Utesňovacie zariadenie na utesnenie pracovných štrbín

Číslo patentu: E 2018

Dátum: 09.11.2004

Autor: Pflieger Adrian

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Utesňovacie zariadenie na utesnenie pracovných štrbinvynález sa týka krycieho zariadenia na utesnenie pracovných štrbín, najmä medzier v betóne, pozostávajúceho z nosiča a z vrstvy povlaku zahŕňajúcej adhézny prostriedok nanesený prinajmenšom po odsekoch na nosič aobsahujúcej utesňovacíMedzery v betóne prípadne pracovné štrbiny sa často vyskytujú pri betónovaní na mieste. Pracovné štrbiny v betónových a železobetónových konštrukciách, najmä medzery v betóne, ktoré vznikajú pri betónovaní druhého betónového dielca k už existujúcemu prvému betónovému dielcu, je často potrebné spoľahlivo utesniť. Najmä u vodotesných betónových konštrukcií musia byť medzery v betóne prípadnepracovné štrbiny trvale utesnené..le známe upravenie spojovacich plechov pomocou dodatočného oentonitového náteru. Vrstva bentonitu predstavuje bariéru. Trhliny a prázdne miesta sú bentonitom obsiahnuté a utesnené.Z US 4,558,857 je známe utesňovanie štrbín, ktoré je vytvorené ako silne vodou napúčavý produkt. Utesňujúci účinok sa docieli na základe napučania produktu a pri tomto vytvoreným tlakom. Utesňovaci materiál je mäkký, plastický materiál, ktorý sa vyrába procesom extrudovania. V US 4.558.857 je uverejnené, že sa materiálZ US 4,558,857 je známe utesňovacie zariadenie podľa nadradeného pojmu nároku 1.Z EP 0 922 466 A 1 je známy tesniaci prvok s prímesou odpudzujúcou vodu a/alebo s plášťom odpudzujúcim vodu a s minimálne jednou vodou napúčavšou prímesou ako aj s minimálne 5 až 20 hmotnostnými jemného cementu s hodnotou podľa Blalna od 5000 do 15.000 cmz/g alebo s 5 až 10 hmotnostnými hydroxidu vápenatý.Úlohou predloženého vynálezu je ďalšie zlepšenie utesňovacieho zariadenia typu opísaného v úvode takým spôsobom, aby bolo umožnené bezpečné a trvácneTáto úloha bola vyriešené utesňovacím zariadením so znakmi nároku 1. Pomocou adhézneho prostriedku môže byť utesňovací materiál na nosiči bezpečne ñxovaný. Týmto spôsobom je možné zvlášť jednoduchým spôsobom vložiť utesňovací materiál spoločne s nosičom do pracovnej štrbiny. Pri tomto je možné najskôr na nosič naniesť adhézny prostriedok a následne hydroxid vápenatý. výhodnejšie je ale vopred zmiešať cement a hydroxid vápenatý. takže vznikne utesňovacia zmes, ktorá sa nanesie na adhézny prostriedok. Možné je ale aj utesňovaciu zmes prípadne utesňovací materiál zmiešať už s adhéznym prostriedkom a túto zmes následne naniesť na nosič. Pomocou hydroxidu vápenatého prípadne cementu, ktoré sa pridajú k adhéznemu prostriedku, vznikne pôsobením vody uhličitan vápenatý, ktorý je nerozpustný vo vode, a tým veľmi dobrý utesňovací účinok proti vode a dobré prepojenie medzi utesňovacím materiálom a okolitým betónom. Utesňujúcim účinkom sa dosiahne spojenie (zväčšenie povrchu) a následné samovyliečenie betónovej štrbiny. Pri procesoch samovyliečeniať trhlín prípadne pracovných štrbín v betóne vyrobenom na mieste má vytvorenie uhličitanu vápenatého nadradený význam. Bez tvorby uhličitanu vápenatého nie je samovyliečenie možné. Zjednodušená reakčnárovnica tvorby uhličitanu vápenatého vyzerá nasledovne ca 003 cacog.Utesnenie sa uskutoční fyzikálnymi, chemickými a mechanickými spôsobmi. Pri fyzikálnom procese utesnenia dochadza k napučaniu cementového kameňa, ktorý je uložený vo vrstve povlaku. Chemické utesnenie sa uskutočňuje dodatočnou hydratáciou cementového kameňa, ktorý je uložený v matrixe vrstvy povlaku. a/alebo tvorbou vo vode nerozpustného uhličitanu vápenatého. Mechanické utesnenie sa uskutoční zúžením prípadne zablokovaním trasy prúdenia pomocou anorganických alebo organických jemných častíc vo vode. K zúženiu prípadne zablokovaniu trasy prúdenia osobitne dochádza pôsobením voľných častíc cementu, ktoré sa pri tvorbe trhlín odlomili z okrajov trhlín. Únava materiálu je u utesňovacieho zariadenia podľa vynálezu vylúčená, pretože utesnenie sa dosahuje pomocou aglomerovania, osobitne môže byť pracovná štrbina úplne deformovaná v dôsledku slinovania.U výhodného ďalšieho uskutočnenia vynálezu sa ako cement použije jemný cement, veľmi jemný cement alebo míkroskopický cement. Pomocou takýchto jemných látokje možné mimoriadne dobre blokovať najmä trasu prúdenia vody. Ďalej tieto častice podporujúc proces mechanického samovyliečenia.Mimoriadne dobré utesnenie je možné