Valčeková stolička výmen

Číslo patentu: U 1219

Dátum: 07.08.1996

Autor: Šanc Václav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Valčeková stolička výmen Oblasť technikyValčeková stolička výmen je súčasťou výhybkových konštrukcií používaných v oblasti všetkých druhov železničnej dopravy, kde sa pre križovanie a odbočovanie tratí používajú koľajové výhybky.Valćeková stolička výmen je jedným z typov tzv. nadzdvihovačov jazykov, ktoré nadzdvihujú výmenové jazyky. čím v podstate odstraňujú nutnosť mastenia klzných stoličiek a umožňujúznížiť hodnoty prestavovacích odporov.V železničých sieťach sa v obmedzenej miere prevádzkujú nadzdvihovače, ktoré buď nadzdvihujú výmenové jazyky trvale, teda aj V ich koncových polohách, alebo nedokonale premieňajú klzné trenie medzi jazykom a nadzdvihovačom na valivć.Riešenie nadzdvihovača. ktorý výmenovć jazyky trvale nadzdvihuje systémom kladiek a reguľovateľnej pružiny spôsobuje v obidvoch jazykoch počas prevádzky prídavné mechanické namáhania,ktoré môžu viesť až k zníženiu ich životnosti a preto je ich použiteľnosť limitovaná rýchlosťou 60 km.h 1. Variant tohoto typu nadzdvihovača potom jazyky naopak vôbec nenadzdvihuje, ale len nadľahčuje, čo predstavuje technicky neurčítý stav, ktorý vyžaduje nadalej trvalé mastenie klzných stoličiek.Riešenie nadzdvihovača, ktorý využíva na nadzdvihnutie jazykov otočné segmenty uložené v pätnom ložisku pripevnenom na podvale vykazuje nedokonalosť danú použitím segmentov rovnakého polomeru, ktorý v závislosti na rozovretí jazykov spôsobí buď dokončenie prestavného pohybu V styku s klznou stoličkou alebo naopak spôsobí zotrvanie odľahleho jazyka v nadzdvihnutej polohe.Je známe tiež použitie nadzdihovačov jazykov, ktoré sú však integrované priamo do konštrukcie podkladnice alebo do vlastného záveru výmeny. Ich dodatočná montáž na prevádzkované výhybky je teda namáhavejšia a nakladnejšia.Optimálnym riešením valčekových stoličiek je také riešenie. pri ktorom k nadzdvihnutiu jazykov dochádza len v priebehu ich prestavovania a kedy teda v koncových polohách, priľahlej ajodľahlej, ležia jazyky na pôvodných klzných stoličkách.Valčeková stolička výmen podľa tohoto úžitkového vzoru je na splnenie požadovanej funkcie usporiadaná tak, že je tvorená jednoduchým, pevným držiakom vodiacich valčekov upevneným k päte opornice a tvarovaným strmeňom upevneným svornikom k päte jazyka.Pri jazyku priľahlom k opornici umožňuje vzájomná poloha vodiaceho valčeka a strmeňa plný styk jazyka s klznou stoličkou a teda jeho plnú zatažiteľnosť. Pri prestavovacom pohybe postupne nabieha strmeň svojou šikmou plochou na vodiaci valček, pričom postupne nadzdvihuje jazyk. Pri jeho ďalšom pohybe prechádza strmeň postupne na prvý a druhý vodiaci valček a nakoniec zbieha do koncovej odľahlej polohy. V tej je jazyk opäť v plnom styku s klznou stoličkou. Pri spätnom prestavovacom pohybe je funkcia úplne obdobná. Pri menšom rozovreti jazyka je možné držiak vybaviť tiež len jedným vodiacim valčekom.Nadzdvihovanie jazykov o cca 3 až 4 mm zamedzuje styku jazyka s klznou plochou stoličky a výrazne tak predlžuje ich povrchovú úpravu uskutočnenú konzervačným prostriedkom s dlhodobým účinkom, napr. graflakom a pod. Pri správnej funkcii valčekových stoličiek výmen nie je teda v podstate nutné klzné stoličky udržiavať. Odstránenie mastenia výhybiek potom prináša