Zariadenie na zabránenie narušeniu pokoja a udržanie poriadku

Číslo patentu: 288026

Dátum: 07.12.2012

Autori: Mráz Pavel, Kristeľ Ján, Šajgalík Marcel, Hanes Ján, Štubňa Boris

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie pozostáva z mobilného stroja (2) a ochrannej steny (4). Mobilný stroj (2) má podvozok (22) spojený s rámom (23) a cez výkyvné rámové kĺby (24) je spojený s manipulačným ramenom (25). K manipulačnému ramenu (25) je v spodnej časti pripojený výkyvný upínač (3), na ktorý je prostredníctvom upínacej platne (41) pripojená ochranná stena (4). Upínacia platňa (41) je prostredníctvom upínacieho ramena (42) spojená s pevným štítom (5) ochrannej steny (4), ku ktorému je pomocou minimálne jedného vysúvacieho mechanizmu (51) pripojený najmenej jeden bočný výsuvný štít (6). Pevný štít (5) ochrannej steny (4) je prostredníctvom minimálne jedného zdvíhacieho mechanizmus (52) spojený so zdvíhacou plošinou (53), ktorá je pevne alebo pohyblivo spojená s horným výsuvným štítom (54). Pevný štít (5) ochrannej steny (4) je na hornej hrane ukončený priehľadnou bariérou (55) a na spodnej strane je ukončený minimálne jedným podporným pohybovým mechanizmom (56). Najmenej jeden bočný výsuvný štít (6) sa vysúva proporcionálne pomocou vysúvacieho mechanizmu (51) do strany, pričom je možné ho vysunúť a zastaviť v rôznych polohách výsuvu od nulového výsuvu až po maximum.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka zariadenia na zabránenie narušenia pokoja a udržanie poriadku.Dosiaľ známe zariadenia a nástroje na zabránenie narušenia pokoja a udržanie poriadku predstavujú spravidla ochrarmú stenu postavenú do cesty narušujúcemu davu, pričom táto zábrana môže predstavovať stacionámu konštrukciu - napriklad americký patent US - A - 5213312, môže byť pripravená ako prenosný, prípadne aj mobilný stavebnicový systém umožňujúci variabilnú šírku ochrarmej steny, ako je napríklad opísaný v českom úžitkovom vzore CZ 17824 U alebo v patente CN - Y- 29 l 8525. Niektoré riešenia sú konštrukčne riešené iba na osobnú ochranu jednotlivcov - ochranných zložiek, alebo sú namontované na mobilný prostriedok, ktorýje ovládaný z kabíny mobilného prostriedku.Takéto zariadenie je spravidla pevne pripojené k mobilnému prostriedku a jeho oddelenie od nosného mobilného prostriedku je zdĺhavé a časovo náročné.Obsluhu zariadenia mobilného prostriedku tvorí minimálne jedna osoba umiestnená v kabine mobilného prostriedku, ktorá z tejto kabíny ovláda jednotlivé funkcie mobilného prostriedku a tiež aj funkcie zariadenia k tomuto mobilnému prostriedku pevne pripoj eného.Takéto zariadenia sice pomáhajú na zabránenie narušenia pokoja a poriadku, no v plnej miere nedokážu ochrániť jednotlivcov nasadených na ochranu poriadku a pokoja proti narušiteľom, pretože nezabezpečujú potrebné funkcie ochrany jednotlivcov, čo do veľkosti zátarasu proti narušiteľorn, možnosti regulácie a nastavenia zábrany, možnosti zdvihnutia jednotlivcov ochrany zariadenia na dosiahnutie lepšej pozície pri prekonávaní prekážok a podobne.Uvedené nevýhody do značnej miery odstraňuje zariadenie na zabránenie narušenia pokoja a udržanie poriadku, ktorého podstata spočíva vtom, že pozostáva z mobilného stroja a ochrannej steny, podľa tohto vynálezu. Mobilný stroj pozostáva z podvozku spojeného s rámom a cez výkyvné rámové kĺby spojeného s manipulačným ramenom. K