Číslo patentu: 288229

Dátum: 27.10.2014

Autor: Jacob Werner

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Guľový kĺb (1) je vytvorený ako kĺb s vnútornou hlavou (4), v ktorej vonkajšej ploche okolo centrálnej osi (9) vnútornej hlavy (4) je usporiadaná striedavým rozložením prvá vnútorná klzná drážka (16) a druhá vnútorná klzná drážka (17). Klietka (5) v tvare je umiestnená na vnútornej hlave (4), pričom je usporiadaná medzi vnútornou hlavou (4) a vonkajšou hlavou (7). Smerom od konca výstupnej strany (3) ku koncu hnacej strany (2) sú akoby mimo zadných dorazov prebiehajúce zasúvacie plochy (24, 25).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka guľového klbu, ktorý sa používa ako protikĺb napríklad na pripojenie na pozdlžny alebo bočný hriadeľ motorového vozidla.Z DE 102 48 372 A 1 je známy takýto druh kĺbu, ktorý vykazuje vnútomú a vonkajšiu hlavu, medzi ktorými je vedená klietka v podstate v tvare kruhu. Vo vnútomej hlave, ale aj vo vonkajšej hlave sú umiestnené zakaždým V pároch k sebe priradené klzné drážky, v ktorých sú posuvne držané v klietke obsiahnuté guľôčky. Dno smeru pohybu k sebe priradených párov klzných drážok vnútomej a vonkajšej hlavy sa pritom približuje k sebe striedavo vychádzajúc z jedného prvého konca klbu smerom k druhému koncu a od dmhého konca vychádzajúc smerom k prvému koncu. Vnútomá hlava objíma dva do seba v montovanom stave zubovým spôsobom prichytene prvky, ktoré ležia v podstate za sebou na osi vnútornej hlavy a z ktorých vykazuje prvý prvok prvé vnútomé klzné drážky a druhý prvok druhé vnútomé klzné drážky.Pri tomto známom kĺbe je klietka umiestnená vo vonkajšej hlave. K tomu musia byť vytvorené medzi vonkaj šimi klznými drážkami usporiadané stoj iny ako plochy na vedenie klietky. Potreba vypracovania plôch na vedenie klietky a vonkajších klzných drážok s vysokou presnosťou vo vnútomej ploche vonkajšej hlavy môže viesť v niektorých špeciálnych prípadoch použitia k zvýšeným nárokom pri výrobe.Ďalej je napríklad z DE 100 60 118 C 1 známy klb, pri ktorom vykazuje klietka sférickú vonkajšiu plochu,ktoráje vedená jedným smerom v zarážkových a vodiacich plochách mimo zadných rezov kĺbového vonkajšieho dielu. K tomu vykazuje klietka tohto známeho kĺbu V inom axiálnom smere zarážkové a vodiace plochy mimo zadných rezov, ktoré spolu so sférickou vonkajšou plochou klbovej vnútomej časti slúžia na vedenie klietky. Pri tomto známom homokinetickom pevnom kĺbe môže byt síce vnútomá časť kĺbu zasunutá do guľovej klietky a táto guľová klietka spolu s vnútomou časťou klbu vložená do vonkajšej časti kĺbu, guľôčky musia byť ale vložené jednotlivo manuálne do klietky a párov klzných drážok. Toto je spojene s nárokom na čas, ktorý má negatívny vplyv na hospodámosť výroby kĺbu.Predložený vynález má preto za úlohu vytvorenie kĺbu uvedeného druhu, ktorý pripúšťa jednoduchšiu mechanickú výrobu a pripúšťa zjednodušenú montáž.Táto úlohaje riešená podľa vynálezu v podstate tým, že výhodne na vnútomej hlave vedená klietka vykazuje na svojej vnútomej ploche prvé, z konca výstupnej strany smerom ku koncu hnacej strany vychádzajúce mimo zadných rezov prebiehajúce Zasúvacie plochy, a dnihé, z konca výstupnej strany smerom ku koncu hnacej strany vychádzajúce mimo zadných rezov prebiehajúce zasúvacie plochy, ktoré sú takým spôsobom vytvorené, že zubovým spôsobom do seba prichytené prvky vnútomej hlavy je možné zaviesť do oproti ležiacim koncom v klietke a je možné