Adsorpčné tepelné čerpadlo

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Daný vynález sa týka adsorpčného čerpadla s tepelným výmenníkom podľa predvýznakovej časti nezávislého patentového nároku.0002 Už dávno sú známe tepelné výmenníky ľubovoľného vyhotovenia, ktoré sú včlenené do primárneho okruhu adsorpčného tepelného čerpadla, aby produkovali médium nesúce teplo, ohríate horákom. Ďalej sú už dávno známe tepelné výmenníky so splodinami spaľovania, ktoré sú včlenené do vetvy splodín spaľovania vykurovacieho kotla alebo prietokového teplovodného kotla a zo strany splodín spaľovania sú zapojené za primárnym tepelným výmenníkom.0003 Dokument EP-A-0825393 zverejňuje takýto tepelný výmennik0004 Základom daného vynálezu je úloha zostaviť pokiaľ je možné také tepelné výmenníky, pri ktorých primárny tepelný výmennik a tepelný výmennik so splodinami spaľovania tvoria jeden konštrukčný diel a tento prepojiť tak, aby sa pri použití v adsorpčnom tepelnom čerpadle dostalo zo splodín spaľovania maximum tepla a priviedlo do tepelného čerpadla.0005 Riešenie tejto úlohy spočíva vo význakových znakoch nezávislého nároku.0006 Ako výsledok tohto návodu vyplynie kompaktný tepelný výmennik, ktorý vo dvoch stupňoch ochladí splodiny spaľovania až takmer na vonkajšiu teplotu, pričom na základe rôznych úrovní teploty vznikajúce čiastkové prúdy sa tam zavádzajú do tepelného čerpadla,kde majú ma základe svojich úrovni teplôt najväčšie využitie.0007 Predmet prvého závislého patentového nároku vedie k optimalizácii tepelného výmennika. To je obzvlášť účelné s ohľadom na dosiahnutie čo možno najväčšieho stupňa účinnosti pri nie priliš rastúcich nákladoch. Opatrenia podľa druhého závislého patentového nároku vedú k optimálnemu dimenzovaniu tepelného výmennika.0008 Návod podla posledného závislého patentového nároku zabraňuje neželanému zhoršeniu stupňa účinnosti adsorpčného tepelného čerpadla.0009 Príklad uskutočnenia vynálezu sa v nasledujúcom bližšie objasňuje na základe obr. 1 až obr. 3 výkresu.obr. 1 principiálne znázornenie prierezu tepelného čerpadlaobr. 2 pohľad na jeho čelnú stranuobr. 3 prepojenie prvkov adsorpčného čerpadla0011 Vo všetkých troch obrázkoch znamenajú rovnaké vzťahové značky vždy rovnaké detaily0012 Tepelný výmenník 1 adsorpčného čerpadla g pozostáva zo steny rúrkovej špirály g, navinutej na stene s medzerou, ktorá sa rozkladá od čelnej strany g tepelného výmenníka ažk protiľahlej strane § a obklopuje vnútorný priestor Q, do ktorého vyčnieva dúchadlový horákZ zásobovaný zemným plynom, pričom medzi vnútorným plášťom špirály § a obvodom valcovito vytvoreného horáka Z zostane kruhovito odstup g.0013 Rúrková špirála g je rozdelená do množiny segmentov, ktoré pozostávajú z čiastkových špirál g, 10, g, g. Čiastkové špirály g, 19, 11, g môžu exitovat cez ľubovoľné množstvo rúrkových vedení sľubovoľným množstvom jednotlivých obehov. Všetky tieto čiastkové špirály majú vtoky a odtoky s a 14, pričom čiastkové špirály g až Q sú spolu vzhľadom na vtoky a odtoky 1 § a 15 priechodne prepojené, segmenty sú teda pre fluidum prúdiace rúrkovými špirálami zapojené do série. Je irelevantné, do akého počtu čiastkových špirál je rúrková špirála rozdelená, zmysel majú aspoň dve čiastkové špirály. V príklade uskutočnenia tvoria špirály g, Q a g primárny tepelný výmenník, zatial čo špirála 12 predstavuje tepelný výmenník so splodinami horenia.0014 Adsorpčné tepelné čerpadlo g podľa obr. 3 má primárny okruh, v ktorom je primárny tepelný výmenník 15 spojený pomocou zeolitového modulu 20 s nízkoteplotným tepelným výmenníkom 21. Vsmere prúdenia nízkoteplotného tepelného výmenníku je zaradené čerpadlo 22, s ktorým je zo strany výstupu spojený ďalší zeolitový modul Q, ktorý je opät spojený s primárnym tepelným výmenníkom 15. Ten sa ohrieva horákom z, do ktorého sa cez vedenie Q privádza zemný plyn a cez vedenie 25 so zabudovaným dúchadlom gg vzduch. Vľavo umiestnený zeolitový modul gg je svojím druhým dielom časťou sekundárneho okruhu, v ktorom je spolu s ďalším tepelným výmenníkom g a