Upínací stôl na upínanie obrobkov

Číslo patentu: 287029

Dátum: 17.09.2009

Autor: Turan Viliam

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Upínací stôl na upínanie obrobkov pozostáva z upínacej dosky (1), ktorá má zo spodnej strany upevnený ozubený veniec (2), do ktorého zapadá pastorok zo závitovkovej prevodovky (3) spojenej s elektromotorom (4). Závitovková prevodovka (3) a elektromotor (4) sú pevne umiestnené na nosnom sklopnom prvku (5), avšak upínacia doska (1) je k nosnému sklopnému prvku (1) pripevnená otočne. Nosný sklopný prvok (5) je vzájomne spojený so sklopným ramenom (6) otočným kĺbom. Nosný sklopný prvok (5) obsahuje prostriedky (7) na upevnenie aspoň jedného naklápacieho valca (8), ktorého druhý koniec je upevnený na sklopnom ramene (6). Ďalej druhý koniec sklopného ramena (6) je výkyvne upevnený k stabilizačnej päte (9), pričom sklopné rameno (6) je tiež spojené aspoň jedným zdvihovým valcom (10) so stabilizačnou pätou (9) cez pomocnú priečku (11) s otočnými prvkami, ktorá je umiestnená vo vnútornej strane stabilizačnej päty (9). Z vonkajšej strany stabilizačnej päty (9) je situovaný box (12) s energetickým napájaním, ovládaním, riadiacou jednotkou a zdrojom tlakového média pre naklápacie valce (8) a zdvihové valce (10).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka upínacieho stola na upínanie obrobkov, slúžiaceho na upevnenie spracovávaných obrobkov, ktorý môže byť použitý ako samostatne stojaci alebo ako súčasť obrábacej linky alebo montážnej linky alebo obrábacieho centra, ktoré môže byt riadené počítačom.Doteraj ší stav technikyNajbližší stav techniky je opísaný vo zverejnenej patentovej prihláške SK PP 1178-99, podľa ktorej je upínací stôl konštruovaný tak, že môže byť riadený podľa CNC smerníc, a to horizontálne v akomkoľvek uhle. Tento upínací stôl je konñgurovaný ako kompletná a kompaktná konštrukčná jednotka, ktorej jadrom je magnetický nosný obvod. Tento obvod sa skladá z magnetického upínacieho zariadenia, ktoré môže byť nesené, presunuté a upevnené so zariadením na nastavenie polohy a uhla. Táto kombinácia umožňuje upínaciu dosku zdvihnúť, nastaviť v akomkoľvek uhle, umiestniť v požadovanej polohe, spustit a upevniť aj s obrobkomĎalej sa v praxi na upínanie obrobkov používajú výškovo nastaviteľné stoly, na ktoré sa statický upne obrobok a pri požadovanej zmene polohy sa na stole uvoľní, potom sa podloží rôznymi podložkami, a potom sa znova sa upne.Nedostatky, ktoré sa vyskytujú v súčasných riešeniach a vynálezoch, v plnej miere odstraňuje predmetný vynález opísaný v tejto patentovej prihláške, ktorého podstata spočíva v tom, že upínací stôl na upínanie obrobkov pozostáva z upínacej dosky, ktorá má zo spodnej strany upevnený ozubený veniec, do ktorého zapadá pastorok zo závitovkovej prevodovky spojenej s elektromotorom, kde závitovková prevodovka a elektromotor sú na nosnom sklopnom prvku umiestnené pevne, pričom upínacia doska je k nosnému sklopnému prvku pripevnená otočne, ďalej nosný sklopný prvok je vzájomne spojený so sklopným ramenom spojený otočným kĺbom, kde nosný sklopný prvok obsahuje prostriedky na upevnenie aspoň jedného naklápacieho valca, ktorého druhý koniec je upevnený na sklopnom ramene. Prostriedky, ktorými je nosný sklopný prvok spojený s naklápacím valcom dovoľujú úpínaciu dosku nastaviť do zvislej polohy. Druhý koniec sklopného ramena je výkyvne upevnený k stabilizačnej päte, pričom sklopné rameno je tiež spojené s aspoň jedným zdvihovým valcom so stabilizačnou pätou cez pomocnú priečku s otočnýrni prvkami, ktorá je umiestnená vo vnútomej strane stabilizačnej päty, kde potom z vonkajšej strany stabilizačnej päty je situovaný box s energetickým napájaním, ovládaním, ktoré môže byť aj diaľkové ovládanie cez prenosový kábel alebo bezdrôtovo, riadiacou jednotkou a zdrojom tlakového média pre naklápacie a zdvihové valce. Výhodou takéhoto usporiadania je, že obrobok sa na stole môže súčasne pohybovať vo viacerých smeroch, a to vo zvislom smere čiže zdvíhať resp. klesať a súčasne sa môže naklápať až o 135 stupňov, pričom je možné, aby obrobok vykonával ešte aj rotačný pohyb, a to doprava alebo doľava. Na presné polohovanie obrobku