Číslo patentu: 288255

Dátum: 19.01.2015

Autor: Freiberg Stefan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Predložený vynález sa týka filtračného zariadenia, predovšetkým filtra s aktívnym uhlím odvetrávacieho zariadenia palivovej nádrže motorového vozidla, s minimálne jedným upínacím zariadením, cez ktoré je filtračné zariadenie upevniteľné na ďalšom konštrukčnom dielci, predovšetkým cez závitový spoj. Podstatné pre vynález je pritom, že na minimálne jednom upínacom zariadení je plánovaná ako montážna pomôcka vytvorená kontúra západky, s ktorou je filtračné zariadenie na uľahčenie konečnej montáže zablokovateľné s kontúrou protizápadky plánovanou na ďalšom konštrukčnom dielci a tým je predbežne fixovateľné vo svojej montážnej polohe.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka filtračného zariadenia, predovšetkým filtra s aktívnym uhlím odvetrávacieho zariadenia palivovej nádrže motorového vozidla podľa predvýznakovej časti nároku 1. Vynález sa okrem toho týka motorového vozidla vybaveného takým filtračným zariadením.Z dokumentu US 4 793 839 je známe filtračné zariadenie takého druhu, ktoré na motorovom vozidle slúži na odvetrávanie palivovej nádrže a ktoré je pripevnené na prelise batožinového priestoru motorového vozidla. Na upevnenie na prelise batožinového priestoru má filtračné zariadenie dva prídržné prvky vytvorené ako zásuvné prvky a dva vybavené priechodným otvorom. Filtračné zariadenie je pritom na upevnenie na prelise batožinového priestoru zavesené svojimi oboma zásuvnými prvkami do príslušných priechodných otvorov a následne na oboch ďalších prídržných prvkoch zoskrutkované s prelisom batožinového priestoru, predovšetkým s príchytným kovaním usporiadaným na prelise batožinového priestoru. Montážny proces sa tým uskutočňuje najprv zasunutim oboch zásuvných prvkov do príslušných priechodných otvorov, následným vychýlením filtračného zariadenia do jeho montážnej polohy, ako aj na to nadväzujúcim priskrutkovaním filtračného zariadenia. Celkovo sa tým montážny proces filtračného zariadenia na prelise batožinového priestoru motorového vozidla utvára náročné na prácu a tým draho.Pri modernej výrobe motorových vozidiel hrajú narastajúce mzdové náklady nezanedbateľnú úlohu, takže podľa možnosti by sa malo pokúsiť udržať tieto mzdové náklady nízke. Toto sa dá dosiahnuť predovšetkým racionálnymí príp. zjednodušenými výrobnými príp. montážnymi prácami.Predložený vynález sa preto zaoberá problémom poskytnúť pre filtračné zariadenie takého druhu vylepšenú alebo aspoň inú formu uskutočnenia, ktorá zjednoduší montáž filtračného zariadenia. Tento problém je podľa vynálezu riešený pomocou predmetov nezávislých nárokov. Výhodné formy uskutočnenia sú predmetom nezávislých nárokov.Vynález sa zakladá na všeobecnej myšlienke naplánovať na filtračnom zariadení na uľahčenú montáž na konštrukčný dielec motorového vozidla kontúru západky, pomocou ktorej môže byť filtračné zariadenie vzhľadom na ďalší konštrukčný dielec predbežne fixované, príp. predbežne polohované, takže konečná montáž filtračného zariadenia na ďalšom konštrukčnom dielci je zjednodušená, pretože filtračné zariadenie už vo svojej montážnej polohe môže byť zaistené západkou cez kontúru západky s kontúrou protizápadky vytvorenou na ďalšom konštrukčnom dielci a tým na nej fixované. Filtračné zariadenie môže byť napríklad filter s aktívnym uhlím odvetrávacieho zariadenia palivovej nádrže motorového vozidla a mať minimálne jedno upínacie