dosiahnuť vtedy, keď obsahuje utesňovací materiál bentonit a/alebo kremenné piesky, Pomocou takýchto častíc je možné proces mechanického uzatvárania trhlin predovšetkým v počiatočnej fáze vnikajúcej vody v rozhodujúcej miere zlepšiť a prietok obmedziť.Utesňovací materiál je možné osobitne dobre uložiť do adhézneho prostriedku pripadne naniesť na nosič, ak je adhéznym prostriedkom syntetická disperzia, najmä latexová disperzia. Alternatívne môže byť adhézny prostriedok žívica, epoxidová živica, termoplastická alebo zosieťovateľná syntetická žívica, latex, latexová emulzia,cementové maltové lepidlo, prírodný alebo syntetický kaučuk. Adhézny prostriedok môže byť realizovaný ako elastický alebo tuhý.Ak je nosič realizovaný ako nosný plech alebo nosný plast, je toto vyhotovenie zvlášť trvácne. Korózii nosného plechu je možné zamedziť tak, že sa nosný plech pozinkuje. Alternatívne môže byť nosný plech čierny (zoxidovaný). Nosný plast môže byť vyhotovený napríklad z PVC.Môže byť navrhnuté, aby mal nosič vrstvu povlaku len na jednej vonkajšej strane. Protiľahlá vonkajšia strana je v takomto prípade bez vrstvy povlaku. Osobitne u nosiča s tvarom pásika, t.j. plošného, tenkostenného nosiča, môže byť vrstva povlaku nanesená len na jednej veľkoplošnej vonkajšej strane.Mimoriadne výhodné je to, ak vrstva povlaku vytvára na nosiči zdrsnený povrch. Týmto vyhotovením sa predlžuje trasa vniknutej vody. Ďalej je vďaka drsnému povrchu vrstvy povlaku možné vytvorenie osobitne dobrého spojenia medzi nosičom a okolitým betónom vyrobeným na mieste. Vytvorenie preniknutia prípadne silového spoja s betónom vyrobeným na mieste je možné najmä vtedy, ak je povrch vrstvy povlaku drsný. výhodnejšie nemá vrstva povlaku nosiča a tým utesňovacie zariadenie žiadne separačné vlastnosti. Týmto je zaistené dobré spojenie. Ďalej je výhodné, ak vrstva povlaku nosiča nevykazuje žiadne Iepivé vlastnosti. Týmto nie je potrebné ani použitie ochrannej pásky, ktorú by bolo potrebné pred betónovaním odstrániť. Utesnenie môže prebiehať v dvoch fázach. Najskôr dochádza k utesneniu pomocou bariéry, napriklad blokovanim trasy prúdenia pomocou jemných látok anásledne dochádza uzatvoreniu pomocou procesu slinovania.Utesnenie dlhších štrbín sa dosiahne výhodnejšie tak, že sa použijú viaceré nosiče,ktoré sú usporiadané na doraz k sebe alebo sa jedným koncom prekrývajú. Na zamedzenie prieniku vody v oblasti prekrytia prípadne dorazu je výhodné nosiče vzájomne zlepiť utesňovacim lepidlom. Utesňovacie lepidlo môže byť výhodnejšieĎalšie znaky a výhody vynálezu vyplývajú z nasledujúceho opisu jedného príkladu uskutočnenia vynálezu, z nákresu zobrazeného na obrázku, ktorý zobrazuje jednotlivé detaily podľa vynálezu, a z nárokov. Jednotlivé znaky môžu byt u jedného variantu vynálezu realizované vždy jednotlivo alebo viaceré v ľubovoľných kombináciách.Prehlad obrázkov na výkresochObrázok zobrazuje priečny rez cez viaceré betónové dielce, medzi ktorými je vždyNa obrázku sú zobrazené tri betónové dielce 1, 2, 3, pričom medzi vždy dvomi betónovými dielcami 1, 2, 3 je prítomná pracovná štrbina 4, 5. V betónových dielcoch 1, 2 je vložené utesňovacie zariadenie 6, ktoré má pri pohľade v priereze v podstate tvar písmena L. Utesňovacie zariadenie 6 obsahuje nosič 7 vyhotovený ako nosný plech, na ktorý je nanesená vrstva povlaku 8. vrstva povlaku 8 pozostáva z adhézneho prostriedku, do ktorého je uložený utesňovací materiál, najmä cement alebo hydroxid vápenatý. Utesnenie zaistí najskôr samotný nosič 7. Okrem toho vytvorí vrstva povlaku 8 v spojení s vodou vo vode nerozpustný uhličitan vápenatý,ktorý vykazuje dobrý utesňovací účinok voči vode a ktorý vytvára dobré spojenie s betónom obklopujúcim utesňovacie zariadenie 6. Vďaka tomuto sa preto vodanemôže rozšíriť pozdĺž utesňovacieho zariadenia 6. Pracovná štrbina 5 je uzavretáV pracovnej štrbine 4 je umiestnené utesňovacie zariadenie 9, ktoré sa rozprestiera v podstate kolmo k pracovnej štrbine 4. Utesňovacie zariadenie 9 sa odlišuje od utesňovacieho zariadenia 6 len tým, že toto nie je v priečnom reze vytvarované ako

MPK / Značky

MPK: C04B 28/00, C09K 3/10, E04B 1/68

Značky: pracovných, utesnenie, zariadenie, utesňovacie, štrbín

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-e2018-utesnovacie-zariadenie-na-utesnenie-pracovnych-strbin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Utesňovacie zariadenie na utesnenie pracovných štrbín</a>

Podobne patenty