sa môžu jednotlivé pohyby vykonávať postupne. Samotný upínací stôl môže byt ovládaný manuálne alebo riadený počítačom. Aj pri manuálnom ovládaní je možné, aby upnutý alebo len položený obrobok na upínacej doske vykonával vertikálny pohyb, a to súčasným ovládaním zdvihu naklápacieho valca a zdvihového valca. Pri vyhotovovaní oblúkovítého alebo kruhovćho zvaru na obrobku sa obrobok stabilizuje v požadovanej výške a v požadovanom sklone, pričom sklon a výška závisia od postavy zvárača, ktorý situuje zváraciu elektródou na požadované miesto a spustí pomalé riadené otáčanie upínacej dosky. Aby bolo možné obrobok upnutý na stole zvárať elektrickým oblúkom, tak medzi upinacou doskou, nosným sklopným prvkom, sklopným ramenom a stabilizačnou pätou je elektricky vodivé spojenie, a preto je aj nosný sklopný prvok a/alebo sklopné rameno, a/alebo stabilizačná päta vybavená uzemňovacím prvkom na pripevnenie uzemňovacej elektródy. Na upinaciu dosku je možné upnúť akýkoľvek obrobok, a preto upínacia doska obsahuje upevňovacie prostriedky na upevnenie obrobku,ako sú napríklad otvory, ktoré tiež môžu byť vybavené závitom. Potom prostredníctvom týchto otvorov je možné upnúť Zveráky, skľučovadlá alebo iné upevňovacie prípravky ako magnetická platňa. Prípadne samotná upínacia doska môže byť magnetické. Aby bola zabezpečená dokonalá stabilita upínacieho stola, tak stabilizačná päta má tvar V alebo U a obsahuje kotviace prostriedky na ukotvenie stola do podkladu. Upínací stôl na upínanie obrobkov môže byť použitý ako samostatne stojaci alebo ako súčasť obrábacej linky alebo montážnej linky, alebo obrábacieho centra ako horizontálnej vyvŕtavačky.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku l a 2 je zobrazený upínaci stôl v pôdorysnom a nárysnom pohľade. Na obrázku 3 je zobrazený upínaci stôl v maximálnej vysokej polohe s upinacou doskou vo vodorovnej polohe. Na obrázku 4 je zobrazený upínací stôl s upinacou doskou vo zvislej polohe.Upinací stôl na upínanie obrobkov pozostáva z upínacej dosky 1, ktorá má zo spodnej strany upevnený ozubený veniec 2, do ktorého zapadá pastorok zo závitovkovej prevodovky 3 spojenej s elektromotorom 4,kde závitovková prevodovka 3 a elektromotor 4 sú na nosnom sklopnom prvku 5 umiestnené pevne, pričom upínacia doska 1 je k nosnému sklopnému prvku 5 pripevnená otočne, ďalej nosný sklopný prvok 5 je vzájomne spojený so sklopným ramenom 6 spojený otočným kĺbom, kde nosný sklopný prvok 5 obsahuje prostriedky 7 na upevnenie aspoň jedného naklápacieho valca 8, ktorého druhý koniec je upevnený na sklopnom ramene 6. Prostriedky 7, ktorými je nosný sklopný prvok 5 spojený s naklápacím valcom 8, dovoľujú úpínaciu dosku 1 nastaviť do zvislej polohy. Druhý koniec sklopného ramena 6 je výkyvne upevnený k stabilizačnej päte 9, pričom sklopné rameno 6 je tiež spojené s aspoň jedným zdvihovým valcom 10 so stabilizačnou pätou 9 cez pomocnú priečku 11 s otočnými prvkami, ktorá je umiestnená vo vnútomej strane stabilizačnej päty 9, kde potom z vonkajšej strany stabilizačnej päty 9 je situovaný box 12 s energetickým napájaním,ovládaním, ktoré môže byť aj diaľkové ovládanie cez prenosový kábel alebo bezdrôtovo, riadíacou jednotkou a zdroj om tlakového média pre naklápacie valce 8 a zdvihové valce 10. Výhodou takéhoto usporiadania je, že obrobok sa na stole môže súčasne pohybovať vo viacerých smeroch, a to vo zvislom smere čiže zdvíhať resp. klesať a súčasne sa môže naklápat až o l 35 °, pričom je možné, aby obrobok vykonával ešte aj rotačný pohyb, a to doprava alebo doľava. Na presné polohovanie obrobku sa môžu jednotlivé pohyby vykonávať postupne. Samotný upinací stôl môže byť ovládaný manuálne alebo riadený počítačom Aj pri rnanuálnom ovládání je možné, aby upnutý alebo len položený obrobok na upínacej doske 1 vykonával vertikálny pohyb,a to súčasným ovládaním zdvihu naklápacieho valca 8 a zdvihu zdvihového valca 10. Pri vyhotovovaní oblúkovitćho alebo kruhového zvaru na obrobku sa tento obrobok stabilizuje v požadovanej výške a v požadovanom sklone na upínacej doske 1, pričom sklon a výška závisia od postavy zvárača, ktorý situuje zváraciu elektródou na požadované miesto a spustí pomalé