zariadenie, ktorým môže byť filtračné zariadenie upevnené na ďalšom konštrukčnom dielci, napríklad na prelise batožinového priestoru motorového vozidla, predovšetkým pomocou skmtkového spoja. Na upínacom zariadení je pritom plánovaná podľa vynálezu a ako montážna pomôcka vytvorená kontúra západky, s ktorou môže byť filtračné zariadenie na uľahčenie konečnej montáže, pri ktorej je skrutkový spoj medzi filtračným zariadením a ďalším konštrukčným dielcom motorového vozidla utiahnutý, jednoducho fixované vo svojej montážnej polohe. Postup montáže filtračného zariadenia podľa vynálezu sa pritom uskutočňuje napriklad taktoNajprv pracovník montáže odoberie filtračné zariadenie zo skladového vozíka, ide s ním na montážnu linku a upevní filtračné zariadenie jeho minimálne jednou kontúrou západky na kontúre protizápadky ďalšieho konštrukčného dielca, napríklad prelisu batožinového priestoru. Následne odoberie zo skladového vozíka pripravené upevňovacie prvky, napríklad skrutky, ako aj príslušné náradie a zoskrutkuje filtračné zariadenie teraz už predbežne fixované vo svojej montážnej polohe s ďalším konštrukčným dielcom.Pri výhodnom ďalšom vyhotovení riešenia podľa vynálezu má minimálne jedno upínacie zariadenie priechodný otvor, ktorý pri filtračnom zariadení spojenom západkou s ďalším konštrukčným dielcom je v jednej osi s priechodným otvororn/závitovým otvorom plánovaným na ďalšom konštrukčnom dielci a pritom umožňuje zoskrutkovanie filtračného zariadenia s ďalším konštrukčným dielcom. Tým môže byť upínacie zariadenie podľa vynálezu použité na jednej strane na to, aby bolo vo svojej montážnej polohe predbežne fixované na ďalšom konštrukčnom dielci, napríklad na prelise batožinového priestoru motorového vozidla, pričom je následne závitový prvok naskrutkovaný cez priechodný otvor plánovaný na upínacom zariadení do priechodného otvoru príp. závitového otvoru, usporiadaným s ním v jednej osi, na ďalšom konštrukčnom dielci. Samozrejme je pritom možné, že filtračné zariadenie má ďalšie upínacie zariadenia, cez ktoré je upevnené príp. zoskrutkované s ďalším konštrukčným dielcom motorového vozidla, teda napríklad s prelisom batožinovéhopriestoru. Z výrobno-technického hľadiska poskytuje to tú výhodu, že nielen upevnenie západkou minimálne jedného upínacieho zariadenia na motorovom vozidle, ale aj neskoršie zoskrutkovanie sa uskutočňuje na rovnakom upínacom zariadení, takže sa môže ustáliť určitá pohybová rutina a tým obzvlášť plynulý postup montáže.Pri ďalšej výhodnej forme uskutočnenia riešenia podľa vynálezu je kontúra západky rovnako ako puzdro filtra filtračného zariadenia vyrobené z plastu, predovšetkým zo spoločného vstrekovaného plastového odliatku. Kontúra západky tak nastreknutá na puzdre filtra filtračného zariadenia sa dá tým vyrobiť v jednom pracovnom kroku spolu s puzdrom filtra, čím môže byť dosiahnutý predovšetkým veľmi presný a ekonomicky výhodný výrobný postup. Okrem toho musí byť vstrekovacia forma na výrobu puzdra filtra s kontúrami západiek podľa vynálezu modifikovaná iba v oblasti upínacích zariadení, takže v porowianí so separátne namontovanými kontúrami západiek je nevyhnutná zmena vstrekovacej formy iba raz a môže ňou byť vyrobené veľké množstvo púzdier filtrov rovnakého typu s integrovanými kontúrami západiek. Puzdrá filtrov sú pritom vyrobiteľné so zmenenou vstrekovacou formou takmer rovnako nákladné ako pôvodné puzdra filtrov nemajúce kontúry západiek, takže sa vynález dá realizovať s porovnateľne malými vynaloženými náldadmi.