Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka substrátu určeného pre rastliny, najmá pre záhradkárske rastliny, ktorý zahrňuje nesterilizovanú záhradkársku rašelinu a prípadne dodatočné živiny,a v ktorých je podiel záhradkárskej rašeliny 50 až 98 .Ľahká rašelina z rašeliníka a všeobecne záhradkárska rašelina sú najrozšírenejšie substráty používané pri záhradkárskom pestovaní vo Fínsku a V iných krajinách. Rozšírenéje najmä použitie záhradkárskej rašeliny v sklenikoch a škôlkach pri krátkom a dlhodobom pestovaní. Vlastnosti záhradkárskej rašeliny zadržiavat vodu, objem vzduchu v nej a jej schopnosť zachovávať živiny, ako aj jej vhodnosť pre rast a využitie prospešných mikróbov sú vlastnosti, ktoré sú široko a všeobecne známe a využívané. Vzáhradkárstve je veľmi dôležité nielen to, či je substrát dobre prevzdušnený, ale tiež že zadržiava vela vody dostupnej pre rastliny. Dobrý substrát by si tiež mal uchovať svoju štruktúru a tvar po niekoľko rokov, a tiež by malo byt možné zavlažovať ho väčším množstvom vody, ako rastliny potrebujú, aby sa odplavili prebytočná množstvá solí živín, ktoré sa často vsubstráte akumulujú. Potreba odplavenia sa týka najmä sodíka achlóru, ktoré sa na mnohých miestach vyskytujú v zavlažovacej vode.Fyzikálna štruktúra záhradkárskej rašeliny a najmä rašeliny z rašeliníka je taká, že ked sa nadmerne poleje vodou, vzduchové póry sa naplnia vodou, takže korene rastlín trpia nedostatkom kyslíka. Tento jav narušuje rast rastlín. Záhradkárska rašelina je organickým substrátom, ktorý sa rozloží mikrobiálnou aktivitou najmä na vodu a oxid uhličitý. substrát sa potom zrazí, vo všeobecnosti rýchlosťou 2 D až 30 ročne. Tento jav spôsobuje problémy, najmä pri dlhodobom pestovaní, napríklad rezaných ruží. Mikrorganizmy (huby abaktérie) obsiahnuté vzáhradkárskej rašeline sú prospešné a výsledkom ich zneškodňovania sterilizáciou je slabší rast ako pri použití nesterilizovaných (prírodných) záhradkárskych rašelín.Praktické riešenia vyššie opísaných problémov sa hľadali vmiešanim rôznych minerálnych substancií, ako sú napríklad piesok, íl, perlit, vermikulit, ako aj styroxová drť, atd., do rašeliny za účelom zlepšenia jej štruktúry. Žiadna ztýchto prísad nenašla širšie uplatnenie. kvoli rôznym problémom. Najmä syntetické substráty, ako je napríklad minerálna vlna a rozne plastové výrobky sú probíémovým odpadom vzhladom na recyklovanie substrátov, keďže nie sú vhodné na kompostovanie alebo na použitie ako umelé hnojivo na poliach. substrát podľa predvýznakovej časti nároku 1 je známy z GB-A-626 557.Predložený vynález je teda zameraný na vytvorenie substrátu najmä z rašeliny pre rastliny,najmä pre Záhradkárske rastliny. Tento substrát má lepšie vlastnosti v porovnaní s rašelinou, najmä čo sa týka jeho štrukturálnej stability pri dlhodobom pestovaní a pri kompresii, objeme vzduchu v ňom počas nadmemej Zálievky za účelom odplavenia solí, ako aj v jeho odolnosti voči dekompozičnému účinku mikróbov, pričom okrem týchto vlastností je tiež prijateľný pre životné prostredie.Hlavné charakteristiky vynálezu sú uvedené v sprievodných nárokoch, spomedzi ktorých nárok 1 ako celok definuje rozsah ochrany vynálezu a dalšie nároky detinujú výhodné uskutočnenia vynálezu, avšak bez obmedzenia rozsahu ochrany vynálezu.Tieto vlastnosti substrátu podľa predloženého vynálezu, ktorý obsahuje najmä záhradkársku rašelinu, boli vo vyššie uvedenej prihláške zlepšené pridaním koksu vo forme častíc do rašeliny. vKoks je vyrobený pyroíýzou organickej hmoty, napríklad uhlia, dreva alebo rašeliny, pri vysokej teplote poriadku okolo 1000 °C tak, že z neho uvoľnené spíynené zložky nechávajú za sebou