Insekticídna kompozícia a spôsob kontroly pôdneho hmyzu fenylpyrazolmi

Číslo patentu: 286692

Dátum: 23.02.2009

Autori: Segaud Christian, Gaulliard Jean-michel

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opisuje sa insekticídna kompozícia, ktorá obsahuje a) v rozsahu 0,001 až 5 % hmotn., výhodne v rozsahu 0,05 až 1 % hmotn., zlúčeniny typu 1-fenylpyrazolu, zvlášť 5-amino-3-kyano-1-[2,6-dichlór-4-(trifluórmetyl)fenyl]-4- [(trifluórmetyl)sulfinyl]-1H-pyrazolu a b) v rozsahu 0,05 až 10 % hmotn., výhodne 0,1 až 5 % hmotn., jednej látky alebo viacerých látok organického typu zadržiavajúcich vlhkosť a c) v rozsahu 40 až 99 % hmotn., výhodne v rozsahu 50 až 98 % hmotn., výhodnejšie v rozsahu 70 až 97 % hmotn., rastlinnej múky. Vynález sa týka tiež spôsobu ničenia hmyzu s použitím kompozície podľa vynálezu, najmä kováčikovitých chrobákov.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka nových kompozícii na kontrolu pôdneho hmyzu v rôznych vývojových štádiách a kompozície sú použiteľné najmä na kontrolu kováčikovitých chrobákov. Vynález sa týka tiež spôsobu kontroly s použitím týchto kompozícii.Insekticídne zlúčeniny fenylpyrazolového typu, ktoré sú použiteľné na kontrolu hmyzu, sú známe najmä z patentových prihlášok EP 295117, WO 87/3781, 93/6089 a 94/21606. Patentové prihlášky EP 595117 a 836386 tiež uvádzajú kompozicie obsahujúce od 0,01 až 5 týchto aktívnych látok.Kováčikovitć chrobáky tvoria rod hmyzu, ktorý je škodlivý najmä v niektorých plodinách, najmä v kukurici, repe, slnečnici, zemiakoch a repke. Ich škodlivý charakter je predovšetkým zreteľný preto, že larválne formy kováčikovitých chrobákov sa môžu vyskytovať v pôde po veľmi dlhý čas, až do 5 rokov.Návnady sú samozrejme navrhnuté pre rôzne druhy hmyzu, rovnako ako prostriedky, ktoré sa môžu konzumovať prehltnutim, ale tieto prostriedky nie sú nutne aktívne pre všetky typy hmyzu a je stála potreba insekticídnych prostriedkov, ktoré sú účinné najmä pre odlišnejšie aplikácie a najmä na kontrolu kováčikovitých chrobákov.Navyše, ak ide o insekticídy, ktoré sa aplikujú na pôdu alebo do pôdy, je žiaduce nájsť podmienky a formulácie, ktoré umožňujú dobrú účinnosť v dávkach pokiaľ možno najnižších.Jedným zo zámerov tohto vynálezu je prekonať tieto ťažkosti úplne alebo čiastočne. Iným zámerom vynálezu je pripraviť výhodne a účinné kompozície na kontrolu nespoločenských druhov hmyzu.Ďalším zámerom vynálezu je priprava výhodných a účinných kompozícii na kontrolu pôdneho hmyzu,najmä kováčikovitých chrobákov a najmä kovâčikovitých chrobákov v štádiu lariev.Iným zámerom vynálezu je priprava kompozícii obsahujúcich aspoň jednu insekticidne aktívnu látku fenylpyrazolového typu, ktoré by sa ľahko aplikovali na pôdy alebo do pôdy.Ďalším zámerom je priprava insekticídnych kompozícii, ktorých účinnosť je dobrá aj napriek nízkym aplikačným dávkam.Teraz sa zístilo, že tieto zámery je možné úplne alebo čiastočne dosiahnut s použitím kompozícii a spôsobu kontroly podľa vynálezu, ktoré sú podrobnejšie opisane ďalej. Je potrebne špeciñkovať, že uvedené percentá v tomto texte sú, ak nie je uvedené inak, percentá hmotn./hmotn.Predmetom tohto vynálezu sú v prvom rade insekticidne kompozície, ktore sa vyznačujú tým, že obsahujua) v rozsahu 0,001 a 5 , výhodne v rozsahu 0,05 a 1 a výhodnejšie