Vetracie zariadenie určené na aplikovanie na časti odevu a spôsob jeho výroby

Číslo patentu: 285996

Dátum: 13.12.2007

Autor: Polegato Moretti Mario

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vetracie zariadenie (10) určené na aplikovanie na časti odevu, ktoré zahrnuje zostavu (11) s priechodnými otvormi (12), ktorá sa skladá z pásu (13) z materiálu, ktorý je aspoň čiastočne priehľadný a nepriepustný a je vytvorený tak, aby sa usporiadal zvonku, a z vrstvy (14), ktorá je vytvorená tak, aby bola umiestnená viditeľne, a je vyrobená z prírodnej alebo syntetickej textílie alebo z prírodnej alebo syntetickej kože, aspoň z jednej vrstvy (15) adhézneho polymérneho materiálu na vzájomné spojenie vonkajšieho pásu (13) a vrstvy (14), medzi ktorými je vložená. Membrána (16), ktorá neprepúšťa vodu a prepúšťa paru, je vytvorená tak, aby sa usporiadala vnútorne, a je tesne pripevnená aspoň po obvode k zostave (11) na tej strane vrstvy (14), ktorá má byť umiestnená viditeľne.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka vetracieho zariadenia, ktoré je určené na aplikovanie na časti odevu, aby sa ľudskému telu umožnilo dýchať. Vynález sa tiež týka spôsobu výroby tohto zariadenia.Je známe, že ľudia nosia topánky a odev najmä preto, aby sami seba chránili pred počasím a chladom.V závislosti od vonkajšej teploty a od okolitých podmienok je nevyhnutné siahnuť po rôznych vrstvách odevu, aby sa telo prispôsobilo okolitému prostrediu.Tento ochranný systém umožňuje najmä ľahko prispôsobiť telo tepelným zmenám, ktoré môžu nastať jednoducho pridaním alebo odstránenim jednej alebo viacerých vrstiev odevu.Ľudské telo má vnútorne rad mechanizmov, ktoré mu umožňujú tepelne sa prispôsobiť okolitému prostrediu.V prípade prehriatia telo v skutočnosti reaguje zvýšením potenia, ktoré odparovaním zabezpečuje prirodzený pokles teploty tela.Ale, ak vodná para nie je schopná uniknúť z vrstiev odevu, do ktorých je ľudské telo zabalené,vlhkosť sa zvyšuje a para kondenzuje, vracajúc sa do kvapalnćho stavu potu, a teda začne zmáčať bielizeň, začínajúc od tej, ktorá tvorí prvú vrstvu (spodná bielizeň).Jediným riešením tejto nevýhody je nahradit čo najrýchlejšie mokrý kus suchým, ale s rizikom, že telo vystavíme náhlemu ochladeniu.Nedávno už bol navrhnutý dýchajúci kus odevu, ktorý je opísaný v talianskej patentovej prihláške PD 99 A 0001 l 49 zo 6. júla 1999 a v zodpovedajúcom W 0 01/01803 A 1, a zahrnuje ochranný vonkajší kryt s vnútomou vrstvou, ktorá ovplyvňuje prinajmenšom časť predĺženia uvedeného vonkajšieho krytu a určuje vnútome medzipriestor.Vnútomá vrstva má, prinajmenšom v oblastiach ľudského tela, kde sa pot najviac tvorí, otvory,aby para, ktorá sa tvorí potenim, mala prístup k uvedenému medzipriestoru.Vnútomá vrstva a vonkajší kryt majú v homých oblastiach časti odevu otvory na odvádzanie pary,ktorá je vedená kominovým efektom vnútri uvedeného medzipriestoru, kombinovaného s prostriedkami na odpudzovanie vody, nečistôt a iných látok.Prostriedky, ktoré odpudzujú vodu, tvorí membrána, ktorá prepúšťa paru a/alebo vzduch, neprepúšťa vodu, usporiadané v homých oblastiach, kde