Zvlhčovací prostriedok

Číslo patentu: E 18764

Dátum: 31.10.2011

Autori: Hicker Roland, Ibounig Beate, Hicker Johannes, Kunze Walter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka zvlhčovacieho prostriedku na lisovanie materiálového koláča, zmiešaného so spojivom, obzvlášť na výrobu materiáiových dosiek, svýhodou dosiek zdreveného materiálu a spôsobu Iisovania materiáiových koláčov.0002 Pri Iisovaní na výrobu materiáiových dosiek je známe, že sa materiálový koláč pri alebo bezprostredne pred Iisovaním zvlhčuje, aby za pomoci parného rázu materiál presiakol a aby sa tak teplo transportovalo do vnútra materiálového koláča a urýchlilo sa vytvrdenie spojiva vo vnútri materiálového koláča.0003 Zo spisu EP 1 508 414 A 2 je napríklad známe, že sa materiálový koláč v Iise jednostranne naparí pomocou vodnej pary, pričom sa skúša naniesť iba pokiaľ možno nepatrné množstvo pary, aby sa zabránilo vymývaniu spojiva a aby sa umožnil pokial možno krátky Iisovací proces.0004 Zo spisu DE 10 2006 058 612 A 1 je známe, že sa materiálový koláč pred Iisovaním zvlhčuje za pomoci pary.0005 V spise EP 1275 370 je opísaný netkaný materiál (napr. drevitá buničina), na ktorý je možno súčasne naniesť Iipidovú a vodnú fázu.0006 Lipidová fáza môže obsahovat tuk obsahujúci súčasti, ktoré sú izolované z prírodných olejov, to znamená čisté triglyceridy alebo ich zmesi. 0007 Lipidové a/alebo vodné fázy môžu obsahovat ďalšie súčasti, ako sú tenzidy a ďalšie aktívne substancie (polyoly a deriváty polyolov).0008 Takéto zvlhčenie má tu nevýhodu, že dávkovanie zvlhčovacieho prostriedku na základe ostreku zvlhčovacieho prostriedku je vplynnom stave možné iba veľmi nepresne.0009 Okrem toho je ostrekovanie parou vzásade spojené srelatívne vysokými stratami zvlhčovacieho prostriedku.0010 Je teda úlohou predloženého vynálezu dat kdispozícii zvlhčovacl prostriedok, ktorý by sa vyvaroval nevýhod stavu techniky.0011 Táto úloha bola vyriešená pomocou zvlhčovacieho prostriedku, ktorý obsahuje polyoly, acylglyceridy alebo ich deriváty, tenzidy a vodu.0012 Polyoly majú aspoň dve OH skupiny, pričom OH skupiny môžu byt primárne, sekundárne alebo terciárne OH skupiny. Polyoly majú svýhodou aspoň dve primárne OH skupiny. Takéto zlúčeniny sa tiež označujú ako glykoly. Ako polyoly sú tiež použiteľné polyoly s dlhšim reťazcom.0013 Ako acylglyceridy sú použiteľné rôzne prírodné alebo neprírodné substancie. Vjednej výhodnej forme uskutočnenia obsahuje zvlhčovací prostriedok acylglyceridy, ktoré obsahujú nenasýtené mastné kyseliny. Takéto môžu byť získavané napríklad z repkového oleja.0014 Ako acylglyceridy sa môžu použiť monoacylglyceridy, diacylglyceridy alebo triacylglyceridy. Keď sa použijú triacylglyceridy, tak sa jedná s výhodou o substancia, ktoré sú pri teplote miestnosti (25 °C) kvapalné. Použitie látok na báze rastlinných olejov je výhodné. U triacylglyceridov sa môže jednať o jednoduché triacylglyceridy, u ktorých sú postranné reťazce rovnaké, môžu byť ale tiež prítomné zmiešané postranné reťazce.0015 Deriváty zahrňujú obzvlášť sulfátované a fosfátované deriváty.0016 Vjednej forme uskutočnenia vynálezu môže byt esteriñkovaná iba jedna alebo dve hydroxylové skupiny a ostatné dve sú voľné alebo modiñkované.0017 Vo zvlhčovacom prostriedku podľa vynálezu sa vyskytuje s výhodou 5 až 20 hmotnostných dielov polyolu spoločne s 2 až 10 hmotnostnými dielmi acylglyceridov alebo derivátov acylglyceridov a s 10 až 30 hmotnostnými dielmi tenzidov.0018 Množstvo vody sa môže nastavit vzávislosti na potrebách stroja. Typicky obsahuje produkt, vztiahnuté na vyššie uvedené údaje, relativne veľa vody. Zvlhčovací prostriedok sa môže dodávať ako koncentrát a potom predstavuje množstvo vody, vztiahnuté na vyššie uvádzané