Zariadenie na opracovanie obrobkov s rotačnými plochami

Číslo patentu: E 5180

Dátum: 03.02.2004

Autor: Bräuer Andreas

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka zariadenia na obrábanie kovov, špeciálne rotačne symetrických kovo vých obrobkov.0002 Takéto zariadenia sa používajú najmä na dodatočné obrábanie hlavíc elektród vtechnike odporového zvárania, avšak použitie nie je obmedzené len na toto. Nasledujúceuskutočnenia sa však s dôrazom vzťahujú na túto oblasť použitia.0003 Elektródy pre techniku odporového zvárania, ktoré sa zavádzajú do robotických alebo ručných klieštin, sa musia pre zaručenie pevnosti a pre reprodukovateľnosť zváracích bodov dodatočne opracovávať na hlaviciach v závislosti od opotrebenia. Tento obrábací proces,z dôvodu nadväznosti na automatizovaný priebeh, musí trvať len krátky čas, a má rozsiahle obnoviť pôvodný tvar hlavice a navyše má V dôsledku čo možno najmenšieho úbem materiáluzaručiť dlhý čas používania hlavice.0004 Ako je známe, používajú sa na to zariadenia, ktoré obsahujú v poháňanej úpinke frézy doštičku s ostrím (pozri napr. spis DE-U-20 208 350). Nevýhodou takýchto zariadení je, že sa pri každom opracovaní uberá materiál, takže hlavica stráca na objeme a jej životnost je obmedzená. Navyše sa musia vzniknuté triesky spoľahlivo odvádzať preč, takže je potrebnézvláštne konštrukčné usporiadanie úpinky frézy a dodatočné zariadenie na odvádzanie triesok.0005 Ďalej je známe (zo spisu EP 1 005 942 Bl) používať aspoň tri planétové kolesá,ktorých osi sú vyrovnané rovnobežne s osou obrábacej hlavice, ako ubijacíe prvky. S takýmto usporiadaním však vzniká nevyhnutne centrálna zóna tvorená obvodom planétových kolies,ktorá vedie k tomu, že hlavica zostane v oblasti špičky neopracovaná. Tento nedostatok je možné odstrániť len použitím druhej obrábacej hlavy, ktorá v prídavnom pracovnom krokudodatočne opracuje špičku hlavice.0006 Podľa patentového spisu DE 101 25 481 Cl je známe integrovať do jednej tvarovacej hlavy niekoľko tvarovacích Valcov, zktorých jeden vyčnieva za stred tvarovacej hlavy,pričom obrysy tvarovacích valcov zodpovedajú svojou pracovnou oblasťou požadovanej geometrii hlavice. Stakouto tvarovacou hlavou sa síce dosiahne beztrieskové dodatočnéopracovanie hlavice vrátane jej špičky, avšak dodatočné vytvarovanie je voči trieskovémuúberu obmedzené. Navyše tento druh opracovania hlavíc vyžaduje viac času ako dodatočné0007 Úlohou vynálezu je vyvinúť zariadenie na obrábanie obrobkov s rotačnými plochami,najmä hlavíc elektród, pri ktorého použití sa zníži úber triesok oproti známym frézovacímzariadeniam a čas obrábania sa oproti beztrieskovému dodatočnému vytvarovaniu skráti.0008 Podľa vynálezu je táto úloha vyriešená tým, že zariadenie s pneumatický alebo elektricky poháňanou obrábacou hlavou obsahuje doštičku s ostrím uloženú vo výreze obrábacej hlavy a aspoň jeden tvarovací valec s uložením integrovaným do obrábacej hlavy, pričom obrysy doštičky s ostrím aj tvarovacích valcov zodpovedajú svojou pracovnou oblasťou požadovanej geometrii obrobku. S takouto obrábacou hlavou je možné dosiahnuť kombinované opracovanie rotačne symetrických súčastí, pričom súčasne sa uskutočňuje rezný aj tvarovací proces, avšak V lokálne oddelených miestach obrábacej hlavy. Pomocou vynálezcovskéhozariadenia sa vždy beztrieskovo tvaruje časť plochy obrobku a iná časť sa obrába, resp. frézuje. 