ich s týmito spojiť. Týmto vytvarovanim rovnobežného guľového kĺbu podľa vynálezu je možné zjednodušenie výroby vonkajšej hlavy, pretože je potrebné predpokladať iba vonkajšie klzné drážky v vysokou precíznosťou bez toho, aby museli byť ešte dodatočne dodané centrovacie plochy klietky s vysokou precíznosťou do vonkajšej hlavy. Okrem toho sa zjednoduší montáž klbu podľa vynálezu, pretože klietka môže byť vložená alebo zohnutá do vonkajšej hlavy. V tejto pozícii môžu byť všetky guľôčky vložené do otvorov klietky a vonkajších klzných drážok a tam napríklad udržané pomocou mastiaceho prípravku. Oba prvky vnútomej hlavy je potom možné zaviesť oproti ležiacim koncom kĺbu do vonkajšej hlavy a klietky a spojiť ich navzájom. Potom už nie je ďalej potrebné guľôčky jednotlivo prehnutím klbu vložiť do otvoru. Montáž kĺbu sa týmto podstatne zjednoduší a môže by realizovaná rýchlejšie.Na dosiahnutie centrovania klietky a guľôčok v stave pokoja kĺbu ukazujú prvky vnútornej hlavy s výhodou hranične na prvé a druhé vnútomé klzné drážky, prvé a druhé centrovacie plochy klietky na vedenie prvých a druhých vodiacich plôch, ktoré sú predpokladané hraničné na Zasúvacie plochy na vnútomej ploche klietky.V zmontovanom stave zubovým spôsobom do seba navzájom zapadajúce prvky vnútomej hlavy sú tvorené podľa uprednostneného spôsobu vypracovania vynálezu prostredníctvom zakaždým cylindrického valcovitého segmentu, z ktorého odčnievajú výčnelky v tvare misky, ktoré zakaždým tvoria vnútornú klznú drážku a centrovacie plochy klietky. Cylindrické segmenty oboch prvkov vnútomej hlavy ležia výhodne na osi vnútornej hlavy v podstate za sebou. Aby bolo dosialmute zapojenie do seba zubovým spôsobom oboch prvkov,sú predpokladané veľkosti a kontúre zodpovedajúce príslušné výčnelky v tvare misky v jednom prvku a zodpovedajúco vytvorené vybrania v druhom prvku. Oba prvky tvoriace vnútomú hlavu ležia takto tangenciálnym smerom tvarovo spojené do seba.Ak klietka vykazuje výhodne sférickú vonkajšiu plochu, ktorá je V oblasti otvorov tak sploštená, že vonkajší priemer klietky je menší alebo sa rovná vnútomému priemeru vonkajšej hlavy, je možné klietku bez neho rozkývať koaxiálne k vonkajšej hlave a vložiť ju do nej. Toto umožňuje podstatné zjednodušenie montáže kĺbu podľa vynálezu.Na zabezpečenie dobrého spojenia oboch prvkov tvoriacich vnútomú hlavu aj v axiálnom smere môžu byť tieto navzájom zoskrutkované. S týmto cieľom je napr. vybavený jeden z prvkov tvoriacich vnútomú hlavu centrálnym priechodným vrtom, pokým druhý prvok vykazuje koaxiálny závitník pre tento priechodný vrt. Tieto dva prvky je teda možné navzájom spojiť závitovou skrutkou.Ak sú tieto dva prvky v podstate beztrieskovo spracované diely objemového tvárnenia, je možná veľmi precízna výroba týchto prvkov, ktoré tvoria vnútomú hlavu. Takto je možné klzné drážky a na ne priliehąiúce výčnelky a vybrania oboch prvkov napr. vtláčacím procesom doraziť s vysokou presnosťou a zostávajúcou kvalitou. Je takisto aj možné niektoré pracovné kroky, ako napr. zamýšľaný priechodný vrt, ako aj závitník na spojenie prvkov, spolu vytvoriť naraz V trieskovom výrobnom kroku. Aj pre malé série môže mať význam vyrobenie oboch prvkov pretvorením alebo trieskovým výrobným krokom.Podľa prednostného spôsobu výroby vynálezu je jeden z dvoch prvkov, ktoré spolu vytvoria vnútomú hlavu, koncom hriadeľa resp. hriadeľového čapu. Týmto spôsobom je zjednodušene spojenie protikĺbu podľa vynálezu