Prstencová výstelka pre lanové kladky a vratné lanové kotúče lanových dráh

Číslo patentu: E 15382

Dátum: 10.08.2009

Autor: Miessbacher Herwig

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 vynález sa vzťahuje na prstencovú výstelku pre lanové kladky a vratné lanové kotúče lanových dráh s elastickým a/alebo elastomérnym materiálom.0002 Takéto výstelky schematicky zobrazené na obrázku 1 sú zvyčajne uložené okolo centricky umiestneného náboja a na ploche plášťa vykazujú obežnú drážku, cez ktorú beží vedené pripadne transportované lano. Pritom je výstelka na jej čelnej strane zväčša prekrytá bočným kotúčom. Prstencová výstelka spravidla pozostáva z gumy a na jednej strane slúži na cielené vedenie |ana a na druhej strane na izoláciu prípadne odviazanie prípadne tlmenie oscilácií vibrácií indukovaných lanom voči opornej konštrukcii.0003 DE 800 262 sa týka výstelky Ianového kotúča s Iichobežnikovým alebo rybinovým prierezom,ktorá v oblasti Ianovej drážky pozostáva ztkanivových doštičiek spojených do segmentu, a ktorá je upevnené na venci remenice prostrednictvom postranných klinových segmentov utiahnuteľných v radiálnom smere.0004 DE 198 16 327 A 1 sa týka Ianového kotúča s okrúhlym telesom, ktoré je tvorené z viacerých,vzájomne koncentrických prstencov.0005 Ulohou vynálezu je jednoduchým spôsobom prispôsobiť tuhost systému na určité podmienky dané vzariadeni lanovej dráhy aj za zohladnenia vyskytujúcich sa síl, poveternostných vplyvov a rýchlosti.0006 Táto úloha bola vyriešené prstencovou výstelkou podľa nároku 1. Výhodné formy uskutočnenia vyplývajú zo závislých nárokov. Výhodné vyhotovenia vynálezu budú ďalej vysvetlené aj na základe obrázkov.0007 Podla vynálezu je navrhovaná prstencová výstelka pre lanové kladky a vratné lanové kotúče lanových dráh s elastickým a/alebo elastomérnym materiálom, pričom výstelka vykazuje dutiny vo vnútri materiálu, vybrania na okraji a/alebo axiálne sa rozprestierajúce kanály a/alebo k nim zošikmené kanály a/alebo penové oblasti. Podla vynálezu výstelka nepozostáva z plného materiálu,ale má vykazovať nasledujúce oslabenia materiálua) dutiny vo vnútri materiálu, b) vybrania na okraji a/aleboc) axiálne sa rozprestierajúce kanály d) penové oblasti.0008 Týmto sa oslabi prstencový prierez, takže materiál sa pri zaťažení môže výhodnejšie deformovať zvýši sa poddajnost a zníži sa tuhost. Výhoda ale pritom vzniká aj úsporou materiálu v dôsledku dutín, pokial tieto nie je potrebné vyhotoviť následným opracovaním vyrezaním.0009 Vynález je možné použiť pri vinutých, Iisovaných a vstrekovaním zhotovených výstelkách lanovkových kladiek, ale aj pri extrudovaných šnúrach lanových dráh pre vratné lanové kotúče.0010 Axiálne prebiehájúce kanály môžu na prinajmenšom jednom konci ústiť včelnom vybraní výstelky rozprestierajúcom sa v obvodovom smere. Možné je aj prepojiť kanály prostredníctvom prinajmenšom jedného spojovacieho kanálu s plochou plášťa výstelky.0011 Čelné, v podstate prstencové vybranie by malo byť spojené s čelnými, radlálne prebiehajúcimi vybraniami. Tieto môžu byť prinajmenšom čiastočne vyplnené gélom.0012 Na lepšie odvodnenie môžu byť kanály vo vnútri výstelky usporiadané tiež naklonene.0013 Ďalej je možné 10 - 80 plochy prierezu napríklad podľa obrázku 3 vyhotovit z peny. Výhodná je pena (lahčená guma, zmiešaná otvorená a uzavretá bunková štruktúra) s hustotou od 0,4 do 1,2,výhodne od 0,5 do 1,1 g/cm.0014 Ako materiál na výstelku sa odporúča nasledujúci materiál na báze- BR,- PUR, a ich zmesí. 