sú usporiadané otvory, ktorými vystupuje para, a vložená medzi uvedený vonkajší kryt a uvedenú vnútomú vrstvu.Ako altematíva sú prostriedky, ktoré odpudzujú vodu, tvorené vetracím prvkom, ktorý je vybavený prostriedkami na pripevnenie k textílii časti odevu pri príslušne vytvorenom otvore.Vetrací prvok má v časti, ktorá má byť usporíadaná zvonku, orientáciu, ktorá sa zvažuje od stredu k okraj ovej oblasti, a horný otvor.Vonkajšia ochranná strieška, vystupujúca v podstate z vetracieho prvku, je k nemu pripevnená po obvode a má V polohe inej než stredovej prinajmenšom jeden otvor, ktorý sa nekryje so stredovým otvorom.Hoci sa zistilo, že uvedené prostriedky, ktoré odpudzujú vodu, sú funkčné, dokonca i pri iných uskutočneniach, opísaných V talianskej patentovej prihláške PD 99 A 000 l 49 zo 6. júla 1999 a v zodpovedajúcom W 0 01/01803 A 1, zistilo sa, že majú nevýhody, vrátane ťažkostí pri zhotovovaní a/alebo výrobe, ale predovšetkým ich výsledná alebo vlastná farba je ťažko porovnateľná s farbou časti odevu,a toto spôsobuje značné problémy, čo sa týka vizuálneho dojmu, ktorý je podstatný pre predajnosť.Rovnako dôležitým faktorom su vysoké náklady.Zámerom tohto vynálezu preto je poskytnúť Vetracie zariadenie typu, ktorý je vhodný na aplikovanie na časti odevu, ktorý umožňuje dýchanie, pričom sa súčasne zabezpečí najúplnejšie neprepúšťanie vody a vizuálny dojem, ktorý je výrazne lepší než dojem, dosiahnutý so známymi zariadeniami.V rámci tohto zámeru je cieľom, ktorý sa má dosiahnuť týmto vynálezorn, vytvorenie vetracieho zariadenia, ktoré umožňuje v každom ohľade prirodzenú termoreguláciu ľudského tela.Ďalším cieľom je získať Vetracie zariadenie, ktoré sa konštrukčne veľmi ľahko vytvorí.Ďalším cieľom tohto vynálezu je vytvorit Vetracie zariadenie, ktoré sa ľahko aplikuje na ľubovoľný typ časti odevu.Tento zámer a tieto a iné ciele sa dosiahli vetracím zariadením určeným na aplikovanie na časti odevu, podstatou ktorého je, že zahrnuje- zostavu s priechodnýrni otvormi, skladajúcu sa z pásu materiálu, ktorý je prinajmenšom čiastočne priehľadný a nepriepusmý a je vytvorený tak, aby sa aplikoval zvonku, vrstvy, vytvorenej tak, aby bola viditeľne umiestnená a vyrobená z prírodnej alebo syntetickej textílie, prírodnej alebo syntetickej kože alebo z ich ekvívalentov, prinajmenšom jednej vrstvy z adhézneho polymémeho materiálu na vzájomné spojenie uvedeného vonkajšieho pásu a uvedenej vrstvy, ktorá sa má umiestniť viditeľne,medzi ktoré je vložená- membrána, ktorá je neprepúšťa vodu a prepúšťa paru, vytvorená tak, aby sa usporiadala vnútome, a je tesne pripevnená prinajmenšom po obvode k uvedenej zostave na tej strane uvedenej vrstvy, ktorá má byť umiestnená viditeľne.Výhodne je medzi uvedenou zostavou a uvedenou membránou vrstva expandovaného plastového materiálu s otvorenými bunkami.Prehľad obrázkov na výkresochĎalšie charakteristiky a výhody tohto vynálezu budú zrejmejšíe z opisu jeho uskutočnenia, ilustrovaného len ako neobmedzujúci príklad na priložených výkresoch, na ktorých obr. 1 je perspektívny pohľad na časť zariadenia podľa tohto Vynálezu obr. 2 je