Nárožný alebo hrebeňový pás

Číslo patentu: E 3583

Dátum: 27.06.2003

Autori: Rinklake Manfred, Sattler Manfred

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka nárožného alebo hrebeñového pásu podľa predvýznakovej časti patentového nároku 1.0002 Nárožné a/alebo hrebeňové pásy sa používajú v oblasti striech na utesnenie štrbiny vytvorenej medzi nárožnou alebo hrebeñovou latkou a strašnou konštrukciou. Táto štrbina medzi nárožnou alebo hrebeñovou latkou a strešnou konštrukciou sa rozprestiera vpravo a vľavo od nárožnej alebo hrebeňovej laty V pozdĺžnom smere hrebeňa strechy.0003 Použitím nárožného alebo hrebeñového pásu sa zamedzí vniknutiu dažďové vody, snehu alebo škodlivého hmyzu do vnútorného priestoru strechy. Okrem toho sa dosiahne vetranie vnútomého priestoru strechy, čím sa zamedzí hnilobe a vzniku plesní.0004 Známy je už rolovateľný nárožný alalebo hrebeňový vetracl pásik, ktorý obsahuje stredový úsek,na ktorý nadväzujú obidva Vetracie úseky (DE 202 01 197 U 1). Tieto Vetracie úseky sú pritom vytvorené ako mriežky naťahovacie priečne k nárožnému a/alebo hrebeňovému vetraciemu pásiku. Tieto vykazujú podlhovasté Vetracie otvory. ktoré sú usporiadané V pozdĺžnom smere a vyhotovené ako štrbiny, ktoré sú rozdelené pozdĺžne a priečne po ploche vetracich úsekov, pričom postranne od pozdlžneho odstupu dvojice vetraclch otvorov je vyhotovený další vetraci otvor. Nevýhodou u tohto známeho hrebeñového vetracieho pásika je, že priame štrbiny netvoria žiadne plošné otvory, ked na nich posobia bočné sily.0005 Ďalej je známy nárožný utesňovacl pásik, ktorého šírka je variabilné, pričom Variabilná možnosť šírky sa dosahuje pomocou stlačiteľného a/alebo rozťahovateľného pozdlžneho Vlnenia V strednej oblasti (DE 297 14 694 U 1). Oblúky vĺn pozdlžneho Vlnenia vykazujú minimálne V oblasti pripevnenia hrebeňa Vetracie zárezy.0006 Pásikovitý materiál prekrytia štltov a/alebo hrebeňov so stredovým pásom vykazujúcim otvory na vstup vzduchu a s postrannými, plasticky deformovateľnými pásíkmi nadväzujúcimi na obidvoch stranách na stredový pás je taktiež známy (DE 200 11 399 U 1). Pritom sú na obidvoch stranách pozdĺžne osi materiálového pásu V stredovom pásiku vyhotovené chlopňové zárezy, ktoré vytvárajú vždy jednu vzduchovú klapku, a osi zaklàpania vzduchových klapiek vytvorených chlopňovými zárezmi prebiehajú paralelne a obrátene k pozdĺžne osi materiálového pásu, pričom vzduchové klapky sa pri prehnutí stredového pásika otvoria priečne k jeho pozdĺžne osi.0007 Taktiež známe je zariadenie na odvetranie striech pomocou pásu fólie, ktorý zasahuje pod hrebeňový rad krytiny a ktorý na obidvoch stranách dosadnutím svojej pozdĺžne hrany paralelnej s hrebeñom prilieha na škridlice strešnej krytiny a na obidvoch stranách prekrytia hrebeňa obsahuje otvory na prívod a Vývod odvetracieho vzduchu (DE 196 30 372 A 1). Takto sú pozdĺžne hrany na svojej spodnej strane zaťažené a otvory odvetrania sú pri dosadaní na škridlice otvorené.0008 Na záver je známy aj nárožný alebo hrebeňový odvetrávací prvok obsahujúci stredovú časť,ktorou je pripevňovaný na nárožnú alebo hrebeňovú Iatu (EP 1 013 845 A 1). Bočné časti, ktoré z obidvoch strán nadväzujú