Viackomorové zariadenie na výrobu ocele a spôsob výroby ocele s použitím takéhoto zariadenia

Číslo patentu: 285918

Dátum: 08.10.2007

Autor: Lomakin Vladimir Maximovich

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opisuje sa viackomorové zariadenie na výrobu ocele a spôsob výroby ocele s použitím takéhoto zariadenia. Vynález umožňuje zvýšenie efektívnosti pri výrobe ocele, ako aj pevnosti zariadenia a výstupu hotového výrobku, ponúka rozšírené technologické vlastnosti a redukuje čas tavenia.

Text

Pozerať všetko

Predkladaná skupina vynálezov patn k technike výroby ocele a najmä k navrhovaniu viackomorového zariadenia na výrobu ocele a ku spôsobu výroby ocele s použitím takéhoto zariadenia.Známe je viackomorové zariadenie na výrobu ocele zahŕňajúce taviace komory, ktoré spolu komunikujú prostredníctvom svojich horných častí. Každá taviaca komora obsahuje dva vstupné otvory na nakladanie kovového šrotu a nalievanie tekutého železa (uvedené otvory sa nachádzajú na prednej strane každej komory) a odpadový otvor umiestnený medzi vstupnými otvormi. Nistej každej komory má výpustný otvor. Otvory výklenku, používané na umožnenie zavedenia výfuční na zásobovanie kyslíkom do prevádzkovej oblasti, sú umiestnené v klenbe komory. Homá časť prednej steny komôr, ktorá je umiestnená nad prahom,je naklonená vo vopred určenom uhle vzhľadom na vertikálnu os V smere zadnej steny (UA, 9024 A, F 27 B 3/02,F 27 D 3/00, F 27 D 3/l 4, publikácia z 09/30/96). Opísané zariadenie sa vybralo ako prototyp poskytovaného vynáleZU.Opisaná konštrukcia zariadenia umožňuje nakladanie kovového šrotu a priame nalievanie tekutého železa z lejacej panvy cez vstupné otvory. Takáto konštrukcia umožňuje zvýšiť efektivitu zariadenia vďaka rýchlejšiemu nakladaniu šrotu a tekutého železa.Lenže opísané zariadenie má aj určité nedostatky, ako napriklad nedostatočne silnú prednú stenu, príliš komplikované upewieníe vstupných dvierok kvôli sklonu prednej steny v smere zadnej steny, nedostatočnú rýchlosť nakladania kovového šrotu, rozdiel záťaži vplývajúcich na prednú a zadnú líniu klenby zariadenia. Všetky tieto okolnosti ovplyvňujú pevnosť a redukujú životnost zariadenia, čo má obyčajne za následok zníženie výkonu zariadenia. Navyše tým, že je komora stacionáma, sa vo vstupných otvoroch a v odpadovom otvore musia zabezpečiť kvázi prahy a hrebene. Opisane vlastnosti zariadenia sú nevyhnutné na to,aby sa zabránilo vystreknutiu taveného kovu a trosky. A tak náklady na surový dolomit a magnezitový prášok vzrastajú. Následne tiež vzrastá čas tavenia.Predmetom predkladaného vynálezu je viackomorové zariadenie na výrobu ocele so zjednodušenou konštrukciou charakterízovanou rozšírený/mi technickými vlastnosťami a vysokou efektivitou.Ďalším technickým cieľom predkladaného vynálezu je zvýšiť pevnosť zariadenia a zjednodušiť jeho konštrukciu. Predkladaný vynález dosahuje tieto ciele tak, ako je opísane.Viackomorové zariadenie na výrobu ocele pozostáva Z dvoch taviacich komôr, ktoré medzi sebou komunikujů prostredníctvom ich horných častí. Každá z týchto taviacich komôr obsahuje klenbu, nistej s výstupným otvorom umiestneným na zadnej stene taviacej komory, bočné steny a prednú stenu s dvoma vstupnými otvormi a odpadovým otvorom umiestneným medzi vstupnými otvonni, nakladacie lopaty na kovový odpad, výfučne na zásobovanie kyslíkom nainštalované v klenbe, kanál