0015 Pre elastický prípadne elastomérny materiál sa odporúča tvrdost (podľa DIN 53505) od 60 do 90 ShA a hustota od 1,1 do 1.4 g/cms.0016 Oder (podľa DIN 53516) by mal byť medzi 30 a 200 mm.0017 V prípade použitia dutín sa odporúča oválny tvar s pozdlžnou osou v axiálnom smere a s priečnou osou v radiálnom smere prstencovej výstelky. Odchýlky od tohto sú tiež možné predovšetkým guľovité dutiny spĺňajú rovnakú úlohu. Priemerný priemer dutín by mal byť od 2 do 20 mm. výhodnejšie od 5 do 10 mm.0018 Vztiahnuté na celkový prierez prstencovej výstelky by mali dutiny zaberať od 5 do 80 percent,najmä od 5 do 40 percent.0019 Na základe obrázkov budú vysvetlené príklady uskutočnenia vynálezu. Pritom zobrazuje- obrázok 1 prstencovú výstelku Ianovej dráhy známeho typu čiastočne v priereze- obrázok 2 čiastočný priečny rez cez kotúčovú výstelku podľa vynálezu- obrázok 3 taktiež čiastočný priečny rez cez inú výstelku podľa vynálezu a- obrázky 4 a a 4 b taktiež čiastočné priečne rezy cez dvojicu iných vyhotovenl výstelky podľa- obrázok 4 c čiastočný pohľad na čelnú stranu prstencovej výstelky.0020 Podľa obrázku 1 je pri výstelke kotúča Ianovej dráhy podľa stavu techniky prstencová výstelka 1 natiahnutá na radiálne vo vnútri ležiaci náboj 2. Na ploche plášte okolo výstelky 1 je umiestnená obežná drážka 3 na vedenie tu nezobrazeného lana. Obidve čelné strany 3 a výstelky 1 a náboje 2 sú zvyčajne prekryté tu nezobrazenými bočnými kotúčmi. Náboj 2 je umiestnený na taktiež nezobrazenom ložisku alebo hriadeli.0021 Pri vyhotovenl podľa vynálezu podľa obrázku 2 je výstelka 1 napríklad z SBR/BR vybavená oválnymi dutinami 8 v priereze, umiestnenými v dvoch radiálne nad sebou Iežiacich vrstvách. Obidve čelné strany 3 a výstelky 1 obsahujú radiálne smerom dovnútra zošikmene plochy 7. Rozmery uvedené na obrázku 2 sú u tohto príkladu uskutočnenia nasledujúce- Da 382,- Di 306, 0022 Pri forme uskutočnenia podľa obrázku 3 sú namiesto dutín 8 usporiadaných vo vnútri výstelky použité vybrania 8 a tak na čelných stranách 3 a, ako aj na vnútornom obvode 13. Je samozrejme, že vynález zahŕňa aj také formy uskutočnenia, ktoré vykazujú tak dutiny, predovšetkým podľa obrázku 2,ako aj vybrania, predovšetkým podľa obrázku 3. Aj na okrajoch vnútorného obvodu 13 sú Iokalizované prstencové vybrania 9. Lano Ianovej dráhy bežl cez obežný kotúč 3 vo vzdialenosti d od vnútorného priemeru Di. Vo vnútri prstencovej výstelky sa nachádza penová oblast GB.0023 Pri osobitných formách uskutočnenia podľa obrázkov 4 a, 4 b a 4 c sa vo vnútri materiálu výstelky 1 v axiálnom smere, t.j. priečne k smeru chodu Iana, rozprestierajú kanály 10 prípadne kanály 10 a, ktoré sú zošikmené voči kanálom 10 rozprestierajúcim sa v axiálnom smere, aby bolo možné postranne lepšie odvádzať eventuálne prítomnú vodu. Kanály 10 pripadne 10 a končia podľa obrázku 4 c v čelných