Farmaceutický prostriedok obsahujúci 5-[4-[2-(N-2-metyl-N-pyridyl)amino)etoxy]benzyl]tiazolidín-2,4-dión a submaximálne množstvo glimepiridu a jeho použitie

Číslo patentu: 287823

Dátum: 24.10.2011

Autori: Buckingham Robin Edwin, Smith Stephen Alistair

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Farmaceutický prostriedok, ktorý obsahuje 2 až 8 mg 5-[4-[2-(N-2-metyl-N-pyridyl)amino)etoxy]benzyl]tiazolidín-2,4-diónu (rosiglitazón) alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli a submaximálne množstvo glimepiridu. Tento prostriedok je určený na liečenie diabetes mellitus a stavov spojených s diabetes mellitus u cicavcov. Vynález sa ďalej týka použitia tohto farmaceutického prostriedku.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka farmaceutického prostriedku obsahujúceho 2 až 8 mg 5-4-2-(N-2-metyl-N-pyridyhamino)etoxybenzyltiazolidín-2,4-diónu alebo jeho farmaceutický prijateľnej soli, a submaxirnálne nmožstvo glimepiridu, na liečenie diabetes mellitus, najmä od inzulínu nezávislej diabetes (NIDDM, diabetes II. typu),a stavov spojených s diabetes mellitus.Inzulínové sekrečné promótory sú zlúčeniny, ktoré podporujú zvýšenú sekréciu inzulínu pankreatickýrni beta bunkami.Známymi prikladmi inzulínových sekrečných promótorov sú sulfonyl-močoviny. Sulfonylmočoviny pôsobia ako hypoglykemické látky a používajú sa na liečbu NIDDM (II. typu diabetes). Príklady sulfonylmočovín zahŕňajú glibenklamid, glipizid, gliklazíd, glimepirid, tolazamid a tolbutarnid.Prihláška európskeho patentu, číslo zverejnenia 0 306 228, sa týka určitých tiazolidíndiónových derivátov, pri ktorých sa uvádza, že majú hypoglykemícké a hypolipidémické účinky. Jeden špecifický tiazolidíndión, zverejnený v EP 0 306 228, je 5-4-2-(N-metyl-N-(2-pyridy 1)amino)etoxybenzyltiazolidín-2,4-dión. WO 94/05659 zverejňuje niektore soli 5-4-2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxybeuzyltiazolidín-2,4-diónu vrátane maleátu.5-4-2-(N-Metyl-N-(2-pyridyl)arnino)etoxybenzyltiazolidín-2,4-dión je príkladom skupiny anti-hyperglykémických látok, známych ako inzulínové senzíbilizátory. 5-4-2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxybenzylüazolidín-2,4-dión je potom tiazolídíndiónový inzulínový senzibilizátor.Prihlášky európskych patentov, čísla zverejnení 0 008 203, 0 139 421, O 032 128, 0 428 312, 0 489 663,0 155 845, 0 257 781, 0 208 420, 0177 353, 0 319189, 0 332 331, 0 330 332, 0 528 734, 0 508 740 prihlášky európskych patentov, čísla zverejnení 92/18 501, 93/02 079, 93/22 445 a patenty USA čísla 5 104 888 a 5 478 852 tiež zverejňujú niektore tiazolidíndiónové inzulínove senzibilizátory.V súčasnosti sa celkom neočakávane ukázalo, že 5-4-2-(N-rnetyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxybenzyltiazolidín-2,4-dión v kombinácii so sub-maximálnym množstvom inzulinového sekrečného promótora mimoriadne výhodne účinkuje pri ovládaní glykémie, s minimálnymi vedľajšími nepriazuivými účinkami. Taká kombinácia je preto mimoriadne užitočná na liečbu diabetes mellitus a stavov súvisiacich s diabetes mellitus. Znižovanie dávky inzulínového sekrečného promótora v prítomnosti plnej dávky inzulínovej senzibilitnej látky má tiež výhodu, a to v tom, že možno znížiť pravdepodobnosť, frekvenciu a/alebo úpornosť hypoglykemických príhod.Podstatou vynálezu je farmaceutický prostriedok obsahujúci 2 až 8 mg 5-4-2-(N-2-metyl-N-pyridyl)amino)etoxybenzyltiazolidín-2,4-diónu alebo jeho farmaceutický prijateľnej soli, a submaximálne množstvo glimepiridu. Tento prostriedok je určený na liečenie diabetes mellitus, najmä Il. typu diabetes a stavov spojených s diabetes mellitus u cicavcov, napríklad u človeka.Výhodné inzulínové sekrečné promótory sú sulfonylmočoviny.Výhodné sulfonylmočoviny zahŕňajú zlúčeniny, označované ako glibenklamid, glipizid, glimepirid, tolazamid a tolbutamid.