na odvádzanie plynu vybavený systémom na čistenie plynu a komínom. Každá z tavia cich komôr obsahuje sklápacie zariadenie a má schopnosť naklonenia v smere prednej a zadnej steny s uhlom do 45 ° vzhľadom na vertikálnu os, navyše plynovo-kyslíkové horáky sú nainštalované V klenbe na strane bočných stien taviacej komory. Každá taviaca komora obsahuje tri výfučne na zásobovanie kyslíkom a dva plynovo-kyslíkové horáky. Veľkosti vstupných otvorov zodpovedajú veľkostiam nakladacích lopát na kovový šrot.Pokiaľ taviace komory podľa vynálezu majú schopnost rotovať okolo svojich horizontálnych osi, nakladanie šrotu a nalievanie tekutého železa, vypúšťanie roztaveného kovu a vypúšťanie trosky sa zjednodušia. A tak realizácia kvázi prahov a hrebeňov v prevádzkových vstupných otvoroch,inštalácia nalievacích a vypúšťacich žľabov nie je potrebná,pokiaľ sa pri nakladaní kovovej navážky a nalievaní tekutého železa, ako aj počas vypúšťania roztaveného kovu a vypúšťania trosky, komory sklápajú. Opísané vlastnosti konštrukcie zaisťujú nielen výhodné podmienky pri práci V prevádzkami pece, ale tiež umožňujú zredukovanie množstva surového dolomitu a nákladov na magnezitový prášok.Veľkosti vstupných otvorov sú rozšírené (v porovnaní s prototypom) až na 3500 x 2000 mm, čo vedie k podstatnému zvýšeniu rýchlosti nakladania šrotu a nalievanía tekutého železa. Hĺbka komory podľa predkladaného vynálezu prekračuje hĺbku bežných Martinských pecí alebo bežných viackomorových zariadení na výrobu ocele a predstavuje nie menej než 2 m. Táto vlastnosť zaisťuje lepšie podmienky miešania kovu V procese tavenia.Inštalácia troch vháňacích výfuční na zásobovanie kyslikom v klenbe každej taviacej komory zaisťuje podstatné zvýšenie vháňania kyslíka do komory. Dostupnost dvoch plynovo-kyslikových horákov V každej z komôr zabezpečujúcich dodatočné spaľovanie CO plynov, ktoré sa odvádzajú z jednej komory do druhej, zvyšuje ohrev kovovej navážky pomocou CO plynov v koaxíálnej komore.Vynález podľa patentu UA 9024 (prototyp) vysvetľuje spôsob výroby ocele vo viackomorovom zariadení na výrobu ocele, podľa ktorého sa uskutočňujú nasledovne kroky nakladanie kovového šrotu, nalievanie tekutého železa priamo do komory zariadenia na výrobu ocele z lejacej panvy cez vstupné otvory umiestnené na prednej stene komory, nakladanie taviva, vháňanie kyslíka s odstránenim výstupných plynov do koaxíálnej komory s cieľom ohriat studenú už naloženú kovovú navážku. Po zahriatí a roztaveni kovovej navážky v prvej komore prebieha tlmenie s prechodným vypúšťanim trosky cez odpadový otvor. Potom sa tvori nová troska a po dosiahnutí stupňa čistého varu a po spracovaní ocele do predurčenej chemickej kompozicie ocel vyteká z komory.Hlavné nedostatky tohto spôsobu sú neúplné využitie tepla výstupných plynov s cieľom ohrevu kovovej navážky v koaxíálnej (studenej) komore, nedostatočná pevnosť výstelky (pretože naložená kovová navážka môže poškodiť zvarovanú vrstvu nisteje a výstelku nisteje), nedostatočne vysoká rýchlosť nakladania kovového šrotu a nalievanie tekutého železa, čo vedie k zníženiu efektivity zariadenia a odberu hotového výrobku.Technicky cieľom spôsobu nárokovaného v tomto dokumente je zvýšenie efektivity výroby ocele, zvýšenie odberu hotového výrobku vďaka nakladaniu šrotu a nalievaníu železa v kratšom čase, zrýchlenie zahrievania kovovej navážky pomocou zvýšenia