s hriadeľom alebo podobným. Altematívne môže byť vytvorený jeden z prvkov z jedného kusa s puzdrom, ktorý vykazuje vnútomú protilác iu na spojenie s koncom hriadeľa alebo čapu hriadeľa.Na vytvorenie veľmi kompaktného kĺbu sa uprednostňuje počet šesť klzných drážok vo vonkajšej hlave a vnútomej hlave. Je ale možné vytvoriť kĺb podľa vynálezu so štyrmi, ôsmimi alebo viacerými pármi klzných drážok.Na pevné otočné spojenie vonkajšej hlavy so zodpovedajúcim uložením vykazuje vonkajšia hlava v uprednostnenom uskutočnení vynálezu vonkajšiu plochu mimo zadných rezov s profiláciou. Guľový kĺb podľa vynálezu môže byť takto hotovo montovaný ako kompaktný montážny set a vložený do zodpovedajúco vybaveného uloženia.Ak je ku každej vonkajšej klznej drážke na vonkajšej ploche vonkajšej hlave pridelený výčnelok, môžu tieto výčnelky slúžiť ako proñlácia na pevné otočné spojenie vonkajšej hlavy s príslušným upnutfm. Súčasne obsahuje vonkajšia hlava pri tomto uskutočnení jeden minimálne rozsiahly konštantný rozvod hrúbky steny,čo nie je výhodné iba na zocelenie, ale je to uprednostňované aj vo vzťahu k rovnomemému silovému záberu a záberu točivého momentu.Guľový kĺb podľa vynálezu môže vykazovať aj ako kĺb s malým uhlom maximálny uhol zhybu medzi vnútomou hlavou a vonkajšou hlavou asi l 24 °. Vďaka zloženiu klbu podľa vynálezu je ale možný aj maximálny uhol zhybu medzi vnútomou a vonkajšou hlavou asi d 40 °.Vynález sa ďalej týka kĺbového hriadeľa, napr. pozdĺžneho alebo bočného hriadeľa, ako pohonného hriadeľa pre motorové vozidlá, ktorý vykazuje popísaný guľový kĺb. Je pritom výhodné, ak je guľový kĺb predmontovaný a predpokladaný ako kompaktný montážny set. Ďalšie vytvorenia, výhody a možnosti použitia vynálezu sú ozrejmené z nasledovných popisov príkladov uskutočnenia a výkresov. Pritom tvoria všetky popísané a/alebo obrazovo znázomené znaky sami alebo v ľubovoľne kombinácii predmet vynálezu, bez ohľadu na zloženie V nárokoch a ich vzťah.Prehľad obrázkov na výkresochRiešenie je bližšie ozrejmené na priložených výkresoch, kde znázorňujeobrázok l čiastkový pohľad na guľový kĺb podľa vynálezu, obrázok 2 rez guľovým kĺbom podľa obrázka l počas skladania vnútomej hlavy,obrázok 3 rez guľovým kĺbom podľa obrázka 2 pozdĺž línie, obrázok 4 predný pohľad na prvý prvok vnútomej hlavy, obrázok 5 rez prvkom podľa obrázka 4, obrázok 6 zadný pohľad druhého prvku vnútomej hlavy, obrázok 7 čiastkový pohľad na prvok podľa obrázka 6, obrázok 8 rez klietkou guľového kĺbu podľa vynálezu, obrázok 9 rez klietkou podľa obrázka 8 pozdĺž línie.Na obrázkoch je znázomený guľový kĺb l, kde je vyznačený ako prvý koniec hnacej strany g a ako druhý je vyznačený koniec výstupnej strany à, pričom sa tu používajú označenia hnacej strany a výstupnej strany čisto ako príkladné na lepšie rozlíšenie oboch koncov. Samozrejme sú oba konce rovnakým spôsobom vhodné na pripojenie k hnacíemu alebo hnanému stavebnému dielcu.Guľový kĺb l pozostáva z vnútomej hlavy i, klietky 5, ktorá je vybavená guľôčkami 5, a vonkajšej hlavy l. Guľôčky g sú pritom obsiahnuté v otvoroch § klietky 5.Ako je zrejmé hlavne z obrázkov 2 a 4 až 7, je vnútomá hlava i vytvorená dvojdielne. Na centrálnej osi 2 vnútornej hlavy i ležia v podstate za sebou prvý prvok m a druhý prvok ll. Oba prvky l 0 a n, tvoriace vnútomú hlavu i, obsahujú navzájom výčnelky l 2, resp. l 1 a vybrania ltł, resp. 15, ktoré sú znázomené na obrázku 2, zubovým spôsobom do seba prichytené, Pritom