Prístrojová doska vozidiel

Číslo patentu: 287529

Dátum: 13.12.2010

Autor: Charbonnel Daniel

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Prístrojová doska vozidiel zahŕňa podpernú konštrukciu (12), vybavenú potrubím (16) na rozdeľovanie rozptýleného vzduchu, prechádzajúcim podstatnou časťou šírky prístrojovej dosky (10)
vonkajší kryt (26) na obklopenie podpernej konštrukcie (12), ktorý zahŕňa stenu (28) prepúšťajúcu vzduch na vrchné uzatvorenie potrubia (20) na rozdeľovanie rozptýleného vzduchu, prechádzajúcou podstatnou časťou šírky prístrojovej dosky (10)
a konštrukčnú zostavu (24) bezpečnostného vaku nesenú podpernou konštrukciou prístrojovej dosky (12) a spojenú s otvorom (38) na výstup vankúša bezpečnostného vaku (44), pričom priepustná stena (28) má časť (28a) na uzatvorenie výstupného otvoru (38) konštrukčnej zostavy (24) bezpečnostného vaku.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka prístrojovej dosky vozidiel podľa úvodnej častí hlavného nároku.Doteraj ší stav technikyPrístrojová doska vozidla je zložitá jednotka, ktorá zahrnuje viaceré zariadenia a ovládače, ako je napríklad prístrojový panel, konštrukčné zostava na rozdeľovanie vzduchu vnútri kabíny pre cestujúcich vo vozidle, ovládací panel pre konštrukčnú zostavu na rozdeľovanie vzduchu, modul bezpečnostného vaku atď.Už sú známe prístrojové dosky pre vozidlá, ktoré zahmujú vonkaj ší lcryt, ktorý zahrnuje stenu, prepúšťajúcu vzduch, spojenú s distribučným potrubím na rozdeľovanie prúdu vzduchu vnútri kabíny pre cestujúcich vo vozidle rozptýleným spôsobom a malou rýchlosťou. Stena, prepúšťajúca vzduch, môže pozostávať zo sieťky alebo mriežky, alebo perforovanej steny, pokiytej pórovitým povlakom. V prístrojovej doske s rozptýlenou distribúciou prúdu vzduchu cez pórovítú stenu existuje potreba rozdeľovať prúd vzduchu cez povrch,ktorý je čo naj širší, aby rozdelenie vzduchu v kabíne pre cestujúcich bolo čo najrovnomcmejšie a aby sa znížila rýchlosť prúdu vzduchu, dodávaného cez pórovítú stenu. Ďalšou požiadavkou je vytvorenie zostavy bezpečnostného vaku na strane cestujúcich so zodpovedajúcim krytom alebo vekom v hornej časti prístrojovej dosky bez toho, aby celkové rozmery zostavy bezpečnostného vaku a zodpovedajúceho veka rušili oblasť,v ktorej by bolo žíaduce umiestniť kanál na rozdeľovanie rozptýleného vzduchu a pórovítú stenu.Prístrojová doska so znakmi uvedenými v predvýznakovej časti nároku 1 je známa z dokumentu DE-C-19508983.Účelom tohto vynálezu je vytvoriť prístrojovú dosku uvedeného typu pre vozidlá, ktorá bude jednoduchšia a menej nákladná než známe riešenia, a ktorá umožní splniť uvedené požiadavky najlepším možným spôsobom.Podľa predmetného vynálezu, je uvedený zámer dosiahnutý vďaka prístrojovej doske, ktorá má znaky formujúce podstatu uvedených nárokov.Podstatou vynálezu je prístrojová doska pre vozidlá, zahmujúca- podpernú konštrukciu, vybavenú potrubím na rozdeľovanie rozptýleného vzduchu, prechádzajúcim podstatnou časťou šírky prístrojovej dosky- vonkajší kryt na obklopenie podpernej konštrukcie, ktorý zalnnuje stenu prepúšťajúcu vzduch na vrchné uzatvorenie potrubia na rozdeľovanie rozptýleného vzduchu, prechádzajúcou podstatnou časťou šírky prístrojovej dosky a- konštrukčnú zostavu bezpečnostného vaku, nesenú podpemou konštrukciou prístrojovej dosky a spojenú s otvorom na výstup vankúša bezpečnostného vaku,pričom priepusmá stena má časť, ktorá uzatvára Výstupný otvor konštrukčnej zostavy bezpečnostného vaku.Vo výhodnom uskutočnení je priepustná stena spojená s vonkajším krytom pomocou viacerých závesových spojovacích prvkov a pomocou viacerých spojovacích prvkov s určenými miestami zlomu.V