efektivity využitia tepla, zvýšenie pevnosti výstelky.Opísaný cieľ sa dosiahne spôsobom, ktorý sa opisuje.Spôsob výroby ocele, pri ktorom sa používa tu už opísané viackomorové zariadenie na výrobu ocele podľa predkladaného vynálezu, zahŕňa nasledovné kroky naplnenietaviacej komory ohňovzdomým prachom, nakladanie kovového šrotu cez vstupné otvory umiestnené na prednej stene taviacej komory pomocou lopát, nalíevanie tekutého železa cez vstupné otvory, nakladanie taviva, vháňanie kyslíka s odstránením výstupných plynov do druhej taviacej komory na zahrievanie už naloženého chladného kovového šrotu a ďalšie odstránenie výfukových plynov cez kanál na odvádzanie plynu do komínov, zahrievanie a tavenie kovovej navážky, následné tlmenie s prechodným vypúšťaním trosky cez odpadový otvor umiestnený na prednej stene medzi vstupnými otvormi, vytvorenie novej trosky, dosiahnutie stupňa varu, spracovanie ocele, až kým sa nedosiahne predurčene chemické zloženie a vypúšťanie ocele, pričom kovový šrot sa nakladá do taviacej komory v kombinácii s tavívom a, ako sa toto uskutočňuje, kým sa naberá kovový šrot a tavivo a nalieva sa tekuté železo, taviaca komora je naklonená V smere svojej zadnej steny v uhle medzi 20 až 30 ° vzhľadom na svoju vertikálnu os zatiaľ čo pri prechodnom vypúšťaní trosky je taviaca komora naklonená v smere svojej prednej steny a pri vypúšťaní ocele je naklonená v smere svojej zadnej steny s uhlom 45 ° vzhľadom na svoju vertikálnu os. Okrem toho v priebehu opísaného postupu oxid uhoľnatý absolvuje dodatočné spaľovanie na oxid uhličitý vo výstupných plynoch odvádzaných do druhej taviacej komory na zahrievanie studeného kovového šrotu. Vápno a/alebo vápenec, ktorý má funkciu taviva, sa môžu naložiť do taviacej komory. Zatiaľ čo časť trosky z predchádzajúcej tavby môže ostat v taviacej komore a intenzita vyñikovanía kyslíka je 2,5 nm 3/tonu za minútu, tlak sa udržuje v rozsahu medzi 12 a 15 atmosférami. Veľké kusy šrotu, ktoré majú hmotnosť medzi 15 až 20 ton, sa môžu tiež naložit do taviacej komory.Počas nakladania kovového šrotu a nalievania tekutého železa je taviaca komora naklonená v smere svojej zadnej steny v uhle medzi 20 až 30 ° vzhľadom na vertikálnu os pece, čo umožňuje zrýchlené nakladanie kovovej navážky priamo na nistej zariadenia na výrobu ocele cez vstupné prevádzkové otvory. Ak by zmienený uhol rotácie bol menší než 20 °, nie je možné vysýpanie lopaty s kovovým šrotom a taviva do zariadenia. Ak by zmienený uhol prekročil 30 °, mohlo by to viesť k zníženiu pevnosti výstelky zadnej steny zariadenia.Uhol rotácie v smere odpadového otvoru počas vypúšťania trosky je 18 °. Táto hodnota je experimentálnym výsledkom je to optimum vzhľadom na zabránenie vystreknutia roztaveného kovu v etape vypúšťania trosky.Umiestňovaníe rovnej vrstvy taviva (vápna alebo vápenca so šírkou medzi l 0 a 30 cm) na ploche kovovej navážky, ktorá sa práve nakladá, predstavuje kombinované nakladanie taviva a kovového šrotu, čo vedie k zníženiu času nakladania pevnej kovovej navážky. Intenzita vháñania kyslíka je 2,5 nm 3 min., zatiaľ čo tlak je medzi 12 a 15 atmosfér, čo zabezpečuje intenzívne zmiešavanie kovov. Počas tohto procesu sa zrýchli spracovanie ocele. Tiež je možné spracovávanie veľkých nadrozmemých kusov kovového šrotu aj vďaka prechodnému ohrevu šrotu (hmotnosť takýchto kusov kovového šrotu môže byť až 15 - 