Ďalšie dôležité znaky a výhody vynálezu vyplývajú z vedľajších nárokov, z nákresov a z príslušného opisu obrázkov na základe nákresov.Rozumie sa, že v predchádzajúcom texte uvedené a v nasledujúcom texte ešte vysvetľované znaky sú použiteľné nielen zakaždým V uvedenej kombinácii, ale aj v iných kombináciách alebo samostatne bez toho,aby bol opustený rámec predloženého vynálezu.Prehľad obrázkov na výkresochUprednostnené príklady uskutočnenia vynálezu sú znázomené na nákresoch a sú bližšie vysvetlené v nasledujúcom opise, pričom sa rovnaké vzťahové značky vzťahujú na rovnaké alebo podobné alebo funkčne rovnaké konštrukčné dielce.Obrázky schematicky znázorňujú obrázok l filtračné zariadenie s upínacím zariadením podľa vynálezu na predbežné tixovanie na konštrukčnom dielci na strane motorového vozidla,obrázok 2 detailné znázornenie upínacieho zariadenia podľa vynálezu,obrázok 3 ďalšiu formu uskutočnenia filtračného zariadenia podľa vynálezu,obrázok 4 detailné znázornenie upínacieho zariadenia pri inej forme uskutočnenia.Podľa obrázka 1 má filtračné zariadenie l podľa vynálezu, ktoré je vytvorené napríklad ako filter s aktívnym uhlím odvetrávacíeho zariadenia palivovej nádrže, ďalej neznázorneného motorového vozidla, puzdro g filtra s minimálne jedným upínacím zariadením 5 na ňom usporíadaným. Podľa vynálezu je teda na minimálne jednom upínacom zariadení 5 plánovaná kontúra i západky vytvorená ako montážna pomôcka, ktorá podľa príkladov uskutočnenia ukázaných na obrázku l a 2 je vytvorená ako západkový hák. Pomocou minimálne jedného upínacieho zariadenia 5 s kontúrami i západiek usporiadanými podľa vynálezu je možné, aby filtračné zariadenie 1 bolo predbežne tixované vo svojej neskoršej montážnej polohe na ďalšom konštrukčnom dielci 5, ktorý môže byť vytvorený napríklad ako prelis batožinového priestoru motorového vozidla. Na to blokuje kontúra i západky filtračného zariadenia l s kontúrou 5 protizápadky na ďalšom konštrukčnom dielci 5, pričom po zaistení západkou filtračného zariadenia 1 v jeho neskoršej montážnej polohe na ďalšom konštrukčnom dielci 5 je predbežne fixované tak, že bez problémov možno zapustiť ďalšie fixovacie prostriedky,napríklad skrutky. Kontúry i západiek na strane puzdra filtra tým podstatne uľahčujú konečnú montáž filtračného zariadenia 1 na ďalšom konštrukčnom dielci 5, pretože pevné utiahnutie skrutiek, fixujúcich filtračné zariadenie 1 na ďalšom konštrukčnom dielci 5, sa môže uskutočniť na ñltračnom zariadení l už predbežne fixovanom vo svojej montážnej polohe.Ako bolo spomenuté, ďalší konštrukčný dielec 5 môže byť prelis batožinového priestoru motorového vozidla ďalej neznázomeného. Keď pozorujeme kontúry A západiek podľa obrázka l a 2, tak budí pozomosť, že tieto majú dva protiľahlo nasmerované západkové výstupky, ktoré zapadajú do zodpovedajúceho západkového mostíka Z kontúry 5 protizápadky na ďalšom konštrukčnom dielci 5. Znázornené kontúry 4 západiek príp. kontúry protizápadiek Q majú pritom čisto povahu príkladu, takže, samozrejme, vynález môže zahŕňať aj inak vytvorené západkové usporiadania, minimálne pokiaľ tieto dovoľujú predbežné fixovanie filtračného zariadenia l, ktoré má byť upevnené na ďalšom konštrukčnom dielci 5.Ak ďalej sledujeme obrázok l a 2, tak je nápadne, že minimálne jedno upínacie zariadenie 5, ktoré má kontúry i západiek podľa vynálezu, má priechodný otvor §, ktorý pri ñltračnom zariadení l zaistenom zá 10padkou s ďalším konštrukčným dielcom Q