Spôsob pestovania dvoch alebo viacerých rastlín na vytvorenie zloženej alebo kombinovanej rastlinnej štruktúry a rastlinná štruktúra

Číslo patentu: 287256

Dátum: 24.03.2010

Autori: Hogholt Niels, Hogholt Lars

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob pestovania dvoch alebo viacerých rastlín na vytvorenie zloženej alebo kombinovanej rastlinnej štruktúry, obsahujúcej listy dvoch alebo viacerých rastlín prepletených dohromady v kombinovanej štruktúre. Použije sa črepník obsahujúci rastové prostredie, výhodne zeminu a do črepníka sa vyseje prvé semeno prvej rastliny zo spomínaných dvoch alebo viacerých rastlín vybraných zo špecifických druhov prvej rastliny dosahujúcich prvé určité rýchlosti rastu pre rozvoj prvej rastliny do určitej veľkosti počas určitého časového intervalu. Do črepníka sa ďalej vyseje druhé semeno druhej rastliny z dvoch alebo viacerých rastlín vybraných zo špecifických druhov druhej rastliny, dosahujúcich druhú určitú rýchlosť rastu pre rozvoj druhej rastliny do určitej veľkosti počas určitého časového intervalu. Prvé semeno i druhé semeno sa vyseje v rovnakú dobu, pokiaľ je prvá rýchlosť rastu zhodná s druhou rýchlosťou rastu alebo sa vysiatie prvého semena oneskorí, ak je prvá rýchlosť rastu vyššia než druhá, alebo je vysiatie prvého semena a druhého semena uskutočnené v rovnakú dobu, ale s potlačením rastu prvej rastliny pomocou trvalého alebo periodického zatieňovania prvej rastliny počas jej vegetácie, na umožnenie týmto rastlinám vyvinúť sa v rovnakej dobe do určitej veľkosti.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu pestovania dvoch alebo viacerých rastlín na vytvorenie zloženej alebo kombinovanej rastlinnej štruktúry a rastlinné štruktúry zahmujúce dve rastliny, ktoré majú listy prepletené dohromady v zloženej štruktúre.V oblasti poľnohospodárskych a záhradníckych rastlín, ako sú napríklad byliny alebo aromatické rastliny,sa na pestovanie používajú oddelené alebo samostatné črepníky, určené na predaj spotrebiteľom. Príkladom bylin alebo aromatíckých rastlín sú šalát, pažítka, petržlen, šalvia, bazalka, rozmarín, pamajoran, mäta a medovka lekárska. Pre niektoré uživateľom zamýšľanć použitia môže vzniknúť potreba niekoľkých rastlín vhodných na konkrétne použitie, ako napríklad niekoľkých jednotlivých aromatických rastlín. Až doteraz musí v takom prípade užívateľ mať jednotlivé aromatické rastliny dodávané v jednotlivých črepníkoch.Prihlasovateľom boli uskutočnené experimenty spočívajúce v dodaní šalátových zostáv, ktoré obsahovali rôzne odrody šalátu, ako šaláty s červenými a zelenými listami a počas týchto experimentov bol rozvinutý postup podľa predloženého vynálezu. Počas týchto experimentov sa zistilo, že súbežné pestovanie rôznych rastlín alebo rôznych odrôd rastlín vyžaduje isté opatrenia, ktoré musia zabrániť, aby jedna z pestovaných rastlín nevyrástla do nadmemých rozmerov v porovnaní s ostatnými rastlinami alebo inými slovami vytvoriť zmiešanú rastlinnú štruktúru, ktorá má dve jednotlivé rastliny predstavujúce prvky alebo časti zloženej rastlinnej štruktúry, kde jednotlivé rastliny sú z podstatne rovnakého rozmeru.Uvedený cieľ sa dosahuje spôsobom pestovania dvoch alebo viacerých rastlín na vytvorenie zloženej alebo kombinovanej rastlinnej štruktúry, obsahujúcej listy dvoch alebo viacerých rastlín prepletených dohromady v kombinovanej