ležia výčnelky Q a Q oboch prvkov tangencíálnym smerom tvarovo spojené na seba. Na zobrazenom príklade uskutočnenia sú vytvorené ako výčnelky lg,Q, tak aj vybrania H, Q čiastočne vo forme kruhu.Vo výčnelkoch 12 prvého prvku l 0 je vytvorená zakaždým prvá vnútomá klzná drážka L 5, pokým vo výčnelkoch Q druhého prvku sú vytvorené druhé vnútomé klzné drážky u. Prvé vnútomé klzné drážky 15 prebiehajú pritom vychádzajúc mimo zadných rezov z konca hnacej strany g smerom ku koncu výstupnej strany 5. Základ ich dráhy sa blíži pritom k centrálnej osi 2 vnútomej hlavy í. Naproti tomu prebiehajú druhé klzné drážky 11 prvku mimo zadných rezov vychádzajúc od konca výstupnej strany 5 smerom ku koncu hnacej strany g, pričom sa ich základ dráhy blíží centrálnej osi 2 vnútomej hlavy i.Hraničné k vnútomým klzným drážkam E, resp. 17 sú vytvorené na výčnelkoch Q, resp. 13 prvé, resp. druhé klietkové centrovacie plochy 18. Klietkove centrovacie plochy Q tvoria spolu výhodnú sférickú plochu, prostredníctvom ktorej je vedená klietka 5 na vnútomej hlave i.Ako je zrejmé z obrázka 1, sú oba prvky l 0 a ll, ktoré tvoria vnútomú hlavu A, spojené navzájom axiálnym smerom skrutkovým spojom pomocou závitovej skrutky Q.Vonkajšia hlava 1 je jednodjelny stavebný prvok v tvare kruhu, ktorého os je spojená v natiahnutej polohe guľového kĺbu l s centrálnou osou 2 vnútomej hlavy i. Na vnútomej ploche vonkajšej hlavy Z sú vytvorené prvá a druhá vonkajšia klzná drážka go, resp. Ä, ktoré sú okolo osi vonkajšej hlavy 7 usporiadané pravidelne a striedavo. V hotovom zrnontovanom stave guľového kĺbu l ležia oproti sebe prvé vnútomé klzné drážky 16 vnútomej hlavy 5 a prvé vonkajšie klzné drážky Q vonkajšej hlavy 1 a druhé vnútome klzné drážky 11 ležia oproti druhým vonkajším klzným drážkam A tak, že tieto zakaždým tvoria spolu jeden pár. V každom z týchto párov klzných drážok je vedená jedna guľôčka 5 v klietke 5.Prvé vonkajšie klzné drážky 20 vonkajšej hlavy g prebiehajú pritom mimo zadných rezov z konca hnacej strany g vychádzajúc smerom ku koncu výstupnej strany 5, pričom sa základ ich dráhy vzďaľuje od osi vonkaj šej hlavy 1.Druhé vonkajšie klzné drážky 21 prebiehajú pritom mimo zadných rezov z konca výstupnej strany 5 vychádzajúc smerom ku koncu hnacej strany g, pričom sa základ ich dráhy tiež vzďaľuje od osi vonkajšej hlavy 1.Na napojenie guľového kĺbu l je vytvorený druhý prvok Q vnútornej hlavy i, jednodielne s hriadeľom 22. Altematívne môže byť vytvorený druhý prvok ll vnútornej hlavy 41 napr. ako puzdro, ktoré je vybavené vnútornou profilácíou. Na vonkajšej ploche vonkajšej hlavy 1 je predpokladaná proíilácia na pevné otočné spojenie vonkajšej hlavy g so zodpovedajúcim, na obrázkoch neznázorneným uložením. S týmto cieľom je ku každej vonkajšej klznej drážke Q, resp. Q na vonkajšej ploche vonkajšej hlavy 1 pridelený výčnelok Q.Klietka 5 je na príklade uskutočnenia z obrázkov 8 a 9 tvorená jednodielnym uzatvoreným kruhom, na ktorom sú vytvorené otvory § ldietky 5. Na vnútomej ploche klietky 5 sú vytvorené z konca výstupnej strany 5 vychádzajúc smerom ku koncu hnacej strany g mimo zadných rezov prebiehajúce prvé Zasúvacie plochy 54 a druhé, z konca hnacej strany g vychádzajúc smerom ku koncu výstupnej strany 5 mimo zadných rezov prebiehajúce druhé Zasúvacie plochy 25. Zasúvacie plochy a a ä sú v prezentovanom príklade uskutočnenia tvorené ako minimálne približne prebiehajúce k plochám osí, takže prvky Q a tvoriace vnútomú