Spôsob ukladania krátkych správ

Číslo patentu: E 5566

Dátum: 23.09.2002

Autor: Kramarz-von Kohout Gerhard

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SPÓSOB UKLADANIA KRÁTKYCH SPRÁV0001 Vynález sa týka spôsobu ukladania krátkych správ, podľa úvodnejčasti patentového nároku 1.0002 Sú známe spôsoby ukladania krátkych správ, všeobecne známych ako SMS-správy, u ktorých účastník SMS-správu, prijatú na mobilnom koncovom telefónnom prístroji, posiela k poskytovateľovi služieb napríklad pomocou funkcie presmerovať na. Tam sa tieto SMS-správy ukladajú v pamäti chránené heslom a môžu sa účastníkom cez internet kedykolvek vyvolať, spracovávať, tlačiť alebo vymazať.0003 Nevýhodné u tohto spôsobu je, že pamäťové miesta pre SMS-správy sú v mobilných koncových telefónnych prístrojoch alebo na SIM-karte k dispozícii len v obmedzenom rozsahu. Pri príchode novej SMS-správy a pri plných pamäťových miestach sa zvyčajne najstaršia SMS-správa zmaže alebo sa táto nová SMS-správa ukladá až vtedy, ked účastník uvoľní aspoň jedno pamäťové miesto manuálnym vymazanim. Pred presmerovaním SMS-správy na externú pamät u poskytovateľa služieb preto musí byt v mobilnom koncovom telefónnom prístroji k dispozicii aspoň jedno pamäťové miesto, alebo sa musi počítať so stratou najstaršej správy uloženej v mobilnom koncovom telefónnom prístroji, bez toho, aby sa mohlo prekontrolovať to, či sa táto najstaršia správa už nachádza v externej pamäti, Nevýhodné je ďalej, že sprievodné informácie SMS-správy, ako telefónne číslo odosielateľa, dátum a ćas, sa presmerovaním stratia, príp. sa prepišu vlastným telefónnym číslom ačasom presmerovania. 0004 WO 01/33803 A zverejňuje spôsob prenosu multimediálnych správ medzi mobilnými stanicami digitálnej mobilnej telefónnej siete. Tým sa riešiproblém, že multimediálne správy sa v dôsledku rôznych formátov a protokolovEPl 430737 Bl Hörmannova Tomeš 33041 /H wwwbhtpatentskmultimediálny server správ priradený príjemcovi a tam sa opat konvertuje na multimediálnu správu vo formáte čitateľnom príjemcom. Konvertovanámultimediálna správa sa teraz môže odovzdávat príjemcovi.EP O 989 763 A 2 zverejňuje konverziu krátkej správy na E-mail a zaslanie tohto0005 Úlohou vynálezu je umožniť automatické a tým bezpečné uloženie všetkých účastníkom odosielaných alebo/a účastníkovi zaslaných krátkych správ nezávisle od stupňa obsadenia pamäte mobilného koncového0006 Táto úloha sa rieši znakmi, uvedenými v nezávislom patentovom0007 Prednostné uskutočnenia tohto vynálezu sú obsiahnuté vo vedľajších0008 Vynález má tú výhodu, že dokonca aj pri rušených prenosových cestách mobilného rádiového spojenia sú krátke správy bezpečne a spoľahlivo uložené v prístupovej oblasti účastníka. Pretože sú krátke správy uložené ako e-mail priamo vo vopred určenej e-mailovej schránke účastníka mobilného rádiového spojenia ako príjemcu, môže sa táto správa bez problému a ekonomicky výhodne čítať a ďalej spracúvat bez toho, aby boli potrebné0009 Pri tom ešte pomocou automatickej duplikácie SMS-správy odpadá časovo náročné, vzhľadom na to že je manuálne a drahé ďalšie odoslanie na externú pamäť, pretože zvyčajne na odoslanie krátkej správy z mobilného koncového telefónneho prístroja sa podľa stavu techniky prevádzkovateľom mobilnej telefónnej siete zaúčtuje poplatok. Neúmyselné zanedbania zabezpečenia krátkej správy a tým strata príp. dôležitých správ, najma priplnom pamäťovom mieste v mobilnom koncovom telefónnom prístroji, už nie je0010 Ďalej je výhodou vynalezu, že i u chybného mobilného koncového telefónneho prístroja krátke správy bezpečne ako e-mail dorazia k účastníkovi a potom sa môžu presmerovávat na účastníka alebo sa ním môžu vyžiadať cez internet, ako krátke správy (napr. SMS-správy) na inú adresu mobilného rádiového spojenia, ako hovorené e~maí|y na pevnom linkovom pripojení, ako vytlačené listy (napr. faksimile) alebo v iných možných formách, podla0011 Pomocou možnosti externého ukladania odoslaných krátkych správ sa môžu tieto tiež kompletne archivovat, bez toho, aby sa počet krátkych správ obmedzoval vnútorným pamäťovým miestom mobilného koncovéhotelefónneho prístroja. 