Spôsob výroby telies akumulátorov tepla

Číslo patentu: E 2607

Dátum: 21.01.2004

Autori: Rauche Ekkehard, Kaiser Sybille

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SPÓSOB VÝROBY TELIES AKUMULÁTOROV TEPLA0001 Vynález sa týka spôsobu výroby hranolovítých talies akumulá torov tepla z keramiky.0002 Také telesá akumulátorov tepla sú známe (EP 0472605 B 2, DE 8705996 U, DE 7119). Používajú sa pre hmoty akumulátorov tepla regeneratívnych zariadení na dodatočné spaľovanie, najmä na čistenie odpadového vzduchu organických výparov. Dodatočné spaľovanie môže prebiehal tepelne, pričom sa výpary spaľujú pri teplote nad 750 °C,alebo katalyticky pri nižšej teplote.0003 Pritom sú s takou hmotou akumulálora tepla vybavené aspoň dva regenerátory, ku ktorým sa striedavo privádza prúd odpadového plynu. výpary v odpadovom plyne sa spaľujú v prvom, predtým zohriatom regenerátore. Vyčistený horúci odpadový plyn vystupuje druhým regenerátorom, pričom sa odoberá jeho teplo, aby ohrievalo druhý regenerátor, s pomocou ktorého sa potom spaľujú vyýpary.0004 Pri výrobe telies akumulátorov tepla z keramiky sa zo surového povrazca, pohybujúceho sa vpred, odrezávajú rezacím drôtom časti, aby sa kolmo voči bočným plochám vytvorili priebežné čelné plochy. Následne sa telesá akumulátorov tepla vypaľujú.0005 Vplyvom výrobných tolerancií, tepelnej rozťažnosti a podobných javov, sa nedarí usporiadať kanály telies akumulátorov tepla dvoch vrstiev hmôt exaktne súosovo. Ak by telesá akumulátorov tepla dvoch vrstiev stáli priamo na sebe, mohli by potom priehradky jedného telesa akumulátora tepla aspoň čiastočne uzavrieť kanály druhého telesa, čo by malo za následok vysokú stratu tlaku. Z tohto dôvodu sa používajú valcovité keramické prvky, aby udržali telesá akumulátorov tepla v odstupe. Tým sa však kanály v oblasti týchto dištančných vlo žiek uzatvoria.0006 Úlohou vynálezu je poskytnúť výrobný spôsob, čim sa vytvorí dištančné vložka, ktorá neobmedzuje prúdenie cez kanály telesa aku mulátora tepla.0007 To sa podľa vynálezu dosiahne spôsobom vyznačeným v nároku 1. V závislých nárokoch sú uvedené výhodné uskutočnenia spôsobu.0008 Teleso akumulátora tepla má aspoň na jednej koncovej ploche hranola integrované dištančné vložky, ktoré sú výhodne umiestnené na rohoch koncových plôch hranola. Dištančné vložky tvoria vyčnievajúce úseky telesa akumulátora tepla na koncovej ploche hranola.0009 Integrované dištančné vložky alebo úseky dištančných vložiek sú pritom vytvárané úberom materiálu na koncovej ploche hranola. Na ten účel sa používa frézovací kotúč, ktorý sa svojou plochou kolmou na os otáčania vnorí do koncovej plochy telesa akumulátora teplapred jeho vypálením. Oter mäkkého materiálu je adekvátne malý.0010 Pri rotačne symetrickom vyhotovení telesa akumulátora tepla sa aj v oblasti koncovej plochy hranola s úsekmi dištančných vložiek značne zredukujú tepelné napätia. Tiež je pri telesách akumulátorov tepla ako vyrovnávajúce prúdenie zaručené priečne prúdenie vo všet kých smeroch.0011 Hranolovité teleso akumulátora tepla má pravouhlý, najmä štvorcový prierez. Priemer frézovacieho kotúča