Súčasť odevu

Číslo patentu: E 10832

Dátum: 05.05.2008

Autor: Lambertz Bodo

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka súčasti odevu, určenej pre používanie najmä pri športových činnostiach, ako je jogging, korčuľovanie, lyžovanie a podobne,a opatrenej vankúšmi na vonkajšej strane kĺbov.0002 Odev slúži na ochranu osôb, najmö na ochranu pred poveternostnými vplyvmí. Za určitých podmienok, napríklad pri športových aktivitách, slúži odev navyše na ochranu pred zraneniamí. Okrem toho má odev za úlohu pri nízkych vonkajších teplotách bránit prechladnutiu tela za tým účelom má odpudzovat vietor a vodu.0003 Pokial sa odev nosí vstave pokoja, je jeho funkčnost kedykolvek zaručená. Avšak pri pohybe, najmö pri športových aktivitách, dochádza kvytahaniu azhúžvaniu odevu, ktoré môže negatívne ovplyvnit funkčnost danú v čase pokoja. Najmö v oblasti kĺbov, pri ktorých v prípade ohýbania dochádza k napínaniu odevu na vonkajšej strane, čo vedie ku zníženiu hrúbky použitého materiálu, a ochranná funkcia zaručená v čase pokoja už nie je k dispozícii.0004 Aby sa obmedzila táto nevýhoda, vonkajšia strana kĺbov sa, ako je známe, vystiela vankúšom (pozri napr. DE 8 l O 4 653 Ul). Vankúše ovplyvňujú zvýšenie hrúbky materiálu, takže v prípade ohýbania kĺbu je na jeho vonkajšej strane k dispozícii hrubšia vrstva materiálu, než je tomu v prípade bez vankúša. To spôsobuje síce zlepšenie izolačných vlastností avšak ivankúš sa pri ohýbaní kĺbov natahuje, takže itu to má za následok zníženie vrstvy materiálu, ktoré redukuje dobré izolačné vlastnosti pokojného stavu. To platí napríklad pre stav techniky známy zUS 200 ó/Oll 745 l Al. Tento vynález opisuje usporiadanie vankúšovania pomocou elastických bavlnených alebo syntetických vlákien dlhej životnosti, nízkej váhy, schopných prania, ktoré umožnia výplňový materiál dostatočnej hrúbky. Aj tu ohýbanie kĺbu spôsobuje znižovanie vrstvy materiálu, vzhľadom na jeho prefahovanie.0005 Tu napomáha náprave tento vynález. Vynález si kladie za úlohu vytvorit súčasľ odevu, určenú kpoužívaniu najmö pri športových činnostiach, ktorá voblasti vonkajších strán kĺbov vykazuje pri ohýbaní kĺbov rovnako dobré izolačné vlastnosti, ako v prípade vystretého kĺbu. Podľa vynálezu sa táto úloha rieši tým, že vankúš je tvorený rebrami, ktoré sú na strane priliehajúcej k pokožke usporiadané jedno vedľa druhého, a sú principiálne orientované kolmo k pozdĺžnej osi súčasti odevu, aže rebrá sú medzi sebou rozpojené,a že rebrá majú podobu slučiek, a majú steny, a so stenami spojenú základňu, la spolu s vonkajším materiálom tvoria komôrky, ktoré sú naplnené vzduchom prostredia.0006 Pomocou vynálezu je vytvorená súčasf odevu, určená k používaniu najmä pri športovej činnosti, ktorá v oblasti vonkajšej strany kĺbov vykazuje pri ohýbaní kĺbu izolačné vlastnosti, porovnateľné s izolaćnými vlastnostami jestvujúcimi pri vystretom kĺbe. To je spôsobené najmá tým. že rebrá sú medzi sebou navzájom rozpojené, takže ohýbanie kĺbu má za následok len napínanie vonkajšieho materiálu, a rebrá si napriek tomu zachovávajú svoju hrúbku materiálu, takže vzdialenosť medzi vonkajšou stranou súčasti odevu a pokožkou ostáva nezmenená. Tým sa pokožka pri zohnutom kĺbe izoluje od poveternostných vplyvov, takže nedochádza k neprijemnému pocitu chladu na pokožke. Vytvorenie rebier vo forme slučiek má okrem toho výhodu v tom,že medzi vnútorným priestorom slućiek a vonkajšou stranou súčasti odevu sa vytvára vzduchová komôrka. Vdaka usporiadaniu slučiek jednej vedla druhej a ich tam sa nachádzajúcich vzduchových vankúšikov dochádza k veľmi dobrej izolácii, ktorá je nezmenšená iv prípade ohýbania kĺbov.0007 V rámci ďalšieho rozvoja vynálezu sú rebrá medzi sebou usporiadané bez spojenia. Tým sa vytvára možnost, že vprípade ohýbania kĺbu môžu jednotlivé rebrá menit polohu nezávisle od ostatných, vďaka čomu sa bráni ovplyvňovaniu pohybu rebier susediacimi rebrami v prípade ohýbaní kĺbu. To má vplyv na mimoriadne flexibilnú a súčasne vysoko hodnotnú izoláciu.0008 Ďalšie rysy a úpravy vynálezu sa uvádzajú v ostatných nárokoch. Príklad realizácie vynálezu je znázornený na výkrese, a v dalšom je podrobne popísaný. Sú toObr. l Schematický rez vankúšom voblasti kolenného kĺbu v nezohnutom staveObr. 