na stredovú časť, je možné ich vonkajšími okrajovými časťami položiť na strešnú konštrukciu. Oblasti medzi okrajovými časťami a stredovou časťou sú tu vyhotovené ako prepúšťajúci Vzduch. Vzduch prepúšťajúce oblasti bočných časti obsahujú elastické vlákna, ktoré pomocou svojej rozpínavosti vytvárajú rezervnú oblasť, takže nárožný alebo hrebeňový odvetrávací element je vo svojej bočnej dĺžke koncipovaný rozťahovateľne a/alebo s možnosťou variácie priepustnosti vzduchu.0009 Vďaka rozťahovateľnosti do šírky má tento nárožný alebo hrebeňový pás veľkú oblasť použitia,pretože môže byť potrebné prekryť rôzne široké štrbiny medzi hrebeñovou latou a strešnou konštrukciou. Rozťahovateľnosť sa V tomto prípade dosahuje tak, že elastické vlákna sú vyrobené z nedĺženého plastu.0010 Ulohou vynálezu bolo navrhnutie nárožného alebo hrebeñového pásu, ktorý je možné napínať do šírky aj bez použitia nedĺženého plastu.0011 Táto úloha bola vyriešená znakmi podľa patentového nároku 1.0012 vynález sa týka nárožného alebo hrebeñového pásu, ktorý obsahuje defonnovateľnú časť, ktorá je svojou vonkajšou okrajovou oblasťou uložiteľná na strešnej konštrukciiAby bolo možné tento hrebeňový pás lokálne prispôsobiť na rôzne pomery, je vyhotovený ako elasticky rozťahovateľný. Rozťahovateľnosť sa dosiahne takým spôsobom, že defonnovateľná časť obsahuje dve V opačnom smere prebiehajúce línie rezu,ktoré sú prerušované.0013 Výhoda dosiahnuteľná vynálezom pozostáva najmä V tom, že roztiahnutie nárožného alebo hrebeñového pásu sa uskutočňuje takmer bez napätia, takže mäkké butylové spojenie so strešnou konštrukciou nie je takmer namáhané. Okrem toho sa vytvorí relativne veľká roztiahnutá oblasť napríklad s rozmermi 2 x 30 mm bez použitia dodatočného materiálu. Okrem toho je aj u relativne tuhých materiálov zaistené oblasť rezu, ktorá umožňuje ohnutie okrajových oblasti vedľa hrebeňovej laty takmer bez napätia, člm sa aj u takýchto tuhých materiálom zamedzí vzniku vratných sil.0014 Ďalšou výhodou vynálezu je to, že pri vyklopenl bočných okrajov automaticky vzniknú dostatočné Vetracie otvory, ktoré sa pri využití roztiahnutia ešte niekoľkonásobne zväčšia. Súčasne tvoria vzpriamené rezné segmenty dištančnú rozpierku od hrebeňovej laty a eventuálne prítomnej vetracej netkanej textílie. Tým, že je bezpečne zamedzené uzatvoreniu Vetracieho kanála - napríklad cez hrebeňovú Iatu,vetraciu netkanú textiliu alebo priečku hrebenáča, je zaistené efektívne vetranie.0015 Príklady uskutočnenia vynálezu sú zobrazené na obrázkoch a V nasledujúcom texte budú bližšie opísané. Tu zobrazujeObr. 1 časť hrebeňového pásu podľa vynálezu v pohľade zhoraObr. 2 hrebeňový pás podľa obrázku 1 v pohľade zospoduObr. 3 hrebeňový pás podľa obrázku 1 v pohľade zbokuObr. 4 hrebeňový pás podľa obrázku 3 v roztiahnutom staveObr. 5 hrebeňový pás podľa obrázku 2 v roztiahnutom staveObr. 6 perspektivny pohľad na časť hrebeňového pásu zobrazeného na obrázku 5 Obr. 7 prvý variant rozťahovateľného vzoru na hrebeňovom páseObr. 8 druhý variant rozťahovateľného vzoru na hrebeňovom páseObr. 