štruktúre, podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že sa použije črepník, obsahujúci rastové prostredie, výhodne zerninu a do črepníka sa vyseje prvé semeno prvej rastliny zo spomínaných dvoch alebo viacerých rastlín vybraných zo špecifických druhov prvej rastliny, dosahujúcich prvé určité rýchlosti rastu pre rozvoj prvej rastliny do určitej veľkosti počas určitého časového intervalu. Do črepníka sa ďalej vyseje druhé semeno druhej rastliny z dvoch alebo viacerých rastlín vybraných zo špecifických druhov druhej rastliny, dosahujúcich druhú určitú rýchlosť rastu pre rozvoj druhej rastliny do určitej veľkosti počas určitého časového intervalu. Prvé semeno i druhé semeno sa vyseje v rovnakom čase, pokiaľ je prvá rýchlosť rastu zhodná s druhou rýchlosťou rastu. Alebo sa vysiatie prvého semena oneskorí vzhľadom na čas vysiatia druhého semena za predpokladu, že prvá rýchlosť rastu je vyššia než druhá rýchlosť rastu na umožnenie prvým a druhým rastlinám vyvinúť sa v rovnakom čase do určitej veľkosti. Prípadne sa vysiatie prvého semena a vysiatie uvedeného druhého semena uskutočnené v rovnakom čase, ale s potlačenim rastu prvej rastliny pomocou trvalého alebo periodického zatieňovania prvej rastliny počas jej vegetácie, za predpokladu, že prvá rýchlosť rastu je vyššia než druhá rýchlosť rastu, na bránenie vývoja prvej rastliny do určitej veľkosti dovtedy, než druhá rastlina vyrastie do tejto veľkosti.Podľa zistenia v predloženom vynáleze súbežný rast dvoch rôznych rastlín alebo rôznych odrôd rastlín je ľahko zaistený vybranim a starostlivým sledovaním rýchlosti rastu dvoch rastlín alebo odrôd dvoch rastlín,pričom stanovenie rýchlostí rastu umožňuje zvoliť vysiatie dvoch jednotlivých rastlín v predurčenom čase alebo eventuálne dovoľuje riadiť rast jednej z rastlín prostredníctvom rastovej zábrany.Podľa ďalšieho znaku predloženého vynálezu bolo zistené, že prevzdušňovanie rastlín, najmä prevzdušňovanie zeminy, ktorá obklopuje korene a koreňov samotných a tiež dodávanie vody ku koreňom, sú nevyhnutne na rast rastlín a sú taktiež podstatné pre súbežný rast, pretože prevzdušňovanie zeminy a tiež dodávka vody do zeminy nielen z povrchu zeminy môže znemožniť, aby sa rastliny vyvíjali rôzne v dôsledku ich rozdielnych rastových podmienok. V tejto súvislosti bolo zistené, že črepník zhotovený z rašelinníku zaisťuje výhodné prevzdušňovanie a schopnosť predávať vlahu alebo vodu do zeminy a zo zeminy, v ktorej sú zasiate semená. Nehľadiac na prevzdušňovanie a schopnosť predávania vlahy rašelinníkovým črepnikom, rašelinníkový črepník sám osebe poskytuje, tak v porovnaní s plastovými, ako i keramickými črepníkrni, ďalšiu výhodu v tom, že rašelinníkový črepník samotný je biologicky odbúrateľný a môže byť použitý ako kompost spolu so zvyškami samotných rastlín.Vlastné siatie semien môže byť uskutočnené technikami dobre známymi z doterajšieho stavu techniky, a to dvoma alternatívnymi technikami, jednak aplikáciou semien na povrch zeminy, ktorá je rastovým prostredím alebo eventuálne injektovaním semena do rastového prostredia, najlepšie zeminy, prostredníctvom injektorového sejacieho zariadenia. Použité semená alebo jedno zo semien sú umiestnené na povrch rastovéhoprostredia, prednostné zeminy, ďalšia vrstva materiálu, ktorá bráni vyparovaniu vody, napríklad takého ako vrstva ílu, je výhodne umiestnená na povrch