riadené otáčanie upinacej dosky l. Aby bolo možné obrobok upnutý na stole zvárať elektrickým oblúkom, tak medzi upinacou doskou 1, nosným sklopným prvkom 5, sklopným ramenom 6 a stabilizačnou pätou 9 je elektricky vodivé spojenie, a preto je aj nosný sklopný prvok 5 a/alebo sklopné rameno 6, a/alebo stabilizačná päta 9 vybavená uzemňovacím prvkom 14 na pripevnenie uzemňovacej elektródy. Na upínaciu dosku 1 je možné upnúť akýkoľvek obrobok, a preto upínacia doska obsahuje upevňovacie prostriedky 13 na upevnenie obrobku, ako sú napriklad otvory a drážky, ktoré tiež môžu byť vybavené závitom. Potom prostredníctvom týchto otvorov je možné upnúť Zveráky, skľučovadlá alebo iné upevňovacie prípravky ako napríklad magnetickú platňu. Prípadne samotná upínacia doska 1 môže byť rnagnetická. Aby bola zabezpečená dokonalá stabilita upínacieho stola, tak stabilizačná päta 9 má tvar V alebo U a obsahuje kotviace prostriedky 15 na ukotvenie stola do podkladu. Upinaci stôl na upínanie obrobkov môže byt použitý ako samostatne stojaci alebo ako súčasť obrábacej linky, alebo montážnej linky, alebo obrábacieho centra ako horizontálnej vyvŕtavačky.l. Upínací stôl na upínanie obrobkov, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pozostáva z upínacej dosky(l), ktorá má zo spodnej strany upevnený ozubený veniec (2), do ktorého zapadá pastorok zo závitovkovej prevodovky (3) spojenej s elektromotorom (4), kde závitovková prevodovka (3) a elektromotor (4) sú na nosnom sklopnom prvku (5) umiestnené pevne, pričom upínacia doska (l) je k nosnému sklopnému prvku(1) pripevnená otočne, ďalej nosný sklopný pwok (5) je vzájomne spojený so sklopným ramenom (6) spojený otočným kĺbom, kde nosný sklopný prvok (5) obsahuje prostriedky (7) na upevnenie aspoň jedného naklápacieho valca (8), ktorého druhý koniec je upevnený na sklopnom ramene (6), ďalej druhý koniec sklopného ramena (6) je výkyvne upevnený k stabilizačnej päte (9), pričom sklopné rameno (6) je tiež spojené s aspoň jedným zdvihovým valcom (10) so stabilizačnou pätou (9) cez pomocnú priečku (ll) s otočnými prvkami, ktorá je umiestnená vo vnútornej strane stabilizačnej päty (9), kde potom z vonkajšej strany stabilizačnej päty (9) je situovaný box (12) s energetickým napájaním, ovládaním, riadíacou jednotkou a zdrojom tlakového média pre naklápacie valce (8) a zdvihovć valce (10).2. Upinací stôl na upinanie obrobkov podľa prvého nároku, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že medzi upínacou doskou (l), nosným sklopným prvkom (5), sklopným ramenom (6) a stabilizačnou pätou (9) je elektricky vodivé spojenie.3. Upinací stôl na upínanie obrobkov podľa predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že upínacía doska ( 1) obsahuje upevňovacie prostriedky (13) na upevnenie obrobku.4. Upinací stôl na upínanie obrobkov podľa predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že upínacia doska (1) je magnetická.5. Upinací stôl na upinanie obrobkov podľa tretieho nároku, v y z n a č uj ú c i s a tý m , že upevňovacie prostriedky (13) sú otvory a/alebo drážky.6. Upinací stôl na upínanie obrobkov podľa predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú ci s a t ý m , že nosný sklopný prvok (5) a/alebo sklopné rameno (6), a/alebo stabilizačná päta (9) je vybavená uzemňovacím prvkom (14) na pripevnenie uzemňovacej elektródy.7. Upinací stôl na upínanie obrobkov podľa predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú cí s a t ý m , že ovládanie je diaľkové ovládanie cez prenosový kábel alebo bezdrôtovo.8. Upinací stôl na upínanie obrobkov podľa predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú ci s a t ý m , že stabilízačná päta (9) má tvar V alebo U.9. Upinací stôl na upínanie obrobkov podľa predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú ci s a t ý m , že stabilizačná päta (9) obsahuje kotviace prostriedky (15) na ukotvenie stola do podkladu.

MPK / Značky

MPK: B23Q 1/25

Značky: obrobkov, upínanie, upínací, stôl

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-287029-upinaci-stol-na-upinanie-obrobkov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Upínací stôl na upínanie obrobkov</a>

Podobne patenty