ďalšom uskutočnení priepustná stena zahrnuje tuhú konštrukciu, ktorá je perforovaná, alebo je vo forme roštu, zakrytého povlakom, vyrobeným z materiálu, ktorý je prepúšťajúcí vzduch.V ďalšom uskutočnení Výstupný otvor konštrukčnej zostavy bezpečnostného vaku susedí s potrubím na rozdeľovanie rozptýleného vzduchu.V ešte ďalšom uskutočnení časť príepustnej steny, ktorá zakrýva Výstupný otvor modulu bezpečnostného vaku, neprepúšťa vzduch.Vynález teraz podrobne opíšeme len pomocou neobmedzujúceho prikladu s odkazom na priložené výkre sy.Prehľad obrázkov na výkresochObr. l je pohľad zhora na prístroj ovú dosku podľa tohto vynálezu obr. 2 je pohľad v reze pozdĺž čiary H - II z obr. l obr. 3 je pohľad v reze, podobný pohľadu z obr. 2, ktorý schematicky znázorňuje fázu explózíe vzduchového vankúša na strane cestujúceho a obr. 4 a 5 sú vo zväčšenej mierke detaily častí, označených šípkami IV a V na obr. 2.S odkazom na obr. l a 2, vzťahová značka lg označuje prístrojovú dosku pre vozidlá podľa tohto vynálezu. Prístrojová doska 19 zahrnuje podpemú konštrukciu Q, ktorá sa dá vyrobiť spôsobom opísaným v súčasne podanej patentovej prihláške, ktorú podal tento prihlasovateľ s názvom Hybridná podpemá konštrukcia pre prístroj ovú dosku vozidla a spôsob jej výroby. Ako je podrobne opísané v súčasne podanej patentovej prihláška, ktorú podal tento prihlasovateľ, podpemá konštrukcia g zahmuje kovový priečny člen 14, na ktorý je spoločne natvarovaná konštrukčná zostava na rozdeľovanie vzduchu, ktorá zahrnuje potrubie l 6, ktore prechádza po podstatnej časti šírky prístrojovej dosky lQ. Potrubie l 6 zahrnuje kanál 1 § na odhmľujúci/odmrazujúci prúd vzduchu a kanál 20 na rozdeľovanie rozptýleného vzduchu. Na priečnom člene 14 je navyše vytvorená podpera g 2, ktorá je spoločne natvarovaná na priečny člen a na ktorej je inštalovaný bezpečnostný vak 251.Prístrojová doska w zahrnuje vonkajší kryt ě, pripevnený k podpemej konštrukcii lg. Vonkajší kryt gg má vrchnú časť Zgg, ktorá pri použití smeruje k prednému sklu, a prednú časť § 13, ktorá pri použití smeruje k sedadlu vodiča a k sedadlu cestujúceho.Ešte raz s odkazom na obr. l a 2, vrchná časť 26 vonkajšieho krytu 26 zahrnuje stenu Q, prepúšťajúcu vzduch, ktorá zahmuje podperu, vyrobenú z plastového materiálu QQ, ktorý je perforovaný alebo má tvar roštu, zakrytého povlakom 32, vyrobeným z materiálu, prepúšťajúceho vzduch. Kanál 29 na rozdeľovanie rozptýleného vzduchu je navrchu uzavretý priepustnou stenou Q, ktorá, ako je znázomené na obr. 1, prechádza cez podstatnú časť šírky prístrojovej dosky 10. Kanál Q na rozdeľovanie odhrnľujúceho/odrnrazujúceho prúdu vzduchu je prepojený štrbinarni 34, usporiadanými takým spôsobom, aby nasmerovali odhrnľujúci/odrnrazujúci prúd vzduchu k prednému sklu (neznázomené).S odkazom na obr. 2 a 3, konštrukčná zostava a bezpečnostného vaku je namontovaná na podložku 36 v podstate tvaru L na podpere 22, ktorá je spoločne natvarovaná na priečny člen JA. Konštrukčná zostava 23 bezpečnostného vaku je pripojená k výstupnému otvoru 38, vytvorenému medzi bočnou stenou Q rozdeľovacieho potrubia já a stenou 42, ktorá tvorí časť krytu 26 a je v podstate rovnobežná so stenou g), Výstupný otvor 38 ústi na vrchnú časť 26 g vonkajšieho krytu 15. Výstupný otvor ąg konštrukčnej zostavy ZA bezpečnostného vaku je navrchu uzavretý časťou 2 S§ priepustnej steny 28 Časť ä steny 28 nemusí prepúšťať vzduch. Celá priepusmá stena 2 § je spojená s vonkajším krytom 26 tak, aby sa mohla otvoriť, aby sa umožnil výstup nañiknuteľného vankúša bezpečnostného vaku g, ako je schematicky znázomené na obr. 3.Ako je znázomené na obr. l, stena 2 § Iná prednú stranu ü, dve bočné