rastového prostredia so semenom alebo semenami umiestnenými alebo zasadenými v rastovom prostredí alebo zemine. Vyparovaniu brániaci materiál ako napríklad íl zabráni,ako je zrejmé, vode v odparovani z priestoru pod semenom a okolo semena alebo sernien a tým zaisťuje vynikajúce počiatočné rastové podmienky pre predmetné semeno alebo semená, a tým ďalej prispieva k dosiahnutiu zhodného rastu dvoch rastlín z dvoch semien, oproti pestovateľskej technike, v ktorej nie je použitá žiadna vode alebo vyparovaniu brániaca vrstva uložená na povrchu semena urniestneného na rastovom prostredí alebo zemine.Podľa ďalšieho znaku predloženého vynálezu sú vysadené dve rastliny šalátu, pričom jedna rastlina má červené listy a druhá rastlina má zelené listy. Alternatívne sú na použitie podľa vynálezu vhodné rastliny ako byliny alebo plodiny ako napr. aromatické rastliny, ako je pažítka, petržlen, šalvia, bazalka, rozrnarín, pamajorán, mäta a medovka lekárska.Vynález, ako je uvedené, sa ďalej týka rastlinnej štruktúry zahrnujúcej dve rastliny, ktoré majú listy pre letené spoločne v zloženej štruktúre, ktorej rastlimiá štruktúra je získaná pestovaním v súlade s postupom podľa predloženého vynálezu.Prehľad obrázkov na výkresochPredložený vynález bude teraz ďalej opisaný s odvolaním na výkresy na ktorýchObr. la, lb a lc sú schematické a čiastočné rezy objasňujúee prvé uskutočnenie spôsobu pestovania dvoch rastlín v črepniku na vytvorenie zložených alebo kombinovaných rastlín podľa predloženého vynálezu. Obr. 2 a, 2 h a 2 c sú schematické a čiastočné rezy podobné pohľadom na obr. la, lb a lc objasňujúce druhé uskutočnenie spôsobu podľa predloženého vynálezu na pestovanie mnohých rastlín v jedinom črepniku na vytvorenie kombinovanej rastlinnej formácie a obr. 3 a, 3 b a 3 c znázorňujú tretie uskutočnenie spôsobu podľa predloženého vynálezu na pestovanie dvoch alebo viacerých rastlín v jedinom črepniku na vytvorenie kombinovanej rastlinnej štruktúry.Na obr. la je znázomená prvá operácia prvého uskutočnenia spôsobu pestovania dvoch rastlín spoločne na vytvorenie zloženej alebo kombinovanej rastlinnej sústavy podľa predloženého vynálezu. Na obr. la označuje vzťahová značka 10 črepník, pokiaľ možno črepník vyrobený z rašelinníku, to jest črepník vyrobený z biologicky odbúrateľného materiálu. Rašelinnikový črepnik 10 je konvenčného kužeľového uskutočnenia, ktoré má rovinnú podstavu a rad otvorov vytvorených v spodnej časti črepmka. Jeden z týchto otvorov je označený vzťahovou značkou 12. Vnútri vnútomého priestoru črepnika 10 sa nachádza pestovateľský substrát, najlepšie zernina, ktorého materiál je označený vzťahovou značkou 14. Altematívne môžu byť vnútri črepnika využité na pestovanie plodín alebo rastlín určité pestovateľske materiály ako napriklad rninerálna vlna, živná pôda atď. Prednostne je na rast plodín alebo rastlín využívané biologicky odbúrateľné a bio kompatibilné rastové prostredie, ako napriklad zemina. Pretože črepník 10 je vyrobený z rašelinníka, rastové prostredie, ktorým je prednostne zernina, je ľahko prevzdušňované cez póry rašelinnikového materiálu črepnika. Okrem toho, že otvory 12 umožňujú zemine 14 uloženej vnútri črepnika 10 prevzdušňovanie, umožňujú ďalej vode, aby sa ľahko dostávala do zeminy 14 alebo odtekala zo zeminy 14.Na umiestnenie dvoch semien 16 a 18 do zeminy 14 je nad zerninou nastavená dvojica