Dopravné zariadenie na transport materiálu

Číslo patentu: E 8226

Dátum: 26.11.2007

Autor: Trieb Herbert

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

DOPRAVNÉ ZARIADENIE NA TRANSPORT MATERIÁLU0001 Predmetný vynález sa týka dopravného zariadenia na transport materiálu s dopravným pásom, ktorý je na obidvoch koncoch zariadenia vedený cez vratné bubny a ktorý je upevnený na dolnej strane nosníkov, vyrovnaných priečne k smeru pohybu dopravného pásu a nachádzajúcich sa v smere pohybu dopravného pásu vodstupe od seba, pričom na obidvoch bočných koncoch nosníkov sú uložené vodiace kladky, ktoré sa odvalujú na dvoch pozdĺž zariadenia usporiadaných dvojiciach nosných lán, prípadne nosných koľajníc,ktoré sú priradené dopredu postupujúcej vetve aspatnej vetve dopravného pásu, apričom prinajmenšom pri časti nosníkov je medzi dolnou stranou nosníkov a hornou stranou dopravného pásu usporiadaná zelastického materiálu pozostávajúca tesniaca lišta, ktorá je na svojej strane, dosadajúca na0002 V takýchto dopravných zariadeniach, ktoré sú známe napr. z DE 10348516 A 1, je dopravný pás upevnený na dolnej strane nosníkov tým,že je po dĺžke nosníkov usporiadaných niekoľko v odstupe od seba sa nachádzajúcich svorníkov so závitom, ktoré prestupujú nosníky a dopravný pás. V týchto známych dopravných zariadeniach je ďalej medzi dopravným pásom a nosníkmi usporiadaná z elastického materiálu pozostávajúca tesniaca lišta,ktorá slúži na to, aby sa zamedzilo prenikaniu dopravovaného materiálu medzi0003 Známe dopravné zariadenia však majú nevýhodu, že konce svorníkov so závitom, vyčnievajúce cez nosníky, podliehajú silnému opotrebeniu dopravovaným materiálom, ktorý sa na tieto dostáva, čím môžu vzniknúť problémy pri uvoľňovaní týchto svorníkov so závitom od nosníkov, abysa mohla uskutočniť výmena nosníkov alebo dopravného pásu. Základompredmetného vynálezu je teda úloha zamedziť tejto nevýhode, spojenej so známymi dopravnými zariadeniami. Táto úloha sa podľa vynálezu rieši tým, že aspoň u časti nosníkov sú dolná strana nosníkov a na túto dosadajúca výstužná lišta vytvorené snavzájom priradenými perami, prípadne drážkami, aže súv nosnikoch usporiadané svorníky so závitom, vyćnievajúce do výstužnej lišty.0004 Predmet vynálezu je ďalej bližšie vysvetlený na základe prikladuuskutočnenia, znázorneného na výkrese. Na priložených výkresoch znázorňuje obr. 1 úsek transportného zariadenia, v axonometrickom zobrazeniobr. 2 úsek dopravného pásu dopravného zariadeniahpodľa obr. 1, v axonometrickom zobrazeníobr. 3, obr. 3 a dva príklady uskutočnení upevnenia dopravného pásu na0005 Na obr. 1 je znázornený úsek dopravného pásu 1 vdopravnom zariadení na transport materiálu. Ako je z tohto zrejmé, je dopravný pás 1 na obidvoch svojich bočných okrajoch vytvorený s vlnitými hranami 11, ktorými sa umožňuje tento na obidvoch koncoch dopravného zariadenia viest cez vratné bubny. Ako je ztohto ďalej zrejmé, je dopravný pás 1 vytvorený sváčšim množstvom tesne vedľa seba sa nachádzajúcich výstužných lán 12, na základe ktorých má tento veľkú nosnosť. Dopravný pás 1 je na dolnej strane upevnený priečne na smer jeho pohybu s rozprestierajúcimi sa nosníkmi 2, pričom sa medzi dopravným pásom 1 a nosníkmi 2 nachádza vždy elastická tesniaca lišta 3. Tesniacimi lištami 3, nachádzajúcími