20 ton, ak sa to porovnáva s kusmi, spracovávanými v kyslíkovom konvertore s hmotnosťou 2 - 3 ton).Podstata skupiny vynálezov opísaných v tomto dokumente pozostáva z nasledovného. Oceľ sa vyrába v zariadení, ktoré je na strednom stupni medzi kyslíkovým konvertorom a viackomorovým zariadením na výrobu ocele. Opísaná technológia na výrobu ocele používajúca viacko morové zariadenie na výrobu ocele úspešne kombinuje výhody tavenia V konvertore a tavenia vo viackomorovej peci. Podobne ako pri spracovaní v konvertore sa V uvedenom zariadení oceľ vyrába bez zásobovania dodatočným palívom, využíva sa pritom iba teplo získané z exotermických reakcií, ktoré prebiehajú pri spaľovanl železných prímesí. Podobne ako pri procese výroby ocele vo viackomorovom zariadení je opísaný spôsob rozdelený do dvoch stupňov. Vháňanie kyslíka sa uskutočňuje v horúcej komore, kde prebieha proces tavenia kovu a horúce výstupné plyny, ktoré pri tomto procese vznikajú, sa odvádzajú do susednej studenej komory. Studená kovová navážka naložená do studenej komory sa v tejto komore zahrieva a postup tavenia kovovej navážky sa zrýchli. Potom sa výstupné plyny odstránia pomocou systému na čistenie plynov - do komína. Dodatočné spaľovanie oxidu uhoľnatého (CO) vo výstupných plynoch zabezpečuje rýchlejšie zahrievanie kovovej navážky. Navyše výstupné plyny majú funkciu štítu v studenej komore a chránia rozžeravenú klenbu pred účinkom ďalšej časti práve naloženej studenej kovovej navážky, a tak zaisťujú stálu teploty klenby (t. j. bez tvrdého prepadu) a zvyšujú pevnosť výstelky. Stojí tiež za zmienku, že oxidy železa obsiahnuté vo výstupných plynoch sú čiastočne adsorbovane studenou kovovou navážkou susednej komory zariadenia, čo vedie k redukcii obsahu oxidov železa vo výstupných plynoch, ktoré sa odstraňujú systémom na čistenie plynu. Navyše to vedie k poklesu strát kovu a vzrastu výstupu hotových výrobkov. Okrem toho, dodatočné spaľovanie oxidu uhoľnatého (CO) znižuje jeho vypúšťanie do ovzdušia, čo má priaznivý účinok na životné prostredie.Po vypustení tepla z horúcej komory je kovová navážka naložená do tejto komory. Táto komora sa stáva studenou a postup sa znovu opakuje.Odporúča sa, aby sa určité množstvo trosky z predošlej tavby ponechalo v taviacej komore. V tomto prípade troska na jednej strane zaisťuje lepšiu ochranu nisteje pred narážaním veľkých kusov železného šrotu (následne sa zvyšuje peimosť výstelky) a na druhej strane proces tvorby novej trosky sa zrýchli.Teda uvedene zariadenie a spôsob výroby ocele V takomto zariadení spája všetky výhody postupu prebiehajúceho v kyslíkovom konvertore a tavenia vo viackomorovom zariadení na výrobu ocele a má ďalšie výhody, ako je opisané.Napriek použitiu tekutého železa ako hlavného nosiča tepla existuje navyše možnost zníženia nákladov, v porovnaní s postupom prebiehajúcim v kyslíkovom konvertore,až na 570 - 730 kg/tonu (zatiaľ čo spotreba železa V konvertore sa obyčajne udržuje v hraniciach medzi 860 s 950 kg/tonu).Opísaný technologický postup prebiehajúcí v uvedenom zariadeni sa vyznačuj e vyššou efektivitou využitia tepla v porovnaní s konvertorom. Táto efektívita využitia tepla sa vypočíta ako pomer časti tepla spotrebovaného priamo na výrobu ocele ku celkovému množstvu tepla. Efektivita využitia tepla v konvertore neprekračuje 30 , podľa predkladaného vynálezu dosahuje 78 - 90 . Navyše je