v rozsahu 0,05 a 0,5 zlúčeniny všeobecného vzorca (I)R je atóm halogénu alebo skupina CN alebo metylová skupina alebo skupina CH 3 CO, R 2 je skupina S(O)R 3, R 3 je alkylová skupina alebo halogénalkylová skupina, R 4 je atóm vodika alebo atóm halogénu alebo skupina NR 5 RÓ, skupina S(O),R 7, skupina C(O)R 7 alebo skupina C(O)O-R 7, alkylová skupina, halogénalkylová skupina alebo zvyšok OR alebo zvyšok -NC(R°)(R 1 °),R 5 a R 6 od seba nezávisle predstavujú atóm vodika, alkylovú skupinu, halogćnalkylovú skupinu, zvyšok C(O)a 1 kyl alebo zvyšok S(O),CF 3, R a R° môžu spolu tvorit dvojväzbový alkylénový zvyšok, ktorý môžebyť prerušený jedným alebo dvoma dvojväzbovými heteroatómami, ako je atóm kyslíka alebo atóm síry, R 7 je alkylová skupina alebo halogénalkylová skupina, R 8 je alkylová skupina alebo halogénalkylová skupina alebo atóm vodíka, R 9 je alkylová skupina alebo atóm vodika, R predstavuje fenylovú skupinu alebo heteroarylovú skupinu pripadne substítuovanú jedným alebo viacerými atómami halogénu, alebo skupinami, ako sú hydroxylovà skupina, -O-alkylová skupina, -S-alkylová skupina, kyanoskupina alebo alkylová skupina, X predstavuje trojväzbový atóm dusíka alebo zvyšok C-Ru, pričom ostatné tn valencie atómu uhlíka sú súčasťou aromatického kruhu, R a R sú od seba nezávisle atómy vodíka alebo atómy halogénu, R predstavuje atóm halogénu alebo halogénalkylovú skupinu, halogénalkoxylovú skupinu, skupinu S(O)qCF 3 alebo skupinu SP 5, m, n, q, r sú od seba nezávisle celé čísla 0, 1 alebo 2 s tou výhradou, že v prípade, ak R je metylová skupina,potom R 3 je halogénalkylová skupina, R je NHg, R je atóm chlóru, R je trifluórmetylová skupina a X je N, b) v rozsahu 0,05 a 10 , výhodne v rozsahu 0,1 a 5 jednej (alebo viacerých) látok zadržíavajúcich Vlhkosť, výhodne látok zadržiavajúcich vlhkosť organického pôvodu, aAlkylové skupiny uvedené v definícii všeobecného vzorca (I) všeobecne obsahujú od 1 do 6 atómov uhlíka. Kruh vytvorený dvojväzbovým alkylénovým zvyškom reprezentovaný R 5 a R 6, ako aj s atómom dusíka,ku ktorému sú R 5 a R 6 pripojené, všeobecne tvorí päťčlenný, šesťčlenný alebo sedemčlenný kruh.Zlúčenina všeobecného vzorca (I) sa môže pripraviť jednou z metód opísaných V patentových prihláškach WO 87/3781, 93/6089, 94/21606, EP 295117 alebo alternatívne inou metódou patriacou do všeobecnej znalosti odborníkov V odbore chemickej syntézy. Táto zlúčenína sa ďalej v opise označuje výrazom aktívna látka.Ako rastlinné múky, ktoré je možné použiť, je možné uviesť múky pripravené mletím obilovín, ako je pšenica, jačmeň, žíto, tritical, ovos, alebo tiež ryža, cirok, sója, kukurica, pričom výhodná múka je na báze kukurice. V kontexte tohto vynálezu je možné tiež počítať so zmesami týchto rastlinných múk.Ako látky organického pôvodu zadržiavajúce vlhkosť je možné uviest makromolekuláme hydrofilné deriváty rastlinného pôvodu, najmä celulózové hydrofilné deriváty, výhodne celulózu a tiež jedno alebo viac dezintegračných činidiel. Výhodné je používať tieto zlúčeniny najmä vtedy, keď múka, ako je hrubo mletá múka, sa používa vo forme granúl. Dezintegračné látky zahŕňajú škrob, karboxymetylovaný škrob sodný,celulózu, ako je rnikrokryštalícká celulóza, modifikované celulózy, ako je karboxymetylcelulóza sodná, bentonit, silikát hlinitý a