Ďalšie sulfonylmočoviny zahŕňajú acetohexamid, karbutamid, chlórpropamid, glibornurid, glikvidón, glisentid, glisoxepíd, glyklopyamíd a glycylamid.Ďalšie výhodné inzulínove sekrečné promótory zahñiajú repaglinid.V jednom uskutočnení prostriedok zahŕňa 2 až 8 mg 5-4-2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxybenzyltíazolidín-2,4-diónu, najmä pri podávaní denne.V iných uskutočneniach prostriedok zahiňa 2 až 4, 4 až 8 mg 5-4-Z-(N-rnetyl-N-(2-pyridyl)amino)etoXybenzyltiazolidín-2,4-diónu za deň.Jedno výhodné uskutočnenie prostriedku zahŕňa 2 až 4 mg 5-4-2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)arnino)etoxybenzyltiazolidín-2,4-diónu, najmä pri podávaní denne.Iné výhodné uskutočnenie prostriedku zahíňa 4 až 8 mg 5-4-2-(N-metyl-N-(Z-pyridyl)amino)etoxybenzyltiazolidin-2,4-diónu, najmä pri podávaní denne. jV ďalšom výhodnom uskutočnení prostriedok zahŕňa 2 mg 5-4-2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxybenzyltiazolidín-2,4-diónu, najmä pri podávaní denne.V ešte ďalšom výhodnom uskutočnení prostriedok zahŕňa 4 mg 5-4-2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxybenzyltiazolidín-ZA-diónu, najmä pri podávaní denne.V ešte ďalšom výhodnom uskutočnení prostriedok zahŕňa 8 mg 5-4-2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxybenzyltiazolidín-2,4-diónu, najmä pri podávaní denne.Je pochopiteľne, že inzulínový senzibilizátor - 5-4-2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxybenzyltiazolidín-ZA-dión, a inzulínový sekrečný promótor sa podávajú vo farmaceutický prijateľnej forme vrátane farmaceutický prijateľných derivátov, ako sú napríklad farrnaceuticky prijateľné soli, estery a ich solváty, relevantných farmaceutických účinných látok. V niektorých prípadoch sa v tomto texte používa názov relevantného inzulínového sekrečného promótora, ktorý môže súvisieť s príslušnou farmaceutickou formou príslušnej účinnej látky je zrejmé, že V rozsahu tohto vynálezu sú zahrnuté všetky farmaceutický prijateľné formy uvedených účinných látok samotných vrátane farmaceutický prij ateľných foriem solí a farmaceutický prijateľných foriem solvátov.Vhodné, farmaceutický prijateľné formy solí 5-4-2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxybenzyltiazolídín-2,4-diónu zahŕňajú formy, opísané v uvedených patentoch a prihláškach vynálezov, ako je napríklad EP 0 306 228 a WO 9405 659. Výhodná, farmaceutický prij ateľná sol je maleát.Výhodné farmaceutické prijateľné solvátované formy 5-4-2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxybenzyltiazolidín-2,4-diónu zahŕňajú solvátové formy opisané v uvedených patentoch a prihláškach vynálezov,ako je napríklad EP 0 306 228 a WO 94/05 659, najmä hydráty.Vhodné, farmaceutický prijateľné formy inzulínového sekrečného promótora závisia od použitého promótora, pričom zahŕňajú všetky známe, farmaceutický prijateľné formy vybraných foriem jednotlivých inzulínových selcrečných promótorov. Uvedené deriváty alebo odkazy na ne možno nájsť v základných referenčných príručkách, ako sú napríklad britská a americká Pharmacopoeias, Remingtons Pharmaceutical Sciences(Mack Publishing Co.), The Extra Pharrnacopoeia (Londýn, The Pharrnaceutical