2 Na obr. i znázornený vankúš v zohnutom stave kolenného kĺbu0009 Súćasf odevu podľa vynálezu je vysvetlená na príklade oblasti kolena. Voblasti kolenného kĺbu 2 sa ráta svankúšom l. Vankúš l je uložený na vonkajšej strane 21 kolenného kĺbu 2, teda pred jabĺćkom kolena, tj. na odvrátenej strane podkolennej jamky 22. V prípade ostatných kĺbov, napr. laktového kĺbu, je vankúš podľa vynálezu uložený naodvrátenej strany ohybu paže. takisto napr. v oblasti pliec na strane odvrátenej od ramena, alebo priprstových kĺboch na strane odvrátenej od dlane a prstových brušiek. Tietomiesta sú v zmysle vynálezu vonkajsie strany kĺbov.0010 Vankúš 1 prilieha kpokožke 3 osoby, ktorá odev nosí. Zoširoka kryje oblast kolena 2. vankúš 1 je tvorený rebrami 4, aje našitý alebo napletený kostatnému vonkajšíemu materiálu 5 tvoriacemu súčast odevu, pričom sa spravidla jedná o textilný materiál. Rebrá 4 sú takisto zhotovené z textilného materiálu. Rebrá 4 sú usporiadané na tej strane vonkajšieho materiálu 5, ktorá prilieha k pokožke 3. Počíta sa s množstvom rebier 4 navzájom medzi sebou susediacich, ktoré sú principiálne orientované kolmo k pozdĺžne osi súčasti odevu, teda v prípade uvedeného príkladu realizácie k pozdĺžne osi nohy,a sú teda v podstate horizontálne. Rebrá 4 majú vždy po dve steny 41 a jednu základňu 42 spojenú so stenami 41, prostredníctvom ktorej rebrá 4 priliehajú k pokožke 3. Rebrá 4 sa teda dotýkajú pokožky 3 iba úzkymi pásmi, čim sa zvyšuje pohodlie nosenia. Rebrá 4 majú podobu slučiek. pričom medzi stenami 41, základňou 42 a vonkajším materiálom 5 sa tvoria komôrky, ktoré sú vyplnené okolitým vzduchom. Tým vznikajú vzduchové vankúšiky.0011 Rebrá 4 sú medzi sebou rozpojené. Rozpojenie rebier 4 znamená, že,rebrá 4 síce medzi sebou navzájom susedia a vo vystretom stave kĺbu (obr. 1) sú usporiadané tak, že sa dotýkajú ale nie sú navzájom pospájané, takže ohýbanie kĺbu a tým napínanie vonkajšieho materiálu 5 nemá za následok napínanie rebier 4, ako je zrejmé zobr. 2. Naopak, napínanie vonkajšieho materiálu 5 ovplyvňuje posun rebier 4, takže medzi susediacimi rebrami sa vytvára vždy jedna štrbina 7. Zporovnania obr. Aaobr. 2 je zrejmé, že vzdialenosť vonkajšieho materiálu 5 od pokožky 3 ostáva aj v zohnutom stave kĺbu rovnaká. Takto je komôrkami ó tvorený vzduchový vankúš prítomný aj V zohnutom stave kĺbu. Vytvorenie štrbiny 7 medzi susediacimi rebrami 4 bráni priliehaniu vonkajšieho materiálu 5 vzohnutom stave k pokožke 3. Tým sa aj medzi rebrami 4 vytvára akýsi druh vzduchového vankúša, ktorý bráni priamemu ovplyvňovaniu pokožky okolitým vzduchom atým aj chladeniu klbu.0012 Vankúše podla vynálezu sú vhodné predovšetkým pre súčasti odevu pre športové aktivity ich použitie tieto aktivity vžiadnom smere neobmedzuje. Osobitne výhodné je použitie vankúšov podľa vynálezu pri takých druhoch športu, ktoré sa vykonávajú vstudenom prostredi, alebo pri silnom vetre vznikajúcom pohybom vozidla. Sem patria predovšetkým športy, ako napr. lyžovanie, snowboarding alebo korčuľovanie. Ale napr. aj pri bicyklovani,ktoré sa tiež vykonáva pri nízkych teplotách, a pri ktorom navyše na kĺbypôsobí vietor vzníkojúcí pohybom, vedie vonkúš podľa vynólezu k podsfołne zníženému chlodeniu kĺbov.

MPK / Značky

MPK: A41D 13/06

Značky: súčasť, odévů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-e10832-sucast-odevu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Súčasť odevu</a>

Podobne patenty