0012 Ďalej je vynález bližšie vysvetlený pomocou príkladu uskutočnenia.0013 SMS-správa na účastníka mobilného rádiového spojenia sa v centrálnom zariadení vo vnútri mobilnej telefónnej siete príjemcu duplikuje pred alebo časovo zároveň s vysielaním cez vzduchové rozhranie na mobilný koncový telefónny prístroj, konvertuje sa na e-mail, presmerováva sa na osobnú e-mailovú schránku účastníka mobilnej telefónnej siete a tam sa ukladá. Táto emailová schránka môže byt prístupná známym spôsobom nielen cez mobilnú telefónnu siet ale aj cez pevnú siet a čítanie e-maílu sa uskutočňuje známym spôsobom pomocou počítača, pevného linkového telefónu alebo mobilného koncového telefónneho prístroja, ako hlasový výstup alebo alfanumerický výstup na displeji, príp. sa spracovávanie uskutočňuje pomocou klávesníc uvedených prístrojov alebo pomocou hlasových povelov. Väzba e-mailovejschránky na konkrétneho prevádzkovateľa siete nie je potrebná.0014 Ak účastník mobilnej telefónnej siete aktivoval službu upovedomenia pomocou SMS o príchádzajúcom e-maile, duplicitne a na e-mail konvertované SMS-správy sa na základe svojich prvotných údajov rozpoznávajú bud už v emailovej schránke a upovedomenie sa nekoná, alebo sa upovedomenie potláča v centrálnom zariadení mobilnej telefónnej siete. Tiež je možné, pomocouriadiaceho povelu od centrálneho zariadenia zo služby upovedomenie, vyradiťV centrálnej jednotke sa tiež rozpoznávajú SMS-správy, ktoré signalizujú doručenie pôvodného e-mailu na mobilný koncový telefónny pristroj, pretože pochádzajú z vlastnej e-mailovej schránky účastníka mobilnej telefónnej siete.0015 Bez týchto opatrení by pri súčasnom použití služby upovedomenia pomocou SMS o prichádzajúcom e-maili a spôsobu podľa vynálezu vzniklanekonečná slučka pri upovedomeni a ukladaní.0016 Všeobecne zahŕňa tu použitý pojem SMS-správa aj EMS-správy(Enhanced Messaging Service), ktoré slúžia napríklad pri prenose log,vyzváñacich tónov, formátovaných textových správ a podobných správ a môžu sa skladať z niekoľkých SMS-správ. Vynález môže ďalej nájsť uplatnenie pri ešte komplexnejších MMS~správach (Multimedia Messaging Service) napríkladpre prenos obrázkov v rámci UMTS-technológie.0017 Ukladanie zaslaných SMS-správ v e-mailovej schránke, ktorá je priradená účastníkovi mobilného rádiového spojenia odosielajúoeho tieto správy, sa uskutočňuje analogickým spôsobom, pričom sa centrálna jednotka potom nachádza na od tohto účastníka mobilného telefónneho spojeniavzdialenom konci vzduchového rozhrania vo vnútri mobilnej telefónnej siete.0018 Priradenie e-mailových schránok príslušným účastníkom mobilnej telefónnej siete sa môže uskutočňovať cez samotných účastníkov mobilnej siete prostredníctvom SMS-správ, cez internet, telefonicky, písomne atď., pričom príp. sa môže používat aj heslo.

MPK / Značky

MPK: H04W 4/20, H04L 12/58

Značky: spôsob, krátkých, ukladania, správ

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-e5566-sposob-ukladania-kratkych-sprav.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob ukladania krátkych správ</a>

Podobne patenty