Press) (napríklad pozri 31. vydanie, strana 341 a tam citované strany).Inzulínové senzibilizátory, ako je napríklad 5-4-2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxybenzyltiazolidín-ZA-dión, a/alebo jej fannaceuticky prijateľné formy sa môžu pripraviť známymi spôsobmi, napríklad spôsobmi zverejnenými V uvedených patentoch a patentových prihláškach, napríklad V EP 0 306 228 a WO 94/05 659. Zverejnenia uvedených patentov a patentových prihlášok, napríklad EP 0 306 228 a WO 94/05 659 sa tu zahŕňajú týmto odkazom.5-4-2-(N-Metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxybenzyltiazolidín-2,4-dión môže jestvovať v jednej alebo viacerých tautomérnych formách všetky také formy sú zahrnuté do výrazu 5-4-2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxybenzyltiazolidín-2,4-dión, či ide o jednotlivé tautomérne formy, alebo o ich zmesi. 5-4-2-(N-Metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxybenzyltiazolidín-ZA-dión má chirálny uhlíkový atóm a preto môže jestvovat až v dvoch stereoizomérnych formách výraz 5-4-2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxybenzyltiazolidín-2,4-dión zahŕňa všetky izoméme forrný, či ide o jednotlivé izoméry alebo o zmesi izomérov vrátane racemátov.Inzulínový sekrečný promótor sa pripraví známymi spôsobmi, napríklad spôsobmi, ktoré možno nájsť alebo odkazy na ne, v základných referenčných priručkách, ako sú napríklad British a US Pharmacopoeias,Remingtods Phamraceutical Sciences (Mack Publishing Co.), Martindale The Extra Pharmacopoeia (Londýn, The Pharrnaceutical Press) (napríklad pozri 31. vydanie, strana 341 a tam citované strany).V tomto texte používaný výraz submaximálne množstvo inzulínového sekrečného promótora znamená,rrmožstvo, ktoré je menšie ako príslušná dávka nekombinovaného príslušného inzulínového sekrečného promótora, ktorá sa uvádza, alebo sa na ňu odkazuje v základných príručkách, napríklad V British National Formulary (BNF), British a US Pharmacopoeias, Remingtons Pharmaceutical Sciences (Mack Publishing Co.),Martindale The Extra Pharmacopoeia (Londýn, The Pharmaceutical Press) (napríklad pozri 31. vydanie, strana 341 a tam eitované strany). (Submaximálne množstvo je menšie ako 100 a typicky je v rozmedzí od 5 do 95 , napríklad 75 , 80 , 90 , alebo 95 príslušnej maximálnej dávky.)V BNF sa napriklad uvádza maximálna dávka pre glibenklarnid 15 mg denne potom submaximálne množstvo glibenklamidu, podávané spolu s inzulínovýnn senzibilizátororn bude typicky 1,5 až 12,5 mg denne. Iný príklad je pre gliklazid maximálna denná dávka gliklazidu podľa BNF je 320 mg denne potom submaximálne množstvo gliklazidu, podávané v kombinácii s inzulínovým senzibilizátorom bude 20 až 300 mg denne. V ďalšom príklade je podľa BNF pre glipizid maximálna dávka typicky 40 mg denne potom podmaximálne množstvo glipizidu, podávaného spolu s inzulínovým senzibilizátorom je typicky 5 až 30 mg denne. Pre tolazamíd, ako štvrtý príklad, je v BNF uvádzané maximálna demiá dávka l g potom subrnaximálne množstvo tolazarnidu, podávaného v kombinácii spolu so inzulínovým senzibilizátorom je typicky 50 až 950 mg denne. Pre tolbutarnid, v piatom príklade, sa v BNF uvádza maximálna denná dávka 2 g potom submaximálne množstvo tolbutamidu, podávaného v kombinácii spolu s inzulínovým senzibilizátorom je typicky 10 mg až 1,75 g denne.Výraz stav spojený s diabetes mellitus tu znamená také stavy, ktoré sú v spojení s pre-diabetickým stavom, stavy spojené s vlastnou diabetes mellitus a stavy komplikácií spojených