Spôsob výroby nápravy vozidla s prierezom v podstate tvaru U

Číslo patentu: E 5176

Dátum: 28.03.2003

Autor: Welser Wolfgang

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob výroby nápravy vozidla s prierezom v podstate tvaru UOblasť techniky vynález sa týka spôsobu výroby nápravy vozidla s prierezom v podstate tvaru U a týmto spôsobom vyrobenej nápravy vozidla.Takéto nápravy vozidla sa často používajú ako tuhé nápravy tak v oblasti osobných motorových vozidiel, ako aj nákladných motorových vozidiel. Na rozdiel od modemy a konštrukcií je výroba týchto tuhých osi pomerne jednoduchá, pretože proiilový materiál sa dá jednoducho narezať na zodpovedajúcu dĺžku. Popri robustnosti tejto koncepcie vozidiel je toto jeden z dôvodov, prečo tuhá náprava u jednoduchšich koncepcii vozidiel, napríklad u terénnych vozidiel, naďalej dominuje. Nevýhodné naproti tomu je, že tuhá os vykazuje pomerne vysokú hmotnost a tým zvyšuje neodpružené hmotnosti na vozidle. Tým sa zhoršuje komfort pri jazde vozidla. Existuje síce spôsob výroby dutých profilov v oblasti osobných motorových vozidiel, pričom sa z rúrového východiskového materiálu hydraulickým vnútorným tlakom dajú vytvarovat nosníky takmer lubovolných tvarov tieto spôsoby sú však zodpovedajúce nákladné a vyplatila sa len pri vysokých počtoch výrobkov.Úlohou tohto vynálezu preto je dať k dispozícii spôsob výroby v úvode uvedenej nápravy vozidla, ktorý je jednoduchý, ktorý zachová doterajšie výhody nápravy voztdla a zabráni nevýhode vysokej hmotnosti.EP 10 366 78 zverejňuje spôsob výroby nápravy vozidla s prierezom v podstate tvaru U valcovaním plochého kovového pásu.Táto úloha je podla tohto vynálezu vyriešené tým, že kovový pás sa najprv v strednej oblasti na vytvorenie vnútorného U-profilu vyvalcuje do tvaru U, pričom na voľných koncocłi Lhramien zostanú stáť bočné krídla, ktorých dĺžka je väčšia než polovičné rozvinutá dĺžka vnútorného U-profilu, po čom sa tieto krídla v ďalšom procese ralcovania za vytvorenia dutého priestoru k-2 vnútornému U-profilu preložia k vonkajšiemu U-profilu a na svojich stykových hranách sa navzájom zvaria.Týmto spôsobom sa vytvorí dutý profil, ktorý sa na jednej strane veľmi jednoducho vyrobí, na druhej strane si zachová výhodu, že sa ako jednoduchý tyčový materiál dá odrezat na požadovanú dĺžku nápravy, a nakoniec sa dosiahne náprava vozidla, ktorá je nielen značne ľahšia než bežné nápravy vozidiel, ale navyše aj vykazuje vyšší moment odporu prierezu.Krídla v oblasti ich stykových hrán sa výhodne zvaria pomocou vysokofrekvenčného zvárania. Zvarový šev sa môže následne potom bežným spôsobom zhoblovať (z(a)rovnat), takže na vonkajšej strane vznikne požadovaný hladký profil.S ohľadom na nápravu vozidla je táto úloha vyriešená tým, že vnútorný a vonkajší U-profil sú tvorené v podstate dvoma segmentmi kruhových oblúkov s odlišnými priemermi a s posunutými stredovými bodmi, pričom voľné konce segmentov kruhových oblúkov sa v podstate asymptoticky zbiehajú k sebe. V podstate asymptoticky tu treba chápať tak, že oba volné konce sú ešte navzájom spojené cez polomer ohybu a tým sú vnútorné plochy držané v malej vzdialenosti od seba.Vzdialenosť medzi vnútornýrri a vonkajším U-profilom vo vrcholovom bode prierezu nápravy sa výhodne zvolí tak, aby bola mnohonásobkom hrúbky steny kovového pásu.V ďalšom bližšie objasníme príklad uskutočnenia vynálezu pomocou výkresu. Na ňom znázorňujúObr. 