a predovšetkým prstencových vybraniach 11. Tieto sú spojené staktiež čelnými, ale radiálne sa rozprestlerajúcimi vybraniami 12. Týmto je umožnené lepšia výmena vzduchu a prostrednictvom chladenia vzduchom je možné oneskorit prípadne úplne eliminovať eventuálnu karbonizáciu vo vnútri prstence pri výskyte vysokých síl a vyššlch teplotách.Lanová kladka alebo vratný lanový kotúč Ianovej dráhy, obsahujúciprstencovú výstelku (1) a náboj (2), pričom výstelka (1) je usporiadaná dookola okolo centricky umiestneného náboja (2), pričom výstelka (1) na ploche plášťa vykazuje obežnú drážku (3) na vedenie Iana, pričom výstelka (1) je vytvorená ako tvarovaná súčiastka aje vyrobená z elastického alebo elastomérneho materiálu, apričom výstelka (1) vykazuje dutiny (8) vo vnútri materiálu a/alebo vybrania (8 a) na okraji a/alebo axiálne sa rozprestierajúce kanály (10) a/alebo k nim zošikmené kanály (10 a).Lanová kladka alebo vratný lanový kotúč podľa nároku 1, pričom kanály (10, 10 a) ústia na prinajmenšom jednom konci do čelného vybrania (11) výstelky (1) rozprestierajúceho sa v obvodovom smere.Lanová kladka alebo vratný lanový kotúč podľa nároku 1 alebo 2, pričom kanály (10, 10 a) sú spojené prostrednictvom prinajmenšom jedného spojovacieho kanála (13) s plochou (14) plášťa výstelky (1).Lanová kladka alebo vratný lanový kotúč podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov. pričom čelné vybrania (11) sú spojené sčelnými, radiálne sa rozprestierajúcimi vybraniamiLanová kladka alebo vratný lanový kotúč podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov,pričom kanály (10 a) sú vo vnútri výstelky (1) usporiadané šikmo.Lanová kladka alebo vratný lanový kotúč podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov,pričom čelné vybrania (11) sú prinajmenšom čiastočne vyplnené gélom.Lanová kladka alebo vratný lanový kotúč podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov,pričom výstelka ( 1) vykazuje SBR, NR, BR, PUR a/alebo EPDM.Lanová kladka alebo vratný lanový kotúč podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov. pričom dutiny (8) prípadne vybrania (8 a) a eventuálne kanály (10, 10 a) tvoria 10 až 80 percent prierezu výstelky.Lanová kladka alebo vratný lanový kotúč podľa nároku 8, pričom dutiny (8) prípadne vybraniaLanová kladka alebo vratný lanový kotúč podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov,pričom materiál výstelky (1) vykazuje tvrdost (podľa DIN 53505) medzi 60 a 90 ShA.Lanová kladka alebo vratný lanový kotúč podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov,pričom materiál výstelky (1) vykazuje hustotu medzi 1.1 a 1,4 glcm°.Lanová kladka alebo vratný lanový kotúč podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov,pričom výstelka (1) obsahuje penové oblasti (G B).

MPK / Značky

MPK: B61B 12/02

Značky: výstelka, dráh, vratné, prstencová, lanových, kotúče, kladky, lanové

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-e15382-prstencova-vystelka-pre-lanove-kladky-a-vratne-lanove-kotuce-lanovych-drah.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prstencová výstelka pre lanové kladky a vratné lanové kotúče lanových dráh</a>

Podobne patenty