Lisovací kontajner

Číslo patentu: U 1269

Dátum: 06.11.1996

Autor: Molnár Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka lisovacích kontajnerov na odvoz lisovateľných odpadov, najmä ich telesného vytvorenia. Rieši sa tým problém ekologickej a hospodárnej manipulácie s lisovateľnýmí odpadmi.Doposiaľ sa na zber komunálneho a iného lisovateľného odpadu používali okrem zberových vozidiel komunálneho odpadu rôzne vaňové kontajnery od objemu 5 do 34 m 3. Nevýhodou vaño-i vých kontajnerov je pri ich plnení komunálnym alebo iným lisovateľným odpadom- znečisťovanie okolia pri ich plnení a preprave u otvorených vaňových kontajnerov- 4 - 5 násobne vyššie prepravné náklady voči lisovacím kontajneromUvedené nedostatky odstraňuje navrhované riešenie,ktorého podstatou je vytvorenie lisovacieho kontajnera deleného a nedeleného. Kontajner pozostáva z lisovacej časti a zásobnikovej časti. Lisovaciu časť tvori otvorená násypka s lisovacím štítom s hydraulickým pohonom a elektrohydraulickým agregátom s ovládaním. zásobnikovú časť tvoria štyri vystužené obvodové steny, z ktorých tri sú kónické a zadná odklápateľná stenou, opatrená zaisťovacim uzáverom.Prehľad obrázkov na yýkreseRiešenie lisovacich kontajnerov je znázornená na priložených obrázkoch, kde na obr.1 je nakreslený bočný pohľad na lisovaci kontajner delený, na obr. 2. čelný pohľad na lisovacikontajner - delený. Na obr. 3 je bočný pohľad na lisovací kontajner nedelený a na obr. 4 čelný pohľad na lisovací kontajner1. Opis lisovacieho kontajnera delenéhoU lisovacieho kontajnera - deleného je lisovacia časť 1pevne zabudovaná do betónového podkladu a prepravuje sa len zásobníková časť g. Lisovaciu časť l tvorí otvorená násypka 3, V ktorej je miestnený lisovací štít 5 s hydraulickým pohonom , elektrohydraulický agregát s ovládaním § a dva zaisťovacie há-.ky Q, ktoré slúžia na zaistenie polohy zásobníkovej častí g voči lisovacej časti l pri vlastnom lisovaní, Zásobníková časť g pozostáva z kónickej uzavretej nádrže, ktorá má odklápeteľnú zadnú stenu 1 s uzatváracím lisovacím otvorom g a rychlouzáverom 2.V dolnej zadnej časti zásobníka sú štyri pojazdové valce lg z toho dva sú uchytené k zásobníkovej časti g a ďaľšie dva valce sú zabudované do betonového podkladu, kde sú uchytené ajPred zapnutím tlačítka ovládania § musí byť pevne pripojená zásobníková časť g k lisovacej časti l pomocou dvoch upínacích hákov Q a lisovacia časť l musí byť pripojená na elektrickú sieť.Obsluha zatlačením uzamykateľného tlačítka ovladania 5 uvedie do pohybu lisovací štít 3 , ktorý vykonáva vratný pohyb a lisuje odpadový materiál do zásobníkovej časti g obdobným spôsobom ako u lisovacieho kontajnera - nedeleného. Po zaplnení zásobníkovej časti g odpadovým materiálom a ukončení lisovacie ho cyklu, obsluha najprv odpojí dvojicu upínacích hákov Q. Po odtiahnutí zásobníkovej časti g od lisovacej časti l pomocou nakladača obsluha zatvorí lisovací otvor g v zásobníkovej čas ti g a obdobne ako u lisovcieho kontajnera-nedeleného odvezie zásobnikovú časť g na vyprázdnenie.2. Opis lisovacieho kontajnera - nedelenéhoJe riešený ako kompaktný celok, ktorý pozostáva z dvoch hlavných nedeliteľných častí, a to lisovacej časti l a zásob níkovej časti g. Lisovaciu časť tvorí otvorená násypka 1, V ktorej je umiestnený lisovací štít 4s hydaulickým pohonom a elektrohydraulický agregát s ovládaním 5. Zásobníkovú časť g tvoria štyri vystužené obvodové steny, z ktorých tri sú kónické naväzujúce vpredu na lisovaciu časť l. Zadnú časť zásobníka g tvorí odklápateľná zadná stena 1, ktorá sa odisťuje a zaisťuje rychlouzáverom g. V dolnej časti zásobníka g súuchytené ešte dva pojazdové valce lg.Po pripojení lisovacieho kontajnera na elektrickú sieť stlačí obsluha ovládacie tlačítko , ktorým sa uvedie do pohybu lisovací štít A a začne vykonávať vratný pohyb. Lisovateľný odpad sa vhadzuje do plniacej násypky 1 lisovacej časti l,z ktorej je odpadový materiál lisovaný do zásobníkovej časti g , dovtedy kým nevypne pohyb lisoavcieho štítu Q časove rellé alebo obsluha stlačí tlačítko centrál - stop ovládania §. Po naplnení zásobníkovej časti g lisovacieho kontajnera hydraulický systém automaticky preruší pracovný cyklus a lisovací kontajner je po odpojení elektrického prívodu pripravený na odvoz. Naplnený lisovací kontajner je možné odviesť príslušným typom nakladača. Pred vyprázdnením zásobníka obsluha odistí rychlouzáver g a otvorí zadnú odklápateľnú stenu 1 zásobníkovej časti g. Následným naklopením lisovacieho kontajnera vysype obsah zásobníkovej časti g . Po vyprázdnení a spätnom sklopení lisovacieho kontajnera do vodorovnej polohy obsluha uzavrie zadnú odklápateľnú stenu 1 pomocou rychlouzáveru a zaistí jeho polohu.Lisovacie kontajnery nedelené aj delené sa používajú pri ekologickom likvidovaní odpadu.0 ba typy lisovacích kontajnerov sú vyrábané pre rôzne typy nakladačov.1. Lisovaci kontajner na odvoz odpadov v y z n a č e n ý t ý m, že pozostáva z lisovacej časti (1) a zásobní kovej časti (2), pričom lisovaciu časť tvorí otvorená násypka(3) v ktorej je umiestnený lisovací štít (4 ) s hydraulickým pohonom, ďalej elektrohydraulícký agregát s ovládaním (5) a zásobnikovü časť tvoria štyri obvodové vystužené steny,z ktorých tri sú kónické a zadná odklápateľná stena (7) opatrená zaisťovacím rýchlouzáverom (9).2. Lisovaci kontajner na odvoz odpadov podľa nároku 1/ V y zn a č e n ý t ý m, že medzi lisovacou časťou (1) a zásob nikovou časťou (2) sú umiestnené dva zaisťovacie háky (6).3. Lisovací kontajner na odvoz odpadov podľa nároku 2, v y zn a č e n ý t ý m, že zásobniková časť (2) je v zadnej dol nej časti opatrená valcami (10) s navádzacími profilmi (11).

MPK / Značky

MPK: B30B 13/00

Značky: lisovací, kontajner

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u1269-lisovaci-kontajner.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Lisovací kontajner</a>

Podobne patenty