Zariadenie na určenie polohy nepohyblivého objektu, najmä odstaveného vozidla

Číslo patentu: E 449

Dátum: 19.03.2003

Autor: Pöllet Wilfried

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka zariadenia podľa predvýznakovej časti0002 Takéto zariadenie je známe zo spisu DE 1 99 38 951 A 1 V tvare kľúča s integrovaným satelitným navigačnýnx prijímačom a pamäťou polohy pre údaj o polohe odstaveného vozidla, relatívne voči aktuálne obďaleč sa nachádzajúcemu stanovisku. Čo sa toho týka, tak sa predpokladá, že sa satelitný prijímač - napríklad počas pripájania sa k zubu kľúča ako svojej prijímacej antény vi priebehu uzatvárania odstavovaného vozidla zapne, a takto získaná informácia o nwmentálnej polohe sa odovzdá do dátovej pamäte V kľúči. Keď je neskôr z ľubovoľného, práve dosiahnutého iného stanoviska z výslednej informácie potrebné, aby sa k vozidlu našla spiatočná cesta, tak sa satelitný prijímač v kľúči manuálne zapne a tým sa zaznamená aktuálne stanovisko. Počítačová jednotka, obsiahnutá doplnkovo V kľúči zistí zo vzdialenosti a smeru aktuálne zaznamenaného stanoviska k zapamätanej polohe o parkovaní Vektor. Bližšie nezverejneným spôsobom sa má rozsvietiť určitá smerová šípka, keď kľúč hrubosmeruje do smeru vedúceho k odstavenému vozidlu. Je ale možnépochybovať o tom, že pomocou antény, zastrčenej do kľúčovej, dierky je možné spoľahlivo prijímať i len jeden navigačný satelit, nie následne potom V akceptovateľne krátkom časovom intervale hneď po sebe aspoň štyri satelity, potrebné na výpočet polohových súradníc. Ako vzhľadom k ľubovoľnej smerovej polohe kľúča V priestore môže zo stanoviska dôjsť k absolútnejindikácii zamerania, tiež nie je uverejnené.0003 V spise DE 1 01 13 889 Al je jedno také zariadenie spočívajúce na porovnávaní súradníc na vyhľadávanie vozidiel so svojím satelitným prijímačom, označené ako mobilný transponder,ktorý môže byť integrovaný do náramkových hodiniek, aby mohla byť ihneď na zápästí odčitaná pozdĺž obvodu ciferníka pomocoujednotlivo aktivovateľných svetelných bodov optická informácia osmere. Pretože na príjem satelitných frekvencií musí byť ale dané voľne viditeľné spojenie k práve vyhodnocovaným aspoň štyrom polohám satelitov, a náramkové hodinky sú bežne zakryté rukávom oblečenia, nemožno použiteľné určenie stanoviska očakávať v krátkej dobe. A pretože poloha hodiniek v priestore nie je pre nastavenie zrejmá, zdajú sa byť odkazy na smer pozdĺž0004 Základom vynálezu je preto technické stanovenie problému,vylepšiť zariadenie daného druhu do tej miery, že sa dosiahne rýchle, spoľahlivé nájdenie polohy odstaveného vozidla, pri zohľadneni optimalizovateľnej energetickej bilancie na prevádzku0005 Táto úloha sa rieši podľa kombinácie znakov, uvedených v hlavnom nároku tým, že zariadenie je vyberateľne usporiadané v držiaku vo vozidle, prípadne so svojím satelitným. prijímačom vrátane prijímacej antény pod čelným alebo zadným sklom vozidla,a potom výhodne na prístrojovej doske. Tam získava zariadenie z navigačného zariadenia, nachádzajúceho sa vo vozidle, prípadne zo svojho vlastného prijímača, stále aktuálne súradnice miesta polohy poskytované jeho pamäti. Priebežne sa v pamäti uložená poloha vozidla prepisuje polohou aktuálnejšou. Doba. prevádzky prijímača je energeticky bezproblémová, pretože dobíjateľná batéria iv zariadení sa napája alebo dobíja zo siete vozidla, pokiaľ je zariadenie zastrčené v jeho držiaku.0006 S vybratím zariadenia z jeho pevného uchytenia vo vozidle sa momentálny obsah pamäte zmrazí na polohu, v ktorej bolo vozidlo opustené. Aby sa predišlo zabudnutiu, môže to byť zariadené tak, že sa zvolí napríklad optický alebo akustický upozorňovací signál, ak by malo zariadenie pri vytiahnutí zapaľovacieho kľúča, alebo v každom prípade pri uzatvorení vozidla, zostať zastrčené V držiaku vo vozidle. Tak je zaistené, že s týmto zariadením je neskôr na inom stanovišti - napríkladna veľkom parkovisku veľtrhu alebo stavebnom veľtrhu, prípadne