čerpadlom 21 zapojený do série. Ďalší tepelný výmenník E je zaradený v spotrebiteľskom okruhu, ktorý má zo strany spotrebiteľa ústredné vykurovanie 2 § svykurovacími telesami aparalelne s nimi ovládaný prepojovacím ventilom za je zásobník úžitkovej vody 30. Vpriebehu spotrebiteľského okruhu je umiestnené čerpadlo § 1, ktoré odvádza vykurovaciu vodu z vykurovacích telies 28 ústredného kúrenia, resp. podľa polohy prepojovacieho ventilu ga tiež zo zásobníka §Q úžitkovej vody a privádza ju do ďalšieho tepelného výmenníka gs. Za nim je zapojený nízkoteplotný tepelný výmenník 21, ktorý je potom zase zapojený s prietokovými stranami zásobníka QQ úžitkovej vody alebo vykurovacích telies ústredného kúrenia 2 §. Spotrebiteľský okruh je teda ohrievaný pomocou oboch tepelných výmenníkov g a 21 a ochladzuje cez tepelné spotrebiče 28 resp. Q.0015 vpravo umiestnený adsorbujúci zeolitový modul go je umiestnený zo strany odparovacieho zariadenia v tepelnom okruhu okolitého prostredia, spoločne s čerpadlom 13 poháňaným elektromotorom 32, tepelným výmenníkom g okolitého prostredia a tepelnýmvýmenníkom 16 so splodinami spaľovania, od ktorého potom vedie spätné vedenie okruhu zase späť k zeolitovému modulu gg.0016 Splodiny spaľovania v horáku 7 pôsobia najprv na primárny tepelný výmenník 15 a potom cez vedenie 35 splodín spaľovania, ktorého dĺžka - porovnaj obr. 1, sa môže blížiť nule, na tepelný výmenník 16 so splodinami spaľovania, odkiaľ sa splodiny spaľovania dostávajú cez hrdlo § 55 splodín spaľovania do atmosféry. Pre pripad, že sa úroveň teploty vtepelnom okruhu okolitého prostredia vplyvom tepelného výmenníka 1 § so splodinami spaľovania zvýši natoľko, že zokolitého prostredia už nemôže byt do tepelného okruhu okolitého prostredia naviazané žiadne teplo, musia byt vykonané preventívne opatrenia. Z tohto dôvodu je použitý regulátor 37, ku ktorému je ako prvý vstup priradený cez vedenie Q tepelný snímač g a ako druhý vstup cez vedenie 11 tepelný snímač 59. Nastavovacie vedenie g regulátora je spojené s elektromagnetíckým pohonom i 31, ktorý je začlenený do vedenia 35 splodín spaľovania. ovládaním tohto ventllu gs je možné v prípade príliš vysokej teploty ga priviesť splodiny spaľovania pri obídení tepelného výmenníka 16 priamo cez obtokové vedenie g do hrdla §§ splodín spaľovania.1. Adsorpčné tepelné čerpadlo stepelným výmenníkom vtvare rúrkovej špirály obklopujúoej vnútorný priestor, v ktorom je uložený horák, vyznačujúce sa tým, že rúrkova špirála (3) pozostáva aspoň zdvoch axiálne súosých, vzájomne usporiadaných čiastkových špirál (9, 10, 11, 12), ktoré majú obe pripojenia (13, 14) a že splodiny spaľovania horáka (7) najskôr prúdia čiastkovými špirálami (9, 10, 11), prislúchajúcimi k horáku (7),ktoré sú zapojené vsérii, spojené s primárnym okruhom a potom prúdia čiastkovými špirálami (12), umíestnenými od horáka (7) najďalej, ktoré sú svojimi pripojeniami zapojené do okruhu okolitého prostredia adsorpčného tepelného čerpadla (2).2. Adsorpčné tepelné čerpadlo podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že čiastkové špirály(9, 10, 11), prislúchajúce k horáku (7) pozostávajú z aspoň troch čiastkových špirál.3. Adsorpčné tepelné čerpadlo podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že čiastkovel špirále(12) rúrkovej špirály (3), umiestnenej od horáka (7) najďalej, je predradený ventil (43),ovládateľný elektromagnetom (42), ktorý je umiestnený na výstupe regulátora (37),ktorého vstupy sú tvorené dvoma teplotnými snimačmi (38, 40), zčoho jeden (38) je v smere prúdenia zeolitového modulu (20) priradený teplote v tepelnom okruhu okolitého prostredia adsorpčného tepelného čerpadla (2) a druhý (40) teplote okolitého prostredia v tepelnom výmenníku (34) okruhu okolitého prostredia.

MPK / Značky

MPK: F25B 35/00, F25B 17/00, F25B 30/00

Značky: čerpadlo, adsorpčné, tepelně

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-e1585-adsorpcne-tepelne-cerpadlo.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Adsorpčné tepelné čerpadlo</a>

Podobne patenty