pórovitý, uhoínatý koks s velmi veľkým vnútomým povrchom, ktorý sa používa napríklad ako legovacie činidlo vmetalurgickom priemysle. Čistý koks zuhlia sa tiež používa vaktivovaných uhíikových filtroch, a napríklad ako medicínsky uhlík, kde sa veľmi velký vnútomý povrch porózneho koksu využíva na absorpčné účely.Koks sa tiež používa ako substrát, ale nie ako zložka substrátov obsahujúcich najmä záhradkársku rašelinu, a preto sa nezistilo, že pridaním koksu vo forme častíc do zmesi záhradkárskej rašeliny sa zníži tendencia záhradkárskej rašeliny zrazit sa pod tlakom a pri dlhodobom pestovaní. zatial čo zálievku možno zvýšit za účelom odplavenia solí bez toho, aby sa pritom ohrozil obsah vzduchu v zmesi záhradkárskej rašeliny. vynález využíva overený prírodný jav,že kúsky zuhoľnateného dreva z lesných požiarov a vatier zostávajú nezmenené po niekoľko rokov. Nikdy nie sú napadnuté organickým odpadom, ako sú napríklad drevo-rozkladajúce huby. Takéto objekty si vždy zachovávajú vysoký obsah vzduchu za predpokladu, že z pôdy pod nimi rýchlo odteká prebytočná voda.-g Substrát podľa predloženého vynálezu obsahuje popri záhradkárskej rašeline a pripadne dodatočných živinách najmenej okolo 2 °/o, výhodne okolo 2 až 40 , napriklad 20 až 40 , koksu vo forme častíc, z celkového objemu substrátu.Veľkost častíc koksu je výhodne 5 až 10 mm, pričom koks je výhodne vyrobený z uhlia,dreva alebo rašeliny. Záhradkárskou rašelinou môže byt zasa rašelina z rašelinlka, výhodne ľahká rašelina z rašelinlka (rozklad 1 až 3 na von Post škále).Predmetom predloženého vynálezu je teda substrát, obsahujúci najmä záhradkársku rašelinu, pre rastliny, najma záhradkárske rastliny, ktorý dodatočne obsahuje koks rozdrobený na stanovenú veľkosť, ktorý sa zmieša so záhradkárskou raše|inou v množstve 2 až 40 obj. z celkového objemu. Koks dodáva rašeline pevnú štruktúru, ktorá zostane intaktná aj pri stlačenl. Pridanie koksu umožňuje nadmerné zalievanie substrátu za účelom odstránenia prebytočných soll bez ohrozenia obsahu vzduchu v substráte. Pridanie koksu spôsobí, že korene narastú silné a biele,v porovnanl s rastom v bežnej rašeline. Okrem toho, v porovnanl s inými substrátmi obsahujúcimi rašelinu, substráty obsahujúce viac koksu sa zrážajú počas dlhodobej kultivácie len slabo.V nasledovnom texte sa vynález vysvetľuje podrobnejšie s pomocou príkladov, ktoré však v žiadnom pripade neobmedzujú rozsah ochrany vynálezu.Koks vyrobený z rašeliny alebo dreva, povodne určený na metalurgické účely pri výrobe železa z rudy, sa zomlel na veľkosť častíc okolo 5 až 10 mm. Preosiaty koks sa rovnomerne zmiešal s rôznymi objemovými percentami ľahkej rašeliny z rašelinlka, t.j. takzvanej záhradkárskej rašeliny. Vzáhradkárskej rašeline žije množstvo mikrorganizmov v prirodzenom stave a tvoria celok, ktorý podporuje rast. Stupeň rozkladu záhradkárskej rašeliny bol približne 2 na von Post škále. objemové percentá použité v rôznych experimentoch sa Ilšili v rozsahu 2 až 40 . Zmes sa použila tak, že napriklad 30 dielov koksu sa zmiešalo so 70 dielmi záhradkárskej rašeliny. ale konečný objem nemusel byt presne 100 dielov. Do substrátu sa dalo bežné hnojivo tak, že množstvá hnojiva a vápenca sa pridali priamo do rašeliny, podľa objemu záhradkárskej rašeliny, pestovanej rastliny a spôsobu pestovania, pred primiešanlm koksu. V sezóne rastu sa substráty hnojíli zállevkou, ako pri bežnom pestovanl so záhradkárskou raše|inou.Pri experimentoch s pestovanlm sa paradajky, uhorky a ruže pestovali v skleníku s použitím normálneho odbomého pestovania. Pri usporiadanl testov sa postupovala podľa metódy štvorcov s náhodnými blokmi, kde na jeden štvorec bolo 