zabezpečená vyššia pevnosť výstelky (zaisťujúca až 2500 tavieb).Pravidelné vypúšťanie tavieb (každých 35 - 45 minút) uskutočňované zariadením na výrobu ocele zabezpečuje vhodne podmienky na kombinovanie uvedeného zariadenia so zariadením na priebežné vypúšťanie ocele.Prehľad obrázkov na výkresochPodstata predkladaného vynálezu sa môže opísať pomocou príkladu, s odkazom na pripojený nákres, v ktorom obrázok 1 je pohľad na prierez nárokovaného dvojkomorového zariadenia na výrobu ocele obrázok 2 je pohľad na nárokované zariadenie z jednej strany počas nakladania kovového šrotu a vlievania tekutého železa obrázok 3 je pohľad na nárokované zariadenie zhora.Opis výhodného vyhotovenia vynálezuViackomorové zariadenie na výrobu ocele podľa vynálezu obsahuje dve taviace komory komunikujúce spolu prostredníctvom ich horných častí. Každá komora obsahuje nistej 1 s výpustným otvorom 2 umiestneným na strane zadnej steny 3 taviacej komory, klenbu 4 s troma výfučňami na zásobovanie kyslíkom 5 inštalovanými v klenbe 4 a s plynovo-kyslíkovými horákmi 7 inštalovanými v klenbe na strane bočných stien 6 komory a použitýmí na dodatočné spaľovanie C 0 obsiahnutého vo výstupných plynoch. Dva vstupné otvory 9 sú umiestnené na prednej stene 8, vstupné otvory 9 majú úroveň prahu 9400 mm. Odpadový otvor 10 používaný na vypúšťanie trosky je umiestnený medzi vstupnými otvormi 9.Každá taviaca komora má sklápacie zariadenie 11 umožňujúce taviacim komorám rotáciu okolo ich horizontálnych osí. Vďaka použitiu sklápacieho zariadenia 11 sú komory otočené v smere prednej alebo zadnej steny s uhlom až 45 ° vzhľadom na ich vertikálne osi v závislosti od vykonávanej technickej operácie. Obrázok 2 znázorňuje takú pozíciu taviacej komory, ked taviaca komora bola otočená s uhlom medzi 20 a 30 ° v smere zadnej steny 3 počas nakladania kovového šrotu pomocou lopát 12, ktorých veľkosti zodpovedajú veľkostiam vstupných otvorov 9 so širkou 3500 mm a výškou 2000 mm. Tekuté železo sa nalieva do komory z lejacej panvy 13 cez vstupné otvory 9. Komora má hlbku nie menej než 2 m.Predkladané zariadenie má dva kanály na odvádzanie plynu so systémom na čistenie plynu 14 a komínmi 15.Opis výhodného spôsobu podľa vynálezuTeraz bude opisaný príklad nàrokovanej metódy. Tento spôsob je založený na viackomorovom zariadení na výrobu ocele opísanom V tomto dokumente.Taviaca komora zariadenia na výrobu ocele, ktorá má kapacitu 250 ton, sa naloží ohňovzdomým prachom. Taviaca komora sa otočí V smere svojej zadnej steny 3 s uhlom medzi 20 až 30 ° k horizontálnej osi komory. Kovový šrot v kombinácií s tavivom sa naloží do taviacej komory cez vstupné otvory 9 pomocou lopát 12. Kovový šrot a tavivo sa nakladajú na časť trosky z predchádzajúcej tavby, ktorá sa ponechala v taviacej komore. Po naložení pevnej navážky a jej zahriatí počas siedmich minút sa dodá tekuté železo z lejacej panvy 13 cez vstupné otvory 9 priamo do komory bez použitia plniaceho žľabu. Na uľahčenie a urýchlenie nalievania tekutého železa je lejacía panva 13 vybavená špeciálnym vylepšený/m zobáčikom. Komora sa vráti do horizontálnej polohy. Kyslík sa vháňa cez tri výfučne na zásobovanie kyslíkom inštalované v klenbe. Intenzita takéhoto vháňania kyslíka je približne 2,5 nm 3/tonu za 1 minútu a tlak je od 12 do 15 atmosfér. Výstupné plyny z komory zariadenia sa ďalej spaľujú pomocou dvoch plynovo-kyslíkových horákov 