rozložený perspektívny pohľad na komponenty zariadenia z obr. 1 obr. 3 je pohľad v reze na zariadenie v kroku jeho výroby obr. 4 je pohľad v reze na zariadenie v kroku jeho výroby, ktorý nasleduje po kroku jeho výroby z obr. 3.S odkazom na obrázky je výhodné uskutočnenie vetracieho zariadenia podľa tohto vynálezu vo všeobecnosti označené odkazovou značkou 10.Vetracie zariadenie 10 zahrnuje zostavu 11 s priechodnýrni otvormi 12 (aby sa umožnil priechod pary), skladajúcu sa z pásu 13, vyrobeného z prinajmenšom čiastočne priehľadného a nepríepusmého materiálu, ktorý sa má usporiadať zvonku, vrstvy 14, ktorá sa má umiestniť viditeľne, výhodne toho istého typu ako je tá, ktorá tvorí časť odevu (neznázomená), na ktorú sa zariadenie aplikuje, preto napríklad z prírodnej alebo syntetickej textílie, prírodnej alebo syntetickej kože alebo ich ekvivalentov,spojených aplikáciou tepla na uvedený pás 13 pomocou najmenej jednej vrstvy 15, vyrobenej z teplom lepíteľného polymémeho materiálu, vloženého medzi ne.Vrstva 15 má výhodne hrúbku od 0,1 mm a je vyrobená z materiálu, ktorý je kompatibilný s materiálom pásu 11 a s požiadavkami napriklad vysokofrekvenčného lepenía (citované ďalej), a preto s nízkym bodom topenia.Výhodne v tomto prípade tento materiál tvori PU.Ako alternatíva môže vrstvu 15 tvoriť náter alebo nástrek lepidla, ktore sa dá reaktivovať tlakom alebo teplom.Funkciou pásu 13 je tiež vyhnúť sa rozpletaniu textílie vrstvy 14, ktorá sa má umiestniť viditeľne,po vytvorení otvorov 12.Pás musí byť tiež vyrobený z materiálu, ktorý je kompatibilný s vysokofrekvenčným lepením, napríklad PVC, ak sa následne prijme tento typ lepenía.Membrána 16, ktorá je neprepúšťa vodu a je prepúšťa paru (ako je expandovaný PTFE a/alebo hydrofilný polymér), ktorá sa má usporiadať vnútorne, je tesne prípevnená prinajmenšom po obvode vysokofrekvenčným lepením k zostave ll na strane uvedenej vrstvy 14.Alternatívne sa tesne pripevneníe dá tiež uskutočniť tepelným tvarovaním (horúcim lisovaním vo fomíách) alebo inými vhodnými prostriedkami.Bežne sa membrána 16 dá larninovať spolu s podpemou vrstvou (sieťovinou) 17, ktorá je v tomto prípade znázornená na vnútomej časti, ale tiež sa môže usporiadať smerom k vonkajšej strane.Membrána 16 tiež môže byť laminovaná s ochrannými materiálmi (neznázornenć), ktoré sú v každom prípade umiestnené smerom dovnútra.Výhodne je medzi vrstvou 14, ktorá sa má umiestniť viditeľne, a membránou 16 vrstva 18, vyrobená z expandovaného plastového materiálu s otvorenými bunkami, ktorá je schopná vytvoriť priestor na ich oddelenie, aby sa umožnil lepší prechod pary.Vrstva 18 sa tiež dá použit na vyvolanie poduškového efektu a prostredníctvom vysokofrekvenčného lepenia, ktoré vytvára stlačene a expandovanć oblasti, na vytváranie vonkajších dekorácií, vzoriek, značiek atď.