strany Q a zadnú stranu 50. Pozdĺž prednej strany 46 je vytvorená súprava závesových spojovacích prvkov 52, a pozdĺž strán 48, 50 sú vytvorené viaceré spojovacie prvky g s určenými miestami zlomu. Možné uskutočnenie spojovacích prvkov j a 54 je znázomené na detailoch obr. 4 a 5. S odkazom na obr. 4, každý závesový spojovací prvok g má ohýbateľnú časť 56, vyrobenú z plastového materiálu, ktorá tvorí ohnuteľné koleno 3, ktore je ñxované na jednom konci na stenu §Q vonkajšieho krytu 26, napríklad pomocou nitu 62. S odkazom na obr. 5, každý spojovací prvok jí s určeným miestom zlomu zahrnuje zaskakovaci zub alebo západku gg, ktorá zaberá zaskočením so zodpovedajúcim otvorom Q, vytvoreným v zníženej časti Q, integrálnej s časťou m vonkajšieho krytu Ä. Zub 64 na zaskakovací záber je vytvorený integrálne so stenou 28 ą a má zúžený zlomový úsek Z 9.Ako je znázomené na obr. 3, ak sa konštrukčná zostava 24 bezpečnostného vaku uvedie do činnosti, vankúš 44 sa okamžite nafúkne a vystúpi z prístrojovej dosky lg cez otvor 38. Sila, ktorú vyvinie vankúš g na stenu 28, vyvolá zlomenie zlomových úsekov E a priepusmá stena 2 § sa otočí v smere, naznačenom šípkou 72, okolo závesových spojovacích prvkov 2.Usporiadanie podľa tohto vynálezu umožňuje vyhnúť sa použitiu samostatnej súčiastky na vytvorenie veka bezpečnostného vaku. Priepustná stena gg vykonáva dvojitú funkciu vrchného krycieho prvku potrubia na rozdeľovanie rozptýleného vzduchu a veka modulu bezpečnostného vaku. Uskutočnenie prístrojovej dosky podľa tohto vynálezu je preto jednoduchšie a menej nákladné než pre pristrojové dosky tradičného typu, ktoré vyžadujú použitie dvoch samostatných komponentov na vytvorenie veka bezpečnostného vaku a uzatváracej steny potrubia na rozdeľovanie rozptýleného vzduchu.1. Prístrojová doska pre vozidlá, zahrnujúca- podpemú konštrukciu (12), vybavenú potrubím (16) na rozdeľovanie rozptýleného vzduchu, prechádzajúcim podstatnou časťou šírky prístrojovej dosky (lO)- vonkajší kryt (26) na obklopenie podpemej konštrukcie (12), ktorý zahrnuje stenu (28) prepúšťajúcu vzduch na vrchné uzatvorenie potrubia (20) na rozdeľovanie rozptýleného vzduchu, prechádzajúcou podstatnou časťou šírky prístrojovej dosky (lO) a- konštmkčnú zostavu (24) bezpečnostného vaku nesenú podpemou konštrukciou prístrojovej dosky (12) a spojenú s otvorom (38) na výstup vankúša bezpečnostného vaku (44), v y z n a č u j ú c a s a tý m , že otvor (38) konštrukčnej zostavy (24) je umiestený medzi bočnou stenou (40) potrubia (16) na rozdeľovanie rozptýleného vzduchu a stenou (42) krytu (26) a že priepustná stena(28) má časť (28 a) na uzatvorenie výstupného otvoru (38) konštrukčnej zostavy (24) bezpečnostného vaku.2. Prístrojová doska podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že priepustná stena (28) je spojená s vonkajším krytom (26) pomocou viacerých závesových spojovacích prvkov (52) a pomocou viacerých spojovacích prvkov (54) s určenými miestami zlomu.3. Prístrojová doska podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že priepustná stena (28) zahrnuje tuhú konštrukciu (30), ktorá je perforovaná alebo je vo fonne roštu zakrytého povlakom (32) vyrobeným z materiálu, ktorý prepúšťa vzduch.4. Prístrojová doska podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že časť (28 a) priepustnej steny(28), ktorá zakrýva Výstupný otvor (38) modulu (24) bezpečnostného vaku, neprepúšťa vzduch.

MPK / Značky

MPK: B60K 37/00

Značky: přístrojová, doska, vozidiel

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-287529-pristrojova-doska-vozidiel.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prístrojová doska vozidiel</a>

Podobne patenty