Kostný cement, röntgenovo kontrastné činidlo a postupy ich výroby

Číslo patentu: E 5426

Dátum: 25.04.2003

Autor: Kühn Klaus-dieter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

KOSTNÝ CEMENT, RöNTGENOVO KONTRASTNÉ ČINIDLO A POSTUPY ICH VÝROBY.Vynález sa týka zmesi kostného cementu, vytvorenej z polymérnej zložky obsahujúcej röntgenovo kontrastný prostriedok a zmonomérnej zložky, ako aj röntgenovo kontrastného prostriedku. Ďalej sa vynález týka postupu na výrobu zmesi kostného cementu a röntgenovo kontrastného prostriedku a použitiaZmes kostného cementu v zmysle vynálezu predstavuje dvojzložkový systém, v ktorom jedna zložka existuje ako prášková polymérna zložka a druhá zložka ako kvapalná monomérna zložka. Obidve zložky sa spravidla zmiešajú bezprostredneKostné cementy, najmä tie, ktoré sa používajú na ukotvenie umelých kĺbov,obsahujú röntgenovo kontrastné prostriedky pre účely klinickej priebežnej kontroly. Také röntgenové prostriedky umožňujú chirurgovi bezpečne monitorovať ímplantát avčasnú diagnózu možných komplikácií, ako napríklad uvoľnenie. Kostnými cementmi sú chemické živice na báze akrylátu (ako napríklad Palacos® R od Heraeus Kulzer GmbH. Sú ponúkané ako dvojzložkové systémy so zmesou práškového polyméru a kvapalným monomérom. Na tento účel sa do polymérnej zmesi pridáva dioxid zirkoničitý alebo síran bárnatý. Avšak tieto röntgenovo kontrastné prostriedky nie sú zabudované v polymérnom reťazci a sú teda považované za možnú príčinu mikrotrhlín v cementovom plášti. Dioxid zirkoničitýmôže mat prípadne abrazívny účinok na kontaktné povrchy.EP 41 614 opisuje potiahnutý BaSO 4 prášok pre zložky zubnej výplne, ktorý sa pripravuje dispergáciou a pridaním polymérneho roztoku. EP 89782 opisuje potiahnutý síran bárnatý, ktorý sa vyrába zmiešaním PMMA častíc a BaSO 4 častíc sHEMA a následným ohrevom. JP 06024927 sa týka polymérnych plnivovýchkompozitov, ktoré sa pripravujú polymeráciou kyselinového monoméru adodatočného nenasýteného monoméru za prítomnosti röntgenovo kontrastnéhoW 0 0057932 opisuje kompozity pripravené z polymérovej matrice a pevného,kvapalného alebo plynného plniva, ktoré majú hrúbku matricového spojiva pokialmožno menšiu ako 250 nm. Ide o vzdialenosť medzi Časticami plniva.Nanokompozity je možné pripraviť zapracovaním plniva do základných zložiek cementu (prekurzorov), zapracovaním základných zložiek počas procesu miešania,zapracovaním vopred vyrobenej pasty, vo forme hmoty alebo kvapaliny, všade tam,kde dochádza k polymerácii. Plnivá môžu byť rádiopakné, okrem iných napríkladPríklady potvrdzujú, že kompozity obsahujú tieto častice 1-3 mikrometre BaSO 4, 100 nm BaSO 4, a 60 nm AI 2 O 3 (potiahnutého akrylom).EP 644 780 nárok 12 sa týka granulátu alebo vláknitého materiálu, v ktorých sú aspoň 1-15 )(ko)polymérovej matrice, v ktorej sa nenachádzajú popraskané polymérne reťazce.čiastočne zapustené častice plniva (velkosti pomocouMateriál je možné pripraviť miešaním a extrudovaním.US 6,080,801 odkrýva polymérne sféry (Obr. 1) s mikroplnivom, ktorý je v nich čiastočne alebo úplne obsiahnutý. Uvedené sféry nie sú väčšie ako 300 a obsahujú Častice plnlva velkosti 1 až 250, výhodne 5-15 . Avšak vyrábajú sa tak, že Časticeplniva v priebehu polymerácie vytvárajú kryštalické jadra.