Spôsob vybavenia bochníkov syra etiketou, etiketa a bochník

Číslo patentu: 287472

Dátum: 13.10.2010

Autori: Kaufmann Erwin, Spring Hans

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob označovania bochníkov (3) syra, pri ktorom sa označovanie uskutoční položením etikety (4) pred lisovaním na čerstvý syr, pričom výsledkom spôsobu je, že etiketa (4) je zarastená do kôrky vyzretého syra. Tvar, poloha a obsah etikety (4) umožňujú, aby každá na detailný predaj vhodná porcia (31, 32) do bochníka (3) bola jednoznačne označená.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka spôsobu označovania bochníkov syra, ktoré sa v drobnom predaji krájajú na niekoľko porcií. Predložený vynález sa tiež týka etikety, ktorou sa dá uvedeným spôsobom označovať bochnik syra, pričom každá na drobný predaj určená porcia z označeného bochníka chleba je vybavená označenímJe známych niekoľko spôsobov, ako na vlastnom syre označiť jeho typ, pôvod alebo kvalitu.Jedným zo spôsobov napríklad je, že sa položí známka z tvrdého materiálu (napríklad kaseinu) na čerstvý bochnik. Známka počas tvarovania klesne do krajnej časti syra a tým sa pevne spojí s bochníkom. Taká známka môže zakrývať iba veľmi malú časť povrchu bochníka, pretože také materiály neprepúšťajú vodu a ovplyvnili by veľmi silno proces zretia syra. Známka je teda V pomere k bochníka relativne malá a slúži iba na spätnú sledovateľnosť celého bochníka. Na známke obsiahnuté informácie už nie sú na porciách určených na drobný predaj. Ďalšou nevýhodou spôsobu je, že známka je tvrdá a môže sa zlomiť.Ďalšie spôsoby (EP-Al- 0945354 a EP 0871153) sa vyznačujú tým, že sa na vyzretý bochnik syra lepí etiketa. Pretože etiketa nie je zviazaná so syrom, neposkytujú tieto spôsoby žiadnu ochranu proti výmene alebo falšovaniu etikiet. Také spôsoby navyše vyžadujú lepidlo na upevnenie etikiet, pričom každý cudzí prvok je potencionálne rušivým faktorom pre prirodzenosť produktu. Lepená etiketa je menej Vhodná na krájanie a môže pri krájaní aj odpadnúť.V iných spôsoboch (WO 83/01051, EP 0258632, NL 9100375) sa etiketa bez lepidla prilepí do miestnym ohrevom natavenej kôrky syra. Etikety sú potom pevne spojené s kôrkou bochníka syra, ale také spôsoby nie sú Vhodné pre Všetky druhy syra. Iba málo druhov syra znáša hoci iba miestny ohrev. Hlavne V tvrdých syroch, ako je ementálsky syr, sa musí počítať so stratou kvality.Cieľom Vynálezu je poskytnúť spôsob, ktorým sa označí bochnik syra na začiatku výrobného procesu na mieste výroby jednoznačne a s konečnou platnosťou a ktorým sa môže aj každá porcia bochníka, určená na drobný predaj, zreteľne identifikovať.Uvedený ciel sa dosiahne spôsobom označovania bochníkov syra etiketou, určených na detailný predaj V niekoľkých porciách, pripojením etikety, pričom sa každá porcia bochníka jednoznačne označi, ktorého podstata spočíva V tom, že sa etiketa pred lisovaním položí na bochnik, a etiketa sa zarastaním zviaže s kôrkou bochníka. Výhodne sa označuje jedna strana bochníka.Výhodné je tiež, keď je etiketa zhotovená z papiera na čajové vrecúška a ked je zrejmá na povrchu bochníka.Na etiketu sa tlačia informácie o pôvode bochníka a/alebo o jeho prísadách.Výhodne sa na stranu bochníka, ktorá je voľne k dispozicii, lepí ďalšia etiketa.Výhodné je tiež označiť okraj vyzretého