je v jednej osi s prieehodným otvorom/závitovým otvorom plánovaným na ďalšom konštrukčnom dielci Q a tým umožňuje zoskrutkovanie filtračného zariadenia l s ďalším konštrukčným dielcom Q, prelisom batožinového priestoru. Priechodný otvor § môže byť pritom - ako je znázomené na obrázku 3 - vytvorený uzavreto alebo priečne na smer priechodu jednostranné otvorene, takže prstencový prvok 2, ktorý sa dá posúvať a ktorý má rovnako priechodný otvor 5, môže byť polohovaný a predovšetkým fixovaný v priechodnom otvore 8. Prstencový prvok 2 môže mať pritom, ako je ukázané na obrázku 2 a 4, obvodovú drážku 1 Q, do ktorej zapadajú minimálne čiastočné oblasti okraja priechodného otvoru § upínacieho zariadenia Q a tým fixujú prstencový prvok 2. Predovšetkým je pritom možné, že prstencový prvok 2 je vytvorený z pružného materiálu, napríklad tlmiaceho kmity, predovšetkým z gumy, takže prenos kmitov medzi ďalším konštrukčným dielcom Q a filtračným zariadením l je obzvlášť vylúčený, minimálne je však tlmený.Ako sa dá zistiť predovšetkým z obrázka 3, filtračné zariadenie l podľa vynálezu môže mať dodatočne k upínaciemu zariadeniu Q podľa vynálezu a vybavenému kontúrami g západiek ešte ďalšie upínacie zariadenia 3, ktoré sú výlučne cez upevňovací prvok, spojený s ďalším konštrukčným dielcom Q, upevnené predovšetkým na ňom. Upevnenie sa pritom môže uskutočniť prostredníctvom čapu Q, ktorý je pevnou súčasťou prelisu batožinového priestoru a prechádza cez priechodný otvor § prstencového prvku 2 a spôsobuje fixovanie filtračného zariadenia l na ďalšom konštrukčnom dielci Q napríklad svorkovým prvkom 13 (porovnaj obrázok 3) usporiadaným koaxiálne presadene k prstencovému prvku 2. Svorkový prvok l 3 je podľa obrázka 3 a 4 vytvorený uprednostnene z plechu a má radiálne smerom dovnútra stojace mostíky Q, ktoré sa pri nasunutí filtračného zariadenia l na čap lg môžu ohnúť v axiálnom smere závitového čapu Q a opierať sa v tomto ohnutom stave na otočkách závitu čapu g a tým predbežne fixuje filtračné zariadenie l. Pritom svorkový prvok Q je podľa obrázka 4 fixovaný cez kruhovú drážku 16, plánovanú na strane upínacieho zariadenia, do ktorej je svorkový prvok Q vsunutý, a je v nej fixovaný v axiálnom smere. Konečné upevnenie filtračného zariadenia 1 sa potom uskutočňuje použitím matíc.Podľa vynálezu je teda kontúra i západky rovnako ako puzdro g filtra filtračného zariadenia l vyrobená z plastu, predovšetkým z jednodielneho vstrekovaného plastového odliatku. Toto pre výrobcu kontúr i západiek podľa vynálezu znamená iba jednorazové a malé náklady, pretože s týmto cieľom musí byť zmenená iba pôvodná vstrekovacia forma v oblasti upínacích zariadení Q. V ďalšom môže byť teda puzdro g filtra s kontúrami A západiek podľa vynálezu vyrobené obvykle iba marginálne drahšie ako pôvodné puzdro filtra bez kontúr i západiek podľa vynálezu. Rovnakým spôsobom sa dokonca obzvlášť ekonomicky výhodne dajú kontúry Q protízápadiek, t. j. západkové mostíky Z kontúr Q protizápadiek, naformovať na prelis batožinového priestoru vytvorený obvykle z plastu.S puzdrom g filtra podľa vynálezu sa dá filtračné zariadenie l v prvom pracovnom lcroku ñxovať s malým počtom úkonov bezpečne vo svojej konštrukčnej polohe na ďalšom konštrukčnom dielci Q, takže v nasledujúcom pracovnom kroku môžu byť na fixovaníe filtračného zariadenia i na ďalšom konštrukčnom dielci Q zaskrutkované, príp. utiahnuté ďalšie skrutkové spoje. Justovanie, upínanie a podobne v medzičase, čo by montážne náklady