silikát horečnatý, polynaftalénsulfonát sodný, dodecylbenzénsulfonát sodný, dioktylsulfosukcinát sodný, lignín sulfonát, cukrové deriváty, ako je laktóza, fruktóza, sacharóza, manitol, dextróza,sieťované deriváty polyvinylpyrolidónu. Ak sa používa dezintegračné činidlo, potom kompozícia podľa tohto vynálezu môže obsahovat 0,5 až 30 a výhodne 0,5 až 20 hmotn. tejto látky alebo látok.Podľa jedného variantu kompozícia podľa tohto vynálezu môže tiež obsahovať od 3 do 30 , výhodne od 4 do 20 sacharidov. Tieto Sacharidy sú vybrané najmä z mono-, oligo- alebo polyorganosacharidov, ako sú najmä sacharóza, laktóza, fruktóza, dextróza, glukóza alebo alternatívne melasy a medu.Kompozície podľa tohto vynálezu môžu tiež obsahovat konzervačné činidlá preventívne brániace degradácií múk, ako je benzoát sodný, 1,2-benzizotiazolin-3-ón, kyselina benzoová, kyselina p-hydroxybenzoová a ich estery, alkalické soli a soli kovov alkalických zemin, najmä ich sodné soli, 2-fenylfenol a jeho alkalické soli alebo soli alkalických zemín, najmä sodné soli a para-nitrofenol.Ako iné prísady sa môžu pridávať farbivá alebo aüaktanty pre hmyzích škodcov alebo repelenty pre vtáky, alebo iné užitočné zvieratá, ktoré by sa mali chrániť.Iné formulačné prísady, ktoré je možné použiť, zahŕňajú spojivá, aglomeračné čínidlá, chuťové prísady,aglutinačné činidlá, gélujúce činidlá, látky na napučiavanie alebo antiadherentné látky a podobne.Výhodná skupina zlúčenín všeobecného vzorca (I) zahŕňa zlúčeniny všeobecného vzorca (l), v ktorom R je CN, a/alebo R 3 je halogénalkylová skupina a/alebo R 4 je NHg, a/alebo R a R sú, od seba nezávisle, atómy halogénu a/alebo R je halogénalkylová skupina.Najmä podľa výhodného variantu tohto vynálezu sa v kompozíciách podľa vynálezu používa ako zlúčenina všeobecného vzorca (I) 5-arnino-3-kyan 0 ~l-2,6 vdiChlór-4-(triÍluórmetyl)fenyl-4-(üifluónnetyl)sulfinyH-IH-pyrazol, ktorý sa v príkladoch uvádza pod termínom Íiproniľ.Formulácie podľa vynálezu sa všeobecne pripravujú vo forme granúl. Veľkosť granúl je výhodne v rozsahu 0,1 mrn a 3 cm, výhodnejšie v rozsahu 0,5 a 4 mm. Tieto granuly sú výhodne nerozpustné vo vode (z tých dôvodov, aby boli odolné k dezintegrácii vodou).Kompozície podľa vynálezu sa môžu pripraviť jednoducho zmiešaním rôznych zložiek, výhodne exmiziou alebo lisovaním V studenom alebo teplom stave, technikou bežne známou na granuláciu alebo peletizá 10ciu. Na prípravu týchto granúl je možné napríklad použit postup podľa Európskej patentovej prihlášky publikovanej pod číslom EP 0575838 a/alebo inou extrúznou technikou známou odborníkom v odbore.Vynález sa týka tiež spôsobu ochrany plodín pred škodlivým hmyzom, najmä kováčikovitými chrobákmi,ktorý sa vyznačuje tým, že sa na pôdu alebo do pôdy (výhodne do pôdy), ktorá sa má kultivovať, aplikuje účinné množstvo kompozície vo fonne granúl s veľkosťou v rozsahu 0,2 mm a 2 cm a obsahujúce aktívnu látku vybranú zo skupiny zahŕňajúcej produkty všeobecného vzorca (l), imidacloprid, acetamíprid, nitenpyram a tiametoxam. Výhodné sú produkty všeobecného vzorca (I).Vynález sa týka najmä spôsobu ochrany plodín, ako sú obiloviny, najmä kukurica alebo repa, alebo slnečnica, alebo zemiaky, alebo repka. Aplikácia prostriedkov podľa vynálezu sa výhodne uskutočňuje pred síatím týchto plodín alebo súčasne so siatím.Vynález sa týka tiež spôsobu kontroly hmyzu, najmä kováčikovitých chrobákov, ktorý sa vyznačuje tým,že sa účinné nmožstvo kompozície podľa vynálezu aplikuje na pôdu alebo do pôdy (výhodne do pôdy), kde sa tieto škodce vyskytujú alebo pravdepodobne vyskytujú.