Čo sa týka výrobného procesu, zabezpečuje nasledujúce kroky- pás 13 sa spojí kontinuálnym alebo nespojitým tepelným tvarovaním s vrstvou 14, ktorá sa má umiestniť viditeľne, pomocou vrstvy 15- priechodné otvory 12 sa vytvoria cez zostavu 11, ktorá má vzhľad, znázornený na obr. 3- membrána 16, voliteľne spolu so sieťovinou 17, sa spojí so zostavou 11 (voliteľne s vrstvou 18, vloženou medzi ne), vysokofrekvenčným lepenim (obr. 4).V praxi sa zistilo, že tento vynález dosiahol viac než uspokojivo zamýšľaný zámer a ciele.Značná výhoda sa dosiahla týmto vynálezom tým, že sa vytvorilo Vetracie zariadenie, ktoré je vhodné na aplikovanie na časti odevu a umožňuje maximálne dýchanie a súčasne zabezpečuje najúplnejšie neprepúšťanie vody a je preto zvlášť vhodné na všetky časti odevu, pri ktorých je odolnosť proti vode zásadnou prednosťou.Treba poznamenať, že pás 13 (ktorý je priehľadný) umiestňuje vrstvu 14 na viditeľné miesto, a toto dodáva zostave vynikajúci vizuálny dojem.Iná veľmi dôležitá výhoda sa dosiahla tým, že sa poskytuje Vetracie zariadenie, ktoré zabezpečuje V každom ohľade prirodzenú termoreguláciu ľudského tela.Navyše treba vziat do úvahy skutočnosť, že Vetracie zariadenie, navrhnuté týmto vynálezom, sa konštrukčne veľmi ľahko vyrába.Tiež stojí za to zdôrazniť skutočnosť, že Vetracie zariadenie, ktoré bolo navrhnuté, sa ľahko aplikuje na ľubovoľný typ časti odevu.Všetky detaily sa ďalej dajú nahradiť inými technicky ekvivalentnými prvkami.Použité materiály, pokiaľ sú kompatibilné s prípadným používaním, ako aj rozmery môžu byť ľubovoľné podľa požiadaviek.Opisy v talianskej patentovej prihláške č. PD 2001 A 0000 l 6, z ktorej si táto prihláška nárokuje prioritu, sú sem zahrnuté odkazom.l. Vetracie zariadenie určené na aplikovanie na časti odevu na umožnenie dýchania ľudského tela,zahmujúce zostavu (11) s priechodnými otvormi (12), skladajúcu sa z vonkajšieho pásu (13) materiálu, ktorý je prinajmenšom čiastočne priehľadný a nepriepustný a je vytvorený na usporiadanie zvonku s ohľadom na ľudské telo, a membránu (16), ktorá je neprepúšťa vodu a prepúšťa paru, vytvorenú na usporiadanie vnútome smerom k ľudskému telu, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že zostava (l l) ďalej zahmuje vrstvu (14) umiestnenú viditeľne a vyrobená z prírodnej alebo syntetickej textílie, prirodnej alebo syntetickej kože, a aspoň jednu vrstvu (15) z adhćzneho polymémeho materiálu na vzájorrmé spojenie vonkajšieho pásu (13) a vrstvy (14) umiestnenej viditeľne, pričom membrána (16) je tesne pripevnená prinajmenšom po obvode k zostave (11) na tej strane vrstvy (14), ktorá má byt umiestnená viditeľne.2. Vetracie zariadenie podľa nároku l, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že medzi zostavou (11) a membránou (16) je vytvorená vrstva (18) expandovaného plastového materiálu s otvorenými bunkami.3. Vetracie zariadenie podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že vrstva (15) adhézneho polymérneho materiálu je vyrobená z tepelne lepiaceho materiálu.4. Vetracie zariadenie podľa nároku 3, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že vrstva (15) tepelne lepiaceho materiálu pozostáva z PU.5. Vetracie zariadenie podľa nároku 3, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že vrstva (15) tepelne lepiaceho materiálu má hrúbku od 0,1 mm.6. Vetracie zariadenie podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že vrstvu (15) adhézneho