údaje, asi 60 dielov vody. Produkt sa však môže potom ešte pred nanesením na materiálový koláč zriedit o faktor 2 až 10.0019 Ako vhodné tenzidy sa ukázali iónové tenzidy, ako sú napr. aniónovéa katiónové tenzidy. Vniektorých formách uskutočnenia môžu však tiežprichádzať do úvahy neionogénne tenzidy. S výhodou sa používa zmes tenzidov.0020 Zvlhčovacie prostriedky podľa vynálezu môžu obsahovat ešte ďalšie pomocné látky, ako sú napríklad farbivá alebo aromatické látky. Ďalej sa môžu použiť zahusťovacie činidlá, aby sa mohla regulovať viskozita. Tiež môžu byt obsiahnuté plnidlá alebo látky na sprostredkovanie priľnavosti, ktoré pôsobia ako vyhladzovacie prostriedky na povrchu zlisovaných materiálových dosiek. Zvlhčovací prostriedok podľa vynálezu sa môže v zásade na materiálový koláč nastriekat. S výhodou sa však zvlhčovací prostriedok nanáša pomocou valca. 0021 Za pomoci nanášacieho valca a proti nanášaciemu valcu nastavitelného dávkovacieho valca je možné presné dávkovanie množstva zvlhčovacieho prostriedku, prenášaného na materiálový koláč. Tým sa môže preniest na materiálový koláč vlhkosť, ktorá je nutná na rýchle lisovanie a na dobrú kvalitu povrchu. Nanesenim zvlhčovacieho prostriedku na materiálový koláč zostáva tento zvlhčovací prostriedok najprv na povrchu materiálového koláča, prípadne v oblasti blízkej povrchu materiálového koláča.0022 Pri vstupe materiálového koláča do lisu vzniká vplyvom vysokého obsahu vlhkosti na povrchu a vplyvom vysokej teploty Iisovacieho plechu náhle odparenie, takže dôjde k parnému rázu cez materiálový koláč. Tým je možné obzvlášť dobré preniknutie tepla do materiálového koláča. vplyvom dobrého preniknutia tepla do materiálového koláča na základe parného rázu sa ďalej urýchli tuhnutie spojiva, zvlášť vo vnútornej časti materiálového koláča. Zvlhčovací prostriedok na povrchu hotovej zlisovanej dosky spôsobuje zlepšenú hladkosť povrchu, čim je miera brúsenia pri ďalšom spracovaní nižšia. Ďalej spôsobuje zlepšenú hladkosť povrchu tým, že póry na povrchu dosky sú menšie. Neskôr nanášané laky alebo lepidlá neprenikajú preto tak hlboko do dosky, takže spotreba laku je podstatne nižšia.0023 Za pomoci zvlhčovacieho prostriedku sa vlákna materiálového koláča stanú viac elastické a dajú sa lepšie zhutnit. Po zlisovaní zostáva čiastočne na povrchu tenká vrstva (povrchová vrstva lisovaného predmetu), ktorá sa musí0024 Vplyvom zvlhčenia materiálového koláča cez nanášacie valce sa môže výhodným spôsobom zaistiť to, že sa môže zvlhčovací prostriedok dobre dávkovať, pričom súčasne sa udržujú straty zvlhčovacieho prostriedku veľmi nepatrné. Pomocou zvlhčenia materiálového koláča zospodu sa môže okrem toho vytvoriť parný ráz, vznikajúci pri lisovaní materiálového koláča, ktorý má prenikat do vnútornej oblasti materiálového koláča, obzvlášť výhodným spôsobom, pretože parný ráz preniká do materiálového koláča zhora a zospodu. Súčasne sa môže vplyvom zvlhčenia materiálového koláča zospodu pôsobiť proti formovacím efektom materiálového koláča, ktoré vznikajú vplyvom. 10 hmotn. čisteného sójového oleja, ktorý obsahuje prevažne glyceridy kyseliny olejovej a kyseliny linolovej o 8 hmotn. 1,2-propylénglykolu- 12 hmotn. tenzidu (zmes z aniónových a neionogénnych tenzidov) o 70 °/o hmotn. vody, sa zriedil vodou v pomere 1 3 , nastriekal sa na koláč z drevitého materiálu so spojivom Melamin - Urea - Phenol - Formaldehyd (MUPF) a tento koláč sa zlisoval.0026 Vznikla takto hladká pevná doska.

MPK / Značky

MPK: B29D 7/01, B01F 17/00, D21J 1/04

Značky: zvlhčovací, prostriedok

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-e18764-zvlhcovaci-prostriedok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zvlhčovací prostriedok</a>

Podobne patenty