bochníka.Podstatou Vynálezu je tiež etiketa na zreteľne označovanie každej na detailný predaj vhodnej porcie bochníka, pričom je etiketa z vlhkosť absorbujúceho materiálu, ktorej podstata spočíva V tom, je umiestnená na celom povrchu jednej strany bochníka a obsahuje vlastnosti známe pred sušením bochníka. Vlhkosť absorbujúcim materiálom je pritom papier na čajové vrecúška.Podstatou Vynálezu je tiež bochnik určený na detailný predaj V niekoľkých porciách, ktorého podstata spočíva V tom, že každá strana každej porcie obsahuje časť zodpovedajúcich etikiet.Prehľad obrázkov na výkresochSpôsob a jeho výsledok bude teraz pomocou obrázkov bližšie Vysvetlený.Obr. l ukazuje lisovaciu formu, do ktorej sa formuje čerstvý bochnik syra.Obr. 2 ukazuje čerstvý bochnik V lisovacej forme, v ktorej sa na zma syra kladie špeciálna etiketa. Obr. 3 ukazuje etiketu, ktorá leží na povrchu čerstvého bochníka V lisovacej forme.Obr. 4 ukazuje etiketu, ktorá počas lisovania V lisovacej forme zrástla s povrchom čerstvého bochníka. Obr. 5 ukazuje bokorys vyzretého bochníka syra.Obr. 6 ukazuje pohľad zhora na vyzretý bochnik syra.Na vysvetlenie nasledujúceho tu budú uvedené hlavné fázy výrobného procesu tvrdého syra. Mlieko sa zrazí, rozdrobí sa na zrná a ohreje. Tieto zlomové zrná sa potom čerpajú do lisovacej formy, pričom odteká srvátka. Následne sa syr lisuje. Tým stráca vodu. Po niekoľkých hodinách sa syr vyberá z lisovacej formy. Bochník sa potom podrobuje procesu zretía, ktorý je značne závislý od typu syra. Syry sa uložia na určitý čas do osolenej vody. Nadväzne dochádza za definovaných klimatických podmienok a pravidelnej starostlivosti ku zretiu. Táto fáza je v nasledujúcom označovaná ako zretie alebo proces zretia. Na konci tohto procesu je bochník syra pripravený na spotrebu.Počas výrobného procesu sa musí bochník nejakým spôsobom označiť.Spôsob prebieha, ako bude bližšie v nasledujúcom uvedené. Vlhkosť absorbujúca etiketa 4, výhodne z papiera na čajové vrecúška, sa položí na čerstvý bochník 2 v lisovacej forme l (obr. 2) a vlhkosťou čerstvého syra sa navlhči (obr. 3). Počas procesu zrastie s povrchom čerstvého bochníka syra (obr. 4). Etíketa 4 zostáva na bochníku 2 počas celého procesu zretía a nachádza sa na konci doby zretía úplne V kôrke, ľahko pod povrchom vyzretého bochníka 3 syra. Povrch bochníka 3 syra nerriá teda na okraji etikety 4 prechod.Na druhú stranu vyzretého bochníka syra 3 sa môže po procese zretia nalepiť ďalšia etiketa 5, aby sa udala ďalšia informácia, napríklad údaje, ktoré sú známe až po zretí bochníka syra, ako je napríklad stupeň zretía syra, znak, meno detailistu a/alebo cena. Okraj 30 vyzretého bochníka syra 3 sa môže tiež označiť etiketou alebo pečiatkou, napríklad po kontrole akosti.Pretože etiketa 4 je na konci procesu zretía pevne zrastená s kôrkou vyzretého bochníka 3 syra, zabráni sa ncskoršiemu sfalšovaniu alebo výmene etikiet. Bochník syra je teda od začiatku výroby označený s konečnou platnosťou.Vo variante spôsobu vydávajú etikety jednotlivým výrobcom prednostné Odvetvové združenia alebo organizácie, kontrolujúce akosť.Spôsob je zvlášť vhodný pre tvrdý syr, ktorý počas procesu zretía netvorí mazy, napríklad ementálsky syr. Etiketa 4 sa opekávariím bochníka nepoškodí a zostáva na kôrke vyzretého bochníka 3 