukciách a určeného najmä pri stavbáchDoterajší stav techniky Medzi rozšírené stavebné systémy v súčasnosti patria najmäželezobetónové stavebné konštrukcie a to pre svoje špecifické výhody. Zo železobetónových stavebných konštrukcií sa najviac realizujú monolitické stavebné konštrukcie. Tieto majú však aj svoje nevýhody spočívajúce V organizácii práce pri debnení ako aj v samotnej zložitosti debnenia. Zložitosť debnenia spočíva najmä v spájaní základnej monolitickej konštrukcie. zložitosť debnenia je zjavná pri vytváraní priečky, kde dochádza ku styku prvkov nosnej konštrukcie s prvkami doplňujúcej konštrukcie. V praxi sa to prejaví v náročnej príprave dielcov s rovinnými funkčnými plochami. Do vytvoreného debnenia sa uloží nosná armatúra, na ktorú sa naviaže spojovacia doplňujúca armatúra a to práve v miestach postupu doplňujúcej konštrukcie. Po vytvrdeni betónu musí byť spojovacia doplňujúca armatúra dostatočne dostupná na nadviazanie dalších častí doplňujúcej konštrukcie tak, aby ich uloženie malo dostatočnú pevnosť spoja. Nevýhodou tohto používaného debnenia a spojovacích prvkov jenáročnosť pri určovaní polohy príslušnej časti spojovacejarmatúry, náročnosť uvoľnenia tejto armatúry a jeho prispôsobenia do funkčnej polohy. Tieto aspekty môžu pri nedodržiavaní technologického postupu spôsobiť zníženieZo stavu techniky je známy aj úžitkový vzor č. 631 SK, V ktorom je pre železobetónové kovové konštrukcie vytvorený debniaci dielec pozostávajúci z rybinového plechového prípravku s armatúrou a z tesniaceho papierového elementu prekrývajúceho plechový prípravok len z jednej strany. Nevýhodou tohto technického. riešenia je jeho vysoká cena au ten fakt, že vo vodorovnom smere neumožňuje prenos šmykových síl.V európskom patentovom spise č. 0 152 015 A 2 je opisované technické riešenie debniaceho prípravku určeného prestavebníctvo, kde jedny konce armatúry sú ukotvené V jednej samostatnej papierovej bandáži a druhé konce armatúry sú ukotvené V druhej samostatnej papierovej bandáži. Aj toto technické riešenie má svoje nevýhody. Debniaci prípravok ako celok nemá požadovanú stabilitu a tuhosť. Naviac, z výrobného hľadiska je zložitý, pretože voľné konce armatúry je nutné osadzovať do dvoch papierových bandáži.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje vylamovací stavebný dielec určený najmä pre priebežne armované steny a pozostávajúci zo spojovacej armatúry, ktorého podstata spočíva v tom, že všetky voľné konce armatúry sú ukotvené vo vnútri jedného papierového skeletu.Papierový skelet môže byť 2 lepenky, čo je ďalším podstatným znakom technického riešenia.Pre špecifické požiadavky môže byť papierový skelet aj jednostranné impregnovaný, čo je tiež podstatný znak riešenia.Napokon, pre iné určenie môže byť papierový skelet vyrobený z hydrofilného papiera.Výhodou vylamovacieho stavebného dielca podľa technického riešenia je to, že vytvára možnosti pre presné a ľahké prispôsobenie spojovacej výstuže do armovacieho systému betónových doplňujúcich prvkov. Tvar vyformovaného papierového skeletu umožňuje aj prenos šmykových síl vo vodorovnom smere. Použitie jedného papierového skeletu zamedzuje vniknutiu betónu do jeho vnútorného priestoru a tým sa vylučuje možnosť zabetónovania spojovacej armatúry. Použitie len jedného papierového skeletu zvyšuje tuhosť vylamovacieho dielca ako celku. Naviac, použitie výlučne papiera na konštrukciu skeletu sa prejaví aj finančným efektom, pretože papier je niekoľko krát lacnejší ako plech. V konečnom dôsledku sa všetky uvedené výhody prejavia v znížení prácnosti pri výstavbe monolitických stavebných železobetónových konštrukcií.Prehľad obrázkov na yýkrese Konkrétny príklad uskutočnenia vylamovacieho stavebnéhodielca je schematicky zobrazený na priloženom obrázku.Vylamovací stavebný dielec podľa technického riešenia pozostáva z armatúry g s výhodou tvaru U. Armatúra g pozostáva z armovacích prvkov, ktoré sú rozostavené V predpisaných odstupoch za sebou. Voľné konce L armatúry g sú ohnuté o 90 ° vždy v jednom smere a vytvárajú tak jednu rovinu. Tieto ohnuté voľné konce l armatúry g sú ukotvené vo vnútri jedného papierového skeletu 1. Papíerový skelet 5 je vyrobený s výhodou z viacvrstvovej lepenky. Papíerový skelet 3 je V priečnom reze lichobežníkového tvaru. Papíerový skelet 3 má V svojej užšej základni vytvorenú sústavu otvorov cez ktoré je prestrčená armatúra g. Šírka vnútorného priestoru papierového skeletu Q je len o málo väčšia ako je dvojnásobok prierezu armovacích prvkov a tým je zabezpečená tuhosť celého vylamovacieho stavebného dielca ako celku. Pre väčšinu aplikácií je na vytvorenie skeletu 3 použitý hydrofilný papier.Funkcia vylamovacieho stavebného dielca podľa technického riešenia pri stavbe monolitickej betónovej konštrukcie a pri stavbe priečky je následovná. Vylamovaci stavebný dielec sa pomocou jednoduchých spojovacích prostriedkov napr. klincov upevní o príslušnú časť debnenia. Cez vnútorný priestor armatúry g vymedzený jej tvarom U a papierovým skeletom 3 sa presunú armovacie prvky základnej nosnej konštrukcie. Po následnom zabetónovani a vytvrdení betónu sa odstráni debnenie a v požadovanom mieste vidno len spodnú základňu lichobežníka papierového skeletu . Keďže na vytvorenie papierového skeletu bol použitý kartón z hydrofilného papiera, kartón od betónu navlhol a z vymedzeného priestoru sa ľahko odstraňuje. Následne sa pomocou trubkového prípravku prispôsobia všetky voľné konce l armatúry g vylamovacieho stavebného dielca na armatúru nadväzujúceho konštrukčného prvku.Pre špeciálne účely je určený taký vylamovací stavebný dielec podľa technického riešenia, kde papierový skelet 1 je aspoň jednostranné impregnovaný hydrofóbnou látkou. Tentovariant vylamovacieho dielca je tiež využiteľný V stavebníctve.nachádza využitie pri výstavbe monolitickýchkonštrukcií a aj pri výrobe samotných panelov.stavebný dielec podľa technického riešenia

MPK / Značky

MPK: E04G 9/10, E04G 9/08, E04G 11/14

Značky: stavebný, vylamovací, dielec

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u1738-vylamovaci-stavebny-dielec.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vylamovací stavebný dielec</a>

Podobne patenty