na parkovisku pri lese na turistickom území - k dispozícii zapamätaná odstavná poloha. Naproti tomu sa môže takéto upozornenie tiež použiť na to, aby sa ešte Vybraté zariadenie zastrčilo do svojho držiaka, ak sa vozidlo pohybuje alebo sa aspoň naštartuje motor vozidla, aby sa znova neskôraktualizovala poloha vozidla V pamäti.0007 Kedľ má byť odstavené vozidlo zo vzdialeného stanovišťa zasa Vyhľadané, napríklad po opustení veľtrhu, prípadne nákupného strediska alebo výletnej reštaurácie, tak sa prijímač v zariadení, ktoré máme so sebou nmnuálne zapne a prevádzkuje sa z batérie predtým nabitej v držiaku. Je účelne, ak zariadenie v priebehu tejto prijímacej prevádzky položíme V kIude na kaviarenský stôl alebo na stenu, aby sa V dôsledku voľného výhľadu na hemisféru a stabilnú orientáciu antény v optimálne krátkom časovom intervale zistili potrebné polohy štyroch satelitov na súradnicové určenie momentálneho stanoviska. Tento zameriavací proces sa dá ešte viac urýchliť tým, ak počítač,ktorý je pri prijímači zariadenia, na základe predtým v pamäti uložených dát o dráhe pre prijímané navigačné satelity(napríklad systém GPS, GLONASS alebo V budúcnosti GALILEI) po vybratí zariadenia z držiaka vozidla naďalej interné spolu viaže známe dráhy satelitov, takže po ručnom zapojení prijímača sa má vykonať už len korelácia aktuálne neisto prijatých, s na tento okamih spoľahlivejšie extrapolovanými polohamí satelitov. To V dôsledku len krátkodobo požadovanej provádzky pri príjme0008 V každom prípade je už veľmi skoro po ručnom zapnutí zariadenia v ňom k dispozícii vektorová informácia o polohe vozidla relatívne voči aktuálnemu stanovisku, teda podľa smeru a vzdialenosti čím sa prijímač na odľahčenie batérie môže ihneďzase vypnúť. Vzdialenosť od vlastného stanovišťa k polohevozidla môže byť priamo digitálne zobrazovaná na displeji0009 Na doplnkové bezprostredné zobrazenie smeru by boli potrebné dodatočné náklady na smerovo citlivú anténu, aby sa mohla zafixovať momentálna orientácia zariadenia V priestore. Technologicky jednoduchšie je integrovať do zariadenia elektronický kompas, takže sú na stupnici, obklopujúcej zhruba digitálny displej, alebo znázornenej V mozaikovom displeji,znázorniteľné smer severu a od neho sa odlišujúci smer k polohe0010 Z hľadiska obvodovej techniky je najjednoduchšie upustiť od referencie vzťahujúcej sa k severu, teda od nákladov na implementáciu kompasu na zisťovanie absolútneho smeru, a namiesto toho opakovať ručne inicializované rýchle určenie stanovišťa potom, čo sa človek pohyboval niekoľko metrov V údajne vhodnom smere k vozidlu - totiž V každom prípade ďalej od budovy, nachádzajúcej sa V pozadí. Z obvodového hľadiska sa vykoná obnoveným krátkodobým zapojením satelitného prijímača nové vektorové určenie polohy vozidla, pričont posledné, ručne inicializované určenie stanoviska je ešte ako porovnávacia informácia s aktuálne inicializovaným určením stanovišťa uložené V pamäti. Keď sa vzdialenosť zväčší, je potrebné sa otočiť keď sa Vektor cieľa (teda údaj o smere vozidla) napríklad. veľmi otáča doľava, je potrebné sa do tohto smeru viac otočiť. Čím viac údaje o smere skracujúcich sa vektorov cieľa od obidvoch naposledy dosiahnutých stanovísk k polohe vozidla súhlasia, tým cieľavedomejšie je potrebné smerovať skutočný pohyb k polohe0011 Podľa vynálezu sa tak pomocou prenosného zariadenia generuje z aktuálne dosiahnutého stanovišťa Vektor cieľa,smerujúci k uloženej polohe o parkovaní vozidla tým, že sapomocou výpočtovej jednotky, aj tak sa vyskytujúcej na

MPK / Značky

MPK: G08G 1/123, G01S 5/14, B60R 25/00

Značky: nepohyblivého, zariadenie, odstaveného, objektu, polohy, určenie, vozidla, najmä

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-e449-zariadenie-na-urcenie-polohy-nepohybliveho-objektu-najma-odstaveneho-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na určenie polohy nepohyblivého objektu, najmä odstaveného vozidla</a>

Podobne patenty