manipulačnému ramenuje v spodnej časti pripojený výkyvný upínač, na ktorý je prostredníctvom upínacej platne pripojená ochranná stena. Upinacia platňaje prostredníctvom upínacieho ramena spojená s pevným štítom ochrannej steny, ku ktorému je pomocou minimálne jedného vysúvacieho mechanizmu pripojený najmenej jeden bočný výsuvný štít. Pevný štít ochrannej stenyje prostrednictvom minimálne jedného zdvihacieho mechanizmu spojený so zdvíhacou plošinou, ktorá je pevne alebo pohyblivo spojená s homým výsuvným štítom. Pevný štít ochrannej steny je na homej hrane ukončený priehľadnou bariérou a na spodnej strane je ukončený minimálne jedným podpomým pohybovým mechanizmom. Najmenej jeden bočný výsuvný štít sa vysúva proporcionálne pomocou vysúvacieho mechanizmu do strany, pričom je ho možné vysunúť a zastaviť v rôznych polohách výsuvu od nulového výsuvu až po maximum. Na homej strane je tiež ukončený priehľadnou bariérou. Pevný i bočný vysúvací štít sú vybavené zasklenými alebo voľnými priezormi a viacúčelovými uzatvárajúcimi alebo voľnými otvormi. Pre lepšiu dostupnosť ochranných zložiek je k ochrannej stene pripojený minimálne jeden výsuvný alebo pevný rebrík alebo schodíky,ktoré sú je pripojené pomocou držiaka umožňujúceho nastavenie sklonu.Mobilný stroj a ochranná stena môžu predstavovať v čase akcie jeden kompletný celok, alebo môžu byť po inštalácii ochrannej steny navzájom oddelené. V prípade, že predstavujú kompletný celok, ovládanie mobilného stroja a ochrannej steny môže byť diaľkovým ovládačom alebo z kabíny mobilného stroja, pričom ovládanie ochrannej steny môže byť vykonávané priamo prostriedkami umiestnenými na nej.Zariadenie podľa vynálezu môže byť ďalej na uľahčenie zásahu vybavené ďalšími samy osebe známymi systémami, ako sú zariadenia na vytváranie slzotvomej hmly pred ochrannou stenou, zariadenia na vrhanie dymových granátov, zariadenia na vysielanie zvuku a oslovenie narušiteľov, výkonné osvetlenie priestoru pred ochrarmou stenou a zariadenie na snímanie, zaznamenávanie a prenos obrazu z priestoru pred ochrannou stenou a za ochrarmou stenou.Prehľad obrázkov na výkresochPredmet vynálezu bude bližšie objasnený pomocou výkresov, na ktorýchje na obr. l znázomený celkový pohľad na zariadenie podľa vynálezu vo výhodnom uskutočnení, 10obr. 2 je znázomený mobilný stroj odchádzajúci po umiestnení ochrannej steny do priestoru (jedna z altematív),obr. 3 zadný pohľad na ochrannú stenu.Na obr. l je znázomený príklad uskutočnenia riešenia podľa vynálezu. Obsluüté pracovisko ls diaľkovým ovládačom je priestorovo oddelené od zariadenia na zabránenie narušeniu pokoja a poriadku, ktoré tvorí mobilný stroj z s prijímačom 2 l rádiových signálov, ku ktorému je pomocou výkyvného upínača g pripojená ochranná stena g.Samotný mobilný stroj z (pozri obr. 2) pozostáva z podvozku Q, ktorý je spojený s rámom Q a ten je prostredníctvom výkyvných rámových kĺbov a spojený s manipulačným ramenom Q, ku ktorému je V spodnej časti prostredníctvom výkyvného upínača ą upevnená ochranná stena g. Ochranná stena g (pozri obr. 3) je pripojená k Výkyvnému upínaču à prostredníctvom upínacej platne g, ktorá je prostredníctvom upínacieho ramena g 2 spojená s pevným štítom Q ochrannej steny g, ku ktorému je pomocou vysúvacieho mechanizmu łpripojený po oboch stranách bočný výsuvný štít Q ochrannej steny g.Pevný štít j ochrannej steny