7 a potom sa odvádzajú do studenejkomory na ohrev chladnej kovovej navážky tam naloženej. Potom sa odstránia výstupné plyny pomocou systému na čistenie plynu 14 a komínov 15 cez kanál na odvádzanie plynu. Je zabezpečené, aby ťah bol taký silný, že napriek intenzívnej tavbe môžu plyny sotva preniknúť do prevádzkarne pece. Dodatočné spaľovanie CO sa tiež vykonáva v regeneračných komoràch a v dymových kanàloch.Počas tavenia sa kovová navážka zahrieva a taví. Potom sa v komore vykoná tlmenie s prechodným vypúšťaním trosky cez odpadový otvor 10. Uroveň prahu odpadového otvoru 10 je vo výške 8900 mm. Šírka odpadového otvoru 10 je 1250 mm. Na prechodné vypúšťanie trosky sa komora nakloní v smere svojej prednej steny 8 s uhlom 18 ° vzhľadom na svoju horizontálnu os. Potom sa komora navráti do horizontálnej pozicie, vytvorí sa nová troska, dosiahne sa stupeň čistého varu a oceľ sa spracováva až do predurčeného chemického zloženia. Potom sa komora otočí v smere svojej zadnej steny s uhlom 45 ° ku svojej horizontálnej osi a ocel sa vypustí zo zariadenia cez výpustný otvor 2 a odvedie sa k panve na liatie ocele, zatiaľ čo troska sa odvádza do vyklápacieho vozíka na trosku.Ukazovatele experimentálneho času tavenia sú opísané vzhľadom na zariadenie, ktoré má kapacitu 250 ton, ako je Nap ňanie komory na výrobu oce uvedené (postupne) le ohňovzdom rachom Nalievanie tekutého železaVháňanie vzduchu, vrátane usku- 30 minút točnenia konečne úrav kovuCelkový čas tavenia 80 minút 1 hodina 20 minútKed sa kapacita zariadenia a najmä podmienky na výrobu ocele menia, čas tavenia môže kolísat v rozsahu medzi 70 až 90 minút. Teda skupina vynálezov uvedená v tomto dokumente zabezpečuje redukciu času tavenia o 10 - 15 minút. Uvedená technológia zabezpečuje efektívnu funkciu každej časti zariadenia a pravidelné vypúšťanie tavieb každých 35 - 45 minút.Ako sa tu už uviedlo, nové zariadenie na výrobu ocele zabezpečuje vysokú pevnosť výstelky (až do 2500 tavieb) vďaka opatrnému nakladaniu kovovej navážky, ochrane rozžeravenej klenby zariadenia pred chladnou kovovou navážkou pomocou odpadových plynov vychádzajúcich z horúcej komory, udržiavaniu časti trosky z predchádzajúcej tavby v taviacej komore. Uvedená technológia má pozitívny účinok pri ochrane životného prostredia.Teda predkladaná skupina vynálezov zabezpečuje vysokú efektivitu výroby ocele (od 2,0 do 4,0 miliónov ton tekutej ocele ročne v závislosti od kapacity pece), bezpečné podmienky na prácu personálu. Predkladané zariadenie a spôsob sú výbomé vzhľadom na ochranu životného prostredia v porovnaní s bežnou viackomorovou pecou. Navyše vytvárajú podmienky na zníženie nákladov pri výrobe ocele vďaka zjednodušeniu nakladania kovového šrotu a nalievania tekutého železa, vypúšťania ocele a trosky, ktoré je spôsobené dostupnosťou sklápacieho mechanizmu v obidvoch taviacich komorách zariadenia. Náklady na výrobu ocele sú redukované tiež vďaka podstamému zníženiu výdavkov na palivá, žiaruvzdomýrn materiálom, vymeniteľnému vybaveniu, zníženiu nákladov na opravy.1. Viackomorové zariadenie na výrobu ocele obsahujúce dve taviace komory komunikujúce medzi sebou, pričom každá taviaca komora obsahuje klenbu (4), nistej (l) s Výpustným otvorom (2) umiesmeným na strane zadnej steny(3) komory, bočné steny (6) a prednú stenu (8) so vstupnými otvormi (9) a odpadovým otvorom (10) umíestneným medzi vstupnými