syra zreteľne viditeľná (obr. 5 a obr. 6). Je dôležitým znakom spôsobu, že etiketa 4 sa kladie na čerstvý bochník 2 syra pred lisovaním. Podľa predloženého vynálezu sa používa etiketa z vlhkosť absorbujúceho materiálu, ktorý vo vode nestráca svoju štruktúru. Uprednostňovaným materiálom je papier na čajové vrecúška. Pretože je plyno- a vodopriepustný, je tento materiál proti procesu zretía úplne neutrálny, čo umožňuje používať etikety, ktoré pokrývajú celý bochník. Ďalšou prednosťou papiera na čajové vrecúška oproti tvrdému materiálu je, že sa dá jednoducho a lacno potlačiť. Hoci leží etiketa 4 v kôrke zrelého bochníka 3 syra, ktorú sa nepredpokladá spotrebovať, venuje sa farbivu použítému na výrobu etikiet zvláštna pozornosť.Na etikete 4 môžu byť natlačené ľubovoľné znaky 41 syra a/alebo prísady, ktoré sú známe už na začiatku výrobného procesu, ako je napríklad typ syra, spôsob výroby, pôvod a/alebo kvalita prísad. Kvalita môže obsahovať napríklad tieto údaje biologické výrobné metódy, podiely prísad a pod. Tieto údaje môžu byť uvedené slovami alebo kódom, napríklad farebným kódom.Etiketa 4 môže obsahovať aj informácie, ktoré umožňujú spätné sledovanie bochníka syra, napríklad registračné číslo a/alebo identifikáciu jednotlivých bochníkov.Tvar, veľkosť a grafika etikety 4 sú závislé od tvaru, veľkosti a od obvyklých porcií syra v drobnom predají.V prvom uprednostnenom variante sa spôsob používa na bochníky vážiace niekoľko kilogramov, ktoré sa obyčajne pri drobnom predaji krájajú na segmenty 31 alebo na pravouhlé porcie 32.V tomto prípade je etiketa 4, ako je znázornená na obrázku 6, zvlášť vhodná, pretože obvyklá porcia 31 alebo 32 z bochníka 3 syra obsahuje časť etikety 4, ktorá umožňuje jasné rozoznanie znakov 41 na bochníku 3 syra.Pre veľké syry, ako je napríklad ementálsky syr, pokrýva etiketa 4 výhodne celý povrch bochníka a identifikačné znaky 41 sa na celej ploche pravidelne opakujú. Tak sa môžu porcie 31 alebo 32 opakovane odrezávať a identifikácia syra zostáva napriek tomu možná.V inom variante by mohla byť vhodná prstencová etiketa 4, pokial sa v drobnom predaji odrezané segmenty rezom prídavne neskracujú.V inom variante sú znaky znázornené farebným kódom, a zodpovedajúce farby a/alebo tvary sú drobno natlačené na celej ploche etikety, pričom etiketa pokrýva celý bochník. Preto sa môže syr krajať ľubovoľne a porcie zostávajú jednoznačne označené.Predložený vynález sa týka aj bochníka 3 syra, ktorý je podľa uvedeného spôsobu označený na jednej strane, pričom sa na druhú stranu po vyzretí syra lepí ďalšia etiketa 5 (obrázok 5). Prvá etiketa 4 obsahuje informáciu o syre a/alebo jeho prísadách, ktoré sú známe už pred lísovanírn, ako sú napríklad pôvod a kvalita mlieka, typ a pôvod syra. Ďalšiu etiketu 5 lepí distribútor alebo detailista, a etiketa obsahuje informáciu ako sú stupeň zrelosti syra, znak, meno detailistu a/alebo cena. Veľkosť a konfigurácia ďalšej etikety 5 je tiež pri 10spôsobená obvyklým porciám 31 alebo 32 bochníka syra, takže pri delení bochníka na porcie je každá z porcií 31 alebo 32 pokrytá významnou časťou príslušnej etikety.V určitých prípadoch môže byť bochník syra označený na okraji doplnkovo etiketou alebo pečiatkou, napriklad po kontrole kvality alebo na splnenie úradných prepisov.Ako príklad ukazuje