Často sa používa také účinné množstvo alebo také účinne množstvá kompozícii, ktoré zodpovedajú dávke zlúčeniny všeobecného vzorca (I) v rozsahu l a 50 g/ha, výhodne v rozsahu 3 a 40 g/ha.Špeciñckou charakteristikou metódy na kontrolu hmyzu podľa vynálezu je aplikácia kompozície na pôdu alebo do pôdy v množstve, ktoré nie je smrteľné kontaktne, ale je smrteľné po požití.Inými slovami, v špecífíckom prípade kováčikovitých chrobákov, metóda pozostáva v níčení kováčikovitých chrobákov aplikáciou dávky, ktorá nie je letálna pri kontakte, ale je letálna pri požití. Hypotézy na dobrý účinok metódy ošetrovania podľa vynálezu, ktoré umožňuje značne znižovať aplikované dávky zlúčenín všeobecného vzorca (I), spočíva na fakte, že chrobák uhynutý po konzumácii návnady podľa vynálezu slúži ako návnada pre ďalších kováčikov, ktoré tak znova prehltnú potravu (mŕtvych kováčikov) obsahujúcu insekticíd.Pre potreby tohto textu sa slová insektícíd a hmyz používajú v obvyklom širokom zmysle a nie v ich striktne vedeckom (zoologickom) zmysle. Podľa toho výraz hmyz znamená akéhokoľvek veľmi malého živočícha, ako sú článkonožce (hmyz v striktnom zoologickom zmysle, pavúky, stonožky a červíky) a hlísty.Ako pôdny hmyz, na ktorý sú najmä kompozície podľa tohto vynálezu účinné, je možne uviest napríklad chrobáky Coleoptera (kováčiky (A gríotes spp.), drôtovce, chrústy), ako sú napríkladA gríotes líneatus (kováčik obilný, Elateridae), Agríotes sordidus (Európsky kováčik, Elateridae), A griotes obscurus (kováčík tmavý, Elateridae), A griotes spututor (kováčik šalátový, Elateridae), Athous spp. (Elateridae), Atomaría línearís maločlenec čiarkovítý (Cryptophagidae),Melolontha spp. (chrústy, Scarabaeídae), Bothynoderes ryhonosec, Límoníus spp. (US kováčiky), Melanatzts spp. (US kováčiky), Diabrotíca spp. (Chrysomelídae), Tanymecus pallidus (nosatec repný, Curculionidae),motýle Lepídoptera (Noctuidae), ako súmory Autograph spp., mory Mamestra spp., Agrotis spp. (siatica, pandravy), Euxoa spp. (siatica, paxídravy),Spodoptera spp. (Spodoptera exígua, Spodoptera líttorlís). dvojkrídli Diptera ako sú Tipula spp.).Z pôdnych kováčikovitých chrobákov, na ktoré je kompozícía podľa vynálezu najmä účinná, je možné uviest druhy Agriotes, Athous spp. a Límoníus spp.Granuly podľa vynálezu sa výhodne aplikujú do pôdy, do hĺbky V rozsahu l a 5 cm.Kompozície podľa vymálezu sú najmä výhodné, pretože dovoľujú použit nižšie dávky aktívnych látok ako podobné známe kompozície.Nasledujúce príklady vynález bližšie objasňujú, nie sú však formulované tak, aby ich akýmkoľvek spôsobom obmedzovali. V týchto príkladoch je ako zlúčenina všeobecného vzorca (I) použitý ñpronil.Príklad 1 Plocha 0,1 ha sa vyseje kukuricou v množstve 8000 neošetrených semíen. Plocha sa rozdelí na záhonyveľkostí 40 m 2. A V rovnakom čase, ako sa uskutočnilo síatie do pôdy do sejacích riadkov, aplikujú sa 2 mm granuly obsa 10hujúce kompoziciu zloženú zMnožstvo granúl takto aplikovaných sa pohybovalo od 2,5 do 10 kg na hektár. Neošetrené plochy