0009 Z výhodných variantov sa dá usúdiť, že podiely obrábaných, resp. tvarovaných oblastísú premenlive podľa usporiadania a vytvorenia tvarovacích valcov a doštičky s ostrím, resp.0010 Jedno usporiadanie spočíva V tom, že do obrábacej hlavy sa integrujú okrem doštičky s ostrím dva tvarovacie valce a tieto tri prvky sa usporiadajú vzájomne s presadením vždy o 1200011 Aby bolo možné zachytiť aj oblast vlastnej špičky, spočíva ďalšie usporiadanie v tom,že doštička s ostrím sa vyhotoví ako kompletný nôž, ktorý vyčnieva von za stred obrábacej hlavy a obrába tak trieskovo špičku, zatiaľ čo tvarovací valec, resp. tvarovacie valce sú vyho tovené tak, že tvarujú beztrieskovo len boky.0012 Rovnaký výsledok sa dosiahne tiež tak, že doštička s ostrím je vytvorená ako bočný nôž a tvarovací valec vyčnieva von za stred obrábacej hlavy, takže špička sa tvarujebeztrieskovo a prípadne existujúce ďalšie tvarovacie valce pôsobia tiež len na oblast bokov0013 Zariadenie ďalej umožňuje vdôsledku príslušného usporiadania doštičky s ostrím atvarovacích valcov súčasné párové opracovanie proti sebe stojacich alebo tiež voči sebe0014 Usporiadanie a činnost zariadenia budú ďalej príkladne opísané na použitie akozariadenia na opracovanie hlavíc. Obrázky predstavujú obrázok l perspektívny pohľad na obrábaciu hlavu s kompletným nožom, obrázok 2 perspektívny pohľad na obrábaciu hlavu s bočným nožom a dvoma rozdielne0015 Známym spôsobom, elektricky alebo pneumatický, poháňaná obrábacia hlava 1 obsahuje doštičku s ostrím 2, uloženú vo vybraní, ktorá je vyhotovená ako kompletný nôž, a dva rovnako usporiadané tvarovacie valce 3 a 3, ktoré iba tvarujú bočnú oblasť hlavice elektródy. Kompletný nôž vedie za stred obrábacej hlavy l a trieskovo dodatočne obrába aj špičku hlavice. Na obmedzenie axiálneho posunu tvarovacích valcov slúži vždy jedno axiálne ložisko,ktoré vždy pozostáva z tu neviditeľnej prítlačnej guľôčky s doliehajúcou prítlačnou podložkou, ktorá sa upína pomocou skrutiek. Obrysy doštičky s ostrím 2 a tvarovacích valcov 3 a 3 sú vyhotovené tak, že je umožnené párové obrábanie hlavíc elektród. Elektródy sa - podľa obrázku 1 - zavádzajú do obrábacej hlavy zhora a zospodu a zañxujú sa. Kombinované dodatočné opracovanie hlavíc trvá len niekoľko málo sekúnd. Trieskový úber je malý, pretože časť dodatočného vytvarovania sa vykonáva tvarovacími valcami. Tvarovacie valce samotnénie sú poháňané, ale sú len otočne uložené v obrábacej hlave.0016 Zariadenie podľa obrázku 2 predstavuje obrábaciu hlavu l, ktorá obsahuje doštičku s ostrím vytvorenú ako bočný nôž 4 a dva rozdielne usporiadané tvarovacie valce 3 a 5. Tvarovací valec 5 vyčníeva von za stred obrábacej hlavy a dodatočne tvaruje bez tríesok aj špičku hlavíc. Druhý tvarovací valec 3 je vyhotovený kratší a zabezpečuje V spojení s nožom 4 taktiež pôsobiacim len v bočnej oblasti, dodatočné tvarovanie hlavíc v bočnej oblasti. Na uloženie tvarovacích valcov a párovo súčasné dodatočné tvarovanie hlavíc elektród sú prísluš né vývody vyhotovené vo vzťahu k obrázku l.0017 Vynálezcovské zariadenie umožňuje hospodárne a tvarovo vemé dodatočné opracovanie pôvodného tvaru obrobkov s rotačnými plochami. Kombinované opracovanie súčasne uskutočňovaným tvarovým obrábaním a tvarovanim na lokálne oddelených miestach zaručuje stabilnú prevádzku zariadenia s dobrým chodom a vedie k veľmi dobrému výsledku vzhľadom na čas dodatočného obrábania a úberu triesok, takže oproti frézovaniu sa pri porovnateľne krátkych časoch obrábania dosahuje dlhšia twanlivosť hlavíc z dôvodu menšieho úberu0018 Zariadenie je tak špeciálne vhodné na to, aby sa dodatočne tvarovali hlavice elektród jednotlivo alebo párovo a môže sa použiť pre vstavbu, resp. ako dodatočné vybavenie akokombinovaná obrábacia hlava v obvyklých zariadeniach na frézovanie hlavíc.

MPK / Značky

MPK: B23K 11/30, B21D 22/00, B23B 5/00

Značky: opracovanie, plochami, obrobkov, zariadenie, rotačnými

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-e5180-zariadenie-na-opracovanie-obrobkov-s-rotacnymi-plochami.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na opracovanie obrobkov s rotačnými plochami</a>

Podobne patenty