samostatných ejektorových dýz 20 a 22, postavených nad zerninou 14. Sejacie alebo výsevné dýzy ZI a 22 sú spustené smerom k zemine 14 a pretože spodné konce dýz 20 a 22 sú umiestnené v určitej výške nad povrchom pôdy v črepniku 10, sú semená vytlačené z každej z dvoch dýz 20 a 22.Na obr. lb je znázomená druhá operácia prvého uskutočnenia spôsobu podľa predloženého vynálezu na pestovanie dvoch rastlín spoločne na vytvorenie zloženej alebo kombinovanej rastlinnej štruktúry. Na obr. lb je na dve semená 16 a 18 nanesená vrstva 25 jemnej drviny alebo časticovćho materiálu, takého ako je napriklad vrstva ilu. Vrstva 25 ilu, napríklad vrstva Vermakulitového ilu slúži na vytvorenie vlahovej pasce na uchovanie vlahy a na zamedzenie nadmerného vyparovania vody z oboch sernien 16 a 18, ktoré by mohlo spôsobiť oneskorenie rastu dvoch rastlín, ktoré majú vyrásť z oboch semien 16 a 18.Dve semená 16 a 18 znázornené na obr. la a lb sú rôzneho druhu, rodu alebo typu, ale sú vybrané tak,aby rriali v podstate rovnakú rýchlosť rastu umožňujúcu dvom rastlínám vzísť z dvoch semien 16 a 18 a vyvíjať sa súčasne za účelom vytvorení, ako znázorňuje obr. lc, kombinovanej rastlinnej štruktúry, z ktorej jedna rastlina pochádza zo semena 16 a je označená vzťahovou značkou 24 a ďalšia vznikne zo semena 18 a je označená vzťahovou značkou 26, pričom obe sú V podstate rovnakej veľkosti. Zvláštne hľadisko pestovateľskej metódy podľa predloženého vynálezu a charakteristické znaky predloženého vynálezu sa vzťahujú nakombinovaný šalát, ktorý má červené a zelené šalátové listy premiešanć dohromady v zloženej štruktúre, i keď sú zložené z dvoch jednotlivých rastlín pochádzajúcich z dvoch semien vysiatych súčasne a vyrastajúcich súbežne rovnakou rastovou rýchlosťou, pretože dve odrody boli vybrané tak, aby mali v podstate rovnakú rýchlosť rastu. Ďalší znak vegetačnej metódy podľa predloženého vynálezu súvisí s použitím pestovateľského črepnika vyrobeného z rašelinníku, čo je založené na experimentoch uskutočnených spoločnosťou prihlasovateľa a z ktorých vyplýva, že črepník má zásadný vplyv na výsledky v oblasti reprodukčnej rýchlosti rastu, pretože rašelinnikový črepník zaisťuje zlepšenć prevzdušňovanie a takisto predávanie vlahy do semien a zo semien 16 a 18 a chráni rastliny, zvlášť korene rastlín vzniknutých zo semien 16 a 18, a tým zaisťuje, že vývoj dvoch rastlín je rovnomemý a do značnej miery nezávislý od neočakávaných a nekontrolovateľných faktorov spojených s prevzdušňovaním a predávaním vlahy do koreňov rastlín a späť.Na obr. 2 a, 2 b, a 2 c, je znázornená alternatívna sejacia technika. Na všetkých obrázkoch sú používané rovnaké vzťahové značky pre identické prvky alebo súčasti, pretože prvky alebo súčasti sú podobné ako skôr opísané prvky alebo súčasti, ale pokiaľ sa líšia od skôr opísaných prvkov alebo súčastí je k rovnakej vzťahovej značke pridaný index pre zaznamenanie rozdielu od skôr opísaného prvku alebo súčasti.Na obr. Za je znázomený črepník 10, taký črepník z plastického materiálu, ktorý je používaný na pestovanie rôznych drevín alebo bylin. Dve semená 16 a 18 sú uložené súčasne na zeminu 14 pomocou sejacích automatov 20 a 22 a potom pokryté vrstvou hliny, ako je opísané s odvolaním na obr. lb. Dve semená 16 a 18 môžu predstavovať semená dvoch rôznych bylin alebo druhov zeleniny, ako napríklad semená rôznych aromatických