Úlohou vynálezu je poskytnúť zlepšené röntgenovo kontrastné činidlo a kostnýcement obsahujúci uvedené činidlo, ako aj jeho postup a pripravu.Podľa vynálezu je táto úloha riešená pomocou znakov nezávislých nárokov.Röntgenovo kontrastný prostriedok je zahrnutýVpodstate ide o častice gulovito tvarovaného polyméru alebo kopolyméru s rozptýlenými rádiopaknými anorganickými nanočasticami s velkosťou častice 3-15 nm, pripravené polymeráciou, najlepšie suspenznou polymeráciou, za prítomnosti nanočastíc, v ktorej sa nanočastice úplne pokryjú (ko)poiymérom, a anorganickénanočastice zásadne pozostávajú z ZrO a sú povrchovo modifikované silánmi.Takéto zmesí kostného cementu obsahujúce röntgenovo kontrastný prostriedok,ktoré majú polymérnu zložku a monomérnu zložku, kde polymérna zložka obsahuje polyméry a/alebo kopolyméry, sa podľa vynálezu pripravujú tak, že sa pridajú alebo rádiopaknépolymér a/alebo monomér obsahujúci rádiopakné prvky, anorganické nanočastice s velkosťou častice 3-15 nm.Problémom spôsobených abráziou je možné sa vyhnúť, ak röntgenovo kontrastnéčinidlo obsahuje rádiopakné anorganické nanočastice s veľkosťou častice 3-15 nm sAk je röntgenovo kontrastné činidlo zapracované do (ko)polyméru ako anorganické nanočastice, preukázalo sa ako účelné, aby sa anorganické nanočastice povrchovomodifikovali, pokial možno použitím vhodných silánov, ktoré sú osobe kvaiifikovanejvtomto odbore známe. Nanočastice môžu byt guľovito, elipsovito, plochoalebo nepravidelne tvarované. Anorganické nanočastice zásadne pozostávajú zZroz, Príklady uskutočnenia vynálezu sú opísané nižšie.Podľa vynálezu sa zmes kostného cementu obsahujúca anorganické nanočastice s velkosťou častice 3-15 nm získava napríklad použitím monomérnej zložky bežne používanej pre kostné cementy, ako monomérnej zložky, a polymérnej zložky obsahujúcej častice (ko)polyméru s rozptýlenými rádiopaknými anorganickýmiČastice (ko)polyméru s rozptýlenými rádiopaknými anorganickými nanočasticami sa vtedy pripravia tak, že sa monoméry suspenzne polymerizujú za prítomnosti potiahnutých alebo nepotiahnutých častíc Zrog s veľkosťou častice 7 nm. Týmto spôsobom sa získavajú častice sřérického polyméru alebo kopolyméru, obsahujúce rozptýlené rádiopakné anorganické nanočastice. Podiel častíc Zroz prítomných v získanom (ko)polyméry v disperznom stave je napríklad 15 . Polymérna zložka pre kostný cement sa teraz pripraví z vyššie opísaných častíc sféríckého polyméru alebo kopolyméru, obsahujúcich rozptýlené rádiopakné anorganické nanočastice aíniciátora, ktorý je prítomný v polymérnej zložke v podiely asi 1 .V druhom príklade je na zmes kostného cementu, obsahujúcu anorganické nanočastice s veľkosťou častice 3-15 nm, použitá monomérna zložka, ktorá je bežnápre kostný cement. Polymérna zložka sa skladá z častíc (ko)polyméru srozptýlenými rádiopaknými anorganickými nanočasticami, z častíc sférickéhopolyméru alebo kopolyméru bez akéhokoľvek röntgenovo kontrastného činidla, a

MPK / Značky

MPK: A61L 24/00, A61K 49/04

Značky: kostný, kontrastné, cement, výroby, činidlo, postupy, röntgenovo

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-e5426-kostny-cement-rontgenovo-kontrastne-cinidlo-a-postupy-ich-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kostný cement, röntgenovo kontrastné činidlo a postupy ich výroby</a>

Podobne patenty