zreteľne zvýšilo, je s filtračným zariadením 1 podľa vynálezu spoľahlivo vylúčené. Pretože výroba filtračného zariadenia l podľa vynálezu sa v oblasti nákladov môže iba nepodstatné odlišovať od doterajších filtračných zariadení, dajú sa tým vzhľadom na jednoduchosť montáže a tým aj prácnosť montáže a predovšetkým na montážne náklady docieliť zreteľne výhody.l. Filtračné zariadenie (l), predovšetkým filter s aktívnym uhlím odvetrávacieho zariadenia palivovej nádrže motorového vozidla s minimálne jedným upínacím zariadením (3), cez ktoré je filtračné zariadenie (l) upevniteľné na ďalšom konštrukčnom dielci (5), predovšetkým cez závitový spoj, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že na minimálne jednom upínacom zariadení (3) je plánovaná ako montážna pomôcka vytvorená kontúra (4) západky, s ktorou je filtračné zariadenie (l) na uľahčenie konečnej montáže zablokovateľné s kontúrou (6) protizápadky plánovanou na ďalšom konštrukčnom dielci (5) a tým je predbežne fixovateľné vo svojej montážnej polohe.2. Filtračné zariadenie podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že ďalší konštrukčný dielec(5) je prelis batožinového priestoru motorového vozidla.3. Filtračné zariadenie podľa nároku 1 alebo 2, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že minimálne jedno upínacie zariadenie (3) má priechodný otvor (8), ktorý pri filtračnom zariadení (1) zaistenom západkou s ďalším konštrukčným dielcom (5) je v jednej osi s priechodným otvorom/závitovým otvorom plánovaným na ďalšom konštrukčnom dielci (5) a tým umožňuje zoskrutkovanie filtračného zariadenia (l) s ďalším konštrukčným dielcom (5).4. Filtračné zariadenie podľa nároku 3, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že priechodný otvor (8) je vytvorený na minimálne jednom upínacom zariadení (3) uzavreto alebo že priechodný otvor (8) je vytvorený naminimálne jednom upínacom zariadení (3) priečne na smer priechodu jednostranne otvorene a na prichytenie prstencového prvku (9), ktorý je posúvateľný a má rovnako priechodný otvor (8).5. Filtračné zariadenie podľa nároku 4, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že prstencový prvok (9) má obvodovú drážku (10), do ktorej zasahujú minimálne čiastočné oblasti okraja (l 1) priechodného otvoru (8) upínacieho zariadenia (3) na zabezpečenie ñxovania prstencového prvku (9).6. Filtračné zariadenie podľa nároku 4 alebo 5, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že koaxiálne presadene k prstencovému prvku (9) je plánovaný ñxačný prvok, predovšetkým svorkový prvok (13), ktorý je zasúvateľný do prstencovej drážky (16) na strane upínacieho zariadenia a je v nej ñxovateľný.7. Filtračné zariadenie podľa jedného z nárokov 1 až 6, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že kontúra (4) západky má dva protiľahlo nasmerované západkové výstupky, ktoré zasahujú do zodpovedajúceho západkového mostíka (7) na ďalšom konštrukčnom dielci (5).8. Filtračné zariadenie podľa jedného z nárokov l až 7, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že kontúra (4) západky rovnako ako puzdro (2) filtra ñltračného zariadenia (l) sú vyrobené z plastu, predovšetkým z jednodielneho vstrekovaného plastového odlíatku.

MPK / Značky

MPK: F02M 25/08, F16B 1/00, B01D 35/00, B60K 15/00

Značky: zariadenie, filtračné

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-288255-filtracne-zariadenie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Filtračné zariadenie</a>

Podobne patenty