9 tretí variant rozťahovateľného vzoru na hrebeňovom páse.0016 Na obrázku 1 je zobrazená časť nárožného alebo hrebeňového pásu 1 v pohľade zhora. Plasticky deformovateľnà časť 2 je prekrytá tkaninou 3, na ktorej sa nachádza relatívne tuhá plastová fólia 4.0017 Rovnaký nárožný alebo hrebeňový pás 1 je ešte raz zobrazený na obrázku 2, ale pri pohľade zospodu. Tu je možné rozoznať, že plasticky deformovateľná časť 2 sa rozprestiera po celej šírke hrebeňového pásu 1 a na koncoch obsahuje sťahovacie fólie 5, 6. ktoré sa nachádzajú nad lepiacim pásikom.0018 Zrkadlovo symetricky k stredu hrebeňového pásu 1 sa v deformovateľnej časti 2 nachádzajú zárezy 7 až 18, ktoré majú tvar sínusových vrcholov prípadne skrátených sínusových polovln. Tieto zárezy 7 až 18. ktoré vytvárajú dve vlnovité. s opačným smerom prebiehajúce rezné linie, ktoré sú prerušené, je umožnené rozťahovanie hrebeňového pásu 1 v horizontálnom smere.0019 Na obrázku 3 je zobrazený hrebeňový pás 1 v pohľade z boku. Tu je možné rozpoznať defonnovateľnú časť 2, na ktorej sa nachádza tkanina 3. Na tejto tkanine je umiestnená plastová fólia 4. Tkanina 3 je na svojich bočných koncoch dvojvrstvová, pričom spodná vrstva 19. 20 je kratšia ako homá vrstva 21 a je zlepená s deformovateľnou časťou 2. Plastová fólia 4 je z jej strany zlepená s homou vrstvou 21. Keo je hrebeňový pás 1 montovaný na hrebeňovú Iatu, leží plastová fólia 4 a stredné oblastí tkaniny 3 a časť 2 na hrebeňovej late. Lepiace pásiky pod sťahovacími fóliami 5, 6 potom ležia na strešnej krytine. V namontovanej pozícii sa získa pohľad, ako je zobrazený približne v EP 1 013 845 alebo na obrázkoch 5 a 7 v neuverejnenej európskej patentovej prihláške EP 1284 330 A 1.0020 Obrázok 4 zobrazuje rovnaký hrebeňový pás ako obrázok 3, ale po pôsobení horizontálnej sily F. Pôsobením tejto sily sa tkanina 3 rozloží a spojovacie miesta 22, 23 medzi dvomi zárezmi sa nadvihnú. Ako je z obrázku 4 zrejmé. nachádzajú sa zárezy. ktorými sú vytvorené spojovacie miesta 22. 23, s odstupom odplastovej fólie 4. 0021 Na obrázku 5 je zobrazený rovnaký hrebeňový pás 1 v rovnakom pohľade ako na obrázku 2. alepo pôsobení horizontálne sily F. Neoddelené spojovacie miesta 22 až 29 tu ležia mierne vyššie ako stredná časť 30 deformovateľnej časti 2. V dôsledku postranného posunu bočných častí 31. 32 deformovateľnej časti 2 sa uvoľní výhľad na tkaninu 3. Rozmer odokrytej tkaniny 3 je mierou uskutočneného horizontálneho roztiahnutía.0022 Obrázok 6 zobrazuje ľavú oblasť hrebeňového pásu 1 podľa obrázku 5 v perspektívnom pohľade. Tu je možné rozoznať. že bočné oblasti 31 deformovateľnej časti 2 ležia s ohľadom na tkaninu 3 vyššie ako stredná oblasť 30. Spojovacie miesta 22 až 29 tvoria určité maximá sínusových vĺn.0023 Na obrázku 7 je zobrazený prvý variant rozťahovateľného vzom v hrebeňovom páse. Tento rozťahovateľný vzor nepozostáva tak. ako v príklade podľa obrázkov 1 až 6 zo zárezov sínusového tvaru. ale z Iichobežnikových zárezov. Priamkové zárezy 35 až 63 tu vytvárajú meandrovítý tvar, ktorý pri pôsobení sily F spôsobuje rozšírenie v smere sily F. U Iichobežnikových zárezov ide o zárezy podľa vzoru rovnoramenného Iichobežníka. ktorého ramená 35. 37 prípadne 41. 43 prípadne 47. 49 prípadne 53, 55 prípadne 59. 