g je prostrednictvom zdvíhacieho mechanizmu 2, spojený so zdvíhacou plošinou 13, ktorá je pevne alebo pohyblivo spojená s horným vysúvacím štítom a. Pevný štít Q ochrarmej steny g je na homej strane ukončený priehľadnou bariérou g a na spodnej strane je ukončený minimálne jedným podpomým pohybovým mechanizmom x. Bočný výsuvný štít Q ochrarmej steny 4 sa vysúva proporcionálne pomocou vysúvacieho mechanizmu 51 do strany, pričom je ho možné vysunúť a zastaviť V rôznych polohách výsuvu od nulového výsuvu až po maximum, pričom na homej strane je tiež ukončený priehľadnou bariérou j.Ochranná stena g je vybavená zasklenými alebo voľnými priezormi Q a viacúčelovými uzatváracími alebo voľnými otvormi g, pre lepšiu dostupnosť je k ochrannej stene g pripojený výsuvný rebrík Q, ktorý je k ochrannej stene g pripojiteľný s nastaviteľným sklonom zabezpečeným držiakom il.V čase akcie predstavuje mobilný stroj g a ochranná stena g jeden kompletný celok.Zariadenie na zabránenia narušenia pokoja a poriadku podľa vynálezu je mobilným prostriedkom g vybaveným prijímačom 2 l rádiových signálov a ovládaným z obslužného pracoviska l s diaľkovým ovládačom umiestnené na požadované miesto. Mobilný stroj g pripraví ochrannú stenu g na používanie. Ovládanie jednotlivých súčastí ochrannej steny g vykonáva obsluha zariadenia z obslužného pracoviska diaľkovým ovládačom i, alebo ovládacími prostriedkami umiestnenými na ochrannej stene g. Podľa potreby vysunie sa do požadovanej polohy najmenej jeden bočný štít Q ochrarmej steny g, čím sa vytvorí potrebná zábrana proti narušiteľom. V prípade potreby zdvihne sa zdvíhaciu plošinu 53 do požadovanej polohy tak, aby jednotlivci brániaci narušiteľom mali dostatočný prehľad a prípravu k nasadeniu. Situáciu pred ochrarmou stenou g môžu sledovať cez priezory gĺž V pevnom štíte 5 a výsuvnom štíte Q ochrannej steny g. Na dosiahnutie cieľov vo vyššej výške jednotlivci vykonávajúci akciu proti narušiteľom použijú rebríky Q s nastaveným sklonom pomocou držiakov i. Na použitie rôznych druhov osobných zbraní sú V ochrannej stene g Vytvorené viacúčelove otvory ü.Zariadenie podľa vynálezu tvorí mobilný stroj z, ku ktorému je pomocou Výkyvného upínača 3 pripojená ochranná stena g. Samotný mobilný stroj g a ochranná stena g sú vyhotovené, ako bolo opísané V príklade l.Zariadenie na zabránenia narušenia pokoja a poriadku podľa vynálezu je mobilným prostriedkom 2 umiestnené na požadované miesto. Mobilný stroj g pripraví ochrannú stenu g na používanie. Na rozdiel od príkladu l ovládanie jednotlivých súčastí ochrannej steny g vykonáva obsluha zariadenia z kabiny mobilného stroja z alebo ovládacími prostriedkami umiestnenými na ochrannej stene g. Podľa potreby vysunie sa do požadovanej polohy najmenej jeden bočný štít Q ochrannej steny g, čím sa vytvorí potrebná zábrana proti narušiteľom. V prípade potreby zdvihne sa zdvíhacia plošina Q do požadovanej polohy tak, aby jednotlivci brániaci narušiteľom mali dostatočný prehľad a prípravu na nasadenie. Situáciu pred ochrannou stenou g môžu sledovať cez priezory Q v pevnom štíte Q a výsuvnom štíte Q ochrannej steny g, Na dosiahnutie cieľov vo vyššej výške jednotlivci vykonávajúci akciu proti narušiteľom použijú rebríky Q s nastaveným sklonom pomocou držiakov i. Na použitie rôznych druhov osobných zbraní sú v ochrannej stene g vytvorené viacúčelové otvory g.Zariadenie