rastlín. Dve semená 16 a 18 sú vybrané podľa postupu opísaného skôr s odvolaním na obr. la,lb a lc, pretože dve byliny alebo aromatické rastliny vznikajúce zo semien 16 a 18 môžu rásť v podstatne zhodnou rýchlosťou na vytvorenie dvoch rastlín 24 a 26 znázomených na obr. 2 b zobrazujúcom rovnaký črepník 10, aký je znázomený na obr. 2 a, ale po uplynutí času, počas ktorého sa dve semená 16 a 18 zmenili na dve rastliny 24 a 26. Na obr. 2 b je znázornený ďalší sejací automat 23 na dávkovanie iných semien 19,líšíaci sa od automatov 20 a 22 znázomených na obr. la a 2 a. Semeno 19 je zasiate do pôdy 14 v čase dovoľujúcej semenu 19 vyvinúť sa v rastlinu 27 do veľkosti znázomenej na obr. 2 c v rovnakom čase, keď rastliny 24 a 26 znázornená na obr. 2 b vyrastú do veľkosti znázornenej na obr. 2 c, na ktorom sú označené vzťahovýrni značkami 24 a 26. Podľa spôsobu znázomeného na obr. 2 a - 2 c, je čas vysiatia ďalšieho semená vybraný tak, aby umožnil neskôr zasiatemu semenu vyrásť do konečnej veľkosti zodpovedajúcej veľkosti rastlín, ktoré vyrástli zo skôr vysiateho semená alebo semien vytvárajúcich zloženú rastlínnú štruktúru, ktorá obsahuje dve alebo viac bylin alebo odrôd, prerniešaných a združených dohromady, ktoré majú určitú a zámerne vypestovanú veľkost, výhodne totožnú alebo V podstate rovnakú.Na obr. 3 a, 3 h, a 3 c je znázomená ďalšia technika súbežného pestovania rozdielnych bylin alebo rastlín. Na obr. 3 a boli vopred vysiate dve semená 16 a 18 rôznych druhov rastlín a v zemine 14 uloženej v črepníku 10 začal rast dvoch rôznych rastlín 24 a 26. Ako je znázomené na obr. 3 a, rastlina 26 rastie orrmoho rýchlejšie V porovnaní s rastlinou 24, a preto, ak dve pestovanć rastliny 24 a 26 porastu jednoducho voľne, vyrastie rastlina 26 do omnoho väčšej veľkosti, než rastlina 24. Na spomalenie alebo zabránenie rastu rastliny 26 je použitá clona 28, umiestňovaná periodicky alebo trvale na bránenie rastu rastliny 26.Na obr. 3 h rastlina 24 vyrástla do celkom veľkej rastliny 24, zatiaľ čo rastlina 26 V dôsledku rastovej prekážky vytvorenej clonou 28 má len menšiu veľkosť rastliny 26. V čase znázomenej na obr. 3 b je clona 28 odstránená a rastlina 26 W, ktorá je rýchlo rastúcou rastlinou, môže voľne rásť, čo má za následok,ako je znázornená na obr. 3 c, že vyrastie do rastliny 26, ktorá má veľkosť v podstate totožnú s veľkosťou rastliny 24 pochádzajúcej z rastliny 24 W.Aj keď tri techniky súbežného pestovanía, zahrnujúce výber zvláštnych druhov, ktore majú v podstate rovnaký čas rastu a/alebo rýchlosť vrátane oneskorenćho výsevu rýchlo rastúcich druhov a bránenia rastu rýchlo rastúcich druhov, boli zhora opísané s odvolaním na tri rôzne uskutočnenia, je zrejmé, že zhora opísané techniky môže osoba s obvyklou odbornou znalosťou techniky ľahko kombinovať. Okrem toho je zrejmé,že súbežne techniky pestovania ilustrované vpredu môžu byť použité v spojeni s rôznymi rastlinami vrátane bylin a aromatických rastlín atď., ako je napríklad šalát, pažítka, petržlen, šalvia, bazalka, rozrnarín, pamajorán, mäta a medovka lekárska.l. Spôsob pestovania dvoch alebo viacerých rastlín na vytvorenie zloženej alebo kombinovanej rastlinnej štruktúry, obsahujúcej listy dvoch alebo viacerých rastlín prepletených dohromady v kombinovanej štruktúre,v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že sa použije črepník obsahujúci