obrázok 6 vyzretý bochník 3 syra, ktorý bol zhotovený podľa prvého variantu uvedeného spôsobu, a ktorý sa v obchode predáva v obvyklých porciách 31 alebo 32. V tomto príklade umožňuje poloha, tvar a grafika etikety 4 jednoznačnú identifikáciu každej na drobný predaj vhodnej porcie 31 alebo 32 bochníka 3.Ekvivalentným ale menej praktickým spôsobom je, že sa obidve strany bochníka označia vlhkosť absorbujúcou etiketou tak, že sa prvá etiketa položí a upevní na dne 10 lisovacej forrny 1 pred jej plnením syrovými zmami a druhá etiketa sa po naplnení zŕn syra položí na čerstvý bochník 2.1. Spôsob označovania bochníkov (3) syra etíketou, určených na detailný predaj V niekoľkých porciách(31, 32), pripojením etikety (4), pričom sa každá porcia (31, 32) bochníka (3) jednoznačne označí, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že sa etiketa (4) pred lisovaním položí na bochník (3) a etiketa sa zarastanim zviaže s kôrkou bochníka (3).2. Spôsob podľa nároku l, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že sa označujejedna strana bochníka (3).3. Spôsob podľa jedného z nárokov 1 alebo 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že etiketa (4) je zhotovená z papiera na čajové vrecúška.4. Spôsob podľa jedného z nárokov 1 až 3, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že etiketa (4) je zrejmá na povrchu bochníka (3).5. Spôsob podľa jedného z nárokov 1 až 4, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že sa na etiketu (4) tlačia informácie o pôvode bochníka (3) a/alebo o jeho prisadách.6. Spôsob podľa jedného z nárokov 1 až 5, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že sa na stranu bochníka,ktorá je voľne k dispozícii, lepí ďalšia etiketa (5).7. Spôsob podľa jedného z nárokov 1 až 6, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že sa označuje okraj (30) vyzretého bochníka (3).8. Etiketa na zreteľne označovanie každej na detailný predaj vhodnej porcie (31, 32) bochníka (3), pričom je etiketa z vlhkosť absorbujúceho materiálu, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že je umiestnená na celom povrchu jednej strany bochníka (3) a obsahuje vlastnosti známe pred sušením bochníka (3).9. Etiketa podľa nároku 8, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že vlhkost absorbujúcou látkou je papier na čajové vrecúška.10. Bochník určený na detailný predaj v niekoľkých porciách (31, 32), V y z n a č uj ú ci s a t ý m , že každá strana každej porcie (31, 32) obsahuje časť zodpovedajúcich etikiet (4, 5).ll. Bochník syra podľa nároku 10, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že etiketa (4) je zhotovená z papiera na čajové vrecúška.12. Bochník (3) syra podľa jedného z nárokov 10 alebo 11, v y z n a č uj ú ci s a tý m , že na 1 epenej etikete (5) je natlačená informácia distribútora alebo detailistu.13. Bochník (3) syra podľa jedného z nárokov lO až 12, v y z n a č uj ú ci s a tý m , že obsahuje označený okraj (30).

MPK / Značky

MPK: A23C 19/00, G09F 3/00

Značky: bochník, bochníkov, etiketou, spôsob, etiketa, vybavenia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-287472-sposob-vybavenia-bochnikov-syra-etiketou-etiketa-a-bochnik.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob vybavenia bochníkov syra etiketou, etiketa a bochník</a>

Podobne patenty