1 a-d rôzne kroky výroby nápravy vozidla, vychádzajúc z kovového pásu, aObr. 2 pohľad na prierez hotového profilu nápravy vozidla.Profil nápravy vozidla v predloženom príklade sa vyrobí takzvaným tvarovaním valčekovzanim, resp. valcovaním za studena. Tento spôsob zahrnuje zariadenie, u ktorého sú za sebou usporiadané rôzne súpravy valčekov, ktoré vyltranáxrajíz rôzne tvarovacie kroky na priebežneprechádzajúcom kovewom páse 1. Kvôli prehladnosti nie sú tieto súpravyva|čekov na obr. i znázornená. Tvarovanie týchto súprav va|čekov však vyplýva z tvarovania kovového pásu 1, znázorneného po krokoch na obr. 1.vychádzajúc z ešte itetvarovaného kovového pásu 1 v kroku a prechádza kovový pás 1 cez prvú súpravu va|čekov, ktorá v strednej oblasti kovového pásu A vytvorí vnútorný U-profii g, a to pri zachovaní bočne odstávajúciuvh krídei 3, Dĺžka j krídel g je pritom zvolená tak, že je väčšia než polovičná rozvinutá dĺžka vnútorného U-profilu g. V nasledujúcom kroku c sa krídla g na koncoch vyhnú nahor, takže sa vytvorí vždy poiovičný U-profil. V posiednom kroku d spôsobu sa potom bočné krídla g vyhnú nahor okolo spodných voľných koncov U-ramien, kým sa stykové hrany nedotknú vo vrcholovom bode 5. stykové hrany sa vo vrcholovom bode navzájom spoja ultrazvukovým zváraním. Pxiáslodne sa zvarový šev bežným spôsobom zhobľuje (z(a)rovná).Týmto spôsobom vznikne z krídel 3 vonkajší U-profil g, ktorý je usporiadaný okoio Jnútonwtâho U-protiiu g. Oba U-profiiy vykazujú segmenty kruhových obiúkov s rôznymi priemermi, pričom stredové body týchto segmentov kruhových oblúkov sú voči sebe posunuté, takže oba proñly sú do seba vložené (ako škatule) a voľné konce 5 U-ramien sa asymptoticky zbiehajú k sebe.Na obr. 2 dobre vidieť, že vzdialenosť oboch U-profilov 2 a g vo vrcholovom bode S je mnohonásobkom hrúbky steny kovového pásu.Napriezk značnej úspore materiálu a úspore hmotnosti vykazuje týmto spôsobom vyrobený profit značne vyššie momenty odporu prierezu nežporovnateľný beažnýr profil nápravy vozidla.1. Spôsob výroby nápravy vozidla s prierezom v podstate tvaru U valcovaním plochého kovového pásu (1), v y z n a č uj ú c i s a tý m, že kovový pás (1) sa najprv v strednej oblasti na vytvorenie vnútorného U-profiiu(2) vyvalctrje do tvaru U, oričom na voľných koncoch (5) U-ramien zostanú bočne stáť krídia (3), ktonj/ctr dĺžka (i) je väčšia než poiovica rozvinutia vnútorného U-profiiu (2), po čom sa tieto krídla v ďalšom procese valcovania za vytvorenia dutého priestoru k vnútornému U-profiiu (2) preložia k vonkajšiemu U-protiiu a na svojich stykových hranách sa navzájom zvaria.2. Spôsob podľa nároku 1, v y z n a č u j ú ci s a tým, že uvedenéstykové hrany sa navzájom spoja vysokofrekvenčným zváraním.3. Spôsob pociľa nároku 1 aiebo 2, v y z n a č uj ú c i s a tým, žezvarový šev sa následne zçahovrąá.4. hláprava Vüĺíĺdičł, vyrobená z plochého kovového pásu spôsobom podľa ktoréhokoľvek z nárokov 13, pričom vnútorný a vonkajší U-profil (2,4) sú tvorené v pocistate dvoma segmentmi kruhových oblúkov s odiišnými priemermi, v y z n za ć u j ú o a s a tý m, že ich stredové body sú posunutéa pričom voľné konce (5, resp. B) sa v podstate asymptoticky zbiehajú k sebe.5. Nětprava rozšvjla podľa nároku 4, v y z n a č u j ú o a s a tý m, že vzdialenosť medzi vrtútomým a ronkajším U-profilom (2, 3) vo vrchoiovom bode (S) prierezu T~.§parj je mrąohcrwásobkom hrúbky steny kovového pásu

MPK / Značky

MPK: B21D 5/06, B21D 53/00, B60B 35/00

Značky: prierezom, spôsob, podstatě, nápravy, vozidla, tvaru, výroby

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-e5176-sposob-vyroby-napravy-vozidla-s-prierezom-v-podstate-tvaru-u.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby nápravy vozidla s prierezom v podstate tvaru U</a>

Podobne patenty