hlavu 41 sú zasunuteľné proti sebe ležiacimi koncami do klietky 5 bez toho, že by im to bolo zabránené sféricky vytvorenými centrovacími p 1 ochami 18 klietky 5.Axiálnym smerom za prvými zasúvacími plochami 21, t. j. na konci hnacej strany g klietky 5, sú vytvorené hraníčne na Zasúvacie plochy ga prvé vodiace plochy ě, ktoré sú výhodne sféricky vyhotovené.Primerane k tomu sú na konci výstupnej strany 5 klietky 5 vytvorené hraničné na druhé Zasúvacie plochy g 5 druhé vodiace plochy Ľ, ktoré sú tiež výhodne sféricky vyhotovené. Ako je zrejmé z obrázka 2, ležia sférické centrovacie plochy 18 klietky 5 prvého prvku m týmto na druhých vodiacich plochách 27 klietky 5,pokým druhé centrovacie plochy Q klietky 5 druhého prvku dosadajú na prvé vodiace plochy 25 klietky 5. Týmto je klietka 5 v stave pokoja guľového kĺbu l v ňom vycentrovaná.V nasledovnom príklade je ozrejmená montáž guľového kĺbu l. Najskôr je zavedená klietka 5 do vonkajšej hlavy 1, pričom je vonkajšia plocha klietky 5 tak sploštená minimálne v oblasti otvoru 5, že je vonkajší priemer klietky 5 menší alebo rovný vnútomému priemeru vonkajšej hlavy Z. Klietka 5 môže byť takto zavedená z konca hnacej strany g, ako aj z konca výstupnej strany 5 do polohy do vonkajšej hlavy Z, kde osi vonkajšej hlavy 7 klietky 5 spadajú do seba.Iba všetky guľôčky 5 môžu byť vložené zvnútra do otvorov § klietky 5 a vonkajších klzných drážok Q,resp. Ä vonkajšej hlavy 7. Na tento účel môžu byť guľôčky 6 držané v prípade potreby mazadlom alebo niečím podobným V klietke 5 vonkajšej hlavy Z.Keď sú všetky guľôčky 5 zachytené v klietke 5 a vonkajšej hlave Z, môže byť vnútorná hlava i vloženádo guľového kĺbu l, čím prvý prvok l 0 z konca hnacej strany g zasunutý do klietky j, pokým je druhý prvok ll zasunutý z konca výstupnej strany 3 zasunutý do klietky 5 a zubovým spôsobom spojený s prvým prvkom m. Výčnelky Q oboch prvkov m, 11 zasahujú pritom do vybraní E, resp. l 5 zakaždým toho druhého prvku. Na axiálnu fixáeiu oboch prvkov je závitová skrutka Q vedená cez priechodný vrt predpokladaný v prvom prvku m a zoskmtkovaná so závitom predpokladaným V dmhom prvku 11.Osadenie oboch prvkov l 0, resp. do klietky j je pritom možné iba v polohe, v ktorej sú zariadené výčnelky 12, resp. l oboch prvkov k zasúvacím plochám a, resp. ä na vnútomej ploche klietky j. Oba prvky môžu byť takto zasunuté do klietky 5 a spojene tým spôsobom, že do seba zapadajú, až pokým centrovacie plochy Q klietky 5 oboch prvkov narazia na vodiace plochy E, resp. 27 klietky á.l. Guľový kĺb, ktorý je tvorený Rzeppovým kĺbom a má koniec hnacej strany (2) a koniec výstupnej strany (3), ako aj vnútomú hlavu (4), na ktorej vonkajšom povrchu sú vytvorené prvé vnútomá klzné drážky (16) a druhé vnútomé klzné drážky (17) umiestnené striedavo okolo osi vnútomej hlavy (4), pričom vnútomá hlava (4) pozostáva najmenej z dvoch prvkov (10, ll), ktoré zapadajú do seba zubovým spôsobom V zloženom stave a ktoré ležia v podstate jeden za druhým na osi vnútomej hlavy (4), pričom prvý prvok (10) má vytvorené prvé vnútomá klzné drážky (16) a druhý prvok (1 l) má vytvorené druhé vnútomá klzné drážky (17),vonkajšiu hlavu (7), na ktorej vnútomom povrchu sú vytvorené prvé vonkajšie klzné drážky (20) a druhé vonkajšie klzné drážky (2 l), umiestnené striedavo okolo osi vonkajšej hlavy (7), pričom prvé vnútomá klzné drážky (16) ležia oproti prvým vonkajším klzným drážkam (20) a druhé vnútome klzné drážky (17) ležia