výrazné úspory priamych nákladov a odstránenie namáhavej ľudskej práce a prispieva v podstate na riešenie ekologického problému mastenia výhybiek.Prevod klzného trenia na valivé umožňuje tiež dosiahnutie nižších hodnôt prestavovacich odporov, čo najmä na moderných veľkokapacitných spádovištiach zabezpečuje bezporuchovú prevádzku a V systémoch mechanického zabezpečovacieho zariadenia tiež odstránenie namáhavej ľudskej práce.Pri veľkom spade nečistôt a v miestach s výskytom primŕzania jazykov pri súčasnej prevádzke s rýchlosťami do 60 km.h 1 je možné použiť tiež strmene s jednostranným tvarovanim, udržujúce odľahlé jazyky v nadzdvihnutej polohe.Obzvlášť cennou vlastnosťou valčekových stoličiek výmen podľa tohoto úžitkového vzoru je teda to. že ich použitím nie jeobmedzovaná rýchlosť prechodu výhybkou.Prehľad obrázkov na výkresochValčeková stolička dvojvalčeková (a variantne aj jednovalčeková) je zobrazená na obr. 1. Na obr. 2 je znázornenáPodľa obr. 1 je držiak L valčekov opatrený pevnou g a opornou čeľusťou Q, určenou na montáž k päte opornice. V previsnutej časti držiaka 1 sú zabudované dva čapy 5, na ktorých sú otočne uložené vodiace valčeky Á s povrchom 1, mierne vypuklého tvaru. Tie sú vo vnútri vybavené samomastiacimi,tenkostennými puzdrami Q nevyžadujúcimi údržbu. Strmeň § vybavený svornikom 2 k montáži na pätu jazyka má funkčnú plochu tvorenú dvoma Šikmými plochami łg, il a medziľahlou rovnou plochou lg. Upevnenie držiaka na opornicu aj strmeňa na jazyk je vyhotovené pomocou pritužných matic lg, li.Vyhotovenie stoličky jednovalčekovej je odlišné len počtom použitých vodiacich valčekov (skrátená dĺžka držiaka je na obr. 1 vyznačená čiarkovanou čiarou).Vyhotovenie valčekovej stoličky určenej na spádoviskové výhybky je znázornená na obr. 2. Strmeň gl so svornikom gg má funkčnú plochu tvorenú len jednou šikmou plochou g a naväzujúcou rovnou plochou 23. Držiak valčeka je zhodný s držiakomValčeková stolička výmen montovaná medzi opornicu a jazyk výmeny a určená na nadílíhovanie jazykov v priebehu ich prestavovania nad klzné stoličky, v y z n a č u j ú c a s a t ý m, že držiak (1) valčekov je tvorený jednoduchým prizmatickým nosníkom opatreným na montáž k päte opornice pevnou (2) a opornou čeľusťou (3) a upínacou maticou (13) a na uloženie vodiacich valčekov (5) demontovateľnými čapmi (4).Valčeková stolička výmen podľa nároku 1. v y 2 n a Č u j ú c a s a t ý m, že vodiace valćeky (5) sú na povrchu opatrené mierne vypuklou a tepelne zušľachtenou funkčnou plochou (7)a vo vnútri samomastiacimi puzdrami (6).Valčeková stolička výmen podľa nároku 1 a 2, určená na výhybky zjazdné plnou traťovou rýchlosťou, v y z n a Č u j ú c a s a t ý m, že strmeň (8) so svornikom (9) je zo spodnej strany opatrený obojstranne šikmými nábehovými plochami (10), (11)a medziľahlou rovnou plochou (12).Valčeková stolička výmen podľa nároku 1 a 2, určená na výhybky prevádzkované zníženými rýchlosťami, V y 2 n a č u j ú c a s a t ý m, že strmeň (21) so svornikom (22) je zo spodnej strany opatrený len jednou Šikmou nábehovou plochou (23) anaväzujúcou rovnou plochou (24).

MPK / Značky

MPK: E01B 7/02

Značky: valčeková, stolička, výmen

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u1219-valcekova-stolicka-vymen.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Valčeková stolička výmen</a>

Podobne patenty