3 až 6 blokov a testovalo sa 3 až 8 rastlln,vzávislosti od uskutočňovaného testu. Uroda rastlln sa merala a rast rastlln nad zemou aich koreňov sa meral alebo sa vizuálne odhadoval s použitím škály relativity, z ktorých sa do tabuliek vypočltali matematické kľúčové pomery, čím sa zobrazili vlastnosti rastlln. Okrem toho sa uskutočnili požadované vizuálne merania a fyzikálne a chemické deñnície substrátov.Sadenice uhorky a paradajky rástli lepšie v substrátoch, do ktorých sa pridalo 2 až 20 koksu, ako v bežnej záhradkárskej rašeline. Avšak ked bolo vsubstráte 40 až 100 koksu,sadenice boli menšie ako v bežnej záhradkárskej rašeline. Vo všetkých substrátoch s prlmiešaným koksom boli korene silné a biele, v porovnaní s obyčajnou raše|inou, pri ktorej sa vyskytlo tmavnutie aodumreté vetvy koreñov. Na základe výsledkov testu možno konštatovať, že pridanie koksu posilňuje rast koreňov v rašeline, pričom korene rastú hustejšie alebo rastliny majú korene hrubšie. Koks doslova vytvára prevzdušnenle v substráte počas periódy rastu.Vplyv rašelinového koksu a koksu z dreveného uhlia na stav koreňov vonku pestovaných uhoriek a na hmotnosť sadenlc včerstvom stave, ked sa koks zmieša s rahkou rašelinou zrašelinika.Stanovená škála pre korene 1 slabý, 2 normálny, 3,25 silný. Pozorovania 3 sadeníc/replikácia,3 replikácie. Perióda rastu 23 dni.Substrát Hmotnost v čerstvom Stav koreňa stave /rastlinuHmotnost paradajkových sadenlc pestovaných vonku v čerstvom stave glrastlinu a stav koreňov na škále 1 (slabý), 2 (normálny) a 3 (silný) po pridanl rôznych množstiev rašeliny a koksu z dreveného uhlia pridaného do rašeliny. Priemer 3 x 4 sadenlc na stav koreňov a 3 x 5 sadenlc pre hmotnosť v čerstvom stave. Siatie, presadenie do kvetináčov. Perióda rastu 43 dnl.Subs 1 rát Hmotnost v čerstvom Stav koreňa stave rastlinuHmotnosť uhorkových sadeníc pestovaných vonku včerstvom stave g/rastlinu a stav koreňov na škále 1 (slabý), 2 (normálny) a 3,2 (silný) po pridaní rôznych množstiev rašeliny a koksu z dreveného uhlia pridaného do rašeliny. Priemer 3 x 3 sadeníc. Perióda rastu 24 dní.Substrát Hmotnost v čerstvom Stav koreňaParadajky a ruže rástli rovnako dobre vsubstrátoch s pridaným koksom ako v rôznych rašelinových stupňoch (Tabuľka 5) alebo konkrétne vsubstráte Rose board (Tabuľka 4), ktorý vyvinul Kekkillä Oy na pestovanie ružl. substráty obsahujúce koks si zachovali takmer svoj pôvodný objem rastu do konca periódy rastu. Pri vysokej zálievke zavlažovacia voda ľahko prechádzala najma cez substráty obsahujúce vysoký podiel koksu. Farba zavlažovacej vody prechádzajúcej cez substráty nebola odlišná od farby vody prechádzajúcej cez rašelinu. Objem substrátu obsahujúceho najvyšší podiel koksu sa pri stlačení takmer vôbec neznížil. Pridaním vysokých podielov koksu sa zvýšila hodnota pH substrátu na takmer 7, aztohto dôvodu sa muselo prihnojovat kyslými hnojivami. Meranie obsahu vlhkosti substrátov obsahujúcich vysoký podiel koksu pomocou Grodanovho merača alebo tenziometra bolo problematické. Substráty obsahujúce najvyššie podiely koksu (viac ako 20 ) vyžadujú menšie ale častejšie dávky zálievky ako bežný substrát, atiež vprípade potreby umožňujú, aby boli zo substrátu odplavené prebytočné soli zhnojív, kedže substrát si zachováva svoj obsah vzduchu dokonca aj pri nadmernej zálievke.Akumulované úrody ružl v komerčnej rašelinovej zmesi Ruuselevy (Rose board) a v rašeline z rašelinlka zmiešanej so 40 koksu z rašeliny.

MPK / Značky

MPK: A01G 9/10

Značky: substrát

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-e4962-substrat.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Substrát</a>

Podobne patenty