podľa vynálezu tvorí mobilný stroj g, ku ktorému je pomocou výkyvného upínača i pripojená ochranná stena 4. Samotný mobilný stroj g a ochranná stena g sú vyhotovené, ako bolo opísané v príklade l alebo 2 s tým rozdielom, že V čase akcie nepredstavujú jeden kompletný celok.Zariadenie podľa vynálezu je určené najmä na zabránenie narušenia pokoja a poriadku v mierových podmienkach. Okrem vytvorenia účinnej ochrany zátarasov pre jednotlivcov vykonávajúcich akciu proti narušiteľom pokoja a poriadku umožňuje aj jednotlivcom uľahčenie odolávania prekážok vytvorených narušiteľmi. Na uľahčenie zásahu jednotlivcom vykonávajúcim akciu môže byť vybavené aj ďalšími systémami, ako sú zariadenia na vytváranie slzotvomej hmly pred ochrannou stenou, zariadenia na vrhanie dymových granátov,zariadenia na vysielanie zvuku a oslovenie narušiteľov, výkonné osvetlenie priestoru pred ochrannou stenou a zariadenia na snímanie, zaznamenávanie a prenos obrazu z priestoru pred ochrannou stenou a za ochrannou stenou.l. Zariadenie na zabránenie narušenia pokoja a udržanie poriadku, v y z n a č u j ú c e s a t ý m ,že pozostáva z mobilného stroja (2) a ochrannej steny (4), kde mobilný stroj (2) pozostáva z podvozku (22) spojeného s rámom (23) a cez Výkyvné rámové kĺby (24) spojeného s manipulačným ramenom (25) a k manipulačnému ramenu (25) je v spodnej časti pripojený výkyvný upínač (3), na ktorý je prostredníctvom upínacej platne (41) pripojená ochranná stena (4), pričom upínacia platňa (41) je prostredníctvom upínacieho ramena (42) spojená s pevným štítom (5) ochrannej steny (4), ku ktorému je pomocou minimálne jedného vysúvacieho mechanizmu (Sl) pripojený najmenej jeden bočný výsuvný štít (6), pričom ďalej pevný štít (5) ochrarmej steny (4) je prostredníctvom najmenej jedného zdvíhacieho mechanizmu (52) spojený so zdvíhacou plošinou (53), ktora je pevne alebo pohyblivo spojená s homým výsuvným štítom (54).2. Zariadenie na zabránenie narušenia pokoja a udržanie poriadku podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že je vybavené ovládaním z mobilného stroja (2) alebo zahmuje priestorovo oddelené obslumé pracovisko s diaľkovým ovládačom (l), pričom mobilný stroj (2) je vybavený prijímačom (21) rádiových signálov.3. Zariadenie na zabránenie narušenia pokoja a udržanie poriadku podľa nároku l alebo 2, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pevný štít (5) a bočný výsuvný štít (6) ochrannej steny (4) sú na homej hrane ukončené priehľadnou bariérou (55) a na spodnej straneje ukončený minimálne jedným podpomým pohybovým mechanizmom (56).4. Zariadenie na zabránenie narušenia pokoja a udržanie poriadku podľa nároku l až 3 v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pevný štít (5) i bočný výsuvný štít (6) sú vybavené zasklenými alebo voľnými priezorrni (43) a viacúčelovými uzatvárajúcimi alebo voľnými otvormi (44) a k ochrarmej stene (4) pripojený mínimálnejeden výsuvný alebo pevný rebrík (45) alebo schodíky s nastaviteľným sklonom, 3 výkresy

MPK / Značky

MPK: F41H 11/08, F41H 5/14, E01F 13/02, B60P 3/00

Značky: zabránenie, poriadku, pokoja, narušeniu, udržanie, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-288026-zariadenie-na-zabranenie-naruseniu-pokoja-a-udrzanie-poriadku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na zabránenie narušeniu pokoja a udržanie poriadku</a>

Podobne patenty