slúžili ako kontrola na potvrdenie rozsahu poškodenia hmyzom. Rovnako tak boli plochy ošétrené komerčným insektícídom s údajným účinkom a nazvané ako referenčné. Každá modalita sa opakovala štyrikrát.Asi 20 dní po zasiatí sa zrátali vzidené kukuričné rastlinky.V lokalite St Hilaire (30), 22 dní po zasiatí sa v brázdach štyroch neošetrených záhonov našlo 19 rastlín na 10 m vysiatej brázdy. V záhonoch ošetrených podľa tohto vynálezu s dávkou 6 g fipronilu na hektár sa na 10 m brázdu našlo 49 rastlín.Pri dávke fípronilu 12,5 g na hektár, sa v 10 m brázde našlo 48 až 50,5 rastlín.Pri dávke ñpronilu 25 g na hektár, sa v 10 m brázde našlo 45,5 až 51,3 rastlín.Pri dávke ñpronilu 50 g na hektár, sa v 10 m brázde našlo 49 rastlín.Na získanie rovnakých výsledkov s konvenčnými granulami (nosič íl), bolo potrebných 200 g fibronilu na hektár.Pôda sa vykopala a zoškrabala tak, aby bolo možné zachytiť a identifikovať hmyz zodpovedný za škody. Na neošetrenej kontrole bolo prítorrmé veľké množstvo lariev kováčikovitých chrobákov rodu Agriotes, najmä Agríotes sordidus.Plocha l ha sa vysiala kukuricou v irmožstve 98 100 neošetrených rastlín. Táto plocha sa rozdelila na záhony 27 m 2.V rovnaký čas, ako pri siati, sa do pôdy v sejacích brázdach vnesú 2 mm granuly obsahujúce kompozíciu nasledujúceho zloženiaMnožstvo takto použitých granúl sa pohybovalo od 2,5 do 10 kg na hektár. Neošetrené plochy sa udržiavali ako kontrola a overenie rozsahu škôd spôsobené hmyzom. Rovnako tak sa plochy ošetrili komerčným insekticídom s udaným účinkom nazvané ako referenčné. Každá modalita sa opakovala štyrikrát.Asi 50 dní po zasiatí sa spočítali vzidené kukuričné rastliny.V lokalite Beaufort (62), sa 50 dní po zasiatí, v brázdach 4 neošetrených záhonov, našlo 30 rastlín na 10 m brázdy. Na záhonoch ošetrených podľa tohto vynálezu v dávke 6 g fipronilu na hektár sa našlo 40 rastlín na 10 mbrázdu.V dávke 12,5 g fipronilu na hektár sa našlo 43 až 46 rastlín na 10 m brázdu.V dávke 25 g ñpronilu na hektár sa našlo 44,5 až 50 rastlín na 10 m brázdu.V dávke 50 g ñpronilu na hektár sa našlo 49,8 rastlín na 10 m brázdu.Na získanie rovnakých výsledkov (52 rastlín na 10 m) s použitím konvenčných granúl (nosič íl), sa potrebovalo 200 g ñbronilu na hektár.Pôda sa vykopala a zoškrabala tak, aby bolo možné zachytiť a identifikovať hmyz zodpovedný za škody. Na neošetrenej kontrole bolo prítomné veľké množstvo lariev kováčikovitých chrobákov rodu Agriotes, najmä Agríotes Iíneatus.Príklad 3 Test účinnosti návnady granúl podľa vynálezu na zemiakoch ako plodine.V rovnakom čase sa pri sadení aplíkujú do pôdy vo vysàdzaných brázclach granuly podľa vynálezu, skladajúce sa zÚčinok na Agriotes (kováčiky), 90 dni po vysádzaní obidvoch typov granúl A a B v použitých dávkach 5 a 2,5 g fipronílu na hektár, sa porovnal s rovnakým preparátom fipronilom použitým ako postrek v dávkach

MPK / Značky

MPK: A01N 25/00, A01N 47/02, A01N 25/12, A01N 43/48

Značky: hmyzu, spôsob, insekticídna, podneho, kontroly, kompozícia, fenylpyrazolmi

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-286692-insekticidna-kompozicia-a-sposob-kontroly-podneho-hmyzu-fenylpyrazolmi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Insekticídna kompozícia a spôsob kontroly pôdneho hmyzu fenylpyrazolmi</a>

Podobne patenty