rastové prostredie, výhodne zeminu a do črepníka sa vyseje prvé semeno prvej rastliny zo spomínaných dvoch alebo viacerých rastlín vybraných zo špecifických druhov prvej rastliny dosahujúcích prvé určité rýchlosti rastu pre rozvoj prvej rastliny do určitej veľkosti počas určitého časového intervalu, lOdo črepníka sa ďalej vyseje druhé semeno druhej rastliny z dvoch alebo viacerých rastlín vybraných zo špecifických druhov druhej rastliny, dosahujúcich dmhú určitú rýchlosť rastu pre rozvoj druhej rastliny do určitej veľkosti počas určitého časového intervalu, prvé semeno i druhé semeno sa vyseje v rovnakom čase, pokiaľ je prvá rýchlosť rastu zhodná s druhou rýchlosťou rastu, alebo savysiatie prvého semena oneskorí vzhľadom na čas vysiatia druhého semena za predpokladu, že prva rýchlosť rastu je vyššia než druhá rýchlosť rastu na umožnenie prvým a druhým rastlinám vyvinúť sa v rovnakom čase do určitej veľkosti, alebo savysiatie prvého semena a vysiatie uvedeného druhého semena uskutočnení v rovnakom čase, ale s potlačením rastu prvej rastliny pomocou trvalého alebo periodického zatieňovania prvej rastliny počas jej vegetácie, za predpokladu, že prvá rýchlosť rastu je vyššia než druhá rýchlosť rastu, na bránenie vývoja prvej rastliny do určitej veľkosti dovtedy, než druhá rastlina vyrastie do tejto veľkosti.2. Spôsob podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že črepníkje rašelinníkový črepník na zaistenie prevzdušňovania vegetačného črepníka a schopnosti predávania vlahy.3. Spôsob podľa niektorého z nárokov 1 a 2, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že prvé a/alebo druhé semeno sa vyseje na povrch rastového prostriedku, výhodne zeminy, obsiahnutého v črepnñcu, pričom ďalej sa na prvé semeno a/alebo na druhé semeno nanesie vrstva brániaca vyparovaniu vody, najmä vrstva ílu.4. Spôsob podľa niektorého z nárokov l až 3, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že druhé semeno sa vysej e injektovanírn semena do rastového prostriedku, prednostne zeminy, prostredníctvom injektorového sejacieho zariadenia.5. Spôsob podľa niektorého z nárokov 1 až 4, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že prvá a druhá rastlina sú šalátové rastliny, ktoré majú listy rôznych farieb, prednostné červene a zelene sfarbené listy.6. Spôsob podľa niektorého z nárokov l až 4, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že rastliny sú vybrané zo skupiny bylin alebo plodín, ako sú aromatické rastliny, najmä šalát, pažítka, petržlen, šalvia, bazalka, rozmarín, pamaj orán, mäta a medovka lekárska.7. Rastlinná štruktúra zhotovené spôsobom podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 6, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že zahrnuje aspoň dve rastliny majúce listy navzájom prepletené do zloženej štruktúry.

MPK / Značky

MPK: A01G 9/10

Značky: viacerých, spôsob, kombinovanej, zloženej, struktura, struktury, rastlinnej, rastlinná, rastlín, pestovania, dvoch, vytvorenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-287256-sposob-pestovania-dvoch-alebo-viacerych-rastlin-na-vytvorenie-zlozenej-alebo-kombinovanej-rastlinnej-struktury-a-rastlinna-struktura.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob pestovania dvoch alebo viacerých rastlín na vytvorenie zloženej alebo kombinovanej rastlinnej štruktúry a rastlinná štruktúra</a>

Podobne patenty