Udržbárske vozidlo

Číslo patentu: E 2202

Dátum: 21.05.2003

Autor: Hechenberger Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Opis Vynález sa týka údržbárskeho vozidla.Zo spisu GB-A 1 535 502 je známy portálový žeriav na transport koľajových polí, pojazdný po koľajniciach koľajnicovej trate. Portálový žeriav má V oblasti koľajových podvozkov V pozdĺžnom smere vozidla prebiehajúce rámové diely, ktoré po spustení zariadenia na zdvíhanie koľajnicových polí dolu zabezpečujú prepremiestovaciu jazdu príslušnú pevnosť rámu.Zo spisu EP-A O 438 701 sú známe vagôny na prepravu automobilov. Tie sa obklopujú plášťom ako ochranou proti poveternostným podmienkam, ktorý je V pozdĺžnom smere vagóna relatívne posuvnýÚloha daného vynálezu spočíva teraz vo vytvorení údržbárskeho vozidla, ktoré s minimom konštrukčných nákladov poskytne optimálnu ochranu proti nepriaznivým poveternostným podmienkam aPodľa vynálezu sa táto úloha rieši údržbárskym vozidlom, ktorépozostáva zo znakov podľa nároku 1.S takýmto riešením môže byt bez problémov vytvorená pracovná oblast s neobmedzenou ochranou voči nepriaznivým poveternostným podmienkam pre ničím neobmedzované práce na stavenisku koľajnicovej trate. Pomocou oboch priehradových nosníkov sa dá jednak pre jednoduchú manévrovateľnost zamedziť nepotrebnému hromadeniu hmotnosti, a jednak je na ochranu pracovných síl poskytnutá účinná bezpečnostná bariéra voči nadväzujúcej susediacej koľajnicovej trati. Ďalšiu výhodu konštrukcie podvozku je tiež treba vidiet ešte v tom, že v prípade potrebyje možné jednoduché a účinné odvetrávanie pracovného priestoruvytiahnutím plachty do výšky tak, aby sa tým neobmedzilaĎalšie výhody a uskutočnenia vynálezu vyplývajú zo závislýchV nasledujúcom sa vynález bližšie opisuje na základe príkladovZnázorňujú obr. 1 bočný pohľad na údržbárske vozidlo,obr. 2 zväčšený pôdorysný pohľad, obr. 3 a obr. 4 vždy po jednom zjednodušenom priereze vozidlom.Údržbárske vozidlo ł, znázornené na obr. 1 až obr. 4, je pomocou z koncových strán usporiadaných koľajnicových podvozkov 3 pojazdné po koľajnicovej trati à. Ako rám vozidla sú usporiadané dva rovnobežne voči sebe umiestnené a v pozdĺžnom smere 5 náprav od seba s odstupom usporiadané priehradovê nosníky §, ktoré saOba priehradové nosníky Ě sú pri vytvorení skrine Q vagóna bez dna spojené množinou strešných nosníkov Z, ktoré sú vždy usporiadané V rovine, prebiehajúce kolmo voči pozdĺžnemu smeru § vagóna. V spojení s plachtou 2 sa pomocou oboch priehradových nosníkov 5 a strešných nosníkov Z vytvorí ako V pozdĺžnom smereg náprav, respektíve priečnonl smere vozidla, tak i. v zvislomsmere ohraničený pracovný priestor lg.Ako je zrejmé 2 obr. 2, sú oba priehradové nosníky 5 uložené na koľajnicových podvozkoch g voči sebe v pozdĺžnom smere 3 nápravposuvné pomocou pohonov łł. Tým môže byt pracovný priestor lg zvýhybiek - voliteľne zvàčšovaný do jednej alebo oboch strán(vidĺ obr. 4). Na to je potrebné, aby vždy dva, V pozdĺžnom smere Ž náprav vzájomne proti sebe usporiadané strešné nosníky Z, boli upevnené vždy na jednou priehradovom nosníku 5, a vstrešnom úseku lg vytvárali voľný koniec gg S naň sanapojujúcim, približne vodorovným úsekom lg nosníka.Ako je zrejmé z obr. 3, sú úseky łg nosníka v normálnej šírke vozidla usporiadané s prekrytím tak, že v roztiahnutej polohe(obr. 4) voľné konce lg priľahnú nad seba. Plachta g pozostáva 2 dvoch polovíc łâ plachty, ktoré vždy zakrývajú polovicu skrine § vagóna od voľných koncov łâ až k spodnému koncu lg nosníka. S účelom odvetrávania pracovného priestoru łg môže byt spodný koniec ll plachty 2 posunutý v smere k hornému koncu lg nosníkaAko je znázornené zornou priamkou lg (viď. obr. 1), môže vodič,nachádzajúci sa v kabíne gg tažného vozidla gł, bez prekážok vidiet cez pracovný priestor lg na úsek koľajnicovej trate,nachádzajúci sa pred vozidlom ł, takže je zabezpečená pojazdnost do oboch strán. Na napájanie energiami rôznych pracovných agregátov gg sú tieto pomocou prípojov 35 v prípade potreby spojiteľné s hydraulickými, pneumatickými a elektrickými vedeniami gg, ktoré sú zo svojej strany pripojiteľné k tažnému1. Údržbárske vozidlo (1), vyznačujúce sa tým, že dva rovnobežne voči sebe prebiehajúce, z koncovej strany vždy o koľajnicové podvozky (2) opreté priehradové nosníky (5), sú na vytvorenieskrine (6) vagóna bez dna spojené vždy množinou strešnýchnosníkov (7) na vyztuženie plachty (9) a na vytvorenie pracovného priestoru (10), ohraničeného v pozdĺžnom smere (4) definovanonl nápravou koľajnicového podvozku (2) 7- obomipriehradovými nosnikmi (5), a v zvislom smere strešnými nosníkmi2. Vozidlo podľa nároku 1, vyznačujúce sa tym, ze oba priehradové nosníky (5) sú na zväčšovanie pracovného priestoru3. Vozidlo podľa nároku 1 alebo 2, vyznačujúce sa tým, že každý, na priehradovom nosníku (5) upevnený strešný nosník (7), má voľný koniec (13), umiestnený V strešnom úseku (12), s naň sa napojujúcim, s pozdĺžnym smerom (4) náprav rovnobežneprebiehajúcim úsekom (14) nosnĺka, pričom oba úseky (14) nosníka dvoch V pozdĺžnom smere (4) náprav vzájomne proti sebe ležiacichstrešných nosníkov (7) sú v zvislom smere umiestnené so4. Vozidlo podľa nároku 3, vyznačujúce sa tým, že plachta (9) je vytvorená z dvoch, V oblasti úsekov (14) nosníka vzájomne sa prekrývajúcich polovíc (15) plachty, z ktorých každá je vždy spojená s jedným z oboch priehradových nosníkov (5) a jeho5. Vozidlo podľa niektorého z nárokov J. až 4, vyznačujúce satým, že spodný koniec (17) plachty (9) je V oblasti

MPK / Značky

MPK: E01B 29/00, B61D 15/00

Značky: vozidlo, údržbárské

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-e2202-udrzbarske-vozidlo.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Udržbárske vozidlo</a>

Podobne patenty