sa potom zvolí tak, že je menší než diagonála medzi dvoma rohmi koncovej plochy hranola,ale väčší než vzdialenosť dvoch bočných protíľahlých plôch hranola,resp. väčší než vzdialenosť dvoch strán pravouholníka, ktoré majú0012 Telesá akumulátorov tepla môžu mat dĺžku napríklad 100 600 mm a šírku 100 - 200 mm.0013 Výška dištančných vložiek môže činit až 30 mm.0014 Kanály telies akumulátorov tepla majú výhodne hydraulický priemer 1 až 12 mm, najmä 2 - 8 mm. Pod pojmom hydraulický priemer treba rozumieť podiel štvornásobku prierezovej plochy kanála kjeho obvodu. Plynom pretekatelná prierezová plocha leží výhodnemedzi 3 a 25 mmz, zatial čo priehradky medzi kanálmi majú šírku vý hodne 0,5 mm až 1 mm. Tým má teleso akumulátora tepla špecifickýpovrch výhodne väčší než 600 mZ/m.0015 Keramickým materiálom pre teleso akumulátora tepla môže byt akýkoľvek materiál, ktorý je dostatočne stabilný pri vysokej teplote 750 C a viac a krátkych prepinacich dobách, 5 minút a menej, ku ktorým dochádza v regeneračných tepelných zariadeniach na dodatočné spaľovanie. Telesá akumulátorov tepla, vytvorené extrúziou, môžu pozostávat napr. z kameniny, porcelánu, kordieritu alebo mulitu.0016 V ďalšom je na základe výkresov bližšie opísaný príklad jedného tvaru vyhotovenia akumulátora tepla.obr. 1 perspektívny pohľad na teleso akumulátora teplaobr. 2 perspektívny pohľad podľa obr. 1, avšak bez znázornenia kanálov, pre lepšie zviditeľnenie úsekov dištančných vložiek aobr. 3 bočný pohľad na frézovaci kotúč, ktorý sa za účelom vytvárania dištančných vložiek vnára do koncovej plochy hranola voštinového te lesa.0018 Podľa obr. 1 a obr. 2 má keramické akumulačné teleso 1 štvorcový prierez šírky alebo bočnej dĺžky I napriklad 150 mm a dĺžky g napríklad 300 mm. V priereze štvorcové kanály g majú hydraulický priemer napríklad 4 mm. Širka priehradok medzi kanálmi 2 môže byt napriklad 1 mm. Kanály g sú rovnobežné s hlavnou osou 10 hranola.0019 Úseky dištančných vložiek g na štyroch rohoch na hornej koncovej ploche i hranola telesa 1 akumulátora tepla sú vysoké napr. 100020 Dištančné vložky g sa vytvárajú frézovanim s pomocou frézovacieho kotúča 5 s osouotáčania, ktorý sa svojou bočnou plochou 76. vnorí do koncovej plochy i hranola tak hlboko, že sa vytvoria dištančné vložky 3, ako je zrejmé z obr. 3. To znamená, že os Q otáčaniaa hlavná os 1 g hranola sa pri frézovani zhodujú.0021 Bočná plocha 1 frézovacieho kotúča g môže byt pritom,vztiahnuté na os § otáčania, vytvorená mierne kónicky, čím je vyfrézovaná plocha ukónická s vrcholovým uhlom napr. 10 °.0022 Frézovací kotúč à má naviac v osi § otáčania strediaci výstu pok g, ktorý vytvára v strede koncovej plocchy hranola vybranie g.0023 Vyfrézovaním kónickej plochy Q sa zabráni iámaniu priehradiek medzi kanálmi, čo sa môže stat pri použití frézovacieho kotúča 5

MPK / Značky

MPK: F23G 7/06, F28D 17/00

Značky: spôsob, výroby, tepla, akumulátorov, telies

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-e2607-sposob-vyroby-telies-akumulatorov-tepla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby telies akumulátorov tepla</a>

Podobne patenty