polymćmeho materiálu tvorí nástrek alebo náter lepidla, ktoré môže byť reaktivovane tlakom alebo teplom.7. Vetracie zariadenie podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že tesnením uvedenej membrány je vysokofrekvenčný spoj.8. Vetracie zariadenie podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že tesnením uvedenej membrány je tepelne tvarovaný prvok.9. Vetracie zariadenie podľa nárokov 1 a 3, v y z n a č uj ú c e s a tý m, že vrstva (15) tepelne lepiaceho materiálu je vyrobená z materiálu, ktorý je kompatibilný s materiálom pásu (13), ktorý je usporiadaný zvonku, a s požiadavkami na vysokofrekvenčné lepenie.10. Vetracie zariadenie podľa nároku 1,v y z n a č uj ú c e s a tý m, že pás (13), ktorý je usporiadaný zvonku, je vyrobený z materiálu, ktorý je kompatibilný s vysokofrekvenčným lepením.11. Vetracie zariadenie podľa nároku 10, v y z n a č uj ú c e s a tý m, že pás (13), ktorýje usporiadaný zvonku, je vyrobený z PVC.12. Vetracie zariadenie podľa nároku 1, v y z n a č uj ú c e s a tý m, že membrána (16) je laminovaná spolu s podpemou vrstvou (17), ktorou je výhodne sieťovina.13. Vetracie zariadenie podľa nároku 1, v y z n a č uj ú c e s a tý m, že membrána (16) je laminovaná s ochrannými materiálmi, ktoré sú usporiadané na jej strane, ktorá smeruje dovnútra.14. Spôsob výroby zariadenia podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že zahrnuje spojenie pásu (13) z prinajmenšom čiastočne priehľadného materiálu s vrstvou (14), ktorá je umiestnená viditeľne, pomocou vrstvy (15) adhézneho plastového materiálu vytvorenie priechodných otvorov (12) v zostave (11), takto vytvorenej hermetické pripojenie membrány (16) k zostave.15. Spôsob podľa nároku 14, V y z n a č u j ú c i s a tý m , že spojenie pásu (13), vyrobeného z prinajmenšom čiastočne priehľadného materiálu, s vrstvou (14), ktorá je umiestnená viditeľne, pomocou vrstvy (15) adhézneho plastu sa uskutoční tepelným tvarovaním.16. Spôsob podľa nároku 14, v y z n a č uj ú ci s a tý m ,že spojenie pásu (13), vyrobeného z prinajmenšom čiastočne priehľadného materiálu, s vrstvou (14), ktorá je umiestnená viditeľne, pomocou vrstvy (15) adhézneho plastu sa uskutoční reaktiváciou lepidla pomocou tlaku alebo tepla.17. Spôsob podľa nároku 14, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že tesné pripevnenie membrány(16) sa uskutoční vysokofrekvenčným lepením.18. Spôsob podľa nároku 14, v y z n a č uj ú ci(16) sa uskutoční tepelným tvarovaním.19. Spôsob podľa nároku 14, v y z n a č nj ú c i s a t ý m , že spočíva vo vložení vrstvy (18) z expandovaného plastového materiálu s otvorenými bunkami medzi zostavu (11) a membránu (16) pred vysokofrekvenčným lepením.s a t ý m , že tesné pripevnenie mernbrány

MPK / Značky

MPK: A41D 27/00

Značky: odévů, výroby, aplikovanie, vetracie, zariadenie, částí, určené, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-285996-vetracie-zariadenie-urcene-na-aplikovanie-na-casti-odevu-a-sposob-jeho-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vetracie zariadenie určené na aplikovanie na časti odevu a spôsob jeho výroby</a>

Podobne patenty