sa medzi dopravným pásom 1 a nosníkmi 2, sa zamedzuje tomu, aby sa medzi dopravným pásom 1 a nosníkmi 2 vytvorila medzera, do ktorej preniká dopravovaný materiál, čím0006 Na obidvoch koncoch nosníkov 2 sa nachádzajú vodiace kladky 5 a 5 a, ktoré sú vedené pozdĺž dvojice nosných lán 6 aBa, prípadne nosných kolajníc. Pritom je tak vetve dopravného pásu 1, naloženej dopravovanýmmateriálom, ako aj nenaloženej vetve dopravného pásu 1 priradená dvojicanosných lán 8 a 6 a, prípadne nosných koľajníc, pozdĺž ktorých sa dopravný pás 1 pohybuje v obehu medzi vratnými, prípadne hnacími bubnami, nachádzajúcimi sa v koncových staniciach.0007 Z obr. 2 je zrejmé, že bočné vlnité hrany 11 sú vytvorené s vybraniami 11 a pre nosníky 2 a že sa tesniace lišty 3 nachádzajú na hornej strane dopravného pásu 1. Ako je to zrejmé z obr. 3 a obr. 3 a, nachádzajú sa na nosníkom 2 privrátenej strane tesniacich líšt 3, ktoré sú spojené s dopravným pásom 1 zlepením, horné výstužné lišty 31, ktoré sú s tesniacimi lištami 3 rovnako spojené zlepením. V príklade uskutočnenia podľa obr. 3 sú horné výstužné lišty 31 vytvorené s podrezanou drážkou 34, do ktorej vyčníeva podrezané pero 24, odstávajúce od nosníkov 2, čím sú tesniace lišty 3 a teda dopravný pás 1 upevnené na nosníkoch 2. V príklade uskutočnenia podľa obr. Sa sú výstužné lišty 31 vytvorené s podrezaným perom 34 a a sú vytvorené0008 Obidvomi týmito uskutočneniami sa môže dopravný pás 1 jednoduchým spôsobom rozoberateľne spojovat s nosníkmi 2. Aby sa docielila potrebná polohová stabilita, sú ďalej nosníky 2 prestúpené svorníkmi 4 a sozávitom, ktoré vyčnievajú do vývrtov, usporiadaných vo výstužných Iištách 31.0009 Poukazuje sa na to, že nosníky 2 sú v priereze Šesťuholníkové a že sú vytvorené ako plné telesá, teda nie rúrkovito, čím umožňujú tiež pri silnom1. Dopravné zariadenie na transport materiálov s dopravným pásom (1),ktorý je na obidvoch koncoch zariadenia vedený cez vratné bubny a ktorý je upevnený na dolnej strane nosníkmi (2), orientovanými priečne na smer pohybu dopravného pásu (i) a nachádzajúcimi sa v smere pohybu dopravného pásu (1) v odstupe od seba, pričom sú na obidvoch bočných koncoch nosníkov (2) uložené vodiace kladky (5, 5 a), ktoré sa odvaľujú na dvoch pozdĺž zariadenia usporiadaných dvojiciach nosných lán (6, Ba),prípadne nosných koľajníc, ktoré sú priradené dopredu postupujúcej vetve a spätnej vetve dopravného pásu (1), a pričom prinajmenšom u časti nosníkov (2) je medzi dolnou stranou nosníkov (2) a hornou stranou dopravného pásu (1) usporiadané zeiastíckého materiálu pozostávajúca tesniace lišta (3), ktorá je na svojej strane, dosadajúcej na príslušných nosníkoch (2), vytvorená s kovovou výstužnou lištou (31), vyznačujúce sa tým, že dolné strany nosníkov (2) a na tieto dosadajúce výstužné lišty (31) sú vytvorené s navzájom priradenými perami (24, 34 a), prípadne drážkami(24 a, 34), a že v nosníkoch (2) sú usporiadané svorníky (4 a) so závitom , vyčnievajúce do výstužnej lišty (31).

MPK / Značky

MPK: B65G 39/20, B65G 21/04

Značky: transport, dopravné, zariadenie, materiálů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-e8226-dopravne-zariadenie-na-transport-materialu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dopravné zariadenie na transport materiálu</a>

Podobne patenty