oproti druhým vonkajším klzným drážkam (21) a všetky tvoria navzájom pár, a klietku (5), ktoráje vsadená medzi vnútomú hlavu (4) a vonkajšiu hlavu (7) a má otvory, V ktorých sú vedené guľôčky (6), zapadajúce do drážok na prenos krútiaceho momentu, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že klietka (5) má na svojej vnútomej strane prvú zasúvaciu plochu (24), prebiehajúcu bez výrezu z konca výstupnej strany (3) smerom ku koncu hnacej strany (2), a druhú zasúvaciu plochu (25) prebiehajúcu bez výrezu z konca hnacej strany (2) smerom ku koncu výstupnej strany (3), pričom Zasúvacie plochy (24, 25) sú vyhotovené tak, aby prvky (10,11) vnútomej hlavy (4), ktoré zubovo navzájom do seba zapadajú, bolo možné vložiť oproti ležiacimi koncami do klientky (5) a bolo ich možné v nej spojiť, kde prvky (10, 11) vnútomej hlavy (4), ktoré susedia s prvými a druhými vnútomými klznými drážkami (16, 17), majú prvé a druhé centrovacie plochy (18) na vystredenie klietky (5), na vedenie prvých a druhých vodiacich plôch (26, 27), ktoré sú umiestnené vedľa povrchov (24, 25) na vnútornej strane klietky (5), pričom klietka (5) je vedená po vnútornej hlave (4), a klientka(5) má vonkajší povrch, ktorý je sférický v niektorých oblastiach a ktorý je sploštený prinajmenšom v oblasti otvorov (8) tak, že vonkajší priemer klietky (5) je menší alebo rovný ako vnútomý priemer vonkajšej hlavy(7), aby bolo možné klietku (5) súosovo vložiť do vonkajšej hlavy (7).2. Guľový kĺb podľa nároku l, v y z n a č uj ú ci s a tý m , že prvky (10, 11) vnútomej hlavy (4) majú valcovú časť, z ktorej vystupujú miskovitá výstupky tvoriace vnútorné klzné drážky (16, 17) a centrovacie plochy (l 8) klietky (5).3. Guľový kĺb podľa nároku 1 alebo nároku 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že obidva prvky (10,l l) vnútomej hlavy (4) sú navzájom rozoberateľne spojené pomocou skrutkového spoja.4. Guľový kĺb podľa hociktorého z nárokov 1 až 3, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že obidva prvky(10, 11) vnútomej hlavy (4) a/alebo vonkajšej hlavy (7) sú V podstate beztríeskovo opracované diely vyhotovené objemovým tvámením.5. Guľový kĺb podľa hociktorého z nárokov l až 4, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že jeden z prvkov(10, l l) tvorí koniec hriadeľa (22) alebo čap hriadeľa.6. Guľový kĺb podľa hociktorého z nárokov l až 5, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že počet párov drážok je šesť.7. Guľový kĺb podľa hociktorého z nárokov l až 6, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že vonkajšia hlava(7) má vonkajšiu plochu bez výrezu s proñlovaním pre otáčavo zabezpečené spojenie vonkajšej hlavy (7) s príslušným lôžkom.8. Guľový kĺb podľa hociktorého z nárokov l až 7, vyznačujúci sa tým, že každá vonkajšia drážka (20,21) na vonkajšej ploche vonkajšej hlavy (7) má priradený výčnelok (12, 13).9. Guľový kĺb podľa hociktorého z nárokov l až 8, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že medzi vnútornou hlavou (4) a vonkajšou hlavou (7) je maximálny uhol ohybu približne k 40 °.10. Guľový kĺb podľa hociktorého z nárokov 1 až 9, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že klietka (5) je vedená na vnútomej hlave (4) a vonkajšej hlave (7).

MPK / Značky

MPK: F16D 3/2237, F16D 3/223

Značky: guĺový

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-288229-gulovy-klb.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Guľový kĺb</a>

Podobne patenty