s diabetes mellitus.Výraz stavy spojené s vlastnou diabetes mellitus zahŕňajú hyperglykénriu, inzulínovú rezistenciu vrátane získanej inzulínovej rezistencie a obezitu. Ďalšie stavy spojené s vlastnou diabetes mellitus zahŕňajú hy 10pertenziu a srdcovocievne choroby, najmä aterosklerózu a stavy spojene s ínzulínovou rezistenciou. Stavy spojené s ínzulínovou rezistenciou zahŕňajú polycystový ovariálny syndróm a steroidmi vyvolanú ínzulínovú rezistenciu a tehotenský diabetes.Kornplikácie spojené s diabetes mellitus zahŕňajú obličkovć ochorenia, najmä choroby obličiek spojené s diabetes II. typu, neuropatiu a retinopatiu.Obličkové ochorenia spojene s II. typom diabetes zahŕňajú nefropatiu, glomemlonefritídu, glomerulámu sklerózu, nefrotický syndróm, hypertenznú nefrosklerózu a posledný stupeň choroby obličiek.Výraz farmaceutický prijateľný sa tu používa tak, že zahŕňa humánne aj veterinárne použitie napríklad výraz farmaceutický prijateľný zahŕňa aj veterináme prijateľnú zlúčeninu.Aby sa predišlo nesprávnemu pochopeniu vyjadrovania skalámych veličín vrátane mg množstíev 5-4-2-(N-metyl-N-(Z-pyridybamino)etoxybenzyltiazolidin-2,4-dión vo farmaceuticky prijateľnej forme, skaláme množstvo sa vzťahuje k 5-4-Z-(N-metyl-N-(2-pyridyl)annno)etoxybenzyltiazolidín-2,4-diónu per se napríklad 2 mg 5-4-2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxybenzyltiazolidín-2,4-diónu vo forme maleátu(adičnej soli) je také množstvo maleátovej soli 5-4-2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxybenzyltiazolidín-2,4-diónu, ktoré obsahuje 2 mg 5-4-2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxybenzyltiazolidin-ZA-díónu.Diabetes mellitus výhodne znamená II. typ diabetes.Inzulínový senzibilizátor sa výhodne podáva ako prvý.V liečbe podľa tohto vynálezu sa inzulínový senzibilizátor podáva na úrovni jeho príslušnej normálnej dávky, napríklad 5-4-2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxybenzyltiazolidín-2,4-dión sa podáva v dávke,vybranej z rozmedzía 2 až 8 mg denne, napríklad 2, 4, alebo 8 mg denne.Ovládanie glykémie možno charakterizovať bežnými spôsobmi, napríklad stanovovaním typicky použivaného glykemického indexu, napríklad hladiny plazmového cukru pri diéte alebo glykozylovaného hemoglobinu (Hb A lc). Uvedené ukazovatele sa stanovujú bežnými postupmi, napríklad postupmi, ktoré opisuje Tuescher A., Monitoring the Díabetic Patient with Glycosylated Hemoglobin Measurements, Clinical Products 1998.V spôsobe podľa tohto vynálezu sa účinné látky výhodne podávajú vo forme farrnaceutických prostriedkov. Ako už bolo uvedené, farmaceutické prostriedky môžu zahŕňať obidve liečivá alebo iba jedno z uvedených liečiv.Jedno uskutočnenie tohto vynálezu môže podľa uvedeného zahŕňať farmaceutický prostriedok, pozostávajúci z inzulínového senzibilizátora, teda 5-4-2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)amíno)etoxybenzyltiazolidín-2,4-díónu v množstve najmä 2 až 8 mg, submaxímálneho množstva ínzulínového sekrečného promótora a farmaceuticky prijateľného nosiča pre uvedené účinné látky.Uvedené farmaceutické prostriedky sa môžu pripraviť zmiešaním ínzulínového senzibilizátora, teda 5-4-2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxybenzyl-tíazolidín-2,4-diónu v množstve najmä 2 až 8 mg, submaximálneho rrmožstva ínzulínového sekrečného promótora a farmaceutický prijateľného nosiča pre uvedene účinné látky.Farmaceutický prostriedok sa zvyčajne upraví tak, aby bol vhodný na orálne podávanie. Môže sa ale upraviť na ine