otvormi (9), výfučne (5) na zásobovanie kyslíkom nainštalované v klenbe (4), kanál na odvádzanie plynu so systémom na čistenie plynu (14) a komín (15),vyznačujúce sa tým,žekaždátaviacakomora je vybavená sklápacím zariadením (ll) a má schopnosti sklápania v smere prednej steny (8) a zadnej steny (3) s uhlom až do 45 ° vzhľadom na svoju vertikálnu os, každá taviaca komora obsahuje tri výfučne (5) na zásobovanie kyslíkom nainštalované v klenbe (4) každej taviacej komory, pričom uvedené výfučne (5) sú schopne pohybu vo vertikálnom smere, každá taviaca komora obsahuje dva plynovo-kyslíkové horáky (7) nainštalované na opačných stranách stien taviacich komôr a obrátené pod uhlom jeden k druhému ako aj k horizontálnej osi komory a úrovne prahu odpadových otvorov (10) sú umiestnené nižšie než úrovne prahu vstupných otvorov (9).2. Spôsob výroby ocele vo viackomorovom zariadení na výrobu ocele, ktorý zahŕňa nakladanie ohňovzdorného prachu do taviacej komory, nakladanie kovového šrotu cez vstupné otvory (9) umiestnené na prednej stene (8) taviacej komory pomocou lopát (12), liatie tekutého železa cez uvedené vstupné otvory (9), nakladanie taviva, vháňanie kyslíka s odstránením výstupných plynov do druhej taviacej komory na zahrievanie naloženého studeného kovového šrotu a ďalšie odstránenie plynov cez kanál na odvádzanie plynu do komína (15), zahrievanie a tavenie kovovej navážky, následne tlmenie s prechodným vypúšťaním trosky cez odpadový otvor (10) umiestnený na prednej stene (8) medzi dvoma vstupnými otvormi (9), vytvorenie novej trosky, dosiahnutie čistého stupňa varu, spracovávanie ocele, až kým sa nedosiahne predurčené chemické zloženie, a vypúšťanie ocele, vyznačujúcí sa tým, že kovový šrot sa nakladá do uvedenej taviacej komory v kombinácii s tavivom, s tým, že počas nakladania kovového šrotu a taviva a nalievania tekutého železa je taviaca komora naklonená v smere svojej zadnej steny (3) v uhle medzi 20 a 30 ° vzhľadom na svoju vertikálnu os, zatiaľ čo pri prechodnom vypúšťani trosky je taviaca komora naklonená v smere svojej prednej steny (8) a pri vypúšťaní ocele je taviaca komora naklonená v smere svojej zadnej steny (3) v uhle 45 ° vzhľadom na svoju vertikálnu os, navyše sa oxid uhoľnatý dodatočne spaľuje vo výstupných plynoeh odvádzaných do druhej taviacej komory na ohrev studeného kovového šrotu.3. Spôsob podľa nároku 2, v y z n a č uj ú ci s a t ý m , že do taviacej komory sa ako tavivo nakladá Vápnik a/alebo vápence.4. Spôsob podľa nároku 2, v y z n a č uj ú ci s a tý m , že sa časť trosky z predchádzajúcej tavby zadrží v taviacej komore.5. Spôsob podľa nároku 2, v y z n a č uj ú ci s a t ý m , že intenzita vhàňania kyslíka je 2,5 nmÄ/tonu ocele za l minútu, tlak je v rozsahu 12 až 15 atmosfér.6. Spôsob podľanároku 2,vyznačuj úci sa t ý m , že do taviacej komory sa nakladajú veľké kusy šrotu s hmotnosťou medzi 15 až 20 ton spolu s bežnými kusmi šrotu.

MPK / Značky

MPK: F27B 3/00, C21C 5/00

Značky: zariadenie, výrobu, zariadenia, takéhoto, ocele, výroby, viackomorové, spôsob, použitím

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-285918-viackomorove-zariadenie-na-vyrobu-ocele-a-sposob-vyroby-ocele-s-pouzitim-takehoto-zariadenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Viackomorové zariadenie na výrobu ocele a spôsob výroby ocele s použitím takéhoto zariadenia</a>

Podobne patenty