61 sú spojené s hornou stranou 36 prípadne 42 prípadne 48 prípadne 54 prípadne 60, pričom spodná strana chýba.0024 Ramená 41, 43 homého lichobežníka prebiehajú paralelne k ramenám 45, 50 spodného Iichobežníka a smerujú k jeho hornej strane 46.0025 Tým, že chýba väčšia spodná strana lichobežníka, t.j. tu nie je realizovaný žiaden zárez. ktorý by zodpovedal spodnej strane, je možné rozťahovanie deformovateľnej časti 2 v smere síly F.0026 Obrázok 8 zobrazuje další variant rozťahovateľného vzoru. ktorý by okrem zárezov 64 až 89 obsahoval ešte aj ďalšie pravouhlé prázdne polia 90 až 92. pričom na mieste prázdnych polí sa nenachádza žiaden materiál.0027 Ďalší variant rozťahovateľného vzoru je zobrazený na obrázku 9. Namiesto čistých zárezov sú tu v deformovateľnej časti 2 realizované výrezy 100 až 107. Tieto výrezy majú tvar prierezu cez zrezaný kužeľ a sú vzájomne odsadené o 180 °. takže bočné steny 108. 109 zasahujú do vnútra zrezaného kužeľa 104. Ak pôsobí sila F, roztíahne sa časť 2.Nárožný alebo hrebeňový pás s deformovateľnou časťou, ktorú je možné jej vonkajšou okrajovou oblasťou položiť na strešnú konštrukciu, vyznačujúci sa tým, že deformovateľná časť (2) obsahuje dve navzájom v opačných smeroch prebiehajúce vlnovité línie rezu (7 až 18, 35 až 63 64 až 89, 100 až 107), ktoré sú prerušené.Nárožný alebo hrebeňový pás podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že Ilnie rezu (7 až 18) majú tvar skrátenej sinusovej polovlny.Nárožný alebo hrebeňový pás podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že línie rezu (35 až 63) majú tvar Iichobežníka s chýbajúcou stranou základne.Nárožný alebo hrebeňový pás podľa nároku 3, vyznačujúcl sa tým, že lichobežník je rovnoramenný lichobežník.Nárožný alebo hrebeňový pás podľa nároku 3, vyznačujúci sa tým, že jedna vlnovitá llnia rezu vykazuje väčšiu hornú stranu (69, 70 76, 77 83, 84) ako iná vlnovitá línia rezu, pričom na väčšej homej strane (69, 70 76, 77 83, 84) je v defonnovateľnej časti (2) vyhotovený výrez (90. 91, 92).Nárožný alebo hrebeňový pás podľa nároku 3, vyznačujúci sa tým, že namiesto linie rezu sú vyhotovené vyrezané plochy (1 D 0 až 107).Nárožný alebo hrebeňový pás podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že deformovateľná časť (2) obsahuje vo svojej vonkajšej okrajovej oblastí svojej spodnej strany vždy jednu snímaternú fóliu (5, 6).Nárožný alebo hrebeňový pás podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že na homej strane deformovateľnej sti (2) obsahuje tkaninu (3).Nárožný alebo hrebeňový pás podľa nároku 8, vyznačujúci sa tým, že tkanina tvorí na svojom konci slučky, ktorých homá strana je spojená s defonnovateľnou časťou (2).Nárožný alebo hrebeňový pás podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že nad deformovateľnou časťou(2) je usporiadaná stredové časť (4).Nárožný alebo hrebeňový pás podľa nároku 8, vyznačujúcí sa tým. že nad tkaninou (3) je usporiadané stredová časť (4). ktorá je s touto tkaninou (3) spojená.

MPK / Značky

MPK: E04D 1/00, E04D 13/00

Značky: hřebenový, nárožný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-e3583-narozny-alebo-hrebenovy-pas.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nárožný alebo hrebeňový pás</a>

Podobne patenty