spôsoby podávania, napríklad na parenterálnc podávanie, sublinguálne alebo transdermálne podávanie.Farmaceutické prostriedky môžu byť v liekovej forme tabliet, kapsúl, práškov, granulátov, pastiliek, čapíkov, rekonštitučných práškov, alebo vo forme tekutých preparátov, ako sú orálne alebo sterilné parenterálne roztoky alebo suspenzie.Aby sa dosiahla spoľahlivosť pri podávaní liečiva bude výhodné, ak farmaceutický prostriedok podľa tohto vynálezu bude vo forme jednotkovej dávky.Liekovou formou jednotkových dávok na orálne podávanie môžu byť tablety alebo kapsuly a farmaceutický prostriedok môže obsahovat bežne používané pomocné látky a prísady, ako sú spoj ivá, napríklad sirup,arabská guma, želatína, sorbitol, tragakant alebo polyvinylpyrolidón plnivá, napríklad laktóza, cukor, kukuríčný škrob, fosforečnan vápenatý, sorbitol alebo glycín tabletovacie mazivá, napríklad stearan horečnatý rozvoľňovadlá, napriklad škrob, polyvinylpyrolidón, sodná soľ glykolátu škrobu alebo mikrokryštalická celulóza alebo farmaceutický prijateľné zmáčadlá, napríklad laurylsulfát sodný.Uvedené farmaceutické prostriedky sú výhodne vo forme jednotkovej dávky v nmožstve, ktoré zodpovedá príslušnej dennej dávke.Vhodné dávkovanie ínzulinových senzibilátorov zahŕňajú dávkovanie., zverejnené v uvedených patentoch a patentových prihláškach.Vhodné jednotkové dávky 5-4-2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxybenzyl-tiazolidín-ZA-diónu zahŕňajú 2, 3, 4, 5, 6, 7 alebo 8 mg.Zlúčeniny podľa tohto vynálezu možno podávať l-krát až ó-krát denne, najvýhodnejšie ale jedenkrát až dvakrát denne.Tuhé orálne farmaceutické prostriedky možno pripraviť bežne používanými spôsobmi miešania, plnenia alebo tabletovania. Pri použití veľkého podielu plnív možno na rozmiešame účinnej látky V prostriedku operáciu miešania opakovať. Tieto operácie sú V odbore bežne známe. Tablety možno obaľovať spôsobmi, ktoré sú vo farmaceutickom odbore dobre známe, najmä povlakmi, ktoré sa rozpúšťajú v črevnom trakte.Orálne tekuté liečivé prípravky môžu mať formu napríklad emulzií, sirupov alebo elixírov, alebo môžu mať formu suchých prípravkov na rekonštitúeiu (pred použitím) vo vode, alebo inom vhodnom nosiči,. Tieto tekuté prípravky môžu obsahovat bežné prísady, ako sú dispergátory, napríklad sorbitol, sirup, metylcelulóza, želatína, hydroxyetylcelulóza, karboxymetylcelulóza, gél stearanu hlinitého, hydrogenované jedlé tuky emulgátory, napríklad lecitín, monooleát sorbitanu, alebo arabská gima nevodne nosiče (ktoré môžu zahŕňať jedlé oleje), napríklad mandľový olej, frakcionovaný kokosový olej, olejovité estery ako napríklad estery glycerolu, propylénglykol, alebo etanol konzervačné látky, napriklad metyl alebo propyl p-hydroxybenzoát alebo kyselina sorbová ak sa vyžaduje, môžu obsahovat bežne používané chuťové látky a/alebo farbívá či pigmenty.Tekuté jednotkové dávkové formy na parenterálne podávanie sa pripravia z uvedených účinných zlúčenín a sterilného nosiča V závislosti od zvolenej koncentrácie môžu byť účinné látky rozpustené alebo suspendoVané V nosiči. Pri príprave roztokov sa účinná zlúčenina rozpustí vo vode na injekcie, pred plnením do vhodnej ampulky alebo liekovky a pred uzavretím sa sterilizuje ñltráciou. V nosiči sa Výhodne môžu rozpustiť adjuvantá, napríklad miestne anestetikum, konzervačné a tlmivé látky. Na zvýšenie stálosti sa farmaceutické prostriedky môžu po plnení vymrazovať a voda sa odstráni vo vákuu. Parenterálne suspenzie sa pripravia V podstate rovnakým spôsobom, ale s tým, že zlúčenina (I) sa miesto rozpúšťania v nosiči suspenduje a sterilizácia sa nemôže vykonať filtráciou. Zlúčeninu možno sterilizovať vystavením účinku etylénoxidu pred dispergovaním V sterilnom nosiči. Do nosiča sa výhodne zahmie povrchovo aktívna látka, aby sa uľahčilo rovnorodé rozptýlenie zlúčeniny V suspenzii.Farmaceutické prostriedky môžu obsahovat od 0,01 do 99 hmotnostných výhodne od 10 do 60 hmotnostných účinnej zložky V závislosti od spôsobu podávania.Ak sa vyžaduje, farmaceutické prostriedky môžu byť balené aj s pripojenýrni písanými alebo tlačenýrni pokynmi na používanie.Farmaceutické prostriedky sa formulujú podľa všeobecných zásad, ako sú zverejnené V základných príručkách, ako sú British a US Pharmacopoieas, Remingtons Pharrnaceutical Sciences (Mack Publishing Co.),Martindale The Extra Pharrnacopoeia (Londýn, The Pharmaceutical Press) (napríklad pozri 31 s Edition, strana 34 l a strany tam uvedené), alebo V Cosmeticology (Harry, Leonard Hill Books).Vynález V ďalšom uskutočnení zahŕňa aj farmaceutický prostriedok, obsahujúci 5-4-2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxybenzyltiazolidín-2,4-dión, najmä 2 až 8 mg tejto zlúčeniny, submaximálne množstvo inzulínového sekrečného promótora a farmaceutický prijateľný nosič uvedených účinných látok, na použitie ako účinný terapeutický prípravok.Vynález V ďalšom uskutočnení zahŕňa použitie inzulínového senzibilizátora, teda 5-4-2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxybenzyltiazolidín-2,4-diónu, najmä 2 až 8 mg tejto zlúčeniny, submaximálneho množstva inzulínového sekrečného promótora a farmaceutický prijateľného nosiča uvedených účinných látok, na Výrobu liečiva na liečbu diabetes mellitus a stavov spojených s diabetes mellitus.Vynález V ďalšom uskutočnení zahŕňa farmaceutický prostriedok, obsahujúci inzulínový senzibilizátor,teda 5-4-2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxybenzyl-tiazolidín-2,4-dión, najmä 2 až 8 mg tejto zlúčeníny, submaximálne množstvo inzulínového sekrečného promótora a farmaceutický prijateľný nosič uvedených účinných látok, na použitie V liečbe diabetes mellitus a stavov spojených s diabetes mellitus.Rozsah 2 až 4 mg zahŕňa rozsah 2,1 až 4, 2,2 až 4, 2,3 až 4, 2,4 až 4, 2,5 až 4, 2,6 až 4, 2,7 až 4, 2,8 až 4,2,9 až 4, alebo 3 až 4 mg.Rozsah 4 až 8 mg zahŕňa rozsah 4,1 až 8, 4,2 až 8, 4,3 až 8, 4,4 až 8, 4,5 až 8, 4,6 až 8, 4,7 až 8, 4,8 až 8,4,9 až 8, 5 až 8, 6 až 8, alebo 7 až 8 mg.V uvedených rozsahoch dávok prostriedkov podľa tohto vynálezu neboli zaznamenané nijaké nepriaznivé toxikologické účinky.Ďalej uvedený príklad bližšie objasňuje Vynález, ale V žiadnom smere neobmedzuje rozsah vynálezu.Farmaceutické prostriedky pre 5-4-2-(N-metyl-N~(2-pyridyl)amino)etoxybenzyl-tiazolidín-2,4-dión Príprava koncentrátu tabletovaný koncentrát sa pripravil z ďalej uvedených materiálov.

MPK / Značky

MPK: A61K 31/44, A61P 3/10, A61K 31/64

Značky: použitie, 5-[4-[2-(n-2-metyl-n-pyridyl)amino)etoxy]benzyl]tiazolidín-2,4-dión, glimepiridu, množstvo, submaximálne, farmaceutický, obsahujúci, prostriedok

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-287823-farmaceuticky-prostriedok-obsahujuci-5-4-2-n-2-metyl-n-pyridylaminoetoxybenzyltiazolidin-24-dion-a-submaximalne-mnozstvo-glimepiridu-a-jeho-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Farmaceutický prostriedok obsahujúci 5-[4-[2-(N-2-metyl-N-pyridyl